Хон. проф. д.ик.н. Маргарита Кирова Боневаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(180) "1968 – 1973 – Химия на Химическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(1455) "1973 – стажант–асистент в катедра “Химия” на Висшия педагогически институт, Шумен 1974 – асистент по аналитична химия в Шуменския университет 1974 – 1985 – старши асистент по аналитична химия в Шуменския университет 1986 – 2008 г. – главен асистент по аналитична химия и инструментални методи в Шуменския университет 2008 –2012 г. – доцент по социална екология, област на висше образование област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална екология),Шуменски университет, Педагогически факултет, шифър 05.07.01 от 2012 г. – професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална екология),Шуменски университет, Педагогически факултет, шифър 05.07.01" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(447) "1985 – доктор по химия, шифър 01.05.04, аналитична химия 2011 – доктор на икономическите науки; шифър 05.02.24, научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, професионално направление 9.1. Национална сигурност" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(1028) "Социална екология, Европейски образователни практики, Образователни технологии, Професионално ориентиране и кариерно развитие, Природознание, Инструментални методи в химията, Аналитична химия и ИМА, Координационна химия, Биокоординационна химия, Екологично възпитание на детето, Екологизация на учебното съдържание в НУ, Екологизация на учебното съдържание в ДГ, Организация и управление на образователния процес в НУ, Консервация и реставрация, Химични и инструментални методи за анализ, Физиологичноактивни вещества в храните, Социална интелигентност." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(906) "Социална екология, Образование за устойчиво развитие, Екологично образование, Екология и опазване на околната среда, Европейски образователни практики, Аналитична химия и инструментални методи за анализ, Биокоординационна химия, Координационна химия, Приложна спектроскопия, Консервация и реставрация, Проблеми на професионалното образование, Иновации в образованието, Хранене и агресия при децата, Проблеми на социално-екологичната сигурност, Глобализация - социална екология - сигурност." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(462) "1982- специализация в Химикотехнологичния инстутит – Санкт-Петербург, Русия 1987 4 месечна специализация в Химикотехнологичния инстутит – Санкт-Петербург, Русия 1991 – 6 месечна специализация , ФПК , в Химикотехнологичния инстутит – Санкт-Петербург, Русия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(5021) "2002 - Проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО), МОМН Тема: “Интегрирана междууниверситетска лаборатория по химия на разтворите” Договор №25 /14.10.2002 г., МОН, Център КСОУВО Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен” Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000 Проект на Фонд научни изследвания, МОМН, „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”. Тема: „Овладяването на български език и формирането на социално – екологичната компетентност на учениците билингви” Договор № DVU_10_0 179/2010 г. Вътрешноуниверситетски проекти: 2008 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението” 2009 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение” 2010 - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование 2011– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование” 2012 - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г. Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение” 2013 - Научен проект на ШУ РД-08-294/15.03.2013 на Тема: ”Иновации в професионалното образование” BG051PO001-4.3.04-0020 ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ BG51РО001-3.3.07-0002 ОП „Развитие на човешките ресурси“ "Студентски практики" Договор № ДО 08-КПС-03 По проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП В състава на ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП” 2013 г. - Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията (Д01-4192/08.07.2013 г. между МОН и сдружение «Кариери 2020»ДЗЗД, в което участва ШУ) - неключов експерт По проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(1417) "1995 - Ръководител на катедрата по Химия от 1995 – член на Академическия съвет на Шуменския университет 1985 – 1998 - Завеждащ сектор учебна работа на Института по Химия, а впоследствие на ХФ 1985 – 2008 – член на Факултетния съвет на Факултета по природни науки 1994 - ВРИД Декан на ХФ 1995 - 1996 - Декан на ХФ 1985 - 2008 - Завеждащ сектор по аналитична химия и инструментални методи в Шуменския университет 2003 - 2008 - Ръководител на лаборатория по химия на разтворите 1999 - 2008 - Началник на Учебен отдел на Шуменския университет от 2008 – ръководител на катедра ТОПО и ПУНУП от 2008 – член на Факултетния съвет на Педагогическия факултет и Университетската комисия по акредитация 2008 - 2010 – зам. – декан на Педагогическия факултет от юни 2010 – декан на Педагогическия факултет на Шуменския университет" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(120) "Комисии по програмни акредитации, Комисия по КСК, Кадрова комисия" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(44) "Член на Съюза на учените" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Хон. проф. д.ик.н.  Маргарита Кирова Бонева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 203

Телефон: 054 830365

Email: m.boneva@shu.bg

Приемно време: сряда 10:00-12:00 ч.

Завършен университет, специалност

1968 – 1973 – Химия на Химическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, магистър

Заемани академични длъжности

1973 – стажант–асистент в катедра “Химия” на Висшия педагогически институт, Шумен

1974 – асистент по аналитична химия в Шуменския университет

1974 – 1985 – старши асистент по аналитична химия в Шуменския университет

1986 – 2008 г. – главен асистент по аналитична химия и инструментални методи в Шуменския университет

2008 –2012 г. – доцент по социална екология, област на висше образование област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална екология),Шуменски университет, Педагогически факултет, шифър 05.07.01

от 2012 г. – професор по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – социална екология),Шуменски университет, Педагогически факултет, шифър 05.07.01

Придобити научни степени

1985 – доктор по химия, шифър 01.05.04, аналитична химия

2011 – доктор на икономическите науки; шифър 05.02.24, научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, професионално направление 9.1. Национална сигурност

Водени лекции и/или упражнения

Социална екология, Европейски образователни практики, Образователни технологии, Професионално ориентиране и кариерно развитие, Природознание, Инструментални методи в химията, Аналитична химия и ИМА, Координационна химия, Биокоординационна химия, Екологично възпитание на детето, Екологизация на учебното съдържание в НУ, Екологизация на учебното съдържание в ДГ, Организация и управление на образователния процес в НУ, Консервация и реставрация, Химични и инструментални методи за анализ, Физиологичноактивни вещества в храните, Социална интелигентност.

Области на научни интереси

Социална екология, Образование за устойчиво развитие, Екологично образование, Екология и опазване на околната среда, Европейски образователни практики, Аналитична химия и инструментални методи за анализ, Биокоординационна химия, Координационна химия, Приложна спектроскопия, Консервация и реставрация, Проблеми на професионалното образование, Иновации в образованието, Хранене и агресия при децата, Проблеми на социално-екологичната сигурност, Глобализация - социална екология - сигурност.

Специализации

1982- специализация в Химикотехнологичния инстутит – Санкт-Петербург, Русия

1987 4 месечна специализация в Химикотехнологичния инстутит – Санкт-Петербург, Русия

1991 – 6 месечна специализация , ФПК , в Химикотехнологичния инстутит – Санкт-Петербург, Русия

Участия в международни и национални научни проекти

2002 - Проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО), МОМН

Тема: “Интегрирана междууниверситетска лаборатория по химия на разтворите”

Договор №25 /14.10.2002 г., МОН, Център КСОУВО

Проект на Европейски социален фонд 2010–2011 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Тема: “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен”

Договор BG051 PO 001-5.2.03-0065-С000

Проект на Фонд научни изследвания, МОМН, „Стимулиране на научните изследвания в държавните висши училища”.

Тема: „Овладяването на български език и формирането на социално – екологичната компетентност на учениците билингви”

Договор № DVU_10_0 179/2010 г.

Вътрешноуниверситетски проекти:

2008 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2008 на тема: „Иновационни техники и технологии в обучението”

2009 - научен проект на ШУ № РД/07—956/9.06.2009 на тема: „Иновации в технологичното обучение”

2010 - научен проект на ШУ РД-05-398/24.03.2010 г. на тема: Иновации в технологичното обучение и професионалното образование

2011– научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на тема: „Иновации в професионалното образование”

2012 - Научен проект на ШУ РД-05-198/07.03.2011 на вх. № РД -05-288/05.03.2012 г., по договор № РД-07-747/05.04.2012 г.

Тема: ”Образователните технологии в технологичното обучение”

2013 - Научен проект на ШУ РД-08-294/15.03.2013 на Тема: ”Иновации в професионалното образование”

BG051PO001-4.3.04-0020

ОП „Развитие на човешките ресурси“

„Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

BG51РО001-3.3.07-0002

ОП „Развитие на човешките ресурси“

"Студентски практики"

Договор № ДО 08-КПС-03

По проект BG51РО001-3.1.03-0001

„Квалификация на педагогическите специалисти”

ОП „Развитие на човешките ресурси“

Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП

В състава на ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП”

2013 г. - Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията (Д01-4192/08.07.2013 г. между МОН и сдружение «Кариери 2020»ДЗЗД, в което участва ШУ) - неключов експерт

По проект BG51РО001-3.1.03-0001

„Квалификация на педагогическите специалисти”

ОП „Развитие на човешките ресурси“

Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.

Заемани ръководни позиции

1995 - Ръководител на катедрата по Химия

от 1995 – член на Академическия съвет на Шуменския университет

1985 – 1998 - Завеждащ сектор учебна работа на Института по Химия, а впоследствие на ХФ

1985 – 2008 – член на Факултетния съвет на Факултета по природни науки

1994 - ВРИД Декан на ХФ

1995 - 1996 - Декан на ХФ

1985 - 2008 - Завеждащ сектор по аналитична химия и инструментални методи в Шуменския университет

2003 - 2008 - Ръководител на лаборатория по химия на разтворите

1999 - 2008 - Началник на Учебен отдел на Шуменския университет

от 2008 – ръководител на катедра ТОПО и ПУНУП

от 2008 – член на Факултетния съвет на Педагогическия факултет и Университетската комисия по акредитация

2008 - 2010 – зам. – декан на Педагогическия факултет

от юни 2010 – декан на Педагогическия факултет на Шуменския университет

Организационна дейност

Комисии по програмни акредитации, Комисия по КСК, Кадрова комисия

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените

Дисертации

2011г. - Социалната екология в глобализиращия се свят, Автореферат на дисертационен труд, представен за придобиване на научна степен „доктор на икономическите науки”, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, София 2011

1985г. - Комплекси на хидразиди на аспарагиновата и глутаминовата киселини с мед (ІІ), кобалт (ІІ), никел (ІІ), паладий (ІІ) и платина (ІІ): Автореферат на дисертационентруд, представен за придобиване на научна степен “Кандидат на химическите науки”, София, 1985

Монографии

2011г. - Термини и понятия в социалната екология, В. Търново, 2011

2011г. - Социална екология и глобализация, В. Търново, 2011

2011г. - Социално-екологични аспекти на сигурността, В. Търново, 2011

2008г. - Социална екология, Шумен, 2008

Учебници

2010г. - Диагностична методика за установяване степента на развитие на художествените способности на децата от ДДЛРГ “Детелина”, Шумен, 2010

2006г. - Увод в консервацията и реставрацията (Химични и инструментални методи), Шумен, 2006

2004г. - Увод в биокоординационна химия, Шумен, 2004

Учебни помагала

2010г. - Помагало за работа с разработената “Диагностична методика с помощта на художествено-творчески дейности и арттерапия”, Шумен, 2010

2010г. - Помагала за работа с деца по формиране на художествено - творчески способности чрез художествено творчески дейности и арттерапия, Шумен, 2010

1998г. - Ръководство по инструментални методи за анализ, Шумен, 1998 ( в съавт. с Й. Тачева)

1993г. - Ръководство за упражнения по качествен анализ, Шумен, 1993 ( в съавт. със Сн. Ганчева)

1991г. - Методическо помагало за решаване на задачи по аналитична химия, Шумен, 1991. ( в съавт. със Сн. Ганчева и М. Кашчиева)

Статии

2015г. - Foods and social problems in children with autism spectrum disorders, (Ignatova-Ivanova Ts., R. Ivanov, G. Kolev), Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, vol.3, № 10, pp. 17-24, October 2015.

2015г. - Съвременни рискове за екологичната сигурност, (в съавт. с Г. Колев), Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, Ш., 2015, т. ХІХD, с. 615– 619

2015г. - Кофеин – физиологични ефекти, (в съавт. с Г. Колев), Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, Ш., 2015, т. ХІХD, с. 604– 614

2015г. - Бедност и образование, (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” 4-9 май 2015 г., Ш. 2015, 180- 192.

2015г. - Социално-екологична грамотност, (в съавт. с Г. Колев, А. Иванов), Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” 4-9 май 2015 г., Ш. 2015, 172- 179

2015г. - Социално-екологични проблеми, предизвикани от военна дейност (в съавт. с Е. Андреева), Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 ,с. 115-120

2015г. - Антропогенно замърсяване и сигурност (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2015 ,с. 105-114.

2014г. - Храни и хранителни добавки (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” 6-11 май 2014 г., Ш. 2014, с. 187-194.

2014г. - Отпадъците – социален проблем (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието” 6-11 май 2014 г., Ш. 2014, 195-209.

2014г. - Токсични метали, Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014 ,с.70-75.

2014г. - Измерения на социалната криза в България (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014 ,с. 93-100.

2014г. - Нови концепции за екологично образование, Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014, с. 101-106.

2014г. - Социална манипулация и сигурност, Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014 ,с.75-81.

2014г. - Бедността – проблем на сигурността, Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014, с. 106-117

2014г. - Вода и здраве, (в съавт. с Г. Колев), Годишник на ШУ, ПФ, Шумен, 2014 ,с.423-426

2014г. - Проблеми на съвременното образование ( в съавт. с Г. Колев), Годишник на Шуменския университет, Педагогически факултет, Ш., 2014, с.415-422

2014г. - Хранителни добавки и сигурност (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия ПВО и КИС”, Шумен, 2014 ,с. 62-69.

2013г. - Съвременното образование – проблеми и перспективи, (в съавт. с Г. Колев), Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 339-346.

2013г. - Глобалната икономика и сигурността на държавата (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове на НВУ „ В. Левски”, Шумен, ч. ІІ, 2013, с. 30 – 37.

2013г. - Социална интелигентност, (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове, ПФ, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2013, с. 133 – 140.

2013г. - Националната сигурност и етническите конфликти (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове на НВУ „ В. Левски”, Шумен, ч. ІІ, 2013, с. 25-29.

2013г. - Социална екология и тежки метали – методи за определяне нса олово, кадмий и мед в проби от почви и растения, (в съавт. със С. Александров, А. Райчева, Г. Тодорова), Годишник на Шуменския университет, т. ХVІІD, Педагогически факултет, Ш., 2013, с. 603 – 608.

2013г. - Chemistry minor programs: Teaching and learning of analytical chemistry , Ihemistry: Bulgarian Journal of Science Education, vol. 22, № 3, 2013, (S. Alexandrov).

2013г. - Храни и агресия у децата, (в съавт. с Г. Колев), Сборник научни трудове, ПФ, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2013, с. 141-147.

2013г. - Социалната екология и проблемите на сигурността, Сборник научни трудове НВУ, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Ш. 2013, с. 34-42

2013г. - Социална интелигентност и сигурност (в съавт. Г. Колев, Сборник научни трудове НВУ, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Ш. 2013, с. 42-48

2013г. - Образование и сигурност (в съавт. Г. Колев, Сборник научни трудове НВУ, Факултет "Артилерия ПВО и КИС, Ш. 2013, с. 48-55

2012г. - 83. Храни и агресия у децата (в съавт. с Г. Колев), Научни трудове на Русенски университет, т. 51, серия 9.2, Русе, 2012, с. 89-93.

2012г. - Европейски образователни практики, (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, ч. ІІ, Ш., 2012, с. 451-455.

2012г. - Социалният атом, Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, ч. ІІ, 2012 с. 447-450.

2012г. - Социална сигурност, Сборник научни трудове, НВУ “В. Левски”, Ш., 2012, с. 103-107.

2012г. - Предизвикателства пред образованието на ХХІ век ( в съавт. с Г. Колев), Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, том ХVІ D, ПФ, Ш., 2012, с. 293-300.

2012г. - Околна среда и здраве (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, ч. ІІ, Ш., 2012, с. 461-467.

2012г. - Глобализация – миграция – сигурност, Сборник научни трудове, НВУ “В. Левски”, Ш., 2012, с. 116-122.

2012г. - 82. Образованието на ХХІ век, Сборник научни трудове от пътуващ семинар «Образователни технологии», Шумен-Риека-Венеция, ШУ, ПФ, В. Търново, 2012, с. 141-146.

2012г. - Интердисциплинарният характер на социалната екология (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, ч. ІІ, Ш., 2012, с. 468-476.

2012г. - Глобалната икономика и сигурността на държавата, Сборник научни трудове, НВУ “В. Левски”, Ш., 2012, с. 108-115.

2012г. - Екологична криза (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, ч. ІІ, Ш., 2012, с.456-460.

2012г. - Образование и съвременност (в съавт. с Г. Колев), Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, том ХVІ D, ПФ, Ш., 2012, с. 287-292.

2012г. - Химични и инструментални методи за екологичен мониторинг, Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, ч. ІІ, Ш., 2012, с. 434-446.

2012г. - Храни и агресия у децата, в съавт. с Г.Колев, Научни трудове на Русенския университет, Том 51, серия 9.2, 2012, с. 89-93

2012г. - Образованието на ХХІ век, Сборник научни трудове от пътуващ семинар «Образователни технологии», Шумен-Риека-Венеция, ШУ, ПФ, В. Търново, 2012, с. 141-146.

2012г. - Предизвикателства пред образованието на ХХІ век ( в съавт. с Г. Колев), Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, том ХVІ D, ПФ, Ш., 2012, с. 293-300.

2012г. - Образование и съвременност (в съавт. с Г. Колев), Годишник на ШУ ”Епископ Константин Преславски”, том ХVІ D, ПФ, Ш., 2012, с. 287-292.

2011г. - За ценностната система на социалния работник в глобализиращия се свят ( в съавт. с Г. Колев), Научни трудове, РУ „Ангел Кънчев” , т. 50, серия 6.2., 2011, с. 166-175.

2011г. - Социалната екология в съвременния свят, Научни трудове, РУ „Ангел Кънчев” , т. 50, серия 6.2., 2011, с. 119-126.

2011г. - Образованието на ХХІ век, Сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, В., 2011, с. 63-66.

2011г. - Околна среда и здраве (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, Ш., 2011 с. 420-426.

2011г. - Екологична криза (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, Ш., 2011 с. 415-419.

2011г. - Интердисциплинарният характер на социалната екология (в съавт. с И. Йонков), Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, Ш., 2011 с. 427-435.

2011г. - Социален атом, Научни трудове, НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО, КИС”, Институт по отбрана – МО, Ш., 2011 с. 406-409.

2010г. - Наркотиците – социален проблем, в съавт. с Г. Колев, Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, 2010, с. 796-804

2010г. - Новите образователни технологии в технологичното обучение, в съавт. с Г. Колев, Иновации в образованието, Юбилейно издание на ШУ, 2010, с. 936-943

2010г. - Социалната екология в съвременния свят, Сборник доклади от годишната научна конференция на НВУ “ В. Левски”, В. Търново, т.1., 2010, с. 83-93

2010г. - Човекът – обект и субект на социалната екология, Proceeding of International scientific conference, TU, Gabrovo, 2010, с.249-254

2010г. - Глобализация и екологична криза, Proceeding of International scientific conference, TU, Gabrovo, 2010, с.243-249

2009г. - Domestic Technics and Economics in 5 Class, Proceeding of International scientific conference, TU, Gabrovo, vol. III, 2009, p. 565-569( в съавторство с В. Василев)

2009г. - Каменният път към Голямата базилика в Плиска (Историко-химически анализ), в съавт. с К. Константинов, Пътуванията в Средновековна България, Материали отпървата национална конференция “Пътуване към България. Пътуванията в Средновековна България и съвременния туризъм”, Абагар, 2009, с. 120 – 129

2009г. - Един вариант за екологизация на учебното съдържание по учебния предмет “Домашна техника и икономика” в V клас, в съавт. с В. Василев, Известия на Съюза научените – Сливен, 2009, с. 134 –138

2009г. - Професионалното образование в глобализиращия се свят – състояние и иновации, в съавт. с- Г. Колев, Юбилейно издание, Технологичното обучение – традиции ибъдеще, 25 години ПФ на ШУ, 2009, с. 206-216

2009г. - Проекции на устойчивото развитие в образованието, в съавт. с Г. Колев, Юбилейно издание, Технологичното обучение – традиции и бъдеще, 25 години ПФ на ШУ,2009, 217 – 226

2008г. - Химически анализ на материали от Дворцовия комплекс в Преслав// Годишник на ШУ, Природни науки, т. ХVІІІ,В2, 2008, с. 22-26

2008г. - За мястото на темата Токсични метали в обучението по Химия и опазване на околната среда, Годишник на Шуменския университет “Епископ КонстантинПреславски”, т. ХVІІІ В5, 2008, с. 17-30

2008г. - Проекции на устойчивото развитие в образованието, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия 5.2, 2008, с. 17-24

2008г. - Индикатори за оценка на социално-екологичната ситуация, Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, т. 47, серия 5.2, 2008, с. 83-87

2007г. - За усъвършенстване на системата за обучение във висшите училища // Сборник от Юбилейната научна конференция, МОН, ДИПКУ, Варна, 2007, т. ІІІ, с. 7-14

2007г. - Palladium (II) and Palladium(IV) complexex with L – ascorbinic and L – aspartic acid // Proceeding, XVII Eu Che MS Conference on Organometallic Chemistry, Bulgaria, Sofia,2007 p.174

2007г. - За мястото на темата Токсични метали в обучението по Химия и опазване на околната среда // Научни трудове , ТУ. Габрово, 2007, c.375-380

2007г. - Глазурите в консервацията и реставрацията на археологически находки// Научни трудове на ТУ – Габрово, 2007, c. 370-374

2006г. - Витамините като лиганди. // Годишник на ШУ, т.ХVI B12, Ш., 2006, с. 61-68

2006г. - За мястото на химията в гражданското и интеркултурно образование // Сборник от Научна конференция”Образование и квалификация на педагогически кадри –развитие и проекция през ХХI век”, МОН, ДИПКУ, Варна, Ун. изд. 2006, т. ІІ, с. 345-353

2006г. - Analog of vitamin B12 with L- ascorbinic acid, 5 th International Conference of the Chemical Societies of the South – East European Countries, Book of Abstracts, ICOSECS 5,Ohrid, 2006, vol. 1., p. 109 (Y. I. Tacheva)

2006г. - Приложение на съвременната аналитична химия в анализа и реставрацията на монети. // Научна трудове на Русенски университет, том 45, серия 5.3, 2006, с. 14 –19

2006г. - Комплекси на Ca(II), Mg(II) и Zn(II) с L-аскорбинова киселина // Научни трудове на ТУ – Габрово, 2006, с. 345 – 347

2004г. - Комплекси на паладий (ІІ) и паладий (ІV) с L–аскорбинова и L–аспарагинова киселина. // Научни трудове , Природни науки , ФПН, ШУ, Шумен, 2004, с. 192-200

2004г. - Комплекси на платина (ІІ) и паладий (II) с физиологичноактивни лиганди. // Пета национална конференция по химия, София, 2004, с.301

2004г. - Platinum(II) and Palladium(II) Complexes of Adenosine and Guanosine // UNITEX, 04, TU, Gabrovo, 2004, vol. I, p. 430-434

2004г. - Аналог на витамин В12 с L–аскорбинова киселина. // Научна конференция”115 години Университетска неорганична химия” с Четвърти научно-приложен семинар“Нови материали за индустрията”, София, 2004, с. 42

2004г. - Приложение на съвременната аналитична химия в археологията // Научни трудове на Русенския университет”А. Кънчев”, 2004, т.41, серия 6.2, с. 155-158

2004г. - On a variant of quantitative analysis application in chemistry and environment protection education at secondary school level. // 2nd Congres of ecologists of the Republic ofMacedonia with International participation, Republic of Macedoniа, Ohrid, Proceeding, 2004, p. 343-347

2003г. - Аналог на витамин В12 с L–аспарагинова киселина. // Годишник на ШУ, т. ХV В, 2003, с. 40-46 (в съавт. с Й. Тачева)

2003г. - Аналог на витамин В12 със салицилова киселина. // Годишник на ШУ, т. ХV В, 2003, с. 99-104 (в съавт. с Й. Тачева)

2003г. - Върху един вариант за приложение на качествения анализ в обучението по химия и опазване на околната среда в среден курс. // Научни трудове ШУ – Колеж,Добрич, 2003, том ІІІ D, с.177-181

2003г. - Координационна способност на дитиооксамида. // Сборник научни трудове на Национален военен университет “ В. Левски”, В. Търново, 2003, кн. 73 – ІІ, с.268-272 (в съавт. с К. Даварски)

2003г. - Синтез на нови полимерни лиганди и на комплексите им с метални йони. // Научни трудове на ТУ – Габрово, UNITEX, 2003, т. ІІ, с. 378–381 (в съавт. с В. Консулов,Й. Тачева, К. Даварски)

2003г. - Комплекси на Zr (ІV) с дитиооксамид. // Научни трудове на ТУ – Габрово UNITEX, 2003, т. ІІ, с. 387–388 (в съавт. с К. Даварски и Й. Тачева)

2003г. - Комплекси на платина (ІІ). // Научни трудове на ТУ – Габрово, UNITEX, 2003, т. ІІ, с. 389–391

2003г. - Повишаване ефективността на обучението по химия на разтворите чрез създаване на интегрирана междууниверситетска учебна лаборатория, МОН, София,Център”Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование”. // Сборник доклади на Национална конференция за обмен на опит в изпълнение на проекти за подобряване на качеството наобучение и управление на висшите училища, Албена, 17-19.09., с. 214-218 (в съавт. с К. Даварски)

2003г. - Върху някои количествени методи за определяне на метални йони в археологически находки. // Научни трудове, ШУ – Колеж, Добрич, 2003, т. ІІІ D , с. 182-188

2003г. - Приложение на съвременната аналитична химия в археологията // Научни трудове на ШУ, Колеж – Добрич, т. ІІІ C, 2003, с. 212-215

2002г. - Аналози на витамин В12 с L–аскорбинова киселина. // Научни трудове на ШУ, ФПН, Природни науки, Шумен, 2002, с. 35-44 (в съавт. с Й. Тачева)

2002г. - Комплекси на паладий (ІІ) с физиологичноактивни лиганди. // Научни трудове на ШУ, ФПН, Природни науки, Шумен, 2002, с. 20-24

2002г. - Комплекси на платина (ІІ) физиологичноактивни лиганди. // Научни трудове на ШУ, ФПН, Природни науки, Шумен, 2002, с. 25-34

2002г. - Координационни съединения на дитиооксамид с Co (ІІ) и Ni (ІІ) // Научни трудове на ШУ, ФПН, Природни науки, 2002, с. 75-81 (в съавт. с К. Даварски и Р. Янкова)

2002г. - [3–(4,5–диметил–2–тиазолил)–2,5–дифенил–2Н–тетразолов бромид]– фотометричен реактив за определяне на метални йони. // Сборник на ТУ “ УНИТЕХ”,Габрово, 2002, т. ХІ, с. 739 – 741

2002г. - Координационни съединения на витамин В6 с йоните на желязо (ІІ) и желязо (ІІІ). // Сборник на ТУ “ УНИТЕХ”, Габрово, 2002, с. 742 – 744

2001г. - Родий (ІІІ) комплекси с пиридоксин. // Четвърта национална конференция по химия, София, 2001, с. 102

2001г. - Аналози на витамин В12. // Четвърта национална конференция по химия, София, 2001, с. 326 (в съавт. с К. Даварски и Й. Тачева)

2001г. - Комплекси на платина (ІІ) с аденозин и гуанозин. // Сборник на ТУ “ УНИТЕХ”, Габрово, 2001, т. ІІІ, с. 262–267

2001г. - Координационни съединения на платина (ІІ) с хидразиди на L–серин и L–треонин.// Сборник на ТУ “УНИТЕХ”, Габрово, 2001, т. ІІІ, с. 268– 271

2001г. - Родий (ІІІ) комплекси с пиридоксин. // Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, т. 38, серия 10, с. 162–165

2001г. - Върху един вариант на темата “Комлексни съединения” в среден курс // Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2001, т. 38, серия 10, с. 257– 262

1999г. - Преподаване на кристален строеж на веществата в средното училище // Химия, София, 1999, т. 8, № 3, с.169–180

1999г. - Родий (ІІІ) комплекси с [3–(4,5–диметил–2–тиазолил)-2,5–дифенил-2Н– тетразолов бромид]. // Научни трудове на ТУ, Габрово, 1999, т. ІІ, с. 204 – 208 (в съавт. сА. Радева и Й. Тачева)

1999г. - Координационна способност на витамин В12 в присъствие на пиридоксин и L–аскорбинова киселина. // Научни трудове на ТУ, Габрово, 1999, т. ІІ, с. 209–213 (всъавт. с Й. Тачева)

1999г. - Координационни съединения на платина (ІІ) с пиридоксин и L– аскорбинова киселина. // Научни трудове на РУ” А. Кънчев”, Русе, 1999, т. 37, серия 10, с. 71–77

1999г. - Комплекси на паладий (ІІ) и паладий (ІV) с L – аскорбинова и L – аспарагинова киселини. // Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 1999, т. 37, серия 10, с. 79 –86

1999г. - Разпределение на елементите в дълбочина на боридния слой, формиран върху Ст. 20. // Научни трудове на ТУ. Габрово, 1999, т. ІІ, с. 187–191 (в съавт. с Р.Иванов)

1998г. - Координационни съединения на витамин В6. // Научно – тематичен сборник на ВВВУ “ Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1998, т. 1, с. 206– 211

1998г. - Вариант на темата:”Кристален строеж на веществата” в среден курс // Трета национална конференция по химия, Пловдив, 1998, с. 387

1998г. - Координационни съединения на Pt(ІІ) с L–аскорбинова, L–аспарагинова и салицилова киселини. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1998, №67, с. 299 – 308

1998г. - Определяне съдържанието на Al и B в боридни слоеве върху нисковъглеродни стомани, формирани в алумотермични смеси. // Научни трудове на ВВОВУ “В.Левски”, Велико Търново, 1998, № 67, с. 309– 319 (в съавт. с Р. Иванов)

1998г. - Координационна способност на витамин В12. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1998, № 67, с. 275 – 282. (в съавт. с Й. Тачева)

1997г. - Комплексни съединения на Cu2+, Co2+, Ni2+ и Fe3+ с циклични фосфонови киселини. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1997, № 52, с. 20– 24, (в съавт с В. Христов)

1997г. - Комплексни съединения с витамин В6. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”. Велико Търново, 1997, № 52, с. 25 – 32. ( в съавт. с Й. Тачева )

1997г. - Комплекси на аденозин и гуанозин с паладий (ІІ). // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1997, № 52, с. 33 – 39

1997г. - Координационни съединения на цирконий (ІV) с рубеанова киселина // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1997, № 52, с. 40 – 45.(в съавт. с Х.Христов)

1996г. - Комплексни съединения с витамин С. // Научно –тематичен сборник на ВВВУ “ Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1996, т. 2, с. 339 – 354. (в съавт. с Й. Тачева )

1996г. - Комплексни съединения на метални йони с N- и S - съдържащи лиганди. // Научно – тематичен сборник на ВВВУ “Г. Бенковски”, Д. Митрополия, 1996, т. 2, с. 355 –373 ( в съавт. с Х. Христов )

1995г. - Комплекси на желязо (ІІІ) с 2,5–дихидро–1,2 оксафосфолови киселини. // Научни трудове ВВОВУ” В. Левски “, Велико Търново, 1995, № 39, с. 267 – 271 (в съавт. сХ. Ангелов, В. Христов, Й. Тачева)

1995г. - Паладий (ІІ) комплекси с дифенил–(1,2–алкадиенил)–фосфиноксиди. // Научни трудове ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1995, № 39, с. 272 –274,(в съавт. с Х.Ангелов, Х.. Христов)

1995г. - Платина (ІІ) и паладий (ІІ) комплекси с [3 - (4,5–диметил-2-тиазолил)– 2,5 – дифенил-2 Н-тетразолбромид]. // Научни трудове на ВВОВУ “ В. Левски”, ВеликоТърново, 1995, № 39, с. 275–284 (в съавт. с Х. Христов)

1995г. - Комплексно дифузионно насищане на стомани 45 и Х 12 М с бор и кобалт. // Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, Велико Търново, 1995, № 39, с. 89 – 94 ( всъавт. с Р. Иванов )

1995г. - Комплекси на паладий (ІІ) с дифенил-(1,2-алкадиенил)–фосфиноксиди. // Втора национална конференция по химия, Пловдив, 1995, с. 322 (в съавт. с Хр. Ангелов,Хр. Христов)

1995г. - Координационни съединения на платина (ІІ) и паладий (ІІ) с [3-(4,5– диметил-2-тиазолил)–2,5-дифенил-2Н-тетразолбромид] //Втора национална конференция похимия, Пловдив, 1995, с.323

1995г. - Комплекси на желязо (ІІІ) с 2,5-дихидро-1,2- оксафософолови киселини. // Втора национална конференция по химия, Пловдив, 1995, с. 324 (в съавт. с Хр. Ангелов,В. Христов, Й. Тачева)

1992г. - Индуцированное окисление L - аспарагиновой кислоты и ее производных в комплексах Pt(ІІ). // ЖОХ, 1992, том. 62, вып. 1, с. 23 – 27 (в съавт. с Н.Воробьев–Десятовский, Ю. Кукушкин)

1991г. - Ефекти на влияние на екстраординарни феномени върху разтвори на флуоресцеин. // Бюл. № 3 на Лаб. за интердисциплинарно изследване на екстраординарнифеномени, Шумен, 1991, с. 20–36 (в съавт. с Й. Тачева)

1988г. - Реакционная способность координированного к платине оксалатного лиганда в реакциях окисления. // ЖОХ, 1988, т. 58, вып. 12, с. 2753 – 2758, (в съавт. с Ю.Кукушкин, Н. Воробьев–Десятовский, К. Патранбаш)

1987г. - Stability Constants of Cu(ІІ) Complexes with Acid Hydrazides. // Jornal f. prakt. Chemie, 1987, Band 329, Heft 3, S. 534–538 (A. Zvetanova, M. Mitewa)

1985г. - Platinum (ІІ) complexes of hydrazides of aspartic and glutamic acids. // Polyhedron, 1985, vol. 4, № 7, pp. 1315 – 1318. (P. R. Bontchev, V. I. Nefedov, YA. V. Salin )

1985г. - Palladium (ІІ) complexes of dihydrazide of aspartic acid. // Comptes rendus de l, Academie bulgare des Sciences, 1985, vol.38, № 6, pp. 707 - 710 ( P. R. Bontchev, M. G.Arnaudov, E. V. Golovinsky )

1984г. - Palladium (ІІ) Complexes of Hydrazides of Aspartic and Glutamic Acids. // Inorganica Chimica Acta, 1984, 81, pp. 75 – 81. (P. R. Bontchev, M. Arnaudov, V. I. Nefedov )

1983г. - Palladium(II) complexes of hydrazides of aspartic and glutamic acids. // 16-th European congress on molecular spectroscopy., Sofia, 1983, p.175. (in co- authorship with P.R.Bontchev, M. Arnaudov, E. Golovinsky)

1981г. - Copper (ІІ) complexes of hydrazides. // J. inorg. nucl. Chem., 1981, vol. 43, № 12, pp. 3163 –3168 ( P. R. Bontchev, M. Mitewa, D. Mehandjiev, E. Golovinsky )

1980г. - Complexes of Ni(ІІ) and Co(ІІ) aspartic and glutamic acids hydrazides. // Comptes rendus de l, Academie bulgare des Sciences, 1980, № 8, pp1091 – 1094.( P.R. Bontchev, M.I. Mitewa, S. G. Zahariev, E. V. Golovinsky )

Доклади

2013г. - Образованието на ХХІ век, Национална конференция с международно участие "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век", Сборник доклади, ІІ част, С., Булвест, 2013, с.63-66.

2011г. - Училищно – базирана програма за първична превенция на употребата на алкохол и тютюневи продукти за ученици от V, VІ и VІІ клас на СОУ ( в съавт. с П. Кожухарова), Сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, В., 2011, с. 36-43.

1999г. - [3–(4,5–диметил-2–тиазолил)–2,5–дифенил–2Н–тетразол-бромид] и негови комплекси с метални йони. // Доклади ЮНС, “ 25 години Шуменски университет “Еп. К.Преславски”, Шумен, 1999, с. 173–180

1998г. - Координационни съединения на витамин В6. // Трета национална конференция по химия, Пловдив, 1998, с. 324 (в съавт. с Й. Тачева)

1985г. - Комплекси на паладий (ІІ) и платина (ІІ) с хидразиди на аспарагиновата и глутаминовата киселини. // Първа национална конференция по химия, София, 1985, с.517.(в съавт. с П. Бончев, М. Арнаудов, Е. Головински)

1982г. - Pd (ІІ) комплекси с хидразиди на аспарагиновата и глутаминовата киселини. // Сборник доклади, 10 – години ВПИ. Шумен, 1982, с. 33 –39 ( в съавт. с П. Р. Бончев,М. Митева, Е. Головински )

1982г. - Комплекси на Pd(II) с хидразиди на аспарагинова и глутаминова киселини. // II Национална конференция по химия на комплексните съединения, Бургас, 1982, с.13 (в съавт. с П. Р. Бончев, Е. Головински)

1980г. - Spectroscopic studies (IR and EPR) on copper(II) complexes with hydrazides of aspartic and dlutamic acids. // IX Национална конференция по молекулна спектроскопия с международно участие, Албена, Варна, 1980, с. 336-336 ( в съавт. с П. Бончев, М. Митева, Е. Головински)