Проф. д.с.н. Соня Борисова Илиеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(303) "1978 г. - Софийски университет “Кл. Охридски”, специалност “Педагогика” 1996 г. - Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” , специалност "Политически науки"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(58) "ДДЛРГ "П. Р. Славейков" - гр. София" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(105) "2014г. - Професор по Социология 2004 г. – Доцент по Социология" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(156) "2014 г. - Доктор на науките по научна специалност Социология 2001 г. - Доктор по Социология" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(5616) "Преподавани учебни дисциплина в ОКС – бакалавър Футурология - в спец. "Социални дейности" на ШУ „Еп.К.Преславски”: Педагогически Факултет Социология – в структурните звена на ШУ „Еп.К.Преславски”: Педагогически Факултет, спец. Социална педагогика; Факултет по хуманитари науки, спец. Журналистика и Връзки с обществеността, Факултет по природни науки, спец. Туризъм /ДИПКУ – Варна/, Колеж – Добрич, във всички изнесени форми на Педагогически факултет. Управление на социално-педагогическите институции: Педагогически Факултет, ДИПКУ - Варна и Колеж – Добрич, в изнесената форма на обучение на спец. Социална педагогика. Социални изследвания – в Педагогически Факултет, спец. Социални дейности. Формиране на социални умения – в Педагогически факултет, спец. Социални дейности. Социална защита и социално законодателство – в Педагогически факултет, спец. Социални дейности и Социална педагогика; ДИПКУ - Варна и Колеж – Добрич, по двете изнесени специалности, там. Организация и управление на социалните дейности – в Педагогически Факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, същата изнесена специалност, там и ВТУ "Кирил и Методий”- дистанционен център гр.Шумен - 2002 г. Социална рехабилитация – в Педагогически факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, по същата изнесена специалност, там. Социална администрация – в Педагогически факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, по същата изнесена специалност, там. Социално планиране - в Педагогически факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, по същата изнесена специалност, там. Забележка: В Колежа – Добрич занятията са водени до уч. 2008/2009 г., до приключване на изнесеното обучение там Преподавани учебни дисциплини в ОКС – магистър Социология - в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”; в МКС „Връзки с обществеността”, Факултет по хуманитарни науки на ШУ „Еп. К. Преславски”. Приложна социология и социални изследвания - Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”. Социална защита и социално законодателство - Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”. Социални дейности в регионалната социална защита – в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”. Прогнозиране, планиране и моделиране в социалните дейности – в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”. Иновации в социалната работа – в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”. Политики за хора с увреждания - в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”. Политики към изоставените деца, Магистърска програма на Нов Български Университет, 2003 г." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(643) "Обществознание, Политология, Социология, Футурология, Социология на организациите и политиката, Социологическа прогностика, Демокрация и алтернативи на демокрацията, Политически системи за управление, Управление на социално-педагогическите институции, Социално-педагогически проблеми на деца в риск, Личността в трансформиращото се общество и др." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(6111) "Национални Проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики – Фаза I” - националетн проект, 2017 Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики" - Министерството на образованието и науката. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - академичен наставник на студенти, 2013-2014 Проект: № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - автор на електронен учебник и преподавател, доц. Д-р Соня Илиева, 2012-201 Проект на ФАР CSDP 2005-059 Програма “Развитие на гражданското общество - “Н П О реализиране на социални услуги в контекста на Европейската практика” - 2008 г., на Фондация “Переспективи” гр. Шумен, експерт по социални дейност Проект по ЕСФ BG051PO001-5.2.03, 2009 “За по-добро бъдеще на децата на гр. Шумен” – координатор на проекта по учебната дейност. Регионални Проект: “Социално включване на незаети млади хора” - 2007 г., съвместно с Фондация “Переспективи” – гр. Шумен, консултант-лектор. Институционални Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019 Проект на Катедра Социални дейности № РД-08-131 за 2018 г. на тема «Стимулиране към научно творчество на студенти и докторанти от специалност «Социални дейности» - ръководител на проекта Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници” – универститетски проект Проект № РД-08-135/08.02.2016 “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа” – ръководител на проекта проф. дсн Соня Илиева Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”, - член на екипа реализиращ проекта Проект № РД -10-573 от 04.04.2014, Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина "Футурология" в учебния план на специалност „социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”, ръководител на проекта Проект № РД-08-305/15.03.2013 на ШУ „Еп. К. Преславски” - „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ “Детелина” - Шумен” , член на екипа по проекта. Проект № РД-07-744/05.04.2012 г. на ШУ „Еп. К. Преславски” - «Ролятd нa преддипломния стаж на студентите по специалност «Социални дейности» в БЧК за подпомагане пълноценното включване на възрастните хора в обществения живот на Шуменски регион» - съвместен проект на Катедра «Социални дейности» и БЧК – Шумен, член на екипа по проекта. Проект № 5192/2011 на ШУ „Еп. К. Преславски” - „Футурологично прогнозиране за бъдещето на социалните услуги в България”, ръководител на проекта. Проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип на Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г., ръководител на проекта. Проект РД-05-449/07.05.2008 – “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” (на опита на Дом “Детелина” гр. Шумен), ръководител на проекта. Институцианален проект на ДОВДЛРГ "П.Р.Славейков" - "Фамилни общности", София, 2003 - 2004 г., ръководител на проекта." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(251) "Научен ръководител на Студентски научен център по футурология при ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски" Chief Editor of “SocioBrains”, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(4208) "Участие в организирането и провеждането на научни прояви: Участие в Кръгла маса по случай 20 годишнината на Катедра „Социология” в УНСС, където бе презентиран учебника на проф. д.с.н. Соня Илиева „Социология. 18 избрани лекции”, 2018 Ръководител на Семинар по академично писане за студенти и докторанти, май 2018 Участие в екипа на Катедра «Социална работа» по изготвянето на Доклад – Самооценка за програмна акредитация на докторска програма «Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, в ШУ „Еп. К. Преславски, 2015 Модератор на кръгла маса в рамките на проведена Международна конференция «Деца и правосъдие – иновативни подходи практикатики» по Проект «Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики» - ОПРЧС, Шумен, 2015 г. Кръгла маса: «Актуални проблеми на обучението по социални дейности», 1.ІІІ.2008 г., Научна дискусия на тема: «Практически измерения на социалната работа с деца в неравностойно положение», 12.V.2008 г.. Научно-практическа среща: «Повишаване качеството и ефективността на студентските практики», 30.VІ.2008 г.,. Студентски научен форум: «Студентите като обучаеми, творци и граждани», 5.ХІІ.2008 г.,. Участие в екипа по изготвянето на Доклад за САНК за Специалност «Социални дейности» на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2014 г. Участие в разработването на институционални документи на Шуменски Университет "Епископ К. Преславски" Участие в екипа по изготвянето на Доклад - самооценка на професионално направление 3.4. "Социални дейности", Ш., 2010 г. Участие в екипа по изготвянето на Доклад - самооценка за институционална акредитацrя на ШУ "Еп.К.Преславски", Ш., 2008 г. Участие в екипа по изготвянето на Доклад - самооценка за откриване на професионално направление 3.4. "Социални дейности", Ш., 2006 Участие в екипа по акредитирането и изготвянето на доклад - самооценка за откриване на професионално направление 3.4. "Социални дейности", Ш., 2006 Илиева, С., Николов, Н. - Приложение към студентска книжка за професионална учебна практика за специалност "Социални дейности", Ш., 2006 Илиева, С., Николов, Н. - Инструкция за провеждане на учебните практики на специалност "Социални дейности", Ш., 2006" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(585) "Национален Браншови синдикат „Висше образование и наука” /ВОН/ към ШУ „Еп. К. Преславски” - член от 2007 г. Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в ШУ „Еп. К. Преславски” – член от 2008 г., Съюз на учените в България – Секция „Социологически науки” – член от 2013 г. Българска социологическа асоциация - член от 2016" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(156) "Награда на Шумен за приноси в сферата на хуманитарните и педагогическите науки - 2018 г." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д.с.н.  Соня Борисова Илиева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА РАБОТА

Кабинет: Корпус 2, стая 400

Телефон: 054 830365 вътр.222

Email: s.ilieva@shu.bg

Приемно време: Всеки вторник от 13,00 ч.

Завършен университет, специалност

1978 г. - Софийски университет “Кл. Охридски”, специалност “Педагогика”

1996 г. - Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” , специалност "Политически науки"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ДДЛРГ "П. Р. Славейков" - гр. София

Заемани академични длъжности

2014г. - Професор по Социология

2004 г. – Доцент по Социология

Придобити научни степени

2014 г. - Доктор на науките по научна специалност Социология

2001 г. - Доктор по Социология

Водени лекции и/или упражнения

Преподавани учебни дисциплина в ОКС – бакалавър

Футурология - в спец. "Социални дейности" на ШУ „Еп.К.Преславски”: Педагогически Факултет

Социология – в структурните звена на ШУ „Еп.К.Преславски”: Педагогически Факултет, спец. Социална педагогика; Факултет по хуманитари науки, спец. Журналистика и Връзки с обществеността, Факултет по природни науки, спец. Туризъм /ДИПКУ – Варна/, Колеж – Добрич, във всички изнесени форми на Педагогически факултет.

Управление на социално-педагогическите институции: Педагогически Факултет, ДИПКУ - Варна и Колеж – Добрич, в изнесената форма на обучение на спец. Социална педагогика.

Социални изследвания – в Педагогически Факултет, спец. Социални дейности.

Формиране на социални умения – в Педагогически факултет, спец. Социални дейности.

Социална защита и социално законодателство – в Педагогически факултет, спец. Социални дейности и Социална педагогика; ДИПКУ - Варна и Колеж – Добрич, по двете изнесени специалности, там.

Организация и управление на социалните дейности – в Педагогически Факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, същата изнесена специалност, там и ВТУ "Кирил и Методий”- дистанционен център гр.Шумен - 2002 г.

Социална рехабилитация – в Педагогически факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, по същата изнесена специалност, там.

Социална администрация – в Педагогически факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, по същата изнесена специалност, там.

Социално планиране - в Педагогически факултет, спец. Социална педагогика и Колеж – Добрич, по същата изнесена специалност, там.

Забележка: В Колежа – Добрич занятията са водени до уч. 2008/2009 г., до приключване на изнесеното обучение там

Преподавани учебни дисциплини в ОКС – магистър

Социология - в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”; в МКС „Връзки с обществеността”, Факултет по хуманитарни науки на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Приложна социология и социални изследвания - Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Социална защита и социално законодателство - Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Социални дейности в регионалната социална защита – в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Прогнозиране, планиране и моделиране в социалните дейности – в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Иновации в социалната работа – в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Политики за хора с увреждания - в МКС „Регулиране и контрол на социалните дейности”, Специалност „Социални дейности”, Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. Преславски”.

Политики към изоставените деца, Магистърска програма на Нов Български Университет, 2003 г.

Области на научни интереси

Обществознание, Политология, Социология, Футурология, Социология на организациите и политиката, Социологическа прогностика, Демокрация и алтернативи на демокрацията, Политически системи за управление, Управление на социално-педагогическите институции, Социално-педагогически проблеми на деца в риск, Личността в трансформиращото се общество и др.

Участия в международни и национални научни проекти

Национални

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики – Фаза I” - националетн проект, 2017

Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики" - Министерството на образованието и науката. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - академичен наставник на студенти, 2013-2014

Проект: № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» - автор на електронен учебник и преподавател, доц. Д-р Соня Илиева, 2012-201

Проект на ФАР CSDP 2005-059 Програма “Развитие на гражданското общество - “Н П О реализиране на социални услуги в контекста на Европейската практика” - 2008 г., на Фондация “Переспективи” гр. Шумен, експерт по социални дейност

Проект по ЕСФ BG051PO001-5.2.03, 2009 “За по-добро бъдеще на децата на гр. Шумен” – координатор на проекта по учебната дейност.

Регионални

Проект: “Социално включване на незаети млади хора” - 2007 г., съвместно с Фондация “Переспективи” – гр. Шумен, консултант-лектор.

Институционални

Проект „Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност Социални дейности“, вх. РД-08-86/31.01.2019

Проект на Катедра Социални дейности № РД-08-131 за 2018 г. на тема «Стимулиране към научно творчество на студенти и докторанти от специалност «Социални дейности» - ръководител на проекта

Проект № РД – 08-85/03.02.2017 „Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници” – универститетски проект

Проект № РД-08-135/08.02.2016 “Изследователска дейност свързана с приложната социална работа” – ръководител на проекта проф. дсн Соня Илиева

Проект № РД – 082 – 94 от 2015 „Иновационни практики в социалната работа с хора с увреждания”, - член на екипа реализиращ проекта

Проект № РД -10-573 от 04.04.2014, Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина "Футурология" в учебния план на специалност „социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”, ръководител на проекта

Проект № РД-08-305/15.03.2013 на ШУ „Еп. К. Преславски” - „Социализация чрез Арт терапия в ДДЛРГ “Детелина” - Шумен” , член на екипа по проекта.

Проект № РД-07-744/05.04.2012 г. на ШУ „Еп. К. Преславски” - «Ролятd нa преддипломния стаж на студентите по специалност «Социални дейности» в БЧК за подпомагане пълноценното включване на възрастните хора в обществения живот на Шуменски регион» - съвместен проект на Катедра «Социални дейности» и БЧК – Шумен, член на екипа по проекта.

Проект № 5192/2011 на ШУ „Еп. К. Преславски” - „Футурологично прогнозиране за бъдещето на социалните услуги в България”, ръководител на проекта.

Проект № РД-05-245 на ШУ "Еп.К.Преславски "Формиране на социална компетентност по социална работа на студентите обучаващи се в професионално направление Социални дейности чрез участие в планиране, мениджмънт и оценка на проекти за развитие" /съвместно с екип на Университета - Фриденсау, Германия/ Шумен, 2009 г., ръководител на проекта.

Проект РД-05-449/07.05.2008 – “Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” (на опита на Дом “Детелина” гр. Шумен), ръководител на проекта.

Институцианален проект на ДОВДЛРГ "П.Р.Славейков" - "Фамилни общности", София, 2003 - 2004 г., ръководител на проекта.

Заемани ръководни позиции

Научен ръководител на Студентски научен център по футурология при ПФ на ШУ "Еп. К. Преславски"

Chief Editor of “SocioBrains”, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com

Организационна дейност

Участие в организирането и провеждането на научни прояви:

Участие в Кръгла маса по случай 20 годишнината на Катедра „Социология” в УНСС, където бе презентиран учебника на проф. д.с.н. Соня Илиева „Социология. 18 избрани лекции”, 2018

Ръководител на Семинар по академично писане за студенти и докторанти, май 2018

Участие в екипа на Катедра «Социална работа» по изготвянето на Доклад – Самооценка за програмна акредитация на докторска програма «Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социални дейности) от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, в ШУ „Еп. К. Преславски, 2015

Модератор на кръгла маса в рамките на проведена Международна конференция «Деца и правосъдие – иновативни подходи практикатики» по Проект «Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики» - ОПРЧС, Шумен, 2015 г.

Кръгла маса: «Актуални проблеми на обучението по социални дейности», 1.ІІІ.2008 г.,

Научна дискусия на тема: «Практически измерения на социалната работа с деца в неравностойно положение», 12.V.2008 г..

Научно-практическа среща: «Повишаване качеството и ефективността на студентските практики», 30.VІ.2008 г.,.

Студентски научен форум: «Студентите като обучаеми, творци и граждани», 5.ХІІ.2008 г.,.

Участие в екипа по изготвянето на Доклад за САНК за Специалност «Социални дейности» на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски», Шумен, 2014 г.

Участие в разработването на институционални документи на Шуменски Университет "Епископ К. Преславски"

Участие в екипа по изготвянето на Доклад - самооценка на професионално направление 3.4. "Социални дейности", Ш., 2010 г.

Участие в екипа по изготвянето на Доклад - самооценка за институционална акредитацrя на ШУ "Еп.К.Преславски", Ш., 2008 г.

Участие в екипа по изготвянето на Доклад - самооценка за откриване на професионално направление 3.4. "Социални дейности", Ш., 2006

Участие в екипа по акредитирането и изготвянето на доклад - самооценка за откриване на професионално направление 3.4. "Социални дейности", Ш., 2006

Илиева, С., Николов, Н. - Приложение към студентска книжка за професионална учебна практика за специалност "Социални дейности", Ш., 2006

Илиева, С., Николов, Н. - Инструкция за провеждане на учебните практики на специалност "Социални дейности", Ш., 2006

Членства в научни организации

Национален Браншови синдикат „Висше образование и наука” /ВОН/ към ШУ „Еп. К. Преславски” - член от 2007 г.

Национална асоциация „Жени в науката” – Секция в ШУ „Еп. К. Преславски” – член от 2008 г.,

Съюз на учените в България – Секция „Социологически науки” – член от 2013 г.

Българска социологическа асоциация - член от 2016

Държавни и/или научни награди

Награда на Шумен за приноси в сферата на хуманитарните и педагогическите науки - 2018 г.

Дисертации

2014г. - Илиева, С., Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез Метод Делфи. Доктороска дисертация. Изд. «Марин Дринов» - БАН, 2014 г., ISBN 978-954-322-720-4

2000г. - Илиева, С., Референдум и демократичен процес, София, 2000, за присъждане на "Доктор по социология", изд. София, ISBN 954-90-665-3-3

Монографии

2015г. - Илиева, С., Янкова, М., Базови знания по Футуролгия, ISBN 978-619-201-006-5, Шумен, 2015

2012г. - Илиева, С., Перспектива за приложение на Метод Делфи в социалната сфера, изд. Ес принт, София, 2012, ISBN 978-619-7121-01-8

2011г. - Илиева, С., Метод Делфи, София, 2011, Изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-631-0

2010г. - Илиева, С., Нагласи и отношение към любовта като социална зависимост. Социологическо проучване. София, 2010, ISBN 978-954-400-425-5

2010г. - Илиева, С., Полипарадигмалност на социологията като наука, С., 2010, Изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-424-8

2009г. - Илиева, С., Клюката като форма на социален контрол, София, 2009, ISBN 978-954-400-213-8

2005г. - Илиева, С., Веселинова, И., Управление на социално-педагогически институции, София, 2005, Изд. «Фабер», ISBN 978-954-400-180-3

2002г. - Илиева, С., Една идея за мерито - демакрация, София, 2002, Изд. „Фактум”, ISBN 954-8107-7

2002г. - Илиева, С., Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ, София, 2002, Изд. „Фактум”, ISBN 954-8107-06-6

2001г. - Илиева, С., Местният референдум като социална практика, София, 2001, Изд. „Фактум”, ISBN 954-8107-8

2000г. - Илиева, С., Референдум и демократичен процес, София, 2000, Изд. «Виртуален център за музика, култура и научни изследвания», ISBN 954-90-665-3-3

Учебници

2018г. - Илиева, С., Социология. 18 избрани лекции, Шумен, ISBN978-619-201-210-6,2018

2013г. - Илиева, С., Модул Социология. Избрани лекции. Шумен, Електронно обучение, ШУ „Еп. К. Преславски”, 2013

Учебни помагала

2018г. - Илиева, С., С. Салтирова – Радкова, Ж. Жечев „Наръчник по академично писане на студенти и докторанти“ ISBN978-619-201-233-5, Шумен, 2018

2009г. - Илиева, С., Етимолого-терминологичен речник на социолога, София, 2009, Изд. „Фабер”, ISBN 978-954-400-181-0

2007г. - Илиева, С., Компендиум по история на социологията, София, 2007, Изд. «Фабер», ISBN 978-954-400-178-3

2006г. - Илиева, С., Гьошев, Б., Социална администрация, София, 2006, Изд. «Фабер», ISBN 978-954-400-179-7

2005г. - Илиева, С., Социална защита и социално законодателство, София, изд. «Фабер», 2005, ISBN 978-954-400-177-3

2002г. - Илиева, С., Организация и управление на социалните дейности, курс лекции, София, 2002, изд. „Фактум”, ISBN 954-9107-03-01

Студии

2018г. - Ilieva, S., Protosociology. Study. SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 1-22, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2017г. - Ilieva, S., Religionas a regulator of sociallife. Study. Sociological study. SocioBrains, Issue 33, May 2017, pp. 15-35, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, May 2017 – Импакт фактор 4,922

2017г. - Ilieva,S., Paradigmand Polyparadigmality of the Sociology.Sociological study.SocioBrains, Issue 31, March 2017, ISSN 2367-5721 – Импакт фактор 4,922

2014г. - Ilieva, S., Components of the Delphi process. Theoretical and Research Studies. Journal Scientific and applied research, EBSCO, USA, Vol. 5, 2014, ISSN 1314-6289

2014г. - Ilieva, S., Change of Political System: Modernization of Democracy to Мarytо-Democracy. Paper at Sociology of Politics. Journal Scientific and applied research, EBSCO, USA, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289

1901г. - Ilieva, S., Protosociology.Study. SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 1-22, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: VeselinaNikolaevaIlieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

Статии

2019г. - Ilieva, S., SOCIOLOGICAL FRAMEWORK OF SOCIAL CONFLICTS. Lecture in front of students from Konstantin Preslavsky – University of Shumen – Bulgaria; SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 56, APRIL 2019, Scientific Journal Impact Factor – 5,36

2019г. - Ilieva, S.,Utopia and Anti-utopia, SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM ISSUE 57, May 2019, ScientificJournalImpactFactor – 5,36

2018г. - Илиева, С., Съвременният социологически дискурс в социологията, В: Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Том XXII D, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 758-766, ISSN 1314-6769, Шумен, 2018

2018г. - Ilieva, S.,Extension of Understanding About Disciplinary Structure of Sociology, SocioBrains, Issue 47, July 2018, pp. 20-36, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536

2018г. - Ilieva, S.,Disciplinary Structure of theSociology, SocioBrains, Issue 48, August 2018, pp. 23-39, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: VeselinaNikolaevaIlieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2018г. - Ilieva, S.,Types of Societies from Sociological Perspective, SocioBrains, Issue 49, September 2018, pp. 1-11, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2018г. - Ilieva, S.,Modern Theoriesand Concepts of theSociety, SocioBrains, Issue 49, September 2018, pp. 12-28, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2018г. - Ilieva, S.,To Defining the Concept of "Social Group", SocioBrains, Issue 50, October 2018, pp. 1-4, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536)

2017г. - Ilieva, S., Deinstitutionalisation or Segregation?, Issue 29, January 2017, pp. 11-13, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2017

2017г. - Ilieva, S., What human values teaches me the religion that i profess , SocioBrains, Issue 29, January 2017, pp. 14-19, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2017

2017г. - Ilieva, S., The State Like Social Organism. Lecture to students of University of Shumen, SocioBrains, Issue 30, February 2017, pp. 33-38, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2017

2017г. - Ilieva, S., The State Like Social Organism. Lecture to students of University of Shumen, SocioBrains, Issue30, February 2017, pp. 33-38, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2017 - Импакт фактор 4,922

2017г. - Ilieva, S., What human values teaches me the religion that i profess , SocioBrains, Issue29, January 2017, pp. 14-19, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, 2017 - Импакт фактор 4,922

2016г. - Ilieva, S., Generational interactions between the persons in the Society, International Scientific Refereed Online Journal Publisher: www.sociobrains.com, “Smart Ideas – wise decisions” Ltd., Bulgaria ISSUE 21, August 2016

2016г. - Ilieva, S., Study documentation of specialty Social activities at Konstantin Preslavsky – University of Shumen, International Scientific Refereed Online Journal Publisher: www.sociobrains.com, “Smart Ideas – wise decisions” Ltd., Bulgaria ISSUE 21, July 2016

2016г. - Ilieva, S., Race - Etnos - People - Nation. Lecture for students studying the course "Sociology", International Scientific Refereed Online Journal Publisher: www.sociobrains.com, “Smart Ideas – wise decisions” Ltd., Bulgaria ISSUE 21, June 2016

2016г. - Ilieva, S. and others, Longitudinal surveyfor the quality of the learning process among students of specialty Social activities in the period 2011 - 2015 academic years International Scientific Refereed Online Journal Publisher: www.sociobrains.com, “Smart Ideas – wise decisions” Ltd., Bulgaria ISSUE 21, May 2016

2016г. - Ilieva, S., Inclusion of language teaching in the curriculum of specialty social activities. Polls - SocioBrains, Issue 5, January 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Ilieva, S., The society as a central problem of the sociology. Lecture for students studying Sociology at Konstantin Preslavsky – University of Shumen. Polls - SocioBrains, Issue 5, February 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Ilieva, S., The Bulgarian Sociology: Marxism-Leninism And After It, Polls - SocioBrains, Issue 19, March 2016, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Илиева, С., Самооценка на студентите за учебния им труд, В: Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти”, с. 24-33, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Ilieva, S., The civilizations. Lecture for students studying the course "Sociology", SocioBrains, Issue 23, July 2016, pp. 9-58, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2016г. - Ilieva, S., Generational Interactions Between the Persons in the Society, SocioBrains, Issue 24, August 2016, pp. 1-5, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2016

2015г. - lieva, S., Social Outlet in the Form of Gossip - SocioBrains, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Effective practices of the Delphi Method in social sphere, Issue 6, February 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Use of the Sociological Poll For Futurological Forecasting , Issue 7, March 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Some Functional Aspects for Management in the Social Sphere, Issue 8, April 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Significance of the sociology of human life (Lecture to the students of specialty "Social Activities"), Issue 10, June 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Илиева, С., Илиева, В., Секюритизиране на социалните конфликти, експлициращи процеси в националната сигурност, Сборник научни трудове от НВУ “В. Левски” – Факултет Артилерия, ПВО и КИС от Научна конференция Нови предизвикателства пред системите за сигурност, с 162-169, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Илиева, С., Илиева, В., Футурологичен ракурс към глобалната сигурност. Необходимост от дългосрочно прогнозиране в областта на националната сигурност на България. Сборник научни трудове от НВУ “В. Левски” – Факултет “Артилерия, ПВО и КИС” от Научна конференция „Нови предизвикателства пред системите за сигурност”, с. 154-161, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Ilieva, S., Referendum, Institutions, Elite, Issue 15, November 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Research work with the students. Brainstorming as a method for solving problems in the social spere. Knowledge – International Journal scientific &Applicative Papers, Vol. 10.1., pp. 107-111 ISSN1857-92, 2015

2015г. - Ilieva, S., Curves mirrors of Bulgarian democracy, Issue 14, October 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Influence of nanotechnology on the social sphere, Issue 13, September 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Theoretically focus on developing the Marxist paradigm in sociology, Issue 12, August 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2015г. - Ilieva, S., Social consequences of Machiavellianism of contemporary Bulgarian political elite, Issue 11, July 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015

2014г. - Илиева, С., Дългосрочно прогнозиране в социалната сфера чрез Метод Делфи, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, Част II, с. 194 - 202, Факултет А, ПВО и КИС, ISSN 1313-7433, 2014

2014г. - Илиева, С., Социологически теории, чрез които се обяснява дългосрочното прогнозиране, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, Част II, с. 203 - 212, , ISSN 1313-7433, 2014

2014г. - Илиева, С., Социология и футурология, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, Част II, с. 213 -223, ISSN 1313-7433, 2014

2014г. - Илиева, С., Идентифициране проблеми на възрастните хора чрез Метод Делфи, В: Активен живот на възрастните хора. Научни разработки на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Социални дейности” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, изд. от Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, с. 117 – 127, ISBN 978-954-577-659-5

2014г. - Илиева, С., Оценка на потребителите на кадри за специалистите по социални дейности, обучавани в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" за периода 2011-2014 г. – Сборник материали от Международна конференция "Социалните науки и икономиката /взаимодействие и перспективи за сътрудничество/", Сборник научни разработки, Том 2, Свищов 31 октомври 2014, Академично издателство "Ценов" - Свищов, Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов ISBN 978-954-23-1005-1

2014г. - lieva, S., Increasing Student competences through participation in project activities, Jurnal scientific and applied research - EBSCO, USA, Vol. 4, ISSN 1314-6289, 2014

2014г. - Ilieva, S., Chief Editor of “SocioBrains”, Editorial, The global scientific thought with the speed of modern communications and information systems, SocioBrains, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com

2014г. - Ilieva, S., Modernization of democracy to meritо-democracy, SocioBrains, Issue 2, October 2014, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com

2014г. - Ilieva, S., Predominating risk groups in bulgarian society, SocioBrains, Issue 2, October 2014, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com

2014г. - Ilieva, S., The Global Scientific Thought with the Speed of Modern Communications and Information Systems (Leading editorial article) - SocioBrains, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2014

2014г. - Илиева, С., Футорологична парадигма в социологията, Сборник научни трудове на Третата международна научна конференция „Наука, образование, иновации”, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, Шумен, 2014 г.

2014г. - Илиева, С., Приноси на РАНД Корпорейшън за дългосрочното прогнозиране при овладяването на Космоса и развитието на човечеството”, Сборник научни трудове на Третата международна научна конференция „Наука, образование, иновации”, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, Шумен, 2014 г.

2014г. - Ilieva, S., Scientific Priorities of the Department “Social Work” at Shumen Univeristy “Konstantin Bishop of Preslav” - SocioBrains, Issue 3, November 2014, ISSN 2367-5721, (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2014

2014г. - Ilieva, S., The Human in the “Web” of the Social Control - SocioBrains, Issue 4, December 2014, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2014

2013г. - Илиева, С., Форсайт проучвания за прогнозиране процесите, свързани с възрастните хора в България, В: Активен живот на възрастните хора. Научни разработки на преподаватели, докторанти и студенти от Катедра „Социални дейности” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, изд. от Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, с. 108 – 116, ISBN 978-954-577-659-5

2013г. - Ilieva, S., Delphic oracle, RAND Corporation and Delphi Method, Jurnal scientific and applied research - EBSCO, USA, Vol. 4, ISSN 1314-6289, 2013

2013г. - Ilieva, S., Verification of results the Delphi Method, through other sociological studies, Jurnal scientific and applied research - EBSCO, USA, Vol. 4, ISSN 1314-6289, 2013

2013г. - Илиева, С., Метод Делфи като иновация за работа с деца в предучилищна възраст, Сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием «Дошкольное образование в XXI веке», с. 526 – 533, Уфа, 2013, ISBN 978-5-87978-847-1 © Изд. БГПУ им. М. Акмуллы

2012г. - Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Изд. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 21 – 36, Шумен, 2012, ISBN 978-954-577

2012г. - Илиева, С., Приложение на Метод Ринги при прогнозиране в социалната сфера, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Изд. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2012, с. 50 – 58, ISBN 978-954-577

2012г. - Илиева, С., Брейнсторминг (Мозъчна атака) при прогнозиране в социалната сфера, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Изд. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен 2012, с. 75 – 87, ISBN 978-954-577

2012г. - Илиева, С., Приложение на Метод Делфи в образователната сфера, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека-Венеция /28.04-03.05.2012/, ШУ „Еп. К.Преславски”, Педагогически факултет, ВТ, 2012, с. 275 – 284, ISBN 978-954-400-755-3

2012г. - Илиева, С., Приложение на Метод Делфи в световен мащаб, Сб. Научни доклади, Юбилеен Международен конгрес – Наука, образование, технологии „40 години България космическа държава, Варна, 2012, с. 239-250, ISBN 978-954-577-636-6

2012г. - Илиева, С., Метод Делфи - силни и слаби страни, Сб. Научни доклади, Юбилеен Международен конгрес – Наука, образование, технологии „40 години България - космическа държава, Варна, 2012, с. 251-261, ISBN 978-954-577-636-6

2012г. - Илиева, С., Научният процес по създаването на Метод Делфи, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, 2012, ISBN 1313-7433

2012г. - Илиева, С., Световен опит за приложимост на Метод Делфи в социалната сфера на обществото, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, 2012, ISBN 1313-7433

2012г. - Илиева, С., Ефективност и подобрения на Метод Делфи, Научна сесия на НВУ "В. Левски", Факултет А, ПВО и КИС, 2012, ISBN1313-7433

2012г. - Илиева, С, Базовыe процессы и круговое протекание Метода Дельфи, Научные труды Северо-Западного института управления. Петербург, 2012, Том 4. Выпуск 4 (11), ISSN 2303-9493

2011г. - Илиева, С., За любовта, зависимостта и техните социологически измерения, Сб. на Осма международна научно-практическа конференция „Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020” на Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград, Резиденция Бояна, 2011, ISBN 978-954-9432-43-5

2010г. - Илиева, С., Клюката като социален отдушник, Сб. от Конференция с международно участие «Иновации в образованието» на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» - Педагогически факултет», Шумен, 2010, с. 873-879, ISBN 978-954-400-298-5

2010г. - Илиева, С., Общество и социален контрол, Сб. от Конференция с международно участие «Иновации в образованието» на Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» - Педагогически факултет», Шумен, 2010, с. 880-886, ISBN 978-954-400-298-5

2008г. - Илиева, С., Демокрация, меритокрация или мерито-демокрация, Международна научна конференция “Българската наука и Европейското изследователско пространство”, Стара Загора, 5-6 юни 2008 - материалите от конференцията предадени на компакт-диск, Международното научно онлайн списание "Наука и технологии"

2008г. - Илиева, С., Въведение на Сб. "Институциите за деца - "за" или "против" /студентски размисли/", изд. ШУ, 2008, ISBN 978-954-577-526-0

2008г. - Илиева, С., Социална администрация и контрол, Сб. Проблеми на социалната и специалната педагогика, изд. на Катедра „Социална педагогика” при ШУ „Еп. К. Преславски”, 2008, с. 117 – 135, ISBN 978-954-577-502-4

2001г. - Илиева, С., Обществени нагласи за присъединяване на България към Европейския Съюз, Сб. на Седма интердисциплинарна сесия «Съвременни предизвикателства, реакции и решения» на Интердисциплинарна Гражданска Академия /ИНГА/, София, 2001, с. 197 – 202, ISBN 954-9566-7

2001г. - Илиева, С., Социално управление, социален контрол и референдум, Сб. на Седма интердисциплинарна сесия «Съвременни предизвикателства, реакции и решения» на Интердисциплинарна Гражданска Академия /ИНГА/, София, 2001, с. 203 - 207, ISBN 954-9566-7

2001г. - Илиева, С., Консенсус, конфликт, референдум, С., 2001, Сб. на Научна конференция «Либералното мислене пред дилемите на 21 век, 19 октомври 2001 г. – Благоевград, с организатори: Катедра Социология на Правно-исторически факултет на ЮЗУ «Н. Рилски», Център за политически изследвания «Раймон Арон» Дружество «Гражданин» и ИК ЕОН-2000, с. 146 – 152, ISBN 954-9699-12-9

2001г. - Илиева, С., Обществени нагласи за присъединяване на България към Европейския Съюз, Сб. на Седма интердисциплинарна сесия «Съвременни предизвикателства, реакции и решения» на Интердисциплинарна Гражданска Академия /ИНГА/, София, 2001, с. 197 – 202, ISBN 954-9566-7

2000г. - Илиева, С., Продължаващото мнозинство или криза на демокрацията в България, Шеста интердисциплинарна сесия «Съвременни предизвикателства, реакции и решения» на Интердисциплинарна Гражданска Академия /ИНГА/, София, 2000, с.175 – 184, ISBN 954-9566-10-2

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Ilieva, S., REVIEW of themonograph "HEALTH AND QUALITY OF LIFE, RELATED TO HEALTH" Authors: BozhidarIvkov, ZdravkaToneva, PlamenPopivanov, DragomirDraganov, IvayloYankov, TeodoraAmprska, рр 1-3, ISSN 2367-5721, http://sociobrains.com/IssueJanuary2019,ScientificJournalImpactFactor – 5,36

2019г. - Ilieva, S., REVIEW of themonograph "HEALTH COSTS FROM THE POCKET AND HEALTH INEQUALITIES" Authors: BozhidarIvkov, AtanasAtanasov, SvetlanaSаykova, ZdravkaToneva, SashaTodorova, PlamenPopivanov, DragomirDraganov, IvayloYankov, TeodoraAmpirska, pp 4-9, рр 1-3, ISSN 2367-5721, http://sociobrains.com/IssueJanuary2019,ScientificJournalImpactFactor – 5,36

2019г. - Илиева, С., Рецензент на „Развитие на социалната работа в САЩ и Западна Европа през вековете“ на ГюлнихарФедаил Неджиб, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-268-7

2019г. - Илиева, С., Рецензент на Проект № РД-08-121/04.02.2019 г.„Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество“ на Катедра„География, регионално развитие и туризъм“, Шумен, 2019

2019г. - Илиева, С., Рецензент на Проект №РД-08-82/31.01.2019 г.„ Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда” на Катедра „Социална и специална педагогика“, Шумен, 2019

2018г. - Рецензент и Председател на научно жури на докторска дисертация на тема„Дефицити при деца, напускащи институции”, докторант Красимир Брайков, 20.03.2018

2018г. - Рецензент на институционалния проект на Катедра География, регионална политика и туризъм” на тема: „Популяризиране на знанията по география, регионална политикаи туризъм” - 2018

2018г. - Становище като член на научно жури за присъждане на ОНС „доктор“ на Христина Коларова – Василева – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2018

2017г. - Рецензент на гл. ас. д-р Росица Михайловав конкурс за придобиване на академичната длъжност „Доцент”, по конкурс обявен от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Катедра „Социална работа”, 12.05.2017 г.

2017г. - Рецензент на монографията на Салтирова-Радкова, С. „Социалназащита в България: Административноправниаспекти“, УИ „ЕпископКонстантинПреславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-174-1.

2017г. - Рецензент на учебника на Салтирова-Радкова, С. „Социалнозаконодателство и социалназащита: Социалноподпомагане и интеграция“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-173-

2017г. - Рецензент на учебника на Салтирова-Радкова, С. „Социалнозаконодателство и социалназащита: Заетост, дискриминация и защита“, УИ „ЕпископКонстантин Преславски“, Шумен, 2017, ISBN 978-619-201-178-9.

2017г. - Рецензент на монографията на Гюлнихар Неджиб „Лични и социални асистенти“, УИ „ЕП. К. Преславски“, Шумен, 2017

2017г. - Рецензент на монографията на Росица Михайлова „Социално-педагогически предизвикателства в саваната на Намибия. Интернатната система на област Каванго“ , 2017

2015г. - Рецензент на Проект № РД-08-299/12.03.2015 г. на Катедра „Социална педагогика”, Шуменски университет „Епископ „Константин Преславски”, на ТЕМА: „Иновационни практики в домовете за стари хора”, 2015 г.

2015г. - Рецензент на монографията на Владислав Чалъков „Свободното време като част от социалното време при децата”, 2015 г.

2015г. - Рецензент на монографията на Владислав Чалъков „Рационално конструиране и реализация на свободното време на децата от 13-18 г. възраст. Социологическо изследване”, 2015 г.

2015г. - Рецензент на монографията на Живко Жечев „Роля на НПО за деинституционализацията в България ”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISBN 978-619-201-005-8, 2015 г.

2015г. - Рецензент на гл. ас. д-р Милослава Янкова в конкурс за придобиване на академичната длъжност „Доцент”, по конкурс обявен от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Катедра „Социална работа”, 19.06.2015 г

2015г. - Рецензент на гл. ас. д-р Живко Жечев в конкурс за придобиване на академичната длъжност „Доцент”, по конкурс обявен от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Катедра „Социална работа”, 15.06.2015 г

2015г. - Рецензент на гл. ас. д-р Тодорка Кабакчиева в конкурс за придобиване на академичната длъжност „Доцент”, по конкурс обявен от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Катедра „Социална работа”, 15.05.2015 г.

2014г. - Рецензент на монографията на Дора Кабакчиева „Празниците в общността – артефакти на социалната комуникация, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISBN 978-954-577-916-9, 2014 г

2014г. - Рецензент на монографията на Живко Жечев „Роля на НПО за деинституционализацията в България ”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014 г.

2014г. - Рецензент на монографията на Живко Жечев „Арт терапията като социална активност и социализационен механизъм при децата”, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, ISBN 978-954-577-916-9, 2014 г.

2014г. - Илиева, С., Въведение, В: Институциите за деца, „за” или „против” /студентски размисли/, Сборник есета, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, с. 23; В: Жечев, Ж., Нормативен ракурс към деинституционализацията на социалните услуги за деца в България”, Сборник научни трудове на Третата международна научна конференция „Наука, образование, иновации”, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, с. 305, ISBN 978-954-577-969-5, Шумен, 2014 г.

2010г. - Илиева, С. Рецензия на докторската дисертация на докторант Росица Михайлова "Възможности за адаптиране на успешни германски практики за деца внеравностойно положение в български условия", специализиран съвет по Педагогика, ВАК, 2010

2008г. - Илиева, С., Съставител и редактор на сборник със студентски есета на тема: “Институциите за деца – “за” или “против”, - по проект: ”Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” (на опита на Дом “Детелина” – гр. Шумен) 2008

2008г. - Илиева, С., Рецензент на сборника "Теоретични основи на социалната работа" - І ч., Ш., с автори проф.дин Г.Колев, проф.дин И. Кусев, гл.ас. д-р Н.Николов и гл.ас. П.Лазарова, 2008

2008г. - Илиева, С., Рецензент на монографията "Системата на социалното подпомагане", Ш., , автор гл.ас. д-р Н.Николов, 2008

2008г. - Илиева, С., Член на редакционната колегия по издаването на сборник “Проблеми на социалната и специалната педагогика”, ШУ, 2008

Цитирания

2019г. - Ilieva, S., Перспективи за приложение на Метод Делфи в социалната сфера, София, 2012 стр. 6, ISBN 978-619-7121-01-8; IN: Petrov T.H., Peycheva N.N.,Еconometricmethod of assessment of newlydevelopedstandardsforquality of socialservicesforadults, p.30, Евразийскийсоюзученых (ЕСУ),Ежемесячныйнаучный журнал № 11 (56) / 2018 4 часть, ISSN 2411-6467, DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.4.56

2019г. - Илиева, С., Социална администрация и контрол, Сб. Проблеми на социалната и специалната педагогика, изд. на Катедра „Социална педагогика” при ШУ „Еп. К. Преславски”, 2008, с. 117 – 135, ISBN 978-954-577-502-4 В: Rashkova, L., Management of BasesintheSocialSysteminthe Republic of Bulgaria, SocioBrains, Issue 54, February 2019, pp. 42-48, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: VeselinaNikolaevaIlieva., Bulgaria, 2018, p. 44

2018г. - Илиева, С., Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ, София, 2002, Изд. „Фактум”, ISBN 954-8107-06-6, В: Дисертациязапридобиванена ОНС „доктор“ наКрасимирБрайковнатема „Социални дефицити при деца, напускащи институции“, с. 199, Шумен, 2018

2018г. - Илиева, С., Въведение, В: Сб. Институциите за деца – „за” или „против” – Студентски размисли”, изд. ШУ, 2008, ISBN 978-954-577-526-0, В: Дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на Красимир Брайков на тема „Социални дефицити при деца, апускащи институции“, с. 199, Шумен, 2018

2017г. - Ilieva,S., Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ, 2002, В: Krasimir Braykov “Institutoon, Institusionalization, Deinstitusionalization” www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721 ISSUE 29, January 2017 – Импакт фактор 4,922

2017г. - Ilieva,S., „Институциите за деца – „за“ или „против“, 2008 В: Krasimir Braykov “Institutoon, Institusionalization, Deinstitusionalization” www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721 ISSUE 29, January 2017 - – Импакт фактор 4,922

2017г. - Ilieva,S., Организация на социалните дейности, 2002, В:Veselina Ilieva “Social administration as a specialized administration for social work” www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721 ISSUE 29, January 2017 - – Импакт фактор 4,922

2016г. - Илиева, С., И. Веселинова, Управление на социално-педагогическите институции, С., 2005 ISBN 978-954-400-180-3; В: Михайлова, Р., Адаптиране на алтернативни социални услуги за деца, в български условия, на с. 110, ISBN 978-619-201-074-4, Ш., 2016

2016г. - Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, сб. „Бъдеще на социалните услуги в България” Университетско издателство на ШУ „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577 2012; В: ст.”Наблюдението и експериментът като основни методи на социалната работа” – Х. Василева – Коларова и Б. Такворян, Сборник научни трудове „Иновации в образованието” от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб на 03.05.2016 – 11.05.2016, на стр. 389, ISBN 978-619-00-0477-6, 2016

2016г. - Илиева, С., Приложение на Метод Ринги при прогнозиране в социалната сфера, сб. Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза” Университетско издателство на ШУ „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577 2012; В: ст.”Наблюдението и експериментът като основни методи на социалната работа” – Х. Василева – Коларова и Б. Такворян, Сборник научни трудове „Иновации в образованието” от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб на 03.05.2016 – 11.05.2016, на стр. 389, ISBN 978-619-00-0477-6, 2016

2016г. - Илиева, С., Брейнсторминг /Мозъчна атака/ при прогнозиране в социалната сфера сб. Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза” Университетско издателство на ШУ „Еп. К. Преславски”, ISBN 978-954-577 2012; В: ст.”Наблюдението и експериментът като основни методи на социалната работа” – Х. Василева – Коларова и Б. Такворян, Сборник научни трудове „Иновации в образованието” от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб на 03.05.2016 – 11.05.2016, на стр. 389, ISBN 978-619-00-0477-6, 2016

2016г. - Илиева, С., Въведение на сб. „Институциите за деца – „за” или „против” /студентски размисли/”, Изд. ШУ, 2008; В: Михайлова, Р., „Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата, с. 100, В: Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти”, Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Илиева, С., “Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ”, София, 2012; В: Михайлова, Р., „Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата, с. 100, В: Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти”, Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2016г. - Илиева, С., Веселинова, И., «Управление на социално-педагогически институции», София, 2005: В: Михайлова, Р., „Институционалният живот и нагласи за промени в него през погледа на децата, с. 100, Сборник с научни публикации „Социални дейности. Теоретико-практически аспекти”, Шумен, 2016, ISBN 978-619-201-154-3

2015г. - Илиева, С., Полипарадигмалност на социологията като наука, София – 2011, с.180; В: Военкинова, Ж.,Професионален труд на социалния педагог”, Сб. Научни трудове на НВУ, на стр. 103 – 2013, ISSN 1314-1937

2015г. - Ilieva, S., 2000: Referendum and democratic process, Sofia IN: Ilieva, V., The Referendum - Achieving the Consensus or Creating Conflict - SocioBrains, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, p.80, p.82

2015г. - Ilieva, S., 2010: Илиева, С., Нагласи и отношение към любовта като социална зависимост, София, 2010, c. 13-14; IN: Dubov, G., Socialization in a biological family and in a foster family. Sociological study. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 60 – 91, Issue 1, August 2015 – P. 74

2015г. - Ilieva, S., 2009: Илиева, С., Клюката като форма на социален контрол, София, 2009, с.27; IN: Dubov, G., Socialization in a biological family and in a foster family. Sociological study. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 60 – 91, Issue 1, August 2015 – P. 74

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, с.21-36; В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 38

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, с.21-36; В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012 IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 38

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, с.25-26; В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2012 IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 38

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, с.33-34; В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2012 IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 38

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Приложение на Метод Ринги при прогнозиране в социалната сфера, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза.- Университетско издателство Епископ Константин Преславски, с.51-52; 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 39

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Приложение на Метод Ринги при прогнозиране в социалната сфера, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. - Университетско издателство Епископ Константин Преславски, с.55; 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 39

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Приложение на Метод Ринги при прогнозиране в социалната сфера, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. - Университетско издателство Епископ Константин Преславски, с.57; 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 40

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Брейнсторминг (Мозъчна атака) при прогнозиране в социалната сфера, В: В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, с.75, 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 40

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Брейнсторминг (Мозъчна атака) при прогнозиране в социалната сфера, В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, с.81-82, 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. с.85-87, Issue 1, August 2015 – P. 40

2015г. - Ilieva, S., 2012: Илиева, С., Брейнсторминг (Мозъчна атака) при прогнозиране в социалната сфера, В: В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, с.75, 2012; IN: Vassileva, H., Research work during the practical training of the students specialty Social Activities, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 35 – 42, Issue 1, August 2015 – P. 40

2015г. - Ilieva, S., 2000: Referendum and democratic process, Sofia IN: Ilieva, V., The Referendum - Achieving the Consensus or Creating Conflict - SocioBrains, Issue 5, January 2015, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2015, p.80, p.82

2014г. - Илиева, С., Веселенова, И., Управление на социално-педагогическите институции в България, София, 2005, р. 4-25; В: Жечев, Ж., Нормативен ракурс към деинституционализацията на социалните услуги за деца в България”, Сборник научни трудове на Третата международна научна конференция „Наука, образование, иновации”, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, Шумен, с. 308, 2014 г

2014г. - Илиева, С., Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ, София, 2002, с. 3-112; В: Жечев, Ж., Генезис на деинституционализацията на социалните услуги в България, на Третата международна научна конференция „Наука, образование, иновации”, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, с. 301, Шумен, ISBN 978-954-577-969-5, 2014 г

2014г. - Ilieva, S., 2009: Introduction, In: Institutions for children - "for" or "against", Proceedings student essays Publ. Shu "Ep. Preslavsky", Shumen (in Bulgarian); IN: Yankova, M., Alternatives to the institutional care for children, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 175 – 81, Issue 1, September 2014 – P. 175

2014г. - Ilieva, S., Veselinova, I., 2005: Management of socio - educational institutions in Bulgaria, Sofia(in Bulgarian); IN: Zhechev, Z., Deinstitutionalisation of the social servic es in Bulgaria from the pe rspective of normative security, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 182 – 187, Issue 1, September 2014 – P. 182

2014г. - Ilieva, S., Veselinova, I., 2005: Management of socio - educational institutions in Bulgaria, Sofia(in Bulgarian); IN: Zhechev, Z., Deinstitutionalisation of the social servic es in Bulgaria from the pe rspective of normative security, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 182 – 187, Issue 1, September 2014 – P. 183

2014г. - Ilieva, S., 2009: Introduction In: Institutions for children, "for" or "against" / student thoughts/ essays Collection, University publisher „Konstantin Bishop of Preslav“, Shumen (in Bulgarian); IN: Zhechev, Z., Deinstitutionalisation of the social servic es in Bulgaria from the pe rspective of normative security, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 182 – 187, Issue 1, September 2014 – P. 182

2014г. - Ilieva, S., 2009: Introduction In: Institutions for children, "for" or "against" / student thoughts/ essays Collection, University publisher „Konstantin Bishop of Preslav“, Shumen (in Bulgarian); IN: Zhechev, Z., Deinstitutionalisation of the social servic es in Bulgaria from the pe rspective of normative security, SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, pp. 182 – 187, Issue 1, September 2014 – P. 184

2014г. - Илиева, С., Метод Делфи при прогнозиране на бъдещите рискови групи в българското общество, ст. В: Бъдеще на социалните услуги в България. Футурологична прогноза. Сб., Шумен, 2011 - ISBN 978-954-577; В: „Дългосрочно прогнозиране на социалните конфликти, свързани с националната сигурност” – Дисертация на Юксел Ахмед за присъждане на научната степен, С. 238; УниБит – гр. София, м. ХІ.2014 г.

2014г. - Илиева, С., Перспективи за приложение на Метод Делфи в социалната сфера на обществото, София, 2012 - ISBN 978-619-7121-01-8; В: „Дългосрочно прогнозиране на социалните конфликти, свързани с националната сигурност” – Дисертация на Юксел Ахмед за присъждане на научната степен, С. 238; УниБит – гр. София, м. ХІ.2014 г.

2014г. - Илиева, С., Футурологична парадигма в социологията, В: «Полипарадигмалност на социологията като наука», София, 2000 - ISBN 978-954-400-424-8; В: „Дългосрочно прогнозиране на социалните конфликти, свързани с националната сигурност” – Дисертация на Юксел Ахмед за присъждане на научната степен, С. 238; УниБит – гр. София, м. ХІ.2014 г.

2014г. - Илиева, С., Метод Делфи, София, 2011 - ISBN 978-954-400-631-0; В: „Дългосрочно прогнозиране на социалните конфликти, свързани с националната сигурност” – Дисертация на Юксел Ахмед за присъждане на научната степен, С. 238; УниБит – гр. София, м. ХІ.2014 г.

2013г. - Илиева, С. Полипарадигмалност на социологията като наука, С., 2010 г, с. 180; В: Военкинова, Ж., „Професионален труд на социалния педагог, Сб. Научни трудове на НВУ, на стр. 103 – 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Илиева, С., Полипарадигмалност на социологията като наука, С., 2010 г, с. 5; В: Военкинова, Ж., „Обучение на студентите от специалност Социална педагогика за реализация в социална сфера”, Сб. Научни трудове на НВУ, на стр. 85 - 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Илиева, С., Метод Делфи, София – 2011, с.5; В: Военкинова, Ж., „Социална работа с деца и семейства”, Сб. Научни трудове на НВУ, на стр. 108 – 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Илиева, С., Метод Делфи, София – 2011, с.43; В: Военкинова, Ж., Социална работа с деца и семейства”, Сб. Научни трудове на НВУ, на стр. 108 – 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Илиева, С., Общество и социален контрол», Сборник научни трудове на Педагогически факултет – Шуменски унивеситет «Епископ Константин Преславски», Велико Търрново, 2010 г., с.881; В: Военкинова, Ж., Социална работа с деца и семейства”, Сб. Научни трудове на НВУ, на стр. 111 – 2013, ISSN 1314-1937

2013г. - Илиева, С., Метод Делфи В: Чалъкова, Т., Понимание: звук, слово, текст. Между преданием и языком. Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-823-9, цитиране в литературата

2013г. - Илиева, С., Клюката като форма на социален контрол, София, 2009, с.258; В: Чалъкова, Т., Понимание: звук, слово, текст. Между преданием и языком, цитиране в литературата, Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-823-9

2013г. - Илиева, С., Нагласи и отношение към любовта като социална зависимост. Социологическо проучване. София, 2010, с.258; В: Чалъкова, Т., Понимание: звук, слово, текст. Между преданием и языком, цитиране в литературата, Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-823-9

2013г. - Ilieva, S., «Метод Делфи», София – 2011, p. 26, IN: Dimitrova, N., Formation of personal qualities students by working on projects like problem of acmeology. Journal Scientific and Applied Research. Volume 4, ISSN 1314-6289, Association Scientific and Applied Research, International Journal, EBSCO , USA, 2013

2012г. - Илиева, С., Въведение на „Институциите за деца – за или против, с. 4; В: Военкинова, Ж., Социална защита на деца, настанени в институции, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата” Том 1, Велико Търново, НВУ, стр. 5 – 2012 г., ISBN 978-954-753-104-8

2012г. - Илиева, С., Въведение на „Институциите за деца – за или против, с. 4; В: Военкинова, Ж., Социална защита на деца, настанени в институции, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата” Том 1, Велико Търново, НВУ, стр. 6– 2012 г., ISBN 978-954-753-104-8

2009г. - Илиева, С., Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ, София – 2002, с. 19; В: Михайлова, Р., „Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформирането на институциите за деца, лишени от родителски грижи” – Докторска дисертация, с. 24, 2009 г.

2009г. - Илиева, С., Нова организация на грижата за деца в ДОВДЛРГ, София – 2002, с. 29; В: Михайлова, Р., „Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформирането на институциите за деца, лишени от родителски грижи” – Докторска дисертация, с. 20, 2009 г.

2009г. - Илиева, С., Веселинова, И., «Управление на социално-педагогически институции», София, 2005, с. 35-36; В: Михайлова, Р., „Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформирането на институциите за деца, лишени от родителски грижи” – Докторска дисертация, с.31, 2009 г.

2009г. - Илиева, С., Веселинова, И., «Управление на социално-педагогически институции», София, 2005, с. 52; В: Михайлова, Р., „Възможности за адаптиране на алтернативни услуги при реформирането на институциите за деца, лишени от родителски грижи” – Докторска дисертация, с.47, 2009 г.

Други публикации

2014г. - Социологически сондаж сред студентите от специалност «Социални дейности» за изучаване потребността чуждоезиково обучение, във връзка с изпълнение на препоръките от САНК при НАОА, 2014

2012г. - Социологическо изследване "Свободното време на децата в Област Шумен» /във връзка с докторската дисертация на докторант Владислав Чалъков, Катедра "Социални дейности"/ съвместно с Център за младежки и социални проучвания към ШУ "ЕП.К.Преславски", 2011-2012 г. научен ръководител на студентския екип.

2011г. - Изследване експертната оценка на Делфи панелисти за перспективата по прилагането на Метод Делфи в социалната сфера на България, в рамките на Проект № 5192/2011 „Футурологично прогнозиране за бъдещето на социалните услуги в България”, ръководител на проекта и изследователската група.

2011г. - Социологическо проучване на тема: «Становище на специалисти от социалната сфера за бъдещите рискови социални групи в българското общество, след 15 г.» Извадково социологическо изследване от типа «отзовали се лица», в рамките на Проект № 5192/2011 „Футурологично прогнозиране за бъдещето на социалните услуги в България”, ръководител на проекта и изследователската група.

2008г. - Илиева, С., Организация и управление на Център за предоставяне на социални услуги от семеен тип, Пловдив, 2008, /съвм. с Европейски социално-образователен център/

2008г. - Илиева, С., Георгиева, Б., Свитък лекции по социални дейности, Шумен, /съвм. с Фондация “Перспективи” гр.Шумен, 2008

2008г. - Илиева, С., Георгиева, Б., Учебна програма за обучение на млади безработни по социална работа. Шумен, 2008 г. Сдружение “Перспективи” гр. Шумен, проект на ФАР ”Обучение на незаети млади хора в областта на социалната работа”, партньор по проекта: ШУ “Епископ К. Преславски”

2008г. - Илиева, С., Георгиева, Б., Наръчник за оказване на социални услуги от НПО. Шумен, 2008 г. Сдружение “Перспективи” гр. Шумен, Проект на ФАР, Договор BG “Развтие на гражданското общество”, партньор по проекта: ШУ “Епископ К. Преславски”

Художествено-творчески дейности

2015г. - Стандартизирано интервю с преподаватели от ШУ «Еп. К. Преславски» на тема: «Деца в конфликт със закона», във връзка с проведена Международна конференция «Деца и правосъдие – иновативни подходи практикатики» по Проект «Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики» - ОПРЧС, Шумен, 2015 г.

2015г. - Анкетно проучване сред студентите на ШУ «Еп. К. Преславски» на тема: «Деца в конфликт със закона», във връзка с проведена Международна конференция «Деца и правосъдие – иновативни подходи практикатики» по Проект «Социално включване на деца в конфликт със закона – нови модели и практики» - ОПРЧС, Шумен, 2015 г.

2015г. - Анкетно социологическо проучване по акмеология по Проект № РД – 08-250 от 2014 , Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина „Футурология” в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”

2014г. - Социологически сондаж сред студентите от специалност «Социални дейности» за изучаване потребността от изучаване на учебната дисциплина «Футурология» Проект № РД – 08-250 от 2014, Идентифициране на потребността от включване на учебната дисциплина „Футурология” в учебния план на специалност „Социални дейности” на ШУ „Еп. К. Преславски”

2013г. - Анкетно социологическо проучване «Активен живот на възрастните хора», в рамките на съвместен проект на Катедра «Социални дейности» и БЧК – Шумен, 2013 г. със същото наименование, научен ръководител на студентския екип.

2011г. - Реализиране на Метожд Делфи проучване за бъдещите рискови групи в българското общество след 15 г., Катедра «Социални дейности» на ШУ « Еп. К. Преславски», в рамките на Проект № 5192/2011 „Футурологично прогнозиране за бъдещето на социалните услуги в България”, ръководител на проекта и изследователската група за Метод Делфи.

2010г. - Социологическо проучване «Нагласи и отношение към любовта като социална зависимост», във връзка с монография със същото наеменование, реализирано н територията на България в Област София и областите от Североизточен регион, 2009 – 2010 г., ръководител на екипа студенти.

2010г. - Анкетно социологическо проучване мнението на потребителите на кадри, във връзка с акредитиране на спец. „Социални дейности” - съвместно с Център за младежки и социални проучвания към ШУ "ЕП.К.Преславски", 2009 – 2010 г., научен ръководител на студентския екип.

2010г. - Телефонен сондаж „Удовлетвореност от завършване на специалност Социални дейности” – със завършили специалността /във връзка с акредитиране на спец. „Социални дейности” - съвместно с Център за младежки и социални проучвания към ШУ "ЕП.К.Преславски", 2009 – 2010 г., научен ръководител на студентския екип.

2009г. - Социологическо изследване "Възможности за адаптиране на положителни германски практики в българските институции за деца /във връзка с докторската дисертация на докторант Росица Михайлова, Катедра "Социални дейности"/ съвместно с Център за младежки и социални проучвания към ШУ "ЕП.К.Преславски", 2009 г., научен ръководител на студентския екип

2009г. - Телефонен сондаж "Нагласи на гражданите на гр. Шумен за участие в Парламентарни избори - 2009 г.". м.V.2009 г. съвместно с Център за младежки и социални проучвания към ШУ "ЕП.К.Преславски", научен ръководител на студентския екип.

2009г. - Социологически сондаж «Образът на клюката в обществото» сред студенти от специалностите «Журналистика», «Връзки с обществеността», «Туризъм», «Социални дейности» и «Социална педатгогика», във връзка с монгорафията на С. Илиева «Клюката като форма на социален контрол», проведен самостоятелно, 2007 – 2009 г.

2008г. - Мониторинг по реализацията на завършилите специалности Социални дейности и Социална педагогика, 2006 - 2008 г. съвместно с Център за младежки и социални проучвания към ШУ "ЕП.К.Преславски", научен ръководител на студентския екип.

2000г. - Социологическо изследване на Международната организация на труда „Детският труд в България”, 2000 г., член на екипа, интервюер – като докторант към Института по социология – БАН.