Проф. д-р Снежана Георгиева Въчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(131) "1981-1985 г,, ВПИ "Неофит Рилски", специалност" Предучилищна педагогика", 1985 г." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(40) "1983-1986 г. ЦДГ 9, гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(104) "1986 г. асистент, 1996 гл. асистент, 2000 г.доцент, 2014 г. професор." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(47) "1996 г. доктор по педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(226) "предучилищна педагогика, педагогика на взаимодействието "дете-среда". начална училищна педагогика, теория на възпитанието." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(190) "история на предучилищното възпитание, възпитание и обучение на децата, подготовка на децата за училище." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(8524) "2008 г.- Участие в национален проект „Съвременното дете в „новата” детска градина. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. София, 2008г. 2008 г. Междувузовски проект "Иновационни техники и технологиив обучението". 2009г.--Проект „Социализацията на децата от предучилищна възраст като индивидуален и социокултурен феномен”, ЦДГ Карамфилче", Регионален педагогически център, Община Варна. 2009 г. Участие в проект "Комуникации и бъдеще".ЦДГ "Слънчева дъга", ЦДГ "Карамфилче", СДГ "Горски кът", Община Варна. 2009 г.Проект „Агресията при деца от предучилищна възраст – фактори, превенция, въздействия” , ЦДГ № 35 „Незабравка” парньор, Община Варна, Варна, 2009. 2010 г. Заедно в училище. ЦДГ 34, Шумен, N БС-35-5-1-95/10.09.2010 г. 2010 г. Междувузовски проект " Съвременни тенденции в предучилищното и начално образование". 2010 г. Национален проект "Подготовка на децата за училище и безопасно поведение в критични ситуации", СДГ "Горски кът", ЦДГ "Слънчева дъга", ОДЗ "Боров кът", ОДЗ "Ран Босилек", ЦДГ "Зорница", Община Варна. 2010 г. Международен проект "Лицо города глазани молодежи", Новосибирски педагогически университет, Новосибирски, Русия. 2010-2011 г. - Участие в междувузовски проект "Интерактивни методи в предучилищното и начално образование" 2012 г. Национален проект" Училище за двама", ОДЗ "Първи юни", Община Варна. 2012 г. Участие в проект "Нов диалог с младия родител- мамо, татко - готови ли сте за мен"?, ОДЗ "Делфинче" , Община Варна.N 12000527БН/ 06. 06. 2012 г. 2012 г. Internacional academyof scheces and hiceher education World research analyticsfederation, London. 2013, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 2013, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 2013 Национален проект "Премини стъпка-родители и деца за безопасно поведение на пътя". Родителско настоятелство при ОДЗ "Делфинче", Варна. .2013 г. –Вузовски проект РД- 08-295/15.03.2013 “Иновации и традиции в предучилищното и началното образование” -ръководител 2014 г.Вузовски проект 2014г.,№ 114000121ВН от 04.04. 2014 г. Национален проект Приказкотерапията за превенция на психоемоционални и поведенчески дефицити,ОДЗ "Делфинче" Варна, 2014. 2014г. № ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 2014, 2013,№ ВG051PO001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогически специалисти” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евроейския съюз, ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“,Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”, 2013 - 2014 г. 2016, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2016 г. 2013,N ВG051PO001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогически специалисти” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евроейския съюз, 2013 г. 2013, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 г. 2017 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра “Науки за образование“ № РД-10-611/27.02/ 2017 г. на тема: „Интегративността в обучението” към фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО, гр. Варна. 2017 -2018г. Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове. 2018 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МОН със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове. 2018 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра “ТОПО и ПУНУП “Съвременни аспекти на образователния дискурс“ с р-л доц. д-р Светла Петкова, № РД-08-130/07.02.2018 г. към фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(340) "Ръководител на катедра "Предучилищна педагогика" от 1990 до 1992г., а на катедра " Предучилищна и начална педагогика" 1998-2000г. Зам.-декан е през периода 2004-2008 г.Директор на ДИКПО-Варна (2016 -2017 г.)" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Снежана Георгиева Въчева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 302

Телефон: 054 830365 вътр.117

Email: snezhana_vacheva@abv.bg, s.vacheva@shu.bg

Приемно време: вторник от 10,00 – 12,00 часа

Завършен университет, специалност

1981-1985 г,, ВПИ "Неофит Рилски", специалност" Предучилищна педагогика", 1985 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

1983-1986 г. ЦДГ 9, гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1986 г. асистент, 1996 гл. асистент, 2000 г.доцент, 2014 г. професор.

Придобити научни степени

1996 г. доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

предучилищна педагогика, педагогика на взаимодействието "дете-среда". начална училищна педагогика, теория на възпитанието.

Области на научни интереси

история на предучилищното възпитание, възпитание и обучение на децата, подготовка на децата за училище.

Участия в международни и национални научни проекти

2008 г.- Участие в национален проект „Съвременното дете в „новата” детска градина. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. София, 2008г.

2008 г. Междувузовски проект "Иновационни техники и технологиив обучението".

2009г.--Проект „Социализацията на децата от предучилищна възраст като индивидуален и социокултурен феномен”, ЦДГ Карамфилче", Регионален педагогически център, Община Варна.

2009 г. Участие в проект "Комуникации и бъдеще".ЦДГ "Слънчева дъга", ЦДГ "Карамфилче", СДГ "Горски кът", Община Варна.

2009 г.Проект „Агресията при деца от предучилищна възраст – фактори, превенция, въздействия” , ЦДГ № 35 „Незабравка” парньор, Община Варна, Варна, 2009.

2010 г. Заедно в училище. ЦДГ 34, Шумен, N БС-35-5-1-95/10.09.2010 г.

2010 г. Междувузовски проект " Съвременни тенденции в предучилищното и начално образование".

2010 г. Национален проект "Подготовка на децата за училище и безопасно поведение в критични ситуации", СДГ "Горски кът", ЦДГ "Слънчева дъга", ОДЗ "Боров кът", ОДЗ "Ран Босилек", ЦДГ "Зорница", Община Варна.

2010 г. Международен проект "Лицо города глазани молодежи", Новосибирски педагогически университет, Новосибирски, Русия.

2010-2011 г. - Участие в междувузовски проект "Интерактивни методи в предучилищното и начално образование"

2012 г. Национален проект" Училище за двама", ОДЗ "Първи юни", Община Варна.

2012 г. Участие в проект "Нов диалог с младия родител- мамо, татко - готови ли сте за мен"?, ОДЗ "Делфинче" , Община Варна.N 12000527БН/ 06. 06. 2012 г.

2012 г. Internacional academyof scheces and hiceher education World research analyticsfederation, London.

2013, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2013, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2013 Национален проект "Премини стъпка-родители и деца за безопасно поведение на пътя". Родителско настоятелство при ОДЗ "Делфинче", Варна.

.2013 г. –Вузовски проект РД- 08-295/15.03.2013 “Иновации и традиции в предучилищното и началното образование” -ръководител

2014 г.Вузовски проект

2014г.,№ 114000121ВН от 04.04. 2014 г. Национален проект Приказкотерапията за превенция на психоемоционални и поведенчески дефицити,ОДЗ "Делфинче" Варна, 2014.

2014г. № ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики"Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2014, 2013,№ ВG051PO001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогически специалисти” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евроейския съюз,

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“,Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”, 2013 - 2014 г.

2016, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2016 г.

2013,N ВG051PO001-3.1.03-0001”Квалификация на педагогически специалисти” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евроейския съюз, 2013 г.

2013, N ВG051PO001-3.3.07-0002”Студентски практики" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 г.

2017 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра “Науки за образование“ № РД-10-611/27.02/ 2017 г. на тема: „Интегративността в обучението” към фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“ – ДИКПО, гр. Варна.

2017 -2018г. Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МНО със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове.

2018 - Национален проект „Студентски практики“ – Фаза I, BG05M2OP001-2.002-0001, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на МОН със съдействието на Европейски структурни и инвестиционни фондове.

2018 - Вътрешноуниверситетски проект на катедра “ТОПО и ПУНУП “Съвременни аспекти на образователния дискурс“ с р-л доц. д-р Светла Петкова, № РД-08-130/07.02.2018 г. към фонд „Научни изследвания“ на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра "Предучилищна педагогика" от 1990 до 1992г., а на катедра " Предучилищна и начална педагогика" 1998-2000г. Зам.-декан е през периода 2004-2008 г.Директор на ДИКПО-Варна (2016 -2017 г.)

Монографии

2019г. - Подготовката на педагогически кадри за предучилищните възпитателни заведения през периода 1944-1991 година, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019, ISBN: 978-619-201-316-5.

2014г. - Предучилищното възпитание в България през периода 1944-1991 г. В. Търново, Фабер, 2014.

2014г. - Предучилищното възпитание в град Варна, В. Търново, Фабер, 2014.

2010г. - Предучилищното възпитание в град Варна, В. Търново, 2010.

1999г. - Характеристика на програмната документация за детските градини. Шумен, 1999

Учебници

1999г. - Проблеми на теорията и историята на предучилищната педагогика. Шумен, 1999.

Учебни помагала

2014г. - Предучилищна педагогика. Част 1. Учебно помагало. (Електронен модул за дистанционно обучение), Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-900-8.

2014г. - Предучилищно образование -актуални проблеми. Учебно помагало. Шумен, Ун. изд-во "Еп. К. Преславски", 2014, ISBN 978-954-577-915-2.

Студии

2015г. - 3. Подготовката на детски учителки в България до Първата световна война.// Българско списание за образование, 2015, № 1, с. 70-105, ISSN 1314 – 9059.

2015г. - 1. Подготовката на детски учителки в България през периода на двете световни войни..// Българско списание за образование, 2015, бр. 2. с. 77-101, ISSN 1314 – 9059.

2011г. - История на частното предучилищно образование в България.- Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски, В. Търново, Фабер, 2011.

2006г. - Елка Петрова – теоретик на предучилищното възпитание. В. Търново, Фабер, 2006.

Статии

2019г. - Влияние на съветската предучилищна теория върху предучилищната теория в Народна Република България през 1848-1959 г. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир. Иновации в образованието. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Педагогически факултет, Шумен, 2019, ISBN: 978-619-00-0996-2,стр. 377-382.

2018г. - Институтите за детски учителки през периода 1945-1948 г. с. 718-725. Годишник на Шуменския университет „Е. К.Преславски, Том ХХII D, Университетско издателство „Е. К. Преславски”, Шумен, 2018.

2017г. - Status of the department for information, qualification and continues education at Shumen university Konstantin Preslavsky – SocioBrains. International Scientife Refereed online Journal, Issue 36, August, 2017, ISSN: 2367-5721, Impact Factor for 2016=4.922.

2017г. - Direktor of a kindergarten - an education in manager. - International journal knowledge. Scientific Papers, Vol. 19. 2 Educational and Social Sciences, pp 603-605, Skopje, 2017, ISSN 2545-4439, Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016).

2016г. - Vacheva, Sn., Structure of children readiness for school. International Scientific Refereed Indexed Online Journal with Impact Factor www.sociobrains.com Issue 22, June 2016, pp 28-31

2015г. - Аспекти на приемствеността между детската градина и училището. Научни трудове от конференция Иновации в образованието. Том XIX D, В. Търново, Фабер, 2015, стр. 891-896.

2015г. - Intellectual readiness: children and schools// HESP Journal, vol. 9, N 9, September, 2015, ISSN: 1955-2068,Strasburg, http:// www.hfsp-journal.org, 34-38, IF 2,467.

2014г. - Physical readiness of children for school activities. Journal Scientific and Applied Research. Volume 5, 2014, ISSN 1314-6289, лицензиранo в EBSCO , USA

2014г. - Болгария - инновации в дошкольном воспитание. //Дошкольное воспитание, 2014, № 5.

2014г. - Elizabeth Clark and pre-school teachers’ training in Bulgaria.//Journal International Scientific Publications. Educational Alternatives. Volume 8, Part 1, 2014. (индексирано в EBSCO, USA).

2013г. - Vacheva. S. Children’s personal readiness for school activities. Journal Scientific and Applied Research. Volume 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp ?, Association Scientific and Applied Research, International Journal, лицензиран в EBSCO , USA

2013г. - Приносът на Пенка Касабова за подготовката на детски учителки в България. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том ХХVII, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2013, стр. 561-565.

2013г. - Шумен-просветен център през Възраждането. // Педагогика, 2013 г, бр. 1, стр. 19-25.

2013г. - Модел за безопасно поведение на детето на уличното платно. //Училище за двама, 2013, бр. 28, ISSN 1314-4243, http://www.galcheva.com/objects.php?cid=219.

2012г. - Въчева, С. Исторически преглед на развитието на предучилищното образование в България до края на Втората световна война. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том 26 D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, с. 517-524.

2012г. - Въчева, С. Клас-квалификацията на педагогическите кадри в детските градини. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”, Том 26 D, Педагогически факултет, Ун. изд-во „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2012, с. 511-516.

2011г. - Вычева, С. Управление дошкольным образованием в Болгарии. // Управление дошкольным образовательным учреждение, 2011, № 2, с. 118-123.

2011г. - Вычева, С. Формы организации обучения в детских садах Болгарии.//Современый детский сад, 2011, N1. c.39-46.

2011г. - Вычева, С. Из истории дошкольного воспитания в Болгарии.//Управление дошкольным образовательным учреждением, 2011, № 8, с. 116-122.

2010г. - Vacheva, S.New tendencies in preschool education in Bulgaria. Private kindergartens in Bulgaria.// Journal International Scientific Publications. Educational Alternatives. Volume 8, Part 1,2010, s.209-220.

2010г. - Vacheva, S. Private kindergartens in Bulgaria. // Journal International Scientific Publications. Educational Alternatives. Volume 8, Part 1,2010, s.209-220.

2009г. - Вьiчева, С. Развитие теории дошкольного воспитания в Болгарии. - Современньiй детский сад , 2008, кн.8, с. 12-15. Въчева, С. Интегриране на децата на имигрантите към детската градина – сп. Предучилищнo възпитание, 2009, кн. 5, с. 19-23

2009г. - Въчева, С. Първият главен инспектор по предучилищно образование в Министерството на народното просвещение – сп. Педагогика, 2009, кн. 1, с. 128-135

2009г. - Вычева, С. Развитие системы физического воспитания в Болгарии // Воспитатель дощкольного образовательного учреждения, 2009, № 11, с. 4 – 10

2009г. - Вычева, С. Редуцирование и котроль агрессии у детей // Воспитатель дощкольного образовательного учреждения, 2009, № 11, с. 44 – 44

2009г. - Интегриране на децата на имигрантите към детската градина – сп. Предучилищнo възпитание, 2009, кн. 5, с. 19-23

2009г. - Въчева, С. Първата инструкция за работата на директорката в детската градина // „Предучилищно възпитание”, 2009, № 10, с. 19 - 23.

2008г. - Предучилищното възпитание в Холандия.//Предучилищно възпитание, 2008, бр.10, с. 41-42

2007г. - Въчева, С. Подготовка на детски учителки с висше образование в България. // “Предучилищно възпитание”, 2007, № 1, с. 21 - 23

2007г. - Въчева, С. Първите предучилищни възпитателни заведения в Европа. // “Предучилищно възпитание”, 2007, № 2, с. 10 – 13

2007г. - Въчева, С. Общественото предучилищно възпитание в гр. Варна до 9.ІХ. // “Предучилищно възпитание”, 2007, № 10

2006г. - Въчева, С. Ориентиране на децата от подготвителната група за училище във времето. // “Предучилищна възпитание”, 2006, № 1, с. 25 – 26 (в съавторство с Р.Маркова)

2005г. - Въчева, С. Исторически преглед на квалификацията на детски учителки в България / сп. “Предучилищно възпитание”, 2005, № 8

2004г. - Въчева, С. 115 години развитие на общественото предучилищно възпитание в Шумен. // Предучилищно възпитание, 2004, № 8, с. 38-41

2004г. - Въчева, С. Проф. Елка Петрова – теоретик на играта // Предучилищно възпитание, 2004, № 9

2004г. - Въчева, С. Проф. Елка Петрова – виден предучилищен педагог // Педагогика, 2004, № 9, с. 106 – 109

2003г. - Въчева, С. Предучилищното възпитание в просветната политика през периода 1944- // Предучилищно възпитание, 2003, № 4, с. 43-46

2003г. - Въчева, С. Математическа готовност на децата за училище. // Предучилищно възпитание, 2003, № 6-7, с. 76-78, в съавторство с М. Стоянова

2003г. - Въчева, С. Отношението на децата към режима в детската градина. // Предучилищно възпитание, 2003, № 1, с. 14-16

2002г. - Въчева, С. Подготовката на детски учителки у нас през първите години след 9.ІХ. // Педагогически алманах, 2002, бр. 3 - 4, стр. 216 – 220

2000г. - Въчева, С. Педагогическите идеи и теория на Полина Кергомар. // Дом, семейство, детска градина, 2000, № 1, с. 17-23

2000г. - Въчева, С. Отношението на популярните и непопулярни деца към връстниците им. // Годишник на ШУ “Еп. Конст. Преславски”. Факултет по педагогика и изкуства,т. ХVD, 2000, с. 97-100. (в съавторство с М. Писаровска)

2000г. - Въчева, С. Форми на сътрудничество между детската градина и училището. // Годишник на ШУ “Еп. Конст. Преславски”. Факултет по педагогика и изкуства, т. ХVD,2000, с. 14-16

2000г. - Предучилищното възпитание в Турция // Годишник “Научни трудове”. Колеж – Добрич. том І, 2000 – // Университетско издателство “Епископ КонстантинПреславски” – Шумен, 2001, стр. 118 – 120

1999г. - Въчева, С. Съдържание на възпитателно-образователния процес в предучилищните заведения в Турция. // Предучилищно възпитание, 1999, № 8, с. 15-20 (всъавторство със Сюзан Кючук)

1998г. - Въчева, С. Начало на теорията и практиката на общественото предучилищно възпитание. // Педагогика, 1998, № 1, с. 74-83

1998г. - Въчева, С. Развитие на наблюдателността у 5-7 годишните деца в процеса на наблюденията в природата. // Дом, семейство, детска градина, 1998, № 4, с. 46-49

1998г. - Въчева, С. Първото българско ръководство за възпитателната работа на деца от ранна предучилищна възраст. // Предучилищно възпитание, 1998, № 4, с. 11-14

1998г. - Въчева, С. Акценти в проекта за предучилищно възпитание “Стъпка по стъпка”. // Компас, 1998, № 5, с. 26-29

1998г. - Въчева, С. Улрих Дикмайер за методите на нравствено възпитание. // Компас, 1998, № 3-4, с. 46-50

1996г. - Въчева, С. Развитие на предучилищното възпитание в България от края на Първата световна война до // Годишник на ШУ “Еп. Конст. Преславски”.Псиолого-педагогически науки, т. ХVС, 1996, с. 159-168

1996г. - Въчева, С. Активен творец на предучилищната педагогика. // Предучилищно възпитание, 1996, № 6, с. 42-44

1996г. - Въчева, С. Предучилищното възпитание у нас, отразено в училищното законодателство. // Годишник на ШУ “Еп. Конст. Преславски”. Психолого-педагогически науки, т. ХVС, 1996, с. 169-178

1995г. - Въчева, С. Летните детски градини в България до // Предучилищно възпитание, 1995, № 6, с. 44-47

1994г. - Въчева, С. Предучилищното възпитание в Шумен от Освобождението до 40-те години на нашия век. // Предучилищно възпитание, 1994, № 4, с. 43-46

1994г. - Въчева, С. Наредбата-закон за предучилищното възпитание от // Педагогика, 1994, № 10, с. 13-19

1993г. - Въчева, С. Подготовката на детски учителки у нас след Първата световна война до // Училище, 1993, бр. 7/8, с. 82-87

1989г. - Въчева, С. Рачо М. Рачев и педагогическото образование в Шумен. // Народна просвета, 1989, № 9, с. 88-91

Доклади

2015г. - Иновационни технологии на обучението и възпитанието в детската градина.// Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин - Чешме - Измир - Одрин. Иновации в образованието, В. Търново, Фабер, 2015.

2013г. - Иновации в предучилищното образование. VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, Издателство „Славена”, Варна, 2013, стр.11-15

2013г. - Детската градина – фактор за провокация и превенция на агресията на децата. Сборник материалов Вссеросийской Научной конференции с международным участием „Дошкольное образование в ХХ I веке”, Уфа, 2013, стр.108-113.

2013г. - . Нови форми за организиране на обучението в детската градина.В: Децата - надежда за бъдещето.18-19 април 2013, С., Булвест 2000, 2013, с.10 -15.

2013г. - Нови организационни форми на предучилищното образование. Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград- Будапеща-Виена (10. 05.2013 г.-20.05.2013г.).Образователни технологии. Шуменски университет”Еп. К. Преславски”, Педагогически факултет, 2013, с.254-259.

2013г. - Краткий взгляд на профессиональную квалификацию воспитателей детских садов в Болгарии. Актуальнные вопросы повышения квалификации педагогических и руководящих работников сферы образования города Москвы. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. Москва, 2013, с.221-224.

2012г. - Кризисные явления в дошкольном воспитании в Болгарии за период 1944-1961 г. Ways of solving crisis phenomena in pedagogics, psychology and linguistics. Materials digest of the XXXI International Research and Practice Conference and the Championship in pedagogical and psychological sciences, the II stage of the Championship in philological sciences. (London, August 31-September 06, 2012), Published by Iashe, London, 2012, с. 62-64.

2012г. - Степени профессиональной квалификации педагогических кадров в Болгарии. С. 20-22.В сб. Повышение профессиональной квалификации руководящих и педагогических работников в условиях модернизации образования. Сборник материалов Третьей международной научно-практической конференции / Сост. Н.И. Шевченко; Под ред. В.В. Рябова, Ю.В. Фролова. - М.., 2012,стр. 21. - 22 .

2012г. - Въчева, Сн. Предучилищното възпитание в България през 80-те години на 20 век. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека- Венеция (28 .04.-03.05.2012).Образователни технологии. Шуменски университет”Еп. К. Преславски”, Педагогически факултет, 2012.

2011г. - Оценка на родителите за дейността на детската градина. В сб.:Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век, втора част, Варна, Булвест 2000, 2011. с. 67-72. ( в съавторство с А. Константинова)

2011г. - Въчева, С. Планиране на възпитателно-образователнаата работа в детската градина. В: Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, Част 2, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011, с. 253-264, ( В съавторство с П. Станева)

2011г. - Въчева, С. Подготовката на детски учителки в България до Първата световна война. Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”. Част 1.Ун. изд-во”Еп. К. Преславски”, Ш.,2011, с. 574-578.

2010г. - Въчева, С. Предучилищното възпитание в град Добрич.//Сб. Иновации в образованието. Шумен, 2010, с.228-234

2009г. - Въчева, С. Методи и похвати на нравственото възпитание. // сб. Научно-практическа конференция. „Водим бъдещето за ръка – творчество и иновации”, Ловеч,2009, с. 3 - 5

2009г. - Въчева, С. Генчо Пирьов и предучилищното възпитание у нас до края на Втората световна война. // Сборник научни трудове на катедра „Предучилищна и началнаучилищна педагогика”, том І, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, с 16 – 20

2009г. - Vacheva, S. Bulgarian preschool education system. Uluslararasi 5. Balkan egitim ve bilim kongresi. The 5th international Balkan education and science congress. GunumuzdeBalkanlarda Egitim Education in Balkans Today, Edirne - Turkiye, 2009, р. 708 – 709.

2007г. - Въчева, С. Елка Петрова – основоположник на предучилищната педагогика. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика.125 години предучилищно образование в България. София, 2007, с. 48 – 52; Въчева, С. Педагогическите идеи на Димитър Кацаров.//Сб. 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски”и развитие напедагогическата наука, С., 2008, с. 72-76

2006г. - Въчева, С. Екологичната култура на 5 – 7-годишните деца. // Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, ІІ том,Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, с. 40 – 44 (в съавторство със Ст. Аврамова)

2006г. - Въчева, С. Възгледи на чужди и наши педагози за екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст. // Образование и квалификация напедагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век, ІІ том, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2006, с. 33 – 39 (в съавторство със Стефка Аврамова)

2004г. - Въчева, С. Подготовка на детски учителки у нас през 50-те години на минали век. // Началните училища, детските градини и специалните училищни заведения, С.,2004, с. 422-423

2004г. - Въчева, С. Първото учебно заведение за зрително затруднени ученици у нас // Европейски практики и национални традиции при обучението на слепи. Издателство„Антос”, Шумен, 2004, с. 28 – 31

2003г. - Въчева, С. Психомоторна готовност на децата за писане. // Съвременни проблеми на предучилищното и началното образование. Университетско издателство“Епископ Константин Преславски” Шумен, 2003 , с. 5-12 (в съавторство с Галина Кънчева)

2003г. - Въчева, С. Форми за работа на детската градина със семейството. // 130 години педагогическо образование в Шумен, 2003 // Съвременни проблеми напредучилищото и началното образование, с. 113 – 116

2003г. - Въчева, С. Схващанията на В. Манова – Томова за развитието на речта у децата през ранна възраст. // Научни трудове. Педагогически колеж, Добрич, том ІІІв,Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2003, с. 22-24

2001г. - Въчева, С. Режисьорската игра в предучилищна възраст. // Играта – забравеният об на детството. Сборник материали от Национална конференция 11-12 октомври2001, Варна, с. 34-36

2000г. - Въчева, С. Първата целодневна детска градина в Шумен. // 120 години от създаването на ВВОВУ “В. Левски”, 2000, с. 126-128

2000г. - Въчева, С. Предучилищното възпитание в гр. Разград в края на миналия век. // 120 години от създаването на ВВОВУ “В. Левски”, 2000, с. 128-132

1999г. - Въчева, С. Предучилищното възпитание в гр. Русе в периода между двете световни войни. // 25 години ШУ “Еп. Конст. Прелавски”, Шумен, 1999, с. 59-62

1998г. - Въчева, С. Възгледи на Селестен Френе за общественото предучилищно възпитание. // 25 години Педагогически колеж – Пазарджик. Традиции и новаторство вбългарското образование на границата на две столетия, Пазарджик, 1998, с. 272-275

1998г. - Въчева, С. Играта – стимул за овладяване на българския език от децата-билингви. // Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес,Добрич, 1998, с. 293-295. (в съавторство с Нели Йорданова)

1998г. - Въчева, С. Подготовката на детски и начални учители в Шумен в края на миналия век. // Квалификацията на учителите – реалности и перспективи, Варна, 1998, с.86-92

1998г. - Въчева, С. Мотивационната готовност на децата за училище. // Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес. Добрич, 1998, с. 111-114. (всъавторство с Нели Йорданова)

1997г. - Въчева, С. Екологичното възпитание на децата – автори и проблеми. // Научни трудове. Теория, методика и управление на възпитателния процес. Политология,връзки с обществеността и право, В. Търново, Книжка 56, 1997, с. 142-149

1992г. - Въчева, С. Васил Друмев за семейното възпитание. // Васил Друмев. Варна, 1992, с. 181-184

Цитирания

2018г. - Въчева, С. Детската градина – фактор за провокация и превенция на агресията на децата. Сборник материалов Вссеросийской Научной конференции с международным участием „Дошкольное образование в ХХI веке”, Уфа, 2013. Цитирано в: Ангелова, Ст. Ролята на приказката за възпитанието на детето. - Socio Brains, issue 47, July, 2018.

2016г. - Детската градина - фактор за провокация и редукция на агресията на децата. В: сборник с доклади от научно-практическа конференция "Превенция на агресията в предучилищна възраст", с. 25, Шумен, 2012, с.25. Дончева Ю. От традициите към иновациите чрез българските детски фолклорни игри. В: Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование "Водим бъдещето за ръка - заедно с нашите деца", Пазарджик, "Макрос", 2016, стр. 184-186, ISBN 978-954-561-409-5.

2014г. - Детската градина - фактор за провокация и редукция на агресията на децата. В: Превенция на агресията в предучилищна възраст. 8-9 ноември, Том 1, Шумен, 2012, стр. 174. Първо цитиране в: Дончева. Ю. Български фолклорни игри, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, ISBN: 978-619-7071-84-9.

2014г. - Вычева, С. Развитие системы физического воспитания в Болгарии // Воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 2009, № 11, с. 4 – 10, ISSN 2220-1459. Първо цитиране в: Алексиев, Р. Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина, Шумен, Ун. изд-во” Еп. К. Преславски”,, 2014, с. 5.