Проф. д-р Живка Енчева Военкиноваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" специалност "Предучилищна педагогика"." ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(561) "1993 г. - хоноруван асистент по Педагогика; 1999 г. - асистент по Педагогика 2001 г. - доктор по Теория на възпитанието и дидактика - 05.07.01; 2001 г. - главен асистент 2006 г. - доцент по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/- 05.07.01. 2014г.- професор по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(97) "2001 год.- доктор по теория на възпитанието и дидактика." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(652) "Социална педагогика, Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика, Управление на социално-педагогическите институции,Социално-педагогически проблеми на деца на улицата,Социална интеграция на маргинализирани деца,Социални проблеми на старите хора, Семейна педагогика, Андрагогика, Социална работа с лица лишени от свобода, Превенция на престъпността." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(580) "Социална педагогика, Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика, Управление на социално-педагогическите институции,Социално-педагогически проблеми на деца на улицата,Социална интеграция на маргинализирани деца,Социални проблеми на старите хора, Социално- педагогическа дейност в места за лишаване от свобода." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(277) "1994 г. - специализация по Педагогичесски мениджмънт и актуални педагогически проблеми- ШУ "Еп. Константин Преславски"; 1995 г. - Втора ПКС в ДИПКУ - гр- Варна;" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(4482) "1. Национален проект "Деца на улицата", ДСП- гр. Шумен и катедра "Социална и специална педагогика"- 2004г 2. Национален проект "Начало", Ромска фондация "Искра\"и катедра "Социална и специална педагогика"- 2005г. 3. Национален проект "Заедно", Ромски културно-информационен консултантски център\" и катедра "Социална и специална педагогика"- 2005- 2006г. 4. Национален проект “Включващо обучение”- 2007г. 5. Вътрешно университетски проект “Социална работа в места за лишаване от свобода”- 2008г. 6. Вътрешно университетски проект “Социално- педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система”- 2009г. 7. Вътрешно университетски проект “Социално- педагогически професионален практикум на студенти в Домове за деца лишени от родителски грижи” - 2010г. 8. Вътрешно университетски проект \"Социално- педагогически професионален практикум на студенти с изключени групи\"- 2011г. 9. Вътрешно университетски проект \"Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат\"- 2012г. 10. Вътрешно университетски проект в "Иновационни практики в Домове за стари хора"- 2013 г. 11. Нациоален проект на тема "Обучение на педагогически специалисти за работа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/"- 2013г.- 2014г. 12. Национален проект BG051PO001 4.3.04.-002 "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Еп. Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"- 2012- 2014г. 13. Вътрешно университетски проект "Иновационни практики в социално- педагогическата работа", Договор N РД- 08-260/14.03.2014г. 14. Национален проект "Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ "Детелина"- гр. Шумен", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Община Шумен в партньорство с ШУ "Еп. Константин Преславски", 2009- 2010г., Договор N BG 051Р0001- 5.2.03- 0065- С0001. 15. Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", 2015г., Договор N РД 08-299/13.03.2015. 16. Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г. 17. Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- N РД- 08-862/03.02.2017г. 18. Вътрешно- университетски проект РД-10-411/28.02.2018г./ (вх.N Рд-08-129/07.02.2018г) „Социално- педагогическа превенция на престъпността“ 19 Вътрешно- университетски проект "Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда, РД- 08-082/31.01.2019г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(652) "Ръководител катедра "Социална и специална педагогика"- 01.01.2009г. Ръководител катедра "Социална педагогика"- 01.01.2012г. Ръководител катедра "Социална и специална педагогика"- 25.11.2015г. Ръководител катедра "Социална педагогика"- 01.09.2016г. Ръководител катедра "Социална и специална педагогика"- 01.09.2018г. Член на Факултетския съвет на Педагогически факултет от 2007год." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Живка Енчева Военкинова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 309

Телефон: 054 830365 вътр. 118

Email: jivkavo@abv.bg; j.voenkinova@shu.bg

Приемно време: сряда от 10-12ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" специалност "Предучилищна педагогика".

Заемани академични длъжности

1993 г. - хоноруван асистент по Педагогика;

1999 г. - асистент по Педагогика

2001 г. - доктор по Теория на възпитанието и дидактика - 05.07.01;

2001 г. - главен асистент

2006 г. - доцент по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/- 05.07.01.

2014г.- професор по Теория на възпитанието и дидактика /Социална педагогика/.

Придобити научни степени

2001 год.- доктор по теория на възпитанието и дидактика.

Водени лекции и/или упражнения

Социална педагогика, Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика, Управление на социално-педагогическите институции,Социално-педагогически проблеми на деца на улицата,Социална интеграция на маргинализирани деца,Социални проблеми на старите хора, Семейна педагогика, Андрагогика, Социална работа с лица лишени от свобода, Превенция на престъпността.

Области на научни интереси

Социална педагогика, Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика, Управление на социално-педагогическите институции,Социално-педагогически проблеми на деца на улицата,Социална интеграция на маргинализирани деца,Социални проблеми на старите хора, Социално- педагогическа дейност в места за лишаване от свобода.

Специализации

1994 г. - специализация по Педагогичесски мениджмънт и актуални педагогически проблеми- ШУ "Еп. Константин Преславски";

1995 г. - Втора ПКС в ДИПКУ - гр- Варна;

Участия в международни и национални научни проекти

1. Национален проект "Деца на улицата", ДСП- гр. Шумен и катедра "Социална и специална педагогика"- 2004г

2. Национален проект "Начало", Ромска фондация "Искра\"и катедра "Социална и специална педагогика"- 2005г.

3. Национален проект "Заедно", Ромски културно-информационен консултантски център\" и катедра

"Социална и специална педагогика"- 2005- 2006г.

4. Национален проект “Включващо обучение”- 2007г.

5. Вътрешно университетски проект “Социална работа в места за лишаване от свобода”- 2008г.

6. Вътрешно университетски проект “Социално- педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система”- 2009г.

7. Вътрешно университетски проект “Социално- педагогически професионален

практикум на студенти в Домове за деца лишени от родителски грижи” - 2010г.

8. Вътрешно университетски проект \"Социално- педагогически професионален практикум на студенти с изключени групи\"- 2011г.

9. Вътрешно университетски проект \"Социално- педагогическа дейност във Възпитателно училище- интернат\"- 2012г.

10. Вътрешно университетски проект в "Иновационни практики в Домове за стари хора"- 2013 г.

11. Нациоален проект на тема "Обучение на педагогически специалисти за работа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/"- 2013г.- 2014г.

12. Национален проект BG051PO001 4.3.04.-002 "Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет "Еп. Константин Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"- 2012- 2014г.

13. Вътрешно университетски проект "Иновационни практики в социално- педагогическата работа", Договор N РД- 08-260/14.03.2014г.

14. Национален проект "Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ "Детелина"- гр. Шумен", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Община Шумен в партньорство с ШУ "Еп. Константин Преславски", 2009- 2010г., Договор N BG 051Р0001- 5.2.03- 0065- С0001.

15. Вътрешно университетски проект "Иновационни практики с деца в риск", 2015г., Договор N РД 08-299/13.03.2015.

16. Вътрешно- университетски проект "Социално- педагогически практики с деца със специални образователни потребности"- N РД- 08-132/08.02.2016г.

17. Вътрешно- университетски проект "Иновации в социалната педагогика"- N РД- 08-862/03.02.2017г.

18. Вътрешно- университетски проект РД-10-411/28.02.2018г./ (вх.N Рд-08-129/07.02.2018г)

„Социално- педагогическа превенция на престъпността“

19 Вътрешно- университетски проект "Стратегии и техники за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда, РД- 08-082/31.01.2019г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "Социална и специална педагогика"- 01.01.2009г.

Ръководител катедра "Социална педагогика"- 01.01.2012г.

Ръководител катедра "Социална и специална педагогика"- 25.11.2015г.

Ръководител катедра "Социална педагогика"- 01.09.2016г.

Ръководител катедра "Социална и специална педагогика"- 01.09.2018г.

Член на Факултетския съвет на Педагогически факултет от 2007год.

Дисертации

2001г. - Военкинова, Ж., Възможности за педагогическото повлияване върху динамиката на интелектуалното развитие на деца от 3 – 7 годишна възраст, С.,2001./Автореферат/

Монографии

2014г. - Военкинова, Ж., Социални аспекти на женската престъпност, Шумен, 2014, с.161.

2012г. - Военкинова, Ж., "Социално- педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви /пенитенциарни аспекти/, Шумен, 2012 - 207с.

2012г. - Военкинова, Ж., Социални аспекти на пенитенциарната педагогика- Шумен, 2012,- 119с

2011г. - Военкинова, Ж., Социално- педагогически професионален практикум на студенти в базите от социалната система, 2011 /в съавторство с Г. Колев, П. Петров, М.Янкова и М. Мануелян/- 110с

2007г. - Военкинова, Ж.,Социални проблеми на хора от третата възраст - Шумен, 2007, - 106 с

2005г. - Военкинова, Ж., Негативно влияние на улицата върху деца от 7 до 18 годишна възраст –Шумен, 2005, 112с

2002г. - Военкинова, Ж., Дидактични игри за стимулиране интелектуалното развитие на деца от 3-7 годишна възраст. – Шумен, 2002. – 101с

2002г. - Военкинова, Ж., Педагогически аспекти на интелектуалното развитие в предучилищна възраст. – Шумен, 2002, - 119с

Учебници

2008г. - Военкинова, Ж.,Социална педагогика- Шумен, 2008, 216с

2005г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика /избрани проблеми/, Шумен, 2005.

2004г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика, Шумен, 2004, 175с./в съавторство с Г.Колев/

2003г. - Военкинова, Ж., Възпитание и управление на социално-педагогическите заведения /избрани проблеми/. – Шумен, 2003. – 265с

Учебни помагала

2016г. - Военкинова, Ж., Социални проблеми на престъпността, Шумен, 2016. ISBN 978-954-8665-95-7

2007г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика /практическо ръководство за семинарни упражнения и самостоятелна работа/- Шумен, 2007, 60 с. / в съавторство с Г. Колев,З. Чауш и М. Мануелян/

2006г. - Военкинова, Ж., Дневник на студенти-стажанти за преддипломен педагогически тренинг и практикум, Шумен, 2006, 88 с./в съавторство с М.Мануелян/

2003г. - Военкинова, Ж., Социализация на децата в детската градина чрез празниците и обичаите. – Шумен, 2003, 110 с./в съавторство с Ц.Райчева/

Студии

2016г. - Военконова, Ж., Социални услуги за възрастни хора, Шумен, 2016.

2016г. - Военкинова, Ж, Social problems of refugees in Bulgaria, SocioBrains, Sofia- Bulgaria, 2016, s.21-59.

2015г. - Военкинова, Ж., Тероризъм и отражението му върху живота на хората- социален проблем, Шумен, 2015.

Статии

2019г. - Военкинова, Ж., Превантивни мерки за предпазване на юноши и младежи от насилие, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Истамбул- Кушадъсъ- Измир- 30.04.19г- 07.05.19г. „Иновации в образованието“, 2019, ISBN 978-619-00-0996-2, В. Търново, с.129- 138.

2019г. - Военкинова, Ж., K. Велчева, Формирование социальньiх компетенциий у будущих педагогов в Болгарии,Превни мерки за предпазване на юноши и младежи от насилие, Social Studies: Theory and Practice, Akademia Pomorskaw Slupsku,Vol 6, N0. 1/2019, ISSN 2544- 0071, В. Търново, с.85

2019г. - Военкинова, Ж., Превантивни мерки за предпазване на студенти от корупция и насилие, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Том ХХIII D, Шумен, 2019, ISSN 1314- 6769, с. 374-383.

2018г. - 2018г.- Военкинова, Ж., Превенция на престъпността, SocioBrains, 2018, ISSN 2367-5721, issue 35, маy 2018,p.338-342

2017г. - Военкинова, Ж., Социални аспекти на интернет зависимостите, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Том ХХI< В. Търново, 2017.

2017г. - Военкинова, Ж., Портфолиото като възможност за реализация на социалния педагог, СоциоБраинс,2017, Кн.34, с.72-77 /в съавторство с М. Мануелян/.

2017г. - 2017г.- Военкинова, Ж., Д. Желязков, Socialization youth through music, SocioBrains, 2017, ISSN 2367-5721, issue 33,p.36-43 /в съавторство с Д. Желязков/

2017г. - Военкинова, Ж., Модел на професионално портфолио на социалния педагог, СоциоБраинс, 2017, Кн. 34, с. 150-154, / в съавторство с М. Мануелян/ ISSN 2367-5721.

2016г. - Военкинова, Ж., Д. Желязков, Формиране на личността на ученици от 5 до 12 клас, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски, Педагогически факултет, Том ХХ D, Шумен, 2016, ISSN 1314-6769, с.371.

2016г. - Военкинова, Ж., Д. Желязков, Формиране на социални компетентности у деца със специални образователни потребности, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Педагогически факултет, Шумен, 2016, ISSN 1314-6769, с.377.

2016г. - Военкинова, Ж., Групи на младежи в риск- мобилност и трафик, Сборник " Мобилност на младите хора и рискове, Русе, 2016.

2016г. - Военкинова, Ж., Л., Рашкова, Social-pedagogical activiti in bases social system of unem, Sofia- Bulgaria, 2016, s.11-20.

2016г. - Военкинова, Ж., Адаптирна физическа култура и спорт за лица с увреждания, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград- Любляна- Италианска ревиера_ Загреб "Иновации в образованието, Шумен, 2016, ISBN: 978-619-00-0477-6.

2015г. - Военкинова, Ж., Интернет престъпления, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 54, Серия 6.2, Русе, 2015.

2015г. - Военкинова, Ж., Здравословен начин на живот- условие за адаптация на студентите в университета, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин- Чешме- Измир- Одрин "Иновации в образованието", Шумен, 2015.

2015г. - Военкинова, Ж., The diet fashion or disease amond the yound people, Socio Brains- internacional scientific onlain jornal, 2015.

2015г. - Военкинова, Ж., Influence of the physical culture on edukational activities for students, Socio Brains- international scientific onlaine jornal, 2015.

2015г. - Военкинова, Ж., Emocional intelligence opportunities for professional development of students, Socio Wrains- international scientific onlaine journal, 2015.

2015г. - Военкинова, Ж., Формиране на безопасен и здравословен начин на живот, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Том ХIХ D, Педагогически факултет, Шуме, 2015, ISSN 1314-6769.

2015г. - Военкинова, Ж., Конвенционална престъпност, Научни трудове на РУ "Ангел Кънчев", Том 54, Серия 6.2, Русе, 2015.

2014г. - Военкинова, Ж., Социални рискове на прехода в България, Сборник научни трудове 2-ра част, "Обществени науки, организация, управление и методика на обучението във висшите училища, Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Социални проблеми в Република България, Сборник научни трудове 2-ра част "Обществени науки, организация, управление и методика на обучението във висшите училища, Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Социален риск и рискови ситуации, Сборник научни трудове 2- ра част "Обществени науки, организация, управление и методика на обучението във висшите училища, Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Обучение на деца и ученици със специални образователни потребности- роля на родителите, Соборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Прага- Братислава "Образование и иновации", Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Прага- Братислава "Иновации в образованието", Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Г. Колев, Интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в масовите детски градини и училище, Годишник на Шуменски университет "Еп. К. Преславски,Том XVIII D, {umen, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Престъпността и заплахите от нея, Годишник на Шуменски университет "Еп. К. Преславски", Том XVIII D, {umen, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Любов и секс- социален проблем, Сборник научни трудове "Аспекти на социално- педагогическата работа /теория и практика/, Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Г. Колев, Безработицата- тежък социален проблем, Сборник научни трудове "Аспекти на социално педагогическата работа /теория и практика/, Шумен 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., М. Тодорова, Проблеми на хора със зрителни увреждания, Сборник научни трудове "Аспекти на социално- педагогическата работа /теория и практика/, Шумен, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Проблеми на виктимизацията, Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Том 53, серия 6.2., Русе, 2014.

2014г. - Военкинова, Ж., Младежка безработица, Научни трудове на РУ "А. Кънчев", Том 53, серия 6.2., Русе, 2014.

2013г. - Военкинова, Ж., Приемна грижа, Годишник на Шуменски университет "Еп. Константин преславски", Том ХII D, Педагогически факултет, Шумен, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Корупцията- вид престъпна дейност, Сборник научни трудове- II- ра част, НВУ "В. Левски"- Факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Социалният проблем корупция- път към корупционни престъпления, Сборник научни трудове- II- ра част, НВУ "В. Левски"- Факултет "Артилерия, ПВО и КИС, Шумен, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Умения за работа в престъпни корупционни ситуации, Сборник научни трудове- II- ра част, НВУ "В. Левски"- Факултет- "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Н. Събева, Подготовка на социални мениджъри, Годишник на Шуменски университет "Еп. Константин Преславски", Том ХII D, Шумен, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Закрила на малолетни и непълнолетни деца, Научни трудове, Том 52, Серия 6.2. Педагогика и психология, История, етнография и фолклор- РУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Малолетни и непълнолетни деца жертви на престъпления, Научни трудове, Том 52, Серия, 6.2 Педагогика и психология, История, етнология и фолклор- ПУ "Ангел Кънчев", Русе, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Обучение на студенти по социална педагогика за реализация в социалната сфера, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция- НВУ "Васил Левски", Том 6, В. Търново, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Професионален труд на социалния педагог, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция- НВУ "Васил Левски", В. Търново, 2013.

2013г. - Военкинова, Ж., Социална работа с деца и семейства, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция- НВУ "В. Левски", Том 6, В. Търново, 2013.

2012г. - Военкинова, Ж. Детската престъпност - път към възпитателно училище интернат, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том ХVІ, D, Педагогически факултет, Шумен, 2012

2012г. - Военкинова, Ж. Престъпления извършени от малолетни и непълнолетни, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", том ХVІ, D, Педагогически факултет, Шумен, 2012

2012г. - Военкинова, Ж., Необходимост от социални услуги за стари хора, Научни трудове, Том 51, серия 6.2, Русе, 2012.

2012г. - Военкинова, Ж., Женски затвори, Научни трудове, Том 51, серия 6.2, Русе, 2012.

2011г. - Военкинова, Ж., Недоброволните клиенти на затворите - лица лишени от свобода, Научни трудове, Том 50, Серия 6.2.,Русе, 2011

2011г. - Военкинова, Ж., Изграждане на социални умения у непълнолетни правонарушители с наложено наказание \"пробация\";, Научни трудове, Том 50. Серия 6.2, Русе, 2011

2010г. - Военкинова, Ж., Път водещ към пристрастеност и зависимост, Научни трудове, Том 49, Серия 6.2.,Русе, 2010

2009г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект “Социално- педагогически практикум в базите от социалната система, Научни трудове, Том 48, Серия 6.2.Русе, 2009

2009г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Практическа подготовка на студенти за професионална кариера, Научни трудове, Габрово, 2009

2008г. - Военкинова, Ж., Социализация на “деца на улицата” //Предучилищно възпитание, С., 2008, Кн 3

2008г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект за училище за възрастни, Научни трудове, Том 47, Серия 5.2., Русе, 2008

2007г. - Военкинова. Ж., Безделието - проводник на агресия и насилие, Предучилищно възпитание, 2007, Кн 7

2007г. - Военкинова, Ж., Грешките на родителите, Предучилищно възпитание, 2007, Кн, 9

2007г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Професионален практикум на студенти стажанти с хора с увреждания, Сборник научни трудове, Русе, 2007

2005г. - Военкинова, Ж., Деца на улицата// Предучилищно възпитание, С., 2005, кн.1

2004г. - Военкинова, Ж., "Деца на улицата” от 3 до 7 годишна възраст, сп. “ Предучилищно възпитание, София, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Проблеми свързани с възпитанието на ученици от горна училищна възраст, 26. 11. , УНСС- научна конференция, Научни трудове,София, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Когнитивно развитие на студентите в процеса на социална адаптация, Втори международен Балкански конгрес- 08-10. 10. , Сборник научни трудове, Одрин- Турция, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Младежи в опасност – потребности и необходимост от превантивни мерки, Научна конференция 60 години съюз на учените в България – 29- 30.10. , РУ ‘ Ангел Кънчев “, Научни трудове, Том 41, Серия 6. 3. Русе, 2004

2003г. - Военкинова, Ж., Проблемът “деца в риск” от 3 до 7 години // Предучилищно възпитание, 2003, кн 4

2003г. - Военкинова, Ж., Медико и хигиенно-социални проблеми на режима на децата от 3 до 7 години // Предучилищно възпитание, 2003 кн. 1

2003г. - Военкинова, Ж., Интегриране на деца с интелектуална недостатъчност в масовите детски градини // Предучилищно възпитание, 2003

2003г. - Военкинова, Ж., Диагностика на интелектуалните нарушения при деца от 3 до 7 години // Предучилищно възпитание, 2003, кн. 8

2002г. - Военкинова, Ж., Феноменът спорт – фактор за социализация на личността // Сборник “Научни трудове”, Добрич, 2002

2000г. - Военкинова, Ж., Мислене, интелект и поведение // Вик, 2000, №3, с.22

2000г. - Военкинова, Ж., Социалната “бомба” – предучилищна възраст // Вик, №2, С., 2000, с.25; 28

Доклади

2019г. - 2019г.- Военкинова, Ж., Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Истамбул- Кушадъсъ- Измир), - Участие с доклад на тема: "Превенция и мерки за предпазване на юноши и младежи от насилие"- 30.04.2019г.- 07.05.2019г.

2019г. - Военкинова, Ж., Участие с доклад "Превантивни мерки за предпазване на студенти от корупция и насилие, Научна конференция "35 години педагогически факултет, Шумен, 18.10.2019г- 19.10.2019г.

2018г. - 2018г.- Военкинова, Ж., Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Одрин- Чанаккале- Дидим), - Участие с доклад на тема: "Превенция на престъпността"- 27.04.2018г.- 04.05.2018г.

2013г. - Военкинова, Ж., Обучение на студенти за работа със стари хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща, Виена "Иновации в образованието", Шумен, 2013

2012г. - Военкинова, Ж., Превенцията като защита на проблемното поведение на малолетни и непълнолетни правонарушители, Сборник "Актуални проблеми на защитата на населението и анфракструктурата", Том 1, В. Търново, 2012.

2012г. - Военкинова, Ж., Социална защита на деца настанени в институции, Сборник "Актуални проблеми на защитата на населението и инфракструктурата", Том 1, В. Търново, 2012.

2012г. - Военкинова, Ж., Възпитателно училище- интернат- необходимост от промяна, Международен семинар- Хърватска, Риека, 2012

2012г. - Военкинова, Ж., Семейството като фактор за защита и предпазване на малолетните и непълнолетните от престъпни прояви, Сборник "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата", Том 1, В. Търново, 2012.

2012г. - Военкинова, Ж. Изграждане на социални умения у студентите - предпоставка за професионална реализация. Сборник НТ, Юбилейна научна конференция по повод 10 г. от създаването на НВУ "В. Левски", том V, ВТ, 2012

2012г. - Военкинова, Ж. Социално взаимодействие в трудни ситуации. Сборник НТ, Юбилейна научна конференция по повод 10 г. от създаването на НВУ "В. Левски", том V, ВТ, 2012

2012г. - Военкинова, Ж. Проект "Социално-педагогическа дейност във възпитателно училище интернат /ВУИ/". Сборник НТ, Юбилейна научна конференция по повод 10 г. от създаването на НВУ "В. Левски", том V, ВТ, 2012

2011г. - Военкинова, Ж., Колев, Г., Адаптация на учениците в новите условия и изисквания на училището – предпоставка за обучение в университета, Сборник научни трудове, Шумен, 2011

2011г. - Военкинова, Ж., Борбата с бедността и социалното изключване- европейски и национален проблем, Сборник научни трудове 40 години Шуменски университет1971- \", Шумен, 2011

2011г. - Военкинова, Ж., Изключените групи- социален проблем, Сборник научни трудове \"40 години Шуменски университет 1971- \", Шумен, 2011

2011г. - Военкинова, Ж., С. Николова, История на катедра \"Социална и специална педагогика\", История на катедрите в Шуменския университет ЕпископКонстантин Преславски (1971- ), Шумен, 2011

2010г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Зависимост и спин - социален проблем, Сборник научни трудове “Иновации в образованието, Варна, 2010

2010г. - Военкинова, Ж., Социални умения за идентификация на пристрастеност и зависимост, Сборник научни трудове “Иновации в образованието, Варна, 2010

2009г. - Военкинова, Ж., Кръгла маса на тема “Социална работа в места за лишаване от свобода, Сборник научни трудове “Социална работа в места за лишаване от свобода”,С., 2009

2009г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Обучение на студенти за работа в места за лишаване от свобода, Сборник научни трудове, Варна, 2009

2009г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект “Доброволен труд на студенти в места за лишаване от свобода, Сборник доклади, В. Търново, 2009

2009г. - Военкинова, Ж., Колев, Г., М. Мануелян, Работа по проект “Социална работа в места за лишаване от свобода." Сб. доклади, С., 2009

2008г. - Военкинова, Ж., Отношение на студентите към бежанците в Република България, Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008

2008г. - Военкинова, Ж., Г. Колев, М. Мануелян, Професионален предипломен практикум на студенти стажанти с “деца на улицата”, Сборник доклади “Проблеми на социалната педагогика, Шумен, 2008

2008г. - Военкинова, Ж., Социална работа на студентите с хора лишени от свобода, Сборник доклади “Проблеми на социалната и специалната педагогика, Шумен, 2008

2007г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, К. Алексиева, Професионалният практикум на студентите- възможност за повишаване качеството на обучение, Сборник доклади “Образованието, Балканите, Европа, Ст. Загора, 2007

2007г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Практическото ръководство - социално педагогическа иновация, Сборник доклади, Правец, 2007

2007г. - Военкинова, Ж., М. Мануелян, Проект “Включващо обучение”, Сборник научни трудове, Шумен, 2007

2005г. - Военкинова, Ж., Професионален портрет на педагозите работещи с “Деца на улицата”, Национална научно-практическа конференция “Традиции и иновации вобразованието”, Попово, 2005

2005г. - Военкинова, Ж., Проблеми на специалисти работещи с деца негативно повлияни на улицата, Юбилейна научна конференция с международно участие “Образованиеи квалификация на педагогическите кадри-развитие и проекции през 21-ви век”, ДИПКУ-Варна, Сборник научни трудове, Варна, 2005

2004г. - Военкинова, Ж., Медико - социални проблеми на старите хора, 14 – 15. 05. , ШУ “ Еп. Константин Преславски”- Юбилейна научна конференция с международно участие, Сборник научни трудове, Шумен, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Специфични показатели за детската смъртност в България, Международна научно – практическа конференция, 20 – 21. 05. , Попово, Сборник научни трудове, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Деонтологични аспекти в детската онкология, Международна научно – практическа конференция, 20 – 21. 05. , Попово 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Предимства и недостатъци на дистанционното обучение на студентите в съвременното информационно общество, Международна научно –практическа конференция- 18 – 19. 06. , Сборник научни трудове, Правец, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Сътрудничество на социалните служби за защита на младежи в опасност, Конференция – 220 год. от началото на системно обучение на слепи в света, организирано от френския тифлопедагог Валентин Аюи / Париж, /, Сборник доклади, Шумен, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Системи за социална защита на младежи в опасност, Конференция – 220 год. от началото на системно обучение на слепи в света, организирано отфренския тифлопедагог Валентин Аюи / Париж, /, Сборник доклади, Шумен, 2004

2004г. - Военкинова, Ж., Социално педагогически проблеми на студентите, Научна конференция – 20 години факултет начална и предучилищна педагогика- 23 – 24. 11. СУ“ СВ. Климент Охридски “, Сборник научни трудове, София, 2004

2003г. - Военкинова, Ж., Проблемът за възпитанието на учениците от горна училищна степен // научна конференция, УНСС, София, 2003

2002г. - Военкинова, Ж., Здравословен начин на живот и възпитание на личността чрез спорт // Сборник “Здравословно и хуманно образование”, Г. Оряховица, 2002, с.90-93

2002г. - Военкинова, Ж., Сексуално възпитание и здравословен начин на живот на учениците // Сборник “Здравословно и хуманно образование” Г. Оряховица, 2002,с.93-95

2002г. - Военкинова, Ж., Деонтологични проблеми в дейността на социалните педагози // Сборник “Научни трудове”, София, 2002

2002г. - Военкинова, Ж., Деонтологични аспекти в учебните програми на социалните педагози /съобщение/ // Сборник “Научни трудове”, София, 2002

2001г. - Военкинова, Ж., Иновационни моменти при работа с деца в предучилищните заведения // “Сборник от материали”, София, 2001, с.285-291

1998г. - Военкинова. Ж., Въздействие на изкуството и живата природа върху интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст,Научно тематичен сборник, Долна Митрополия, 1998, 181-188

1998г. - Военкинова, Ж., Прояви на интелекта в практическата дейност на деца от предучилищна възраст // “ Сборник доклади, Долна Митрополия, 1998,с.189-197

1998г. - Военкинова, Ж., Социална среда и роден език – фактори за интелектуално развитие на деца от предучилищна възраст, Сборник доклади, Долна Митрополия, 1998, с.198-206

1998г. - Военкинова, Ж., Същност на интелекта, Сборник научни трудове, Шумен, 1998, с.271-278

1998г. - Военкинова, Ж., Представи, понятия и математическо мислене – предпоставки за развитие на интелекта у деца от 3 до 7 години, Сборник научни трудове, Шумен, 1998, с.279-286

1998г. - Военкинова, Ж., Физическо развитие, физическо възпитание и интелект у деца от 3 до 7 годишна възраст, Сборник научни трудове, Шумен, 1998, с.287-294

1997г. - Военкинова, Ж., Особености на интелектуалното развитие на децата от предучилищна възраст, Сборник научни трудове, В. Търново, 1997, с.269-276

1997г. - Военкинова, Ж., Обучението, умствените действия, умствената възпитаност и подготовката на децата за училище – културни фактори за интелектуално развитие на децата от предучилищна възраст, Сборник научни трудове, В. Търново, 1997

1997г. - Военкинова, Ж., Актуалност на проблема за интелектуално развитие на деца от предучилищна възраст, Сборник научни трудове, Шумен, 1997, с.69-72

1997г. - Военкинова, Ж., Интелект – нравствено и естетическо възпитание на деца от 3-7 годишна възраст, Сборник научни трудове, Шумен, 1997, с.73-78

1997г. - Военкинова, Ж., Играта – социален фактор за интелектуално развитие на деца от предучилищна възраст, Сборник научни трудове, Шумен, 1997, с.79-83

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - 2019г. - Рецензия на дисертационен труд на Светла Колева Недева тема "Социално- педагогически аспекти на взаимодействието в образователна среда”, "- Публична защита на 22.03.2019г. от 1о часа, 211 зала във ШУ "Еп. К. Преславски" корпус 2, Педагогически факултет, гр. Шумен.

2019г. - 2019г.- Рецензия на дисертационен труд на Веселина Радева Иванова на тема "Социална екология и агресия”, "- Публична защита на 05.04.2019г. от 10 часа, 208 зала във ШУ "Еп. К. Преславски" корпус 2, Педагогически факултет, гр. Шумен.

2019г. - Военкинова, Ж., Становище на дисертационен труд на Делян Василев Пенчев тема "Социално- педагогически аспекти на взаимодействието в образователна среда”, "- Публична защита на 15.03.2019г. от 13 часа, 409 зала във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" корпус 5, Педагогически факултет, гр. В. Търново.

2019г. - Военкинова, Ж., Член на научно жури за изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема "Социално- педагогически проблеми на ресоциализацията на лишените от свобода ” на Павлин Петров, " РУ "А. Кънчев", гр. Русе, 2019.

2019г. - Военкинова, Ж., Член на научно жури за изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема "Социално- педагогическа подкрепа на възрастните хора чрез услуги в общността ” на Мирослава Бонева, " ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. В. Търново, 2019.

2019г. - Военкинова, Ж., Член на научно жури за изготвяне на становище за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема "Социално- педагогическа функционалност на структурите за закрила на деца в риск ” на Анна Целова, " ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. В. Търново, 2019.

2019г. - Военкинова, Ж., Член на научно жури за изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС „доктор“ със защита на дисертация на тема "Социални проблеми на отпадналите и необхванатите от училище” на Ангелина Иванова, ШУ "Еп. К. Преславски", гр. Шумен, 2019.

2019г. - Участие в научно жури за изготвяне на Становище относно: конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр. 52/02.07.2019г., Педагогически факултет, в област на висшето образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1. 2. Педагогика, специалност “Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)” на Юлия Йоеданова Ковачка, 08.11.2019г.

2018г. - Рецензия на Анна Веселинова Ласкарова- Иванова на дисертационен труд на тема "Социални аспекти на опазването на предмети на иконописта, консервацията и реставрацията на икони"- Публична защита на 23.05.2018г. от 10 часа, 211 зала във ШУ "Еп. К. Преславски" корпус 2, Педагогически факултет, гр. Шумен.

2018г. - Рецензия на дисертационен труд на Гергана Георгиева Герова на тема "Метакогнициите на студентите при обучението по чужд език"- публична защита на 30.10. 2018г., Педагогически факултет, ШУ "Еп. Константин Преславски".

2018г. - 2018г. - Становище на дисертационен труд на Виктория Ковчазова на тема "Социализация на деца от предучилищна вяъзраст"- публична защита на 26.01. 2018г. ШУ "Еп. Константин Преславски".

2018г. - Член на научно жури за изготвяне на становище относно: конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" в РУ "Ангел Кънчев" по конкурс обнародван в ДВ бр. 4/09.01.2018г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- социална педагогика) за нуждите на РУ "Еп. Константин Преславски" за Багряна Рашкова Илиева.

2018г. - Член на научно жури за изготвяне на становище относно: конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" в РУ "Ангел Кънчев" по конкурс обнародван в ДВ бр. 4/09.01.2018г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието) за нуждите на РУ "Еп. Константин Преславски" за Валентина Николова Василева.

2018г. - 2018г. - Рецензия на Ергиджан Осман Алиндер - Исмаилива на дисертационен труд на тема "Интеркултурната комуникация в сферата на висшето образование"- Публична защита на 04.09.2018г. от 10 часа, 211 зала във ШУ "Еп. К. Преславски" корпус 2, Педагогически факултет, гр. Шумен.

2018г. - 2018г. - Рецензия на Христина Коларова- Василева на дисертационен труд на тема "Оптимизиране на практическата подготовка на бъдещите социални работници"- Публична защита на 04.09.2018г. от 102часа, 211 зала във ШУ "Еп. К. Преславски" корпус 2, Педагогически факултет, гр. Шумен.

2018г. - 2018г. - 2018г. - Становище на дисертационен труд на Лора Миткова Рашкова на тема "Теоретични аспекти на социално- педагогическата дейност в базите от социалната система"- публична защита на 30.11. 2018г. ШУ "Еп. Константин Преславски".

2017г. - Рецензия на Пролет Димитрова Петрова на дисертационен труд на тема "Адаптирането на детето в семейството (приемна грижа и осиновяване)- Публична защита на 31.03.2017г. от 12 часа във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" корпус 5, Педагогически факултет, гр. В. Търново.

2016г. - Становище на дисертационен труд на гл. ас. Цветослав Николов на тема "Социално- педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорните деца"- публична защита на 25.03. 2016г. СУ "Св. Св. К. Охридски".

2016г. - Рецензия на сборник на РУ "Ангел Кънчев"- "Мобилност на младите хора и рискове, Пусе, 2016.

2016г. - Рецензия относно: Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" в ШУ "Еп. Константин Преславски", обнародван в ДВ бр.98/15.12.2015г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление, 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- професионална подготовка на специални педагози и качество на образователния процес) на доц. д-р Снежана Христова Николова.

2016г. - 2016г. - Становище относно: конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" в ШУ "Еп. Константин Преславски" по конкурс обнародван в ДВ бр. 30/15.04.2016г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- социална педагогика) за нуждите на ШУ "Еп. Константин Преславски" за Божена Левон Такворян- Солакян.

2016г. - Военкинова, Ж., - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на научната и образователна степен "доктор" по научната специалност Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) на гл. ас. Яна Димитрова на тема "Социализация на жени с хомосексуална ориентация"- публична защита на 08.10.2016г., ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. В. Търново.

2016г. - Военкинова, Ж., Рецензия на монография на Колев, Г., Ч. Милков, Мениджмънт на социалните дейности, С., 2016. ASBN: 978-954-8665-98-8

2016г. - Становище на дисертационен труд на Катерина Иванова Златкова- Дончева на тема "Социално- педагогическа подкрепа на деца в риск чрез иновативен модел на мобилен център"- ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. В. Търново, за ОНС "доктор"- публична защита на 18.11.2016г.

2015г. - Становище относно: конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" в ШУ "Еп. Константин Преславски" по конкурс обнародван в ДВ бр. 106/23.12.2014г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието- рекреация и социализация)за нуждите на ШУ "Еп. Константин Преславски" за Чавдар Георгиев Сотиров.

2015г. - Рецензия относно: конкурс за избор за заемане на академичната длъжност "доцент" в ШУ "Еп. К. Преславски" по конкурс обнародван в ДВ бр. 13/17.02.2015г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика- социална педагогика) на г. ас. д-р Екатерина Любомирова Люцканова.

2015г. - Рецензия на учебно- методическо помагало за провеждане на социално- педагогическата практика на студентите от специалност "Социална педагогика"- на Багряна Илиева и Валентина Василева, Плевен, 2015.

2014г. - Рецензия на дисертационен труд на гл. ас. Милослава Русинова Янкова на тема "Социално- педагогически аспекти на етико- религиозните идеи от 19 и 20 век"- публична защита на 31.05. 2014г.

2014г. - Рецензия на ди сертационен труд на Теодора Ангелова Тодорова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" на тема "Девиантно поведение и социално- педагогическа подкрепа- подрастващи между 14 и 18г."- публична защита на 19.12.2014г.

2013г. - Редактиране на монография на доц. д-р Румяна Милкова- "Социални проблеми на професионалния труд на педагога, С., 2013.

2013г. - Рецензия на монография на проф. дик н Лучиян Милков на тема "Социални аспекти на публичната администрация", С., 2013.

2013г. - Становище на дисертационен труд на Живко Величков Жечев на тема "Мотивация за социална активност чрез изкуството" за ОНС "Доктор"- публична защита на 14.02.2013г.

2012г. - Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „професор” в ШУ „Еп. К. Преславски”, по конкурс обнародван в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социални аспекти на образованието), за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски” на Лучиян Ангелов Милков

2012г. - Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” в ШУ „Еп. К. Преславски”, по конкурс обнародван в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална работа), за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски” на Пламен Киров Иванов

2012г. - Относно: конкурс за избор за заемане на академична длъжност „доцент” в ШУ „Еп. К. Преславски”, по конкурс обнародван в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Социална педагогика), за нуждите на ШУ „Еп. К. Преславски” на Зейнур Муталиб Мустафа

2012г. - Рецензия на дисертационен труд на Екатерина Любомирова Люцканова на тема „Социален статус на деца със специфични нарушения на способността за учене в начална училищна възраст (Теоретични аспекти).” за ОНС „Доктор” – публична защина на 30.10.2012

2012г. - Рецензия на дисертационен труд на Чавдар Лучиянов Милков на тема „Социално-педагогически проблеми на миграцията.” за ОНС „Доктор” – публична защина на 24.08.2012

2012г. - Рецензия на дисертационен труд на Тони Антонов Теллалов на тема „Изпълнението на наказанието „пробация” като социално-педагогическо явление в България.” за ОНС „Доктор” – публична защина на 29.10.2012

2012г. - Рецензия на дисертационен труд на Гюлнихар Федаил Неджиб на тема „Социално-педагогически аспекти при реализиране на дейността „асистенти на хора с увреждания.” за ОНС „Доктор” – публична защина на 29.10.2012

2011г. - на монография – П. Иванов, „Конфликти в социалната работа”, Шумен, 2011

2011г. - на монография – П. Иванов, „Личностно и професионално изграждане на социалните работници”, Шумен, 2011

Цитирания

2019г. - Военкинова, Ж., 2019, Превантивни мерки за предпазване на юноши и младежи от насилие, В: сборник научни трудове от пътуващ семинар Истанбул – Кушадъсъ – Измир „Иновации в образованието“, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, Изд. Фабер, В. Търново Цитирано в: Дончева, Ю. Алгоритъм за ефективен мениджмънт в процеса на приобщаващото образование. - Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция "Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието", Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-329-5 с.226-234

2018г. - Военкинова, Ж., Възможноцти за педагогическо повлияване върху динамиката на интелектуалното развитие на деца от 3 до 7 годишна възраст, С., 2001,/Автореферат/ Цитирано в: Дончева, Ю., Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, Русе, 2018, с.202.

2017г. - Voenkinova, J., Problems of the victimization Scientific Universiti of Ruse,2014, Volume 53,Series 6.2. Цитирано в: Doncheva, J., EARLY IDENTIFIKACION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.//SEA- conf., 3 International Conference, Constanta, 2017, N 3, p.p. 73, ISSN 2457-144Х.

2017г. - Военкинова, Ж., Безделието- проводник на агресия и насилие, Предучилищно възпитание, С., 2007. Цитирано в: Дончева, Ю., Моделни практически стратегии и техники за работа със семейства и деца с изявено предизвикателно поведение, Българска школа по психоанализа, Психоанализа ЕООД, 2017, ISBN 2367-509Х, с. 34-89.

2017г. - Voenkinova,J., Problems of the victimization Scientific University of Ruse, 2015, Volume 54, Series 6.2. Цитирано в: Doncheva, J., Early identifikation of shildren with special educational needs// Sea- Conf., 3 international Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, N 3, pp. 73, ISSN 2457-144Х.

2016г. - Военкинова, Ж., Социализация на деца в детската градина чрез празниците и обичаите, Шумен, 2003. (в съавторство с Ц. Райчева). Цитирано в: Ковчазова, В., Социализация на деца от предучилищна възраст чрез празниците и обичаите, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том ХХD, {umen, 2016, ISSN 1314-6769, с. 173.

2016г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика, Шумен, 2004. (в съавторство с Г. Колев) Цитирано в: Рашкова, Л., Социални фактори за развитие на личността, Годишник на ШУ " Еп. К. Преславски", Том ХХD, Шумен, 2016.- ISSN- 1314-6769, s.527.

2016г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика, Шумен, 2004. (в съавторство с Г. Колев) Цитирано в: Рашкова, Л., Социално развитие на личността, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Том ХХD, Шумен, 2004.- ISSN- 1314-6769, с. 537.

2016г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика /избрани проблеми/, Шумен, 2003. Цитирано в: Рашкова, Л., Социално развитие на личността, Годишник на Шу "Еп. К. Преславски", Том ХХD, Шумен, 2016.- ISSN- 1314-6769, s. 537- 538.

2016г. - Voekinova, Z. E., Formation of safe and healthy lifestyle//Sont. Inovations in education, Sumen, 2015,- Цитирано от Такворян- Солакян, Б., Г. Кирилова в Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград- Любляна- Италианска ревиера- Загреб "Иновации в образованието", Шумен, 2016, с. 14, ISBN- 978- 619- 00- 0477- 6.

2015г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика, Шумен, 2008, с. 82. Цитирано в: Ковчазова, В., Проектите и ролята им за подпомагане на социализацията в предучилищния период. Общински фонд "Култура", Шумен, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Том ХIХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 106, ISSN 1314-6769.

2015г. - Военкинова, Ж., Г. Колев, Социална педагогика, Шумен 2004, с. 3-9. /в съавторство с Г. Колев/ Цитирано в: Ковчазова, В., Проектите и ролята им за подпомагане на социализацията в предучилищния период. Общински фонд "Култура", Шумен, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Том ХIХ D, Педагогически факултет, Шумен, 2015, с. 106, ISSN 1314-6769.

2015г. - 2015г. - Военкинова, Ж., Негативно влияние на улицата върху деца от 7-18 годишна възраст, Шумен, 2005 стр. 95-98 Цитирано в: 2015г- Люцканова, Е., Социално-педагогически измерения на социалната работа с деца в риск, Шумен, с.37-38 ISBN 978-965-8665-87-2

2015г. - Военкинова,Ж., (2007), Безделието- проводник на агресия и насилие, Предучилищно възпитание, Кн 7, с.21-23. Цитирано в: Дончева, Ю., И. Илиева, Praktikal and appliend aspekt of motivation role for game and physikal aktivity in transition between prescnool and school age (profesional papers), Aktivities in Physical Edukation and Sport, 2015, Vol.5, No.2, pp 151-154, с. 153.

2014г. - Военкинова, Ж., Обучение на студенти за работа със стари хора", Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Виена "Иновации в образованието", Шумен, 2013. Цитирано в: Сотиров, Ч., Двигателна активност- предизвикателство в домовете за стари хора", Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен- Белград- Будапеща- Прага- Братислава, Шумен, 2014. с. 428.

2014г. - – Военкинова, Ж., / в съавторство с Г. Колев/, Социална педагогика, Шумен, 2004. Цитирано в: Алексиев, Р., Методически насоки за повишаване на двигателната активност на децата в детската градина, Шумен, 2014, с. 13.

2014г. - Военкинова, Ж., Безделието- проводник на агресия и насилие, Предучилищно възпитание, С., 2007, Кн 7, с. 21- 23. Цитирано в: Дончева, Юлия, Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст, Русе, 2014, с. 88.

2014г. - Военкинова, Ж., Безделието- проводник на агресия и насилие, Сп. "Предучилищно възпитание, С., 2007,с.21-23 Цитирано в: Дончева, Ю., И. Илиева, Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище, Научни трудове на Русенски университет, Том 53, серия 8.2., Русе, с. 128

2013г. - Военкинова, Ж., Социални проблеми на хората от третата възраст, Шумен, 2007. Цитирано в: Сотиров, Ч., Ек. Люцканова, З. Мустафа, Физическата активност на старите хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград- Будапеща- Виена "Иновации в образованието, Шумен, 2013, с. 327.

2013г. - Военкинова, Ж., Социално- педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви- пенитенциарни аспекти, Шумен, 2012, с. 86- 87. Цитирано в: Цонева, Р., Детската престъпност и виктимизацията на обществената среда, тенденции и проблеми, Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Том ХVII D, umen, 2013, s. 490.

2013г. - Военкинова, Ж., Безделието- проводник на агресия и насилие, Предучилищно възпитание, С., 2007, Кн 7, с.21- 23. Цитирано в: Гетова, К., Психолого- педагогическо пространство на развитието на детето, Анибус, 2013, с. 150.

2012г. - Военкинова, Ж., Педагогически аспекти на интелектуалното развитие в предучилищна възраст, Шумен, 2002. Цитирано в: Сотиров, Ч., Социално- педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6- 7 годишните деца, Шумен, 2012, с.104.

2012г. - Военкинова, Ж., /в съавторство с Г. Колев/, Социална педагогика, Шумен, 2004. Цитирано в: Мустафа, З., Социална администрация. Аналитично помагало, Шумен, 2012, с. 201.

2012г. - Военкинова, Ж., История на катедра „Социална и специална педагогика”, Шумен, 2011 (в съавторство със С. Николова) Цитирано в: Мустафа, З., Ек. Люцканова, Ч. Сотиров, Проучване мнението на студенти относно качеството на образование в специалност Социална педагогика, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХVІ, Шумен, 2012, с. 191

2011г. - Военкинова, Ж. Социални проблеми на хората от третата възраст, Шумен, 2007, с. 479-485 Цитирано в: Петров, П., За научния статут на герагогиката, Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011

2011г. - Военкинова, Ж. Социална педагогика, Шумен, 2004 (в съавторство с Г. Колев) Цитирано в: Сотиров, Ч., Извънкласните дейности през призмата на интереса и мотивацията на учениците, Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен, 2011

2006г. - Военкинова, Ж., Социална педагогика. Шумен, 2004, с. 57 (в съавторство с Г. Колев) Цитирано в: Алексиев, Р., Й. Димитрова, Д. Димитрова, Двигателна активност на детето в детската градина, УИ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2006, с. 8