Доц. д-р Керанка Георгиева Велчеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(392) "Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии" ИПФ към ТУ гр. София - гр. Сливен специалност "Технология на машиностроенето - студена обработка"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(172) "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ "Христо Ботев"- гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "1999 г. - 2001 г. - асистент 2001 г. - 2003 г. - старши асистент 2003 г. - 2011 г. - главен асистент 2012 г.- доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(81) "2007 г. - Образователна и научна степен "Доктор"" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1152) "Лекционни курсове: Дидактика на технологичното обучение и професионално образование Методика на обучението по технологични и технически дейности в основното образование Инженерна графика Поливалентни технологии Семинарни и лабораторни упражнения: Дидактика на технологичното обучение и професионално образование Конструиране на модели и изделия в технологичното обучение ТП "Проектиране и конструиране на изделия от метални материали" Хоспитиране по МОТТД І-VІІІ клас Текуща педагогическа практика по МОТТД в основното образование Преддипломна и държавна педагогическа практика по МОТТД в основното образование" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(292) "1. POMERANIAN UNIVERSITY IN SLUPSK CONFIRMATION OF ERASMUS TEACHNG ASSIGNMENT It is hereby certified that Keranka Velcheva carried out an Erasmus+ teachng assignment at Pomeranian University according to the pre-apporved program Duration of stay: Arrival 20.05.2018 Departure: 26.05.2018" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(188) "Формиране на графична култура Методът на проектите в технологичното обучение Качество на обучението" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(3647) "• Едногодишна специализация за обучители по интеркултурно образование – финансирана по ПРОЕКТ BG051 PO 001/07/4.1-01; • Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Методически подходи за разработване на студентско портфолио”. Регистрационен №4411/30.06.2014 година, издадено от ШУ „Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – гр. Варна; • Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки”. Регистрационен №4766/30.06.2015 година, издадено от ШУ „Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – гр. Варна; • Сертификат за повишаване на чуждоезиковота квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” № РД-08-94/23.10.2017 г. по руски език ниво А-2; • Сертификат за участие в обучителен семинар по системата за мониторинг на качеството на образованието в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" по проект № РД-08-95/06.07.2017 г. • Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина Свидельство Регистрационный № 3094 „30“ сентебря 2018 г. Программе „Практический курс русского языка как иностранного“ в объеме 24 часов. Период с 24 сентебря 2018 г. до 30 сентебря 2018 г.; •Сертификат за повишаване на чуждоезиковота квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” № РД - 08-157/09.02.2018 г. по руски език ниво В-2; •Certificate has attended the practical training course on use of Clarivate Analytics Web of Science platform and has the competence to use prepare reference materials with Web of Science resorsces. Bikam Plus ltd. 16.03.2019; •Сертификат за преминала курс на обучение за Вътрешен одит по Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествата на образованието и академичния състав: „Актуалност на информацията в информационната среда на в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, проведен на 08.04.2019 г с ръководител доц. д-р Стефка Петкова-Калева. Издаден от Центъра по качеството на образованието към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(9526) "•2015 г. Международен проект с участие на преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP Semantic pathways for building a spatially-thinking society / “GEOTHNK” с водещ партньор Атинския национален технически университет; •2004 г. Национален проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03 “Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит”- изследовател; •2008 г. Национален проект на Европейски Социален Фонд 2007–2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” BG051 PO 001/07/4.1-01 Рег. № 93/19. 06. 2008г. "Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители"- изследовател: - модул първи; - модул втори. • 2013 г. Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“: "Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности” МОН - обучител; • 2013 г. Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - изследовател; •2013 г. Национален проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - академичен наставник; •2017 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд/ - академичен наставник; • 2004-2005 г. Изследовател в научен проект „ Педагогическа технология за формиране на умения за планиране и проектиране – иманентен компонент на функционалната грамотност на личността”, Договор № 13/10.06.2003- 2004- с период на изпълнение две години, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2005 г. Изследовател в научен проект "Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище", Договор №18/10.06.2004 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2008 г. Изследовател в научен проект "Иновационни техники и технологии в обучението" № РД/07-956/9.06.2008 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2009 г. Изследовател в научен проект "Иновации в технологичното обучение" № РД/07-956/9.06.2009 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2010 г. Изследовател в научен проект "Иновации в технологичното обучение и професионалното образование"РД-05-398/24.03.2010 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2011 г. Изследовател в научен проект "Иновации в професионалното образование"РД-05-198/07.03.2011г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2012 г. Изследовател в научен проект ”Образователните технологии в технологичното обучение” РД-07-747/05.04.2012 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2013 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в професионалното образование” РД-08-294/15.03.2013 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2014 г. Изследовател в научен проект ”Образователни технологии” РД-08-256/14.03.2014 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2015 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в предучилищното и начално образование” РД-08-298/12.03.2015 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2016 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в образователните технологии” РД-08-131/08.02.2016 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2017 г. Изследовател в научен проект ”Образователни технологии” РД-10-573/27.02.2017 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2017 г. Изследовател в научен проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“" РД-08-94/06.02.2017, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2018 г. Изследовател в проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”; • 2018 г. Изследовател в научен проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“" РД - 08-157/09.02.2018 , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”; • 2019 г. Изследовател в научен проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”; • 2019 г. Изследовател в научен проект „Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“ РД-08-97/01.02.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(930) "Член на ОС на ШУ Университетски Методически съвет Член на ФС на ПФ Отговорник по качеството на обучение - катедра ТОПО и ПУНУП, ПФ Експертна дейност: • Оценител на съдържанието на проектите на учебници по Технологии и предприемачество за VІІ клас, определен със Заповед № РД 09-668/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката; • Оценител на съдържанието на проектите на учебници по Технологии и предприемачество за ІХ клас, определен със Заповед № РД 09-669/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(94) "Съюз на българските учени Съюз „Жените в науката”" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Керанка Георгиева Велчева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 508

Телефон: 0889402284

Email: velcheva_@abv.bg, k.velcheva@shu.bg

Приемно време: вторник 10 – 12 часа

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии"

ИПФ към ТУ гр. София - гр. Сливен

специалност "Технология на машиностроенето - студена обработка"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ "Христо Ботев"-

гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1999 г. - 2001 г. - асистент

2001 г. - 2003 г. - старши асистент

2003 г. - 2011 г. - главен асистент

2012 г.- доцент

Придобити научни степени

2007 г. - Образователна и научна степен "Доктор"

Водени лекции и/или упражнения

Лекционни курсове:

Дидактика на технологичното обучение и професионално образование

Методика на обучението по технологични и технически дейности в основното образование

Инженерна графика

Поливалентни технологии

Семинарни и лабораторни упражнения:

Дидактика на технологичното обучение и професионално образование

Конструиране на модели и изделия в технологичното обучение

ТП "Проектиране и конструиране на изделия от метални материали"

Хоспитиране по МОТТД І-VІІІ клас

Текуща педагогическа практика по МОТТД в основното образование

Преддипломна и държавна педагогическа практика по МОТТД в основното образование

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1. POMERANIAN UNIVERSITY IN SLUPSK

CONFIRMATION OF ERASMUS TEACHNG ASSIGNMENT

It is hereby certified that Keranka Velcheva

carried out an Erasmus+ teachng assignment at Pomeranian University

according to the pre-apporved program

Duration of stay: Arrival 20.05.2018 Departure: 26.05.2018

Области на научни интереси

Формиране на графична култура

Методът на проектите в технологичното обучение

Качество на обучението

Специализации

• Едногодишна специализация за обучители по интеркултурно образование – финансирана по ПРОЕКТ BG051 PO 001/07/4.1-01;

• Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Методически подходи за разработване на студентско портфолио”. Регистрационен №4411/30.06.2014 година, издадено от ШУ „Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – гр. Варна;

• Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Използване на интерактивна бяла дъска в обучението - технологични и методически насоки”. Регистрационен №4766/30.06.2015 година, издадено от ШУ „Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – гр. Варна;

• Сертификат за повишаване на чуждоезиковота квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” № РД-08-94/23.10.2017 г. по руски език ниво А-2;

• Сертификат за участие в обучителен семинар по системата за мониторинг на качеството на образованието в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" по проект № РД-08-95/06.07.2017 г.

• Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина

Свидельство Регистрационный № 3094 „30“ сентебря 2018 г.

Программе „Практический курс русского языка как иностранного“ в объеме 24 часов. Период с 24 сентебря 2018 г. до 30 сентебря 2018 г.;

•Сертификат за повишаване на чуждоезиковота квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” № РД - 08-157/09.02.2018 г. по руски език ниво В-2;

•Certificate has attended the practical training course on use of Clarivate Analytics Web of Science platform and has the competence to use prepare reference materials with Web of Science resorsces. Bikam Plus ltd. 16.03.2019;

•Сертификат за преминала курс на обучение за Вътрешен одит по Системата за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качествата на образованието и академичния състав: „Актуалност на информацията в информационната среда на в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, проведен на 08.04.2019 г с ръководител доц. д-р Стефка Петкова-Калева. Издаден от Центъра по качеството на образованието към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;

Участия в международни и национални научни проекти

•2015 г. Международен проект с участие на преподаватели от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N543451-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3MP Semantic pathways for building a spatially-thinking society / “GEOTHNK” с водещ партньор Атинския национален технически университет;

•2004 г. Национален проект към център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО) по договор № 39/25.06.03

“Междууниверситетски център за обмен на педагогическа информация и технологичен опит”- изследовател;

•2008 г. Национален проект на Европейски Социален Фонд 2007–2013 г., Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” BG051 PO 001/07/4.1-01 Рег. № 93/19. 06. 2008г.

"Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители"- изследовател:

- модул първи;

- модул втори.

• 2013 г. Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“:

"Обучение на педагогически специалисти от детски градини и училища за работа с деца и ученици със специални образователни потребности” МОН - обучител;

• 2013 г. Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - изследовател;

•2013 г. Национален проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - академичен наставник;

•2017 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд/ - академичен наставник;

• 2004-2005 г. Изследовател в научен проект „ Педагогическа технология за формиране на умения за планиране и проектиране – иманентен компонент на функционалната грамотност на личността”, Договор № 13/10.06.2003- 2004- с период на изпълнение две години, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2005 г. Изследовател в научен проект "Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище", Договор №18/10.06.2004 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2008 г. Изследовател в научен проект "Иновационни техники и технологии в обучението" № РД/07-956/9.06.2008 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2009 г. Изследовател в научен проект "Иновации в технологичното обучение" № РД/07-956/9.06.2009 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2010 г. Изследовател в научен проект "Иновации в технологичното обучение и професионалното образование"РД-05-398/24.03.2010 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2011 г. Изследовател в научен проект "Иновации в професионалното образование"РД-05-198/07.03.2011г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2012 г. Изследовател в научен проект ”Образователните технологии в технологичното обучение” РД-07-747/05.04.2012 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2013 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в професионалното образование” РД-08-294/15.03.2013 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2014 г. Изследовател в научен проект ”Образователни технологии” РД-08-256/14.03.2014 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2015 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в предучилищното и начално образование” РД-08-298/12.03.2015 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2016 г. Изследовател в научен проект ”Иновации в образователните технологии” РД-08-131/08.02.2016 г. , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2017 г. Изследовател в научен проект ”Образователни технологии” РД-10-573/27.02.2017 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2017 г. Изследовател в научен проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“" РД-08-94/06.02.2017, финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2018 г. Изследовател в проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“, РД-08-130/07.02.2018 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ К. Преславски”;

• 2018 г. Изследовател в научен проект "Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“" РД - 08-157/09.02.2018 , финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

• 2019 г. Изследовател в научен проект „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“ РД-08-81/31.01.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

• 2019 г. Изследовател в научен проект „Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“ РД-08-97/01.02.2019 г., финансиран от Фонд Научни изследвания на ШУ “Епископ Константин Преславски”;

Организационна дейност

Член на ОС на ШУ

Университетски Методически съвет

Член на ФС на ПФ

Отговорник по качеството на обучение - катедра ТОПО и ПУНУП, ПФ

Експертна дейност:

• Оценител на съдържанието на проектите на учебници по Технологии и предприемачество за VІІ клас, определен със Заповед № РД 09-668/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;

• Оценител на съдържанието на проектите на учебници по Технологии и предприемачество за ІХ клас, определен със Заповед № РД 09-669/10.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;

Членства в научни организации

Съюз на българските учени

Съюз „Жените в науката”

Дисертации

2007г. - 2007г.Формиране на графични знания и умения у учениците V-VІІІ клас чрез технологичното обучение. Автореферат за присъждане на образователна и научна степен "доктор". София 2007

Монографии

2019г. - Велчева, К. Технологиите в образователното поле по технологии и предприемачество. GlobeEdit, LV-1039 Riga, Latvia, с. 153, ISBN 978-613-9-41863-3; (2019); (електронно издание)

2011г. - Велчева, К. Технология за формиране на графична култура. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2011, ISBN: 978-954-577-596-3, 172 с.

2007г. - К. Велчева, Я. Тоцева, Пейчева, Й., Педагогическа технология за формиране и развитие на графична култура у учениците в общообразователното училище (І – VІІІ клас), УИ, Ш., 2007, с. 128.

Учебници

2017г. - Велчева, К. Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас. УИ "Епископ Константин Преславски", Шн., 2017 (172 стр.) (в съавт. с В. Василев) ISBN 978-619-201-158-1 (електронен учебник)

2017г. - Велчева, К. Методическо пособие по технологии и предприемачество за пети клас. УИ "Епископ Константин Преславски", Шн., 2017 (172 стр.) (в съавт. с В. Василев) ISBN 978-619-201-153-6

2011г. - 2011г. Педагогическа практика – дидактически, методически и приложни аспекти. //УИ “Епископ Константин Преславски” 2011. (стр. 89) (в съавт. с Н. Димитрова)

2009г. - 2009г. Инженерна графика.Ръководство. Лабораторно упражнение №1. Ш. 2009 (стр. 187) (в съавт. с Г. Генов, Д. Червенков, Н. Димитрова, Б. Генов)

2002г. - Ръководство за обучение по педагогическа практика на студентите от специалност "Педагогика на обучението по техника и технологии". – Шумен, 2002.– 53 с. (в съавт. с Т. Фадеева и Н. Димитрова)

Учебни помагала

2011г. - 2011г. Учебно пособие за проектиране и конструиране на изделия от метални материали по „Домашна техника и икономика” //Изд. НИМА, Плевен, 2011. (стр. 75) (всъавт. с Кр. Христов)

2011г. - 2011г. Портфолио на педагогическата практика по технологично обучение и професионално образование. //УИ “Епископ Константин Преславски” 2011. (стр. 189) (в съавт. с Н. Димитрова и Св. Петкова)

Статии

2019г. - • Velcheva, K. Formation of social and entrepreneurial competences In future pedagoges in bulgaria/ Формирование социальных и предпринимательских компетенций у будущих педагогов в Болгарии.// „SOCIAL STUDIES: THEORY AND PRACTICE” № 1 /2019,s. 85-98; ISSN 2544-0071 / eISSN 2544-1981. (end Zhivka Voenkinova); (език на статията-руски);

2019г. - • Velcheva, K., Admissibility and traditions in documentation of training practice of students of technical and technology specialty, SocioBrains, s. 66-73; ISSUE 61, SEPTEMBER, 2019;

2019г. - • Велчева, К. Специфични особености на дидактическите методи в графичната подготовка. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир 30.04.-07.05.2019 г.; Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ , Издателство „Фабер“ , В. Търново, 2019, с. 190-199; ISBN: 978-619-00-0996-2;

2019г. - • Велчева, К. Специфични особености на дидактическите принципи в графичната подготовка.// Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ -35 години Педагогически факултет, Том XIIID, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г., с. 496-503; ISSN 1314–6769;

2019г. - • Велчева, К. Модел на интерактивен модул в тема „Измервателни уреди“ по „Технологии и предприемачество“ 7. клас// Сборник доклади Том ІІ, „TechCo – Lovech 2019“, Ловеч 10.05.2019 г., Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово ,с. 100-106, (в съавт. с Пл. Велчев); ISSN 2535-079X

2019г. - • Велчева, К. Интерактивни приложения в тема „Измервателни уреди“ по „Технологии и предприемачество“ 7. клас // Сборник доклади Том ІІ, „TechCo – Lovech 2019“, Ловеч 10.05.2019 г., Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово ,с. 87-93; ISSN 2535-079X •

2019г. - • Велчева, К. Педагогическата комуникация на субектите в образователния процес.// Сборник доклади „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г., с.; ISSN;

2018г. - Velcheva, K. Structurne components on process in manufacture of technology.// http://sociobrains.com/bg/top/Current+Issue/ Issue 45, May 2018; ISNN 2367-5721, s. 65 -74

2018г. - Велчева, К. Комбинаториката в проектирането и конструирането на изделия от метални материали. //Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Т. XXII D, Педагогически факултет, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шн. 2018, (с. 346-361); ISSN 1314-6769;

2018г. - Велчева, К. Структурни компоненти на процесите в производствените технологии. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чанаккале-Дидим 27.04.2018-04.05.2018 „Иновации в образованието“. Шн. 2018. Изд. „Фабер“, В.Търново, ISBN 978-619-00-0783-8;

2017г. - • 2017 г. Велчева, К. Съвременно развитие на компонентите на техническото мислене.// СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Шумен, 2017, “Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017 ,( с. 115-121);

2017г. - 2017 г. Velcheva ,K. PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION - ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (204-210); Factor for 2016=4.922;ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.comImpact

2017г. - 2017 г. Велчева К. Производствените и социални технологии в предметното поле на „Домашна техника и икономика“ VІ клас. // Сборник научни трудове на катедра ТОПО и ПУНУП "Образователни технологии" УИ “Епископ Константин Преславски” 2017, (в съавт. с Р Иванова); ISBN 978-619-201-200-7

2017г. - Велчева, К.Място на технологиите в учебния предмет „технологии“ 8 клас. // Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2017 г. ISSN 1314-6769, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2017,с. 77-86 (в съавт. Л. Иванов)

2017г. - Велчева, К. Образователна технология за извънкласна форма по технологично моделиране клуб „Млад архитект” . //Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет 2017 г. ISSN 1314-6769, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2017, с.87-95 (в съавт. Н. Радева )

2016г. - 2016 Образователен модел на проeктно-изследователската компетентност за студентите в технологичното обучение. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6.

2016г. - 2016 Диагностика на обучението по графични дейности чрез използване на критериално-ориентирани тестове (представяне на резултати от изследване).// Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Том ХХ D, Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шн.2016. (стр.472-482);ISSN 1314-6769

2016г. - 2016 г. Графичната подготовка - предпоставка за развитие на техническото мислене на учениците в основното училище. //Годишник на Шуменскти университет “Епископ Константин Преславски”, Иновации в образованието. Том ХХ D, УИ "Епископ Константин Преславски",Шумен, 2016 (стр. 443-492);ISSN 1314-6769

2015г. - 2015 г. Иновации на пространствената среда и материална база на технологичното обучение. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин-Чешме-Измир-Одрин 04.05.2015-09.05.2015. Педагогически факултет, ШУ "Епископ Константин Преславски" Изд. ФАБЕР, (стр. 142-149); ISBN 978-619-00-0265-9

2015г. - 2015 г. Графичните знаци и символи в обучението по предмета "Домашна техника и икономика"//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІ D „Иновации в образованието", Педагогически факултет, 25-27.09.2015. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.547-556);ISSN 1314-6769

2015г. - 2015 г. Изследване степента на формираност на графичните знаци и символи в обучението по предмета "Домашна техника и икономика"//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІ D „Иновации в образованието", Педагогически факултет, 25-27.09.2015. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.557-567) (в съавт. с Пл. Велчев);ISSN 1314-6769

2015г. - 2015 г. Съдържателна характеристика на основнвите понятия за формиране на графична култура//Известия на Съюза на учените - Сливен. Том 29, книга 1, Изд. ОБНОВА-БТ-СИЕ-ЕООД, 2015. (стр.24-28); ISSN 1311 2864

2014г. - 2014 г. Интеграция на технологичното обучение и изобразителното изкуство за формиране на графична култура у учениците. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Прага-Братислава 06.05.2014-11.05.2014. Педагогически факултет, ШУ "Епископ Константин Преславски" , Изд.ФАБЕР, (стр. 161-166);ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - 2014 г. Интеграция на технологичното обучение с обучението по математика за формиране на графична култура у учениците. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.342-351); ISSN 1314-6769

2014г. - 2014 г. Интеграция на технологичното обучение с обучението по информационни технологии за формиране на графична култура у учениците. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.352-360); ISSN 1314-6769

2014г. - 2014 г. Електронното обучение - съвременна обучаваща технология за студентите от специалност "Техника и технологии" по дисциплината "Основи на дизайна"//Известия на Съюза на учените - Сливен. Том 26, Изд. ОБНОВА-БТ-СИЕ-ЕООД, 2014. (стр.29-32);ISSN 1311 2864

2014г. - 2014 г. Символно-аналитичната култура в обучението на културно-образователната област „Бит и технологии“// Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования „Башкирский Государственный Педагогический Университет Им. М. Акмуллы“ Актуальные проблемы педагогической психологии в условиях модернизации российского образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции (22-23 декабря 2014 г.). – Уфа: Изд-во БГПУ, 2014. (с.268-276); ISBN 987-5-87978-894-5

2013г. - 2013 г. Графичната култура - основен елемент в моделът на символно-аналитичната култура на учениците в общообразователното училище. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 27-29.09.2013. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.287-293); ISSN 1314-6769

2013г. - 2013 г.Място и значение на символно-аналитичната култура в системата на образованието. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 27-29.09.2013. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.294-299);ISSN 1314-6769

2013г. - 2013г. Технологичен иновативен модел за формиране на графични знания и умения у учениците в прогимназиален етап в общообразователното училище. // Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Белград-Будапеща-Виена , "Иновации в образованието", Педагогически факултет, ШУ "Епископ Константин Преславски", 16.05.2013г-20.05.2013г., Изд. ФАБЕР, (стр.104-109); ISBN 978-619-00-0265-9

2012г. - 2012г. Графичната култура – основен компонент за формиране на технологична култура на учениците в общообразователната подготовка.// В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека- Венеция (28 .04.-03.05.2012), "Образователни технологии", Изд. ФАБЕР, (с. 111 - 117). ISBN 978-619-00-0265-9

2012г. - 2012 г. Методика за формиране на графични умения на учениците чрез технологичното обучение. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 28-30.09.2012. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.249-259);ISSN 1314-6769

2012г. - 2012г. Анкетно изследване за професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците от VІІІ клас, базирано на технологичното обучение. „Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентноспособност”. Научно-практически форум с международно участие. БУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, 02-03.11.2012 , Изд. "Център за психосоциална подкрепа", (стр. 215-221); ISBN 978-954-92349-9-2

2012г. - 2012г. Интерактивната дъска – съвременна образователна среда в технологичното обучение. В сборник доклади: Иновации и интерактивни технологии в образованието. София, 2012, (с. 190 – 194) (в съавт. с Пл. Велчев)

2012г. - 2012г. Методика за въвеждане на графичните понятия на учениците чрез технологичното обучение.//Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012, (с. 241 – 249);ISSN 1314-6769

2012г. - 2012 г. Методика за формиране на графични умения на учениците чрез технологичното обучение. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 28-30.09.2012. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр.249-259);

2011г. - 2011г. Интегриране на проблемно-развиващите технологични задачи в проектното обучение. // ШУ „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Ш.2011 (стр. 281-287)

2011г. - 2011г. Техниката в учебното съдържание на Културно-образователната област „Бит и технологии”. //ШУ „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет,Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Ш., 2011 (стр. 287-292)

2011г. - 2011г. Формиране на техническа култура у учениците чрез технологичното обучение. //Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас Факултет по общественинауки,Академично списание „Управление и образование” кн. 4, том 7, 2011 (150-157)

2011г. - 2011г. Приложение на комбинаториката в технологичното обучение. //Известия на Съюза на учените – Сливен, том 19, Пета национална научна конференция смеждународно участие „Образователни технологии 2011” - ТУ – София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен, 2011 (стр. 130-135)

2010г. - 2010г. Творческият проект в технологичното обучение. сп. „Посоки”, 1/2010 (стр. 17-23)

2010г. - 2010г. Иновации в образованието и мястото на проектно-базираното обучение в тях. ШУ „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, „Иновации вобразованието”, изд. ФАБЕР-В.Търново, 2010 (стр. 928-932)

2010г. - 2010г. Проектният метод като средство за развитие на ключови компетенции у учениците в техонологичното обучение. ШУ „Епископ Константин Преславски”,Педагогически факултет, „Иновации в образованието”, изд. ФАБЕР-В.Търново, 2010 (стр. 932-937)

2010г. - 2010г. Модел за формиране на предприемачески знания и умения у учениците в общообразователното училище чрез технологичното обучение. Университет „Проф. д-рАсен Златаров”, Бургас Факултет по обществени науки, Академично списание „Управление и образование”, кн.3 том 6, 2010 (стр. 136-140)

2010г. - 2010г. Методология на модулната система в прехода от технологично обучение към инженерно образование. Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас Факултет пообществени науки, Академично списание „Управление и образование”, кн.3 том 6, 2010 (в съавт. с Р.Коджейков) (стр. 141-145)

2010г. - 2010г. Традиции и иновации в модела за техническото мислене на учениците. //VІІІ Психологические чтения Духовно-нравственное развитие молодежи в условияхтрансформации Российского общества / Научно-практическая конференция с международным участием. -Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. (стр. 164-171)

2009г. - 2009г.Формиране на проектно-изследователска култура в технологичното обучение. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Т. ХІХВ5„Природни науки”,МЕТОДИКА,УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2009 (стр.140-149)

2009г. - 2009г. Документацията на малкия ученически проект в технологичното обучение. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Т. ХІХВ5 „Природни науки”,МЕТОДИКА,УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2009 (стр.150-159)

2009г. - 2009г. Иновационната дейност на учителя в технологичното обучение. //Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Т. ХІХ В5„Природнинауки”,МЕТОДИКА, УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2009 (стр.160-166)(в съавт.с Й. Пейчева)

2009г. - 2009г. Работата по проект в технологичното обучение в мултиетническа среда. //Технологични аспекти на интеркултурното образование, Европейски социален фонд 2007-2013г., МОМН, Структурни фондове и международни образователни програми, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Национална лаборатория по интеркултурно образование, Благоевград 2009 МОН-София (стр. 174-178)

2009г. - 2009г. Дизайнерската култура – основен компонент в подготовката на бъдещите училище по технологично обучение. // Научно-практическа конференция с международно участие “Технологичното обучение – традиции и бъдеще” 04-07 юни од., ШУ “Епископ Константин Преславски”, ДИПКУ – гр. Варна (под печат)

2009г. - 2009г. Keranka G. Velcheva. The 7 th General conference of the BPU, American Institute of physic Suit 1NO1, 2 Huntington Quadrangle Melvilleq NY 11747-4502 USA, Greece07.09.2009 USA Physics and Technological Training in Bulgarian Forge Craft (and Petya N. Petkova) (book of abstracts, 220)

2009г. - 2009г.Проектният метод –иновационна педагогическа технология в българското училище. //Пета национална научна конференция с международно участие „Образователни технологии 2009” - ТУ – София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен, Съюз на учените в България, проведена на 9-10.10.год.

2008г. - Алгоритъм за учебно проектиране в технологичното обучение V-VІІІ клас. // Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” Т. ХVІІІ В5„Природни науки”,МЕТОДИКА,УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2008 (стр.186-192)

2008г. - 2008г Подход за стандартизиране на обучението. //Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, проведена на 30-31.10., гр. Шумен (в съавт. с Р. Коджейков)

2008г. - 2008г.Традиционните български занаяти в технологичното обучение – предпоставка за формиране на национално самочувствие и обогатяване на културната европейска идентичност //Годишник том шести “Интеркултурен диалог и интеграция”, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Бл., 2008 (стр. 109-110)

2008г. - 2008г. Технологичното обучение в системата на общото образование. Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” – 6-7.11.2008 год.

2007г. - 2007г. Анализ на културно-образователната област „Бит и технологии” като база за изграждане на модел за графична култура //Годишник на Шуменски университет„Епископ Константин Преславски” Т.ХVІІ В5„Природни науки”,МЕТОДИКА,УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2007 (стр.96-99)

2007г. - 2007г. Иновативен модел на техническото мислене //ІV Балкански конгрес «Образованието, Балканите, Европа» Тракийски университет Стара Загора 22-24 06. 2007 Том2 (стр. 385-390)

2006г. - 2006г. Възможностите на магистърската програма “Дизайнът в технологиите” за обучението на бъдещите учители в Културно-образователната област “Бит и технологии”.//Трета международна научно-практическа конференция “Конкурентни стратегии във висшето образование”, Изд. МВБУ, С., 2006 (стр. 448-454)

2003г. - 2003г. Дизайнерският проект в обучението на студентите - бъдещи учители в Културно-образователната област "Бит и технологии". // Научни трудове –Педагогически колеж, Добрич, Том ІІІ D, Изд. УИ “Еп. К. Преславски”, 2003. (съавт. с Н.Димитрова) (стр. 262-267)

2003г. - 2003г. Възможности на учебното съдържание за изучаване на история на техниката от студентите-бъдещи учители в Културно-образователната област “Бит и технологии”//Международна конференция “Природни науки 2003”. Шумен ,2003, (стр.261-263)

2003г. - Педагогические технологии активного обучения учащихся на уроках технологического обучения // Международная научно-методическая конференция“Классические концепции и современные технологии преподавания иностранных языков” Могилев 23-24 октября 2003 года (стр.124-129)

Доклади

2019г. - Велчева, К. - Доклад Модел на интерактивен модул в тема „Измервателни уреди“ по „Технологии и предприемачество“ 7. клас// Научна конференция Технически колеж Ловеч „TechCo – Lovech 2019“, Ловеч 10.05.2019 г. (в съавт. с Пл. Велчев);

2019г. - Велчева, К. - Доклад Интерактивни приложения в тема „Измервателни уреди“ по „Технологии и предприемачество“ 7. клас // Научна конференция Технически колеж Ловеч „TechCo – Lovech 2019“, Ловеч 10.05.2019 г.;

2019г. - Велчева, К. - Доклад Специфични особености на дидактическите методи в графичната подготовка. //Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 30.04.-07.05.2017 г.;

2019г. - • Велчева, К. - Доклад Специфични особености на дидактическите методи в графичната подготовка. //Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Истанбул-Кушадасъ-Измир, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 30.04.-07.05.2019 г.;

2019г. - • Велчева, К. - Доклад Модел на интерактивен модул в тема „Измервателни уреди“ по „Технологии и предприемачество“ 7. клас// Научна конференция Технически колеж Ловеч „TechCo – Lovech 2019“, Ловеч 10.05.2019 г. (в съавт. с Пл. Велчев);

2019г. - • Велчева, К. - Доклад Интерактивни приложения в тема „Измервателни уреди“ по „Технологии и предприемачество“ 7. клас // Научна конференция Технически колеж Ловеч „TechCo – Lovech 2019“, Ловеч 10.05.2019 г.;

2019г. - • Велчева, К. – Доклад Специфични особености на дидактическите принципи в графичната подготовка.// Научна конференция с международно участие „Съвременния дискурс в науката“ – в чест на 35 години Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 18.10.-20.10.2019 г.;

2019г. - • Велчева, К. – Доклад Педагогическата комуникация на субектите в образователния процес.// Кръгла маса „Съвременни аспекти на педагогическата комуникация“, КК „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, 01.11-02.11.2019 г.

2018г. - Комбинаториката в проектирането и конструирането на изделия от метални материали. //Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 26 октомври – 28 октомври, 2018 г.;

2018г. - Велчева, К.Структурни компоненти на процесите в производствените технологии. // Пътуващ семинар „Иновации в образованието“ Одрин-Чанаккале-Дидим, Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“27.04.-04.05.2017 г.;

2018г. - Велчева, К. Структурни компоненти на процесите в производствените технологии. // Доклад в Пътуващ семинар "Иновации в образованието" (Одрин – Чанаккале - Дидим) проведен от 27 април до 4 май, Педагогическия факултет на ШУ "Еп. К. Преславски", 2018

2017г. - 2017 г. Велчева, К. Портфолио за формиране на графична култура – алтернативна форма за оценяване. //Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски" Том ХХІ D, Научни трудове от конференция с международно участие” Иновации в образованието” 27 октомври – 29 октомври 2017 г., Педагогически факултет при ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ "Епископ Константин Преславски", Шн, 2017 (с.346-354); ISSN 1314-6769

2017г. - • 2017 г. Велчева, К. Портфолио за формиране на графична култура – алтернативна форма за оценяване. //Научни трудове от конференция с международно участие” Иновации в образованието” 27 октомври – 29 октомври 2017 г., Педагогически факултет при ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ "Епископ Константин Преславски", Шн, 2017 (с.346-354); ISSN 1314-6769

2009г. - 2009г. Иновационен подход към методите за развитие на техническото творчество на учениците. //Научно-практическа конференция с международно участие“Технологичното обучение – традиции и бъдеще” 04-07 юни од., ШУ “Епископ Константин Преславски”, ДИПКУ – гр.Варна

2008г. - 2008г. Алгоритъм за признаване на резултатите от оценяване на съответствието при вибродиагностика. Научна сесия 9-10.10. 2008 гр Шумен. Национален военен университет«В.Левски». (в съавт. с Р. Коджейков, Д. Червенков)

2007г. - 2007г. Първата магистърска програма в технологичното обучение “Дизайнът в технологиите” – реалност и перспективи. // Сборник доклади – научно-практическаконференция “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”, том І, ШУ “Еп. К. Преславски”, СУ “Св. Климент Охридски”. Изд. Фабер, 2007 (стр.133-137)

2007г. - 2007г. Администриране на системата за контрол и управление на качеството на учебния процес. // Национална конференция с международно участие „Образователнитехнологии: управление, обучение, средства”, Сливен 16-17.(в съавт. с Р.Коджейков)

2007г. - 2007г. Българските занаяти в съвременното технологично обучение // Академично списание “Управление и образование”, кн.3, том 3, БУ “Проф. Асен Златаров”, Б., 2007(в съавт. с Й.Пейчева) (стр. 86-91)

2005г. - 2005г. Формиране на пространствено мислене у учениците в обучението по компютърна графика 5-8 клас. // Сборник от Юбилейната научна конференция “Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ век”, ІІ том, УИ „Епископ Константин Преславски” Ш., 2005 (стр. 207-211)

2004г. - 2004г. Приемственост на екологичните аспекти на началният етап и прогимназиялният етап в технологичното обучение по “Домашен бит и техника”І-ІV и “Домашнатехника и икономика”V-VІ, “Технологии”VІІ-VІІІ. //Международна научна конференция “Повишаване качеството на квалификацията на учителите” ДПКУ гр.Варна 20-21юни 2004

2003г. - 2003г. Приложение на метода “делова игра” в технологичното обучение. //Международна конференция “Природни науки 2003”. Шумен ,2003, (стр.257-260)

2003г. - 2003г. Ролята на изследователската дейност за осигуряване качеството на обучение. // Създаване на университетска система за осигуряване качеството на обучение втретата степен на висшето обучение – докторантура” Шумен 3.11.2003-8-11.2003 (стр. 67-69)

2001г. - 2001г. Необходимост от приемственост на екологичните аспекти в технологичното обучение в началния и прогимназиалния етапи в СОУ. //Педагогика и антропология.Варна, 2001, (в съавт. с Й.Пейчева)

2001г. - 2001г. Ергономичната цялост на системата "човек-автомобил- среда".//Педагогика и антропология. Варна, 2001, (в съавт. сТ.Фадеева)

2001г. - 2001г. Алтернативните горива, използвани в двигателите с вътрешно горене, като източник за формиране на екологична култура у учениците в горна степен на СОУ итехникумите. //Технологичното обучение - реалност, перспективи за развитие. Шумен, 2001, (стр.3-6) (в съавт. с Т. Фадеева)

2001г. - Приемственост на съдържанието на обучението по "Домашна техника и икономика" в V-VІ клас на СОУ - нови стандарти //Технологичното обучение -реалност, перспективи за развитие. Шумен, 2001, (стр.83-84) (в съавт. с В.Георгиева, Д.Митова и Св.Николаева)

2001г. - 2001г. Критерии и показатели за класификация на домашната техника. //Технологичното обучение - реалност, перспективи за развитие. Шумен, 2001, (стр.85-91) (всъавт. с В.Георгиева)

2000г. - 2000г. Екологичният подход в технологичното обучение на учениците от горен курс на СОУ и техникумите. //Българското образование между традицията и бъдещето.Варна, 2000, (с. 97-102) (в съавт. с Т. Фадеева)

2000г. - 2000г. Диагностика на педагогическия експеримент по технически и технологически дейности в горна степен на СОУ и техникумите по темата: "Възможности заизползване на алтернативните горива (пропан-бутан, етанол и метанол) в автомобилните двигатели".//Българското образование между традицията и бъдещето. Варна, 2000, (стр. 133-139) (в съавт. с Т.Фадеева)

2000г. - 2000г. Качеството на обучение на педагози за горна степен на СОУ в светлината на образователните цели на ВУЗ. //Качество на висшето образование. Варна, 2000,(стр.351-354) ( в съавт. с Т.Фадеева и Т. Живкова)

Цитирания

2019г. - Velcheva, K., Admissibility and traditions in documentation of training practice of students of technical and technology specialty, SocioBrains, ISSUE 61, SEPTEMBER 2019 Цитирано в: Павлова, Н., Харизанов, Кр., Технологии за описание на урок в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Второ преработено издание (монография), УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-052-2, Шумен, 2019;

2019г. - Velcheva, K. Savremenno razvitie na komponentite na tehnicheskoto mislene. SocioBrains. Issue 34, June 2017. Цитирано в: Василев, В. Организация на учебната дейност в професионалното обучение.// Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ -35 години Педагогически факултет, Том XIIID, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г., с. 144-152; ISSN 1314–6769;

2019г. - Велчева, К. Методика за въвеждане на графичните понятия на учениците чрез технологичното обучение.//Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, том XVI D, Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2012, (с. 241 – 249); ISSN 1314-6769; Цитирано в: Стоянова, И. Модел на иновационни образователни технологии в предучилищна възраст.// Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ -35 години Педагогически факултет, Том XIIID, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019 г., с. с.457-466; ISSN 1314–6769;

2018г. - Велчева, К. Образователен модел на проeктно-изследователската компетентност за студентите в технологичното обучение. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6. Цитирано в: Василев, В. Състояние и тенденции на професионалното образование в страните от Европейския съюз. //Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Т. XXII D, Педагогически факултет, УИ „Еп. Константин Преславски“, Шн., 2018, (с. 112-120); ISSN 1314-6769

2018г. - Анкетно изследване за професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците от VІІІ клас, базирано на технологичното обучение. „Педагогическото образование - кариерно развитие и конкурентноспособност”. Научно-практически форум с международно участие. БУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, 02-03.11.2012 , Изд. "Център за психосоциална подкрепа", (с. 215-221); ISBN 978-954-92349-9-2 Цитирано в: Vasilev, V. PROFESSIONAL ORIENTATION IN BULGARIA - HISTORICAL ASPECTS. // Socio Brains, Journal nomepage: www. sociobrains.com, Internacinal scientific refereed onlaine journal with , ISSUE 45.MAY 2018 (s. 272-277)

2018г. - Велчева, К. Проектният метод като средство за развитие на ключови компетенции у учениците в технологичното обучение. ШУ „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, „Иновации в образованието”, изд. ФАБЕР-В.Търново, 2010 (стр. 932-937) Цитирано в: Георгиева, Сн. Методът на проектите в контекста на обучението по български език и литература – реалности и перспективи. //Образование и технологии (Education end technologies), Edu&Tech Vol. 9/2018, ISSUE 1, (onlaine), (с. 162- 168); ISSN 1314-1791 (print), ISSN 1314-1791

2018г. - Велчева, К. Интеграцията на технологичното с обучението по информационни технологии за формиране на графична култура у учениците.//Годишник на ШУ, ПФ, том ХVІІІ D, изд. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014; ISSN 1314-6769 Цитирано в: Пейчева, Й. Познавателната активност и креативност в обучението по технологии и предприемачество. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шн. 2018, (152 стр.); ISBN 978-619-201-240-3

2017г. - Velcheva, K. Inovatsii na prostranstvenata sreda i materialna baza na tehnologichnoto obuchenie. / Innovations of the spatial environment and technological base of technology training./Sbornik nauchni trudove ot patuvasht seminar Odrin-Cheshme-Izmir-Odrin 04.05.2015-09.05.2015. Pedagogicheski fakultet, SHU "Episkop Konstantin Preslavski" Izd. FABER, (str. 142-149); ISBN 978-619-00-0265-9 5. Цитирано в Vasilev ,V. INTERACTIVE SEMINAR AND LABORATORY EXERCISE IN TECHNOLOGY TRAINING. Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (s. 30-36); Impact Factor for 2016=4.922

2017г. - 1. Велчева, К . Модул ІІ. „Проектът в технологичното обучение”, за ОКС „Бакалавър”, професионално направление „1.3. Педагогика на обучението по … ”, специалност „Техника и технологии” по учебната дисциплина „Основи на дизайна”, http://cdo.shu.bg/, 2013; Цитирани в: Василев, В. Формиране на проектна култура у бъдещия учител по технологии и предприемачество //Научни публикации на преподавателите от Педагогически факултет на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, България от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Италиански езера-Лугано, Швейцария), проведен от 29 април до 7 май 2017 г. The SocioBrains , брой 34, Юни 2017;(с. 19-24), ISSN 2367-5721 (E) Scientific Journal Impact Factor Impact Factor for 2015 = 4.308

2017г. - Велчева, К. Образователен модел на проeктно-изследователската компетентност за студентите в технологичното обучение. //Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, (с. 308 – 315), ISBN 978-619-00-0477-6. Цитирани в: Василев, В. Формиране на проектна култура у бъдещия учител по технологии и предприемачество //Научни публикации на преподавателите от Педагогически факултет на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, България от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Италиански езера-Лугано, Швейцария), проведен от 29 април до 7 май 2017 г. The SocioBrains , брой 34, Юни 2017;(с. 19-24), ISSN 2367-5721 (E) Scientific Journal Impact Factor Impact Factor for 2015 = 4.308

2017г. - Велчева, К. Интеграция на технологичното обучение с обучението по информационни технологии за формиране на графична култура у учениците. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 26-28.09.2014. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.352-360); ISSN 1314-6769 Цитиран в: Пейчева, Й. Информационната среда – желана и непозната територия за учениците от начален етап в технологичното обучение// Научни публикации на преподавателите от Педагогически факултет на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, България от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Италиански езера-Лугано, Швейцария), проведен от 29 април до 7 май 2017 г. The SocioBrains , брой 34, Юни 2017;(с. 98-102), ISSN 2367-5721 (E) Scientific Journal

2017г. - Велчева, К., Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище // УИ “Епископ Константин Преславски” 2007. ( в съавт. с Й.Пейчева и Я.Тоцева) (стр. 128) Цитиран в: Петкова, Св. Педагогически модел за нарастване игровата компетентност на децата от предучилищна възраст в прехода им към самостоятелна игрова дейност. // Научни публикации на преподавателите от Педагогически факултет на Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен, България от пътуващ семинар „Иновации в образованието“ (Италиански езера-Лугано, Швейцария), проведен от 29 април до 7 май 2017 г. The SocioBrains , брой 34, Юни 2017;(с. 243-249), ISSN 2367-5721 (E) Scientific Journal Impact Factor Impact Factor for 2015 = 4.308

2017г. - Velcheva, K. Simvolno-analitichnata kultura v obuchenieto na kulturno-obrazovatelnata oblast „Bit i tehnologii“/ The symbolic-analytical culture in the education of the cultural and educational field "Bit and Technology"/ Federalynoe Gosudarstvennoe Byudzhetnoe Obrazovatelynoe Uchrezhdenie Vaysshego Professionalynogo Obrazovaniya „Bashkirskiy Gosudarstvennayy Pedagogicheskiy Universitet Im. M. Akmullay“ Aktualynaye problemay pedagogicheskoy psihologii v usloviyah modernizatsii rossiyskogo obrazovaniya: materialay Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (22-23 dekabrya 2014 g.). – Ufa: Izd-vo BGPU, 2014. (s.268-276); ISBN 987-5-87978-894-5 Цитирано в Vasilev ,V. INTERACTIVE SEMINAR AND LABORATORY EXERCISE IN TECHNOLOGY TRAINING. Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (s. 30-36); Impact Factor for 2016=4.922

2017г. - Velcheva ,K. PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION - ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION, Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (204-210); Impact Factor for 2016=4.922 Цитирано в Georgieva, Sn. FROM COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE TEACHER TO COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE STUDENT. Scientific Journal Impact Factor Issue 39, November 2017, The November Issue of SocioBrains reflects the scientific Faculty of Konstantin Preslavsky - University of Shumen, Shumen, Bulgaria, presented at Scientific Conference "Innovation in Education" (27-29 October 2017) (401-418); ISSN 2367-5721, www.SocioBrains.com; Impact Factor for 2016=4.922

2016г. - Велчева, К., Пл. Велчев. Изследване на степента на формираност на графичните символи и знаци в обучението по предмета "Домашна техника и технологии". Иновации в образованието, Шумен, 2015 Цитирано в Василев В, Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 28 – 34, ISBN 978-619-00-0477-6.

2016г. - Велчева, К., Й. Пейчева, Я. Тоцева. Педагогическа технология за формиране на графична култура на учениците в общообразователното училище (I-VIII клас). УИ "Епископ Константин Преславски", Шн. 2007 (178 стр.) Цитирано в Петкова, Св., Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание в детската градина. Сборник научни трудове от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ. Иновации в образованието, Шумен, 2016, с. 308 – 315, ISBN 978-619-00-0477-6.

2016г. - 2007г. Велчева, К. Педагогическа технология за формиране на графична култура у учениците в общообразователното училище // УИ “Епископ Константин Преславски” 2007. ( в съавт. с Я.Тоцева и Й.Пейчева) (стр. 128) Цитирано от: Петкова, Св., Формиране на начална графична култура в конструктивно-технически и битови дейности.Университетско издателство „Епископ Константин Преславски. Шумен, 2016”

2015г. - Василев, В. Нови подходи на преподаване в технологичното обучение //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІ D „Иновации в образованието", Педагогически факултет, 25-27.09.2015. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр.75-81) Цитиране на: Велчева, К. Интегриране на проблемно-развиващите технологични задачи в проектното обучение. // ШУ „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011, УИ „Епископ К.Преславски”, Ш.2011 (стр. 281-287):

2015г. - Василев, В. Нови подходи на преподаване в технологичното обучение //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІ D „Иновации в образованието", Педагогически факултет, 25-27.09.2015. Изд. УИ „„Епископ Константин Преславски”. (стр.75-81) Цитиране на: Велчева, К. Интерактивната дъска – съвременна образователна среда в технологичното обучение. В сборник доклади: Иновации и интерактивни технологии в образованието. София, 2012, (с. 190 – 194) (в съавт. с Пл. Велчев);

2015г. - Димитрова, Н. Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІ D „Иновации в образованието", Педагогически факултет, 25-27.09.2015. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.719-725) Цитиране на: Велчева, К. Графичната култура – основен компонент за формиране на технологична култура на учениците в общообразователната подготовка. В: Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен-Риека- Венеция (28 .04.-03.05.2012), (с. 111 – 117);

2015г. - Димитрова, Н. Зависимостта технологично обучение – обща и частна дидактика//Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХХІ D „Иновации в образованието", Педагогически факултет, 25-27.09.2015. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.719-725) Цитиране на: Велчева, К. Място и значение на символно-аналитичната култура в системата на образованието. //Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, Том ХVІІ D „Образователни технологии”, Педагогически факултет, 27-29.09.2013. Изд. УИ „Епископ Константин Преславски”. (стр.294-299);

Други публикации

2016г. - МОДУЛ ІІ. „ПРОЕКТЪТ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ”, ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО … ”, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ОСНОВИ НА ДИЗАЙНА”

2016г. - МОДУЛ І: „МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА” ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО … ”, СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” , ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА „ИНЖЕНЕРНА ГРАФИКА”

дневник за стажантска практика
дневник за стажантска практика


инструктаж за стажантска практика
инструктаж за стажантска практика