Доц. д-р Пламен Стефанов Петковабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(160) "ШУ" Епископ Константин Преславски" Специална педагогика - Логопедия, 2001 Психология - 2007" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(67) "Гражданска защита - Община Павликени" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(121) "2002 - асистент 2008 - старши асистент 2011 - главен асистент 2017 - доцент" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(43) "ОНС "д-р" от 18 април 2015 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(865) "Семинарни и лабораторни упражнения по Методи на логопедично обследване, Методи на логопедична корекция при нарушения на писмената реч, Методи за изследване и анализ на речева и езикова патология при деца с интелектуална недостатъчност, Психодиагностика на деца с езиково-говорни нарушения, Психодиагностика на деца с интелектуална недостатъчност, Психология на деца с интелектуална недостатъчност, Съвременни аспекти на интегрираното обучение, Специална педагогика" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(303) "2013 – University college “KATHO “, Belgium 2014 - University college “VIVES “, Belgium 2015 – IESF, Portugal 2016 - University of Cordoba, Spain 2017 - Rotterdam (PABO), Netherlands 2018 – IESF, Portugal 2019 - VIVES university college, campuses Kortrijk, Torhout, Brugge, Belgium" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(159) "Дисфазия на развитието, когнитивно и езиково развитие, невропсихологична диагностика" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(6564) "Международен проект - “Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.) Call EAC/A04/2015 – Round 2 (579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP) Agreement number 2016-3719/001-001 Project Manager Apostolos Vantakis 2017-2019 Национален проект – "Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца“, договор № BG06-Д01-0006/21.09.2018 г. Агенция за социално подпомагане, „Атлас Травелс“ ЕООД – 2019 г. Международен проект- Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SC 2015 -2016 Национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза I“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2016-2017 г. Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, № РД – 10.412/28.02.2018 (№ РД-08 -128/ 7.02.2018) Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015 Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013. Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013. Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013. Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности - 2013 г. ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Добрич - 2012 г. ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04 – 0131 „ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдещe! BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. В. Търново - 2012 г. ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Казанлък - 2012 г. Изследване на речта в норма и патология, 2008 Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета,2008" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Пламен Стефанов Петков

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306A

Телефон: 054 830365 вътр.104

Email: plamendes@abv.bg, p.petkov@shu.bg

Приемно време: понеделник 10 - 12 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ" Епископ Константин Преславски"

Специална педагогика - Логопедия, 2001

Психология - 2007

Месторабота преди постъпване в ШУ

Гражданска защита - Община Павликени

Заемани академични длъжности

2002 - асистент

2008 - старши асистент

2011 - главен асистент

2017 - доцент

Придобити научни степени

ОНС "д-р" от 18 април 2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

Семинарни и лабораторни упражнения по Методи на логопедично обследване, Методи на логопедична корекция при нарушения на писмената реч, Методи за изследване и анализ на речева и езикова патология при деца с интелектуална недостатъчност, Психодиагностика на деца с езиково-говорни нарушения, Психодиагностика на деца с интелектуална недостатъчност, Психология на деца с интелектуална недостатъчност, Съвременни аспекти на интегрираното обучение, Специална педагогика

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

2013 – University college “KATHO “, Belgium

2014 - University college “VIVES “, Belgium

2015 – IESF, Portugal

2016 - University of Cordoba, Spain

2017 - Rotterdam (PABO), Netherlands

2018 – IESF, Portugal

2019 - VIVES university college, campuses Kortrijk, Torhout, Brugge, Belgium

Области на научни интереси

Дисфазия на развитието, когнитивно и езиково развитие, невропсихологична диагностика

Участия в международни и национални научни проекти

Международен проект -

“Development and evaluation of guide-models mass athletics for sports in students with special needs (obese, disabled persons etc.)

Call EAC/A04/2015 – Round 2 (579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP)

Agreement number 2016-3719/001-001

Project Manager Apostolos Vantakis

2017-2019

Национален проект – "Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца“, договор № BG06-Д01-0006/21.09.2018 г. Агенция за социално подпомагане, „Атлас Травелс“ ЕООД – 2019 г.

Международен проект- Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents, No: 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SC

2015 -2016

Национален проект

BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза I“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 2016-2017 г.

Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, № РД – 10.412/28.02.2018 (№ РД-08 -128/ 7.02.2018)

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Университетски проект

„Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015

Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013.

Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013.

Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификацията на педагогическите специалисти”-за работа с деца и ученици със СОП”, 2013.

Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със специални образователни потребности - 2013 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Добрич - 2012 г.

ПРОЕКТ: BG051PO001-4.1.04 – 0131 „ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдещe! BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. В. Търново - 2012 г.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз - Инвестира във вашето бъдеще!, гр. Казанлък - 2012 г.

Изследване на речта в норма и патология, 2008

Включващо обучение на деца със специални образователни потребности в системата на народната просвета,2008

Монографии

2017г. - Специфични езикови нарушения. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN 978-619-201-192-5

2015г. - THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS IN BULGARIA (co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Stoychev Ch.) ISBN 978-619 -201-137-6

Учебници

2017г. - Писменост и механизми на четенето и писането. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017 ISBN 978-619-201-180- 2

2017г. - Неврогенни речеви нарушения и дисфагия. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017; ISBN 978-619-201-181-9

Студии

2015г. - 2015г. - METHODOLOGY AND INSTRUMENTS FOR CONDUCTING STUDY - STATE OF THE MANIFESTATIONS OF VIOLENCE AND DISCRIMINATION IN GRASSROOTS SPORT IN SCHOOL AND IN SPORT CLUBS ( co-authors- Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Stoychev Ch.) ISBN 978-619-201-138-3

Статии

2018г. - Addressed and Assembled Phonology of Bidirectional Sound-to -Print Conversions in Students with Dyslexia and a Reference of Investigation Results to Corresponding Functional Localization in Brain Cortex. EPH – International Journal of Medicine and Health Science ISSN: 2456-6063, Volume 4, Issue 9, September 2018 Impact Factor: 2.475. first author (co-authors - Ivanova, T., Vassileva, N., Zhekov, Zh.)

2018г. - Описание на поведенческите реакции при 10 деца с аутизъм. Сборник „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23–25 март 2018, Нов Български Университет, ISBN: 978–954–535–863–0 (първи автор в съавторство с Колева, К., Жеков, Ж.)

2018г. - Прозодически и психологическа аспекти на заекването. Сборник „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“ 23–25 март 2018, Нов Български Университет, ISBN: 978–954–535–863–0 (първи автор в съавторство с Петкова,П., Жеков, Ж.)

2018г. - Използване на автоматизирани редици и математически операции при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието Сборник от юбилейна научна конференция с международно участие – научни и практически аспекти на приобщаващото образование, СУ „Св. Климент Охридски“12 –13 октомври 2018 г. (първи автор в съавторство с Кюркчийска, В., Николова, С.)

2018г. - Изследване на речевия слухов гнозис при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието. Сборник от от юбилейна научна конференция с международно участие – научни и практически аспекти на приобщаващото образование, СУ „Св. Климент Охридски“12 –13 октомври 2018 г. ( първи автор в съавторство с Кюркчийска, В., Игнатовска,С.)

2017г. - Проучвания върху граматическата морфология във вербалната продукция на деца със специфична езикова слабост. Пътуващ семинар, сборник „Иновации в образованието“. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367 – 5721, Issue 34, June 2017

2017г. - Причини за нарушената номинация при лица със специфични езикови нарушения. ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 Шумен, 2017 (в съавторство с Н. Василева и Ж. Жеков)

2017г. - Овладяване на думи в предучилищна възраст в случаи на специфични езикови нарушения . ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“. Том XXI D, ISSN: 1314-6769 . Шумен, 2017 (в съавторство с Н. Василева и Ж. Жеков)

2017г. - Innovative learning resources for foster equal participation in grassroots sports dealing with discrimination and violence incidents. THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE FIELD OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES., ISBN 978-966-916-212-9., Kherson – Kielce, 2017 (co-authors - Kozhuarova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C., Ivanova V

2017г. - Prevention on discrimination, racism and violence in grassroots sports in Bulgaria. THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES IN THE FIELD OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES., ISBN 978-966-916-212-9., Kherson – Kielce, 2017 ( co-authors - Kozhuharova, P., Yordanova N., Simeonova T., Stoychev C., Ivanova V.)

2016г. - Изследване на употребата на предлози при деца с дисфазия на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София /в съавторство с Живко Жеков// ISBN 978-954-535-863-0

2016г. - Прояви на параграматизъм, циркумлокуторни фрази, вербални парафазии и фонологични трудности при деца с дисфазия на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София /в съавторство с Живко Жеков/ ISBN 978-954-535-863-0

2016г. - Представяне на резултатите от Текущата педагогическа практика по логопедия в зимния семестър на учебната 2015-2016 година. Сборник научни трудове: Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност "Специална педагогика" . Университетско Издателство "Епископ Константин Преславски" – съавтори - Жеков, Ж. и Чакърова-Саамиева, Н.)ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Prevention of of Discrimination and Violence in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs . European Journal of Training and Development Studies (EJTDS) Vol 3, Issue 5, December 2016 , р. 14-25. ( co-authors - Yordanova, N., Kozhuharova, P., Simeonova T., Stoychev Ch.., Ivanova, V. ) APS Impact Factor: 7.01

2016г. - 2016- Neuropsychological aspects of the diagnostics and therapy of the language developmental disorders// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. (в съавт. Нели василева), ISSN 1314-6769

2015г. - Проучване на проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015,Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Н. Йорданова, Симеонова, Т., Стойчев, Ч., Кожухарова, П.)

2015г. - Мониторинг върху прилагането на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията, Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015,Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769 (в съавторство с П. Кожухарова, Н. Йорданова, Н., Симеонова, Т., Стойчев, Ч.)

2015г. - Резултати от преддипломната педагогическа практика на студенти от специалност „ Логопедия”. Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015,Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769 ( в съавторство с Ж. Жеков и Н. Чакърова- Саамиева)

2015г. - Разпространение на специфичните езикови нарушения. Научни трудове от конференция Иновации в образованието, 25-27 септември 2015, Педагогически Факултет, Годишник на Шуменския Университет „ Епископ Константин Преславски”, Том XIX, ISSN 1314-6769

2014г. - Speech and language aspects in the development of children with special educational needs; 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, September 5-7, 2014 Varna, Bulgaria (co-authors - Nadejda Mincheva, Iliana Panteleeva) ISBN 978-619-201-002-7

2014г. - Особености на семантичната диференциация и номинацията при деца с дисфазия на развитието: Научни трудове от конференция с международно участие „Образователни технологии” 26-28 // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. ISSN 1314-6769

2014г. - Helen Keller – the most inspiring example, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders , September 5-7, 2014 Varna, Bulgaria, ISBN 978-619-201-002-7

2014г. - An exploration of some semantic processes in preschool children with developmental dysphasia //Journal L Association 1901 “SEPIKE”,Issue 4, Germany, Poitiers, France, 30.04.2014 ISSN: 2196-9531

2014г. - Граматични, синтактични и семантични дефицити при деца със специфична езикова слабост в предучилищна възраст; СБОРНИК ДОКЛАДИ от Научна конференция с международно участие „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО- ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“ , Нов Български Университет, 12 – 14 Декември 2014 г., София, ISBN 978-954-535-863-0

2014г. - An enquiry of some factors referring to the children with special educational needs ; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors - ZhivkoZhekov, Svetlana Ignatovska, NalyanChakarova-Saamieva)

2014г. - Neuropsychological evaluation of children with special educational needs; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne, 2014 ( co-authors- Ivan Karagiyozov, Kalina Alexieva)

2013г. - Механизми на дисфазия на развитието, Научни трудове от конференция с международно участие „Образователни технологии” 27-29 септември, ПФ, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски” т. ХVІІ D. Ш. ISBN 1314-6769

2013г. - Developmental dysphasia - some basic characteristics, Speech and Language 2013; 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language; Belgrade, Serbia

2013г. - Stimulation of cognitive development of preschool children with specific language impairment//Journal L Association 1901 “SEPIKE”,Issue 3,Osthofen, Germany, Poitiers, France, 31.12.2013 ISSN: 2196-9531

2012г. - Some views on mechanisms of language application and its reference to particular disorders of children with developmental dysphasia, Early prevention of communication disorders, New Bulgarian University, Biomedical sciences department, 2012 ISBN: 978 – 954 – 535 – 682 - 7

2012г. - Основни акценти при стимулирането на езиковите операции при деца с дисфазия на развитието, // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2012 г., с. 439 – 445. ISSN 1314 - 6769

2011г. - Описание на случаи на комплексни прояви на дисфазия на развитието в съчетание с артикулационни нарушения, хиперактивност и при билингвизъм, Сборник научни трудове, Национална конференция с международно участие „ 40 години Шуменски университет – 1971- 2011, Университетско издателство, « Епископ Константин Преславски», Ш., 2011, ISBN - 978-954-577-582-6

2010г. - Социализацията на децата със специални образователни потребности в контекста на интегрираното и включващото обучение, Сб. Развитие на комуникативнитевъзможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, Университетско издателство " Епископ Константин Преславски", Шумен, 2010, ISBN 978-954-577-572-7

2010г. - Проблеми при подготовката на педагогически кадри за интегрирано и включващо обучение на деца със специални образователни потребности, Сб. Иновации в образованието, Шумен, 2010, ISBN 978-954-400-298-5

2009г. - Особености на адаптацията на децата със специални образователни потребности в общообразователното училище, Сборник научни трудове - Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, Университетско издателство " Епископ Константин Преславски", Шумен, 2009 ISBN 978-954-577-544-4

2006г. - Диференциалната диагноза в логопедичната работа; Четвърта есенна научна конференция, ФНПП – СУ” Св. Климент Охридски “; Китен, 2006; Сборник –“Подготовката на учители и социални работници в навечерието на европейската интеграция “ 2006, стр. 619, ISBN - 10:954-8510-97-9, ISBN - 15:978-954-8510-97-4

2005г. - Състояние на процесите на формиране на понятия при 6 и 7 годишни деца с дефицит на езиково развитие / Сборник: Юбилейна международна научнаконференция – 20 години Педагогически факултет на Шуменски Университет “ Епископ Константин Преславски”, Том ІV, Образование и изкуство,стр.86, Шумен, 2004. ( в съавт. с Н. Василева) ISBN 954-577-218-2

2004г. - Проблеми на терминологичната селекция и подходи при диагностиката на езиковите нарушения в детска възраст; Юбилейна научна конференция с международноучастие – 20 години Педагогически факултет на Пловдивски Университет “ Паисий Хилендарски”,Сборник - ІІ част, стр.63, Пловдив, 2004

2003г. - Особености на понятийните връзки в семантичната памет на деца с дефицит на езиковото развитие/ Универитеско издателство “ Епископ Константин Преславски”,Шумен 2003, Научни трудове, Педагогически колеж, Добрич; Том ІІІ А ( в съавт. с Н. Василева)