КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Доц. д-р Николай Митев Андрияновабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(109) "ШУ "Еп. Константин Преславски", Музикална педагогика през 1997" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(84) "Второ СОУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(96) "асистент от 2004 г. гл. асистент от 2007 г. доцент от 2015 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(60) "доктор по изкуствознание от 2004 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(117) "Лекции и упражнения по: Хармония с аранжиране Музикален анализ" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(135) "В областта на музикалната теория: класическа хармония и музикален анализ." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(251) "Участие в международен проект към Балкански културен институт "Младежта в действие" - "Младежта на Балканите - Отворени сцени", № BG12/A1.1/385/R3" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Николай Митев Андриянов

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 111а

Телефон: 054 830365 вътр.132

Email: andriyanov@abv.bg, n.andriyanov@shu.bg

Приемно време: І-ва уч. седмица: понеделник, 12-14 ч.; II-ра уч. седмица: понеделник, 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. Константин Преславски", Музикална педагогика през 1997

Месторабота преди постъпване в ШУ

Второ СОУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище

Заемани академични длъжности

асистент от 2004 г.

гл. асистент от 2007 г.

доцент от 2015 г.

Придобити научни степени

доктор по изкуствознание от 2004 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по:

Хармония с аранжиране

Музикален анализ

Области на научни интереси

В областта на музикалната теория: класическа хармония и музикален анализ.

Участия в международни и национални научни проекти

Участие в международен проект към Балкански културен институт "Младежта в действие" - "Младежта на Балканите - Отворени сцени", № BG12/A1.1/385/R3

Дисертации

2012г. - Особености на хармоничния език в хоровото творчество на Й. С. Бах

Монографии

2009г. - Сонатната форма в първата част на инструменталните концерти на Лудвиг ван Бетовен. За някои аспекти на сонатността. Фабер, В. Търново, 2009

2003г. - Особености на хармоничния език в хоровото творчество на Й. С. Бах. Антос, Шумен, 2003

Учебници

2011г. - Музикален анализ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2011

Статии

2019г. - Музикална форма, музикален жанр, музикален стил. Към постановката на проблема. In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 59, JULY 2019, p. 36 – 39.

2019г. - Музикалният анализ – подстъп към разкриване същността на творческата идея. In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 59, JULY 2019, р. 40-43.

2019г. - Взаимовръзка между текст и хармония в хоровото творчество на Й. С. Бах. In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor, ISSUE 60, AUGUST 2019, р. 32-36.

2018г. - За проявите на функционална инверсия в Симфония № 1 на Л. ван Бетовен. Сборник с доклади от пътуващ семинар „Иновации в образованието”. Педагогически факултет на Шуменски университет. Шумен, 2018. с. 273-284.

2017г. - По въпроса за композиционния подход на Моцарт и Бетовен към музикалните изречения във връзка с функционалната организация на формите. Сборник с доклади от пътуващ семинар „Иновации в образованието”. Педагогически факултет на Шуменски университет. Шумен, 2017. с. 188-195. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/188_195_NIKOLAY_ANDRIYANOV_ON_THE_QUESTION_ABOUT_THE_COMPOSITIONAL_APPROACH_OF_MOZART_AND_BEETHOVEN_TO_THE_MUSICAL_SENTENCES_IN_CONNECTION_WITH_THE_FUNCTIONAL_ORGANIZATION_OF_THE_FORMS.pdf 22.

2016г. - По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията като елемент на музикалния език в обучението по Музикален анализ. Сборник с доклади от пътуващ семинар „Иновации в образованието”. Педагогически факултет на Шуменски университет. Шумен, 2016, с. 249-258

2015г. - Пространствено-времеви аспекти на музикалното съдържание. Сборник с доклади от пътуващ семинар „Иновации в образованието”. Педагогически факултет на Шуменски университет. Шумен, 2015. с. 263-270.

2015г. - Рондообразни междинни структури. Сборник с доклади от научна конференция "Иновации в образованието" на Педагогически Факултет към Шуменски Университет, vol. XIX D. Шумен, 2015. с. 732-738.

2015г. - По въпроса за функционалното взаимодопълване между елементите на музикалния език. Сборник с доклади от научна конференция "Иновации в образованието" на Педагогически Факултет към Шуменски Университет, vol. XIX D. Шумен, 2015. с. 738-747.

2015г. - За проявите на скрита репризност в музикалните форми. Сборник с доклади от научна конференция "Иновации в образованието" на Педагогически Факултет към Шуменски Университет, vol. XIX D. Шумен, 2015. с. 747-755.

2015г. - За класификацията на типовете взаимодействия между музикалните форми. Сборник с доклади от научна конференция "Иновации в образованието" на Педагогически Факултет към Шуменски Университет, vol. XIX D. Шумен, 2015. с. 755-763.

2014г. - Атематичните форми в обучението по Музикален анализ. Сборник с доклади от университетска научна конференция в НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново. 2014

2014г. - За влиянието на словесния текст върху някои музикални формообразуващи принципи. Сборник с доклади от научна конференция "Иновации в образованието" на Педагогически Факултет към Шуменски Университет. Шумен 2014.

2013г. - За някои методически постановки при развитието на хармоничния слух в начален етап на обучението по хармония. Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие „50 години Великотърновски университет”. Велико Търново, 2013.

2013г. - Ролята на знанията по хармония в обучението по музикален анализ. Сборник с доклади от пътуващ семинар „Иновации в образованието”. Педагогически факултет на Шуменски университет. Шумен, 2013.

2011г. - За сонатната форма в първата част на класическите инструментални концерти. Сборник с доклади от национална конференция с международно участие “40 годиниШуменски университет”, Шумен, 2011, с. 451

2011г. - За прилежащите акорди и тоналности в сонатно-симфоничните цикли на Лудвиг Ван Бетовен. Сборник с доклади от национална конференция с международноучастие “40 години Шуменски университет”, Шумен, 2011, с. 459

2010г. - За структурно-функционалното превишаване и прерастване в музикалните форми. Сборник с доклади от юбилейна международна теоретична конференция,посветена на 25-годишнината от създаването на Педагогически факултет на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Варна, 2010, с. 633

2005г. - Протестантските хорали на Й. С. Бах в обучението по хармония. Сборник с доклади "Образование и квалификация на педагогическите кадри - развитие ипроекции през XXI в. – част І от юбилейна научна конференция, посветена на 50-годишнината от основаването на ДИПКУ – Варна, Варна, 2005, с. 350

2004г. - За тоналната организация на междинните теми в сонатната форма при Бетовен. Сборник с доклади “Образование и изкуство” – том ІІ от юбилейна международнатеоретична конференция, посветена на 20-годишнината от създаването на Педагогически факултет на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 474

2004г. - За сонатната три-петделност при Бетовен. Сборник с доклади “Образование и изкуство” – том ІІ от юбилейна международна теоретична конференция, посветенана 20-годишнината от създаването на Педагогически факултет на ШУ “Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2004, с. 468

2001г. - Свободни форми на мелодична фигурация в хоровото творчество на Йохан Себастиан Бах. Сборник с доклади от международна теоретична конференция,посветена на 250-годишнината от смъртта на Й. С. Бах, АМТИ, Пловдив, 2001, с. 90

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Царев, Н., Енчев, А. Гайдарски пиеси. Фабер, В. Търново, 2017, с. 2.

2013г. - Желязков, Данаил, Мирослав Минчев. Макамлийски мелодии за гайда. Част I. Фабер, В. Търново, 2013, с. 2

2010г. - АНДРИЯНОВ 2010 – Николай Андриянов [Сборник с гайдарски пиеси] / Желязков, Данаил, Милко Няголов. Фабер, В. Търново, 2010, с. 2

2008г. - Желязков, Данаил, Мирослав Минчев. Макамлийски мелодии за гайда. Част II. Фабер, В. Търново, 2013, с. 2

2008г. - Проданова, Кина. Божидар Абрашев. Две изповеди: симфонии “Йоан Кукузел” и “Соларис”. Рал Колобър, София, 2008

Цитирания

2019г. - Андриянов, Н. Музикален анализ. УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011, ISMN 979-0-707697-02-3 Цитирано в: Петрова-Киркова, Г. Репертоарът в обучението по народно пеене и възможностите за формиране на креативност у студентите – бъдещи учители. // Knowledge – International Journal. Vol. 30.2. Promoted in Vranjacka Banja, Serbia, March, 2019. Skopje. 2019, p. 453-457. ISSN 2545 – 4439 ISSN 1857 – 923X Global Impact & Qality Factor 1.822 \2017|

2019г. - Андриянов, Н. За класификацията на типовете взаимодействия между музикалните форми. Сборник с доклади „Иновации в образованието” на Педагогически Факултет към Шуменски Университет, Том XIX D. УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2015. с. 755-763. ISSN 1314-6769 Цитирано в монография: Стоянова, В. Клавирните ансамбли на Николай Стойков. Монография: Пловдив. АИ „Талант” при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, 2019. ISBN 978-619-203-276-0

2019г. - Андриянов, Н. Сонатната форма в първата част на инструменталните концерти на Лудвиг ван Бетовен. За някои аспекти на сонатността. „Фабер”, Велико Търново, 2009, ISBN 978-954- 400-061-5 Цитирано в: Djambazova, V. For some fundamental artistic views and pedagogic principles in piano training. In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 59, July 2019, p. 66 – 70.

2019г. - Андриянов, Н. Особености на хармоничния език в хоровото творчество на Й. С. Бах. „Антос”, Шумен, 2003, ISBN 954-8665-43-9 Цитирано в: Djambazova, V. On certain aspects in the selection of piano repertoir for students of specialty „Pedagogy of music education“. In: SocioBrains ISSN 2367-5721. Journal Homepage: www.sociobrains.com International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor ISSUE 57, May 2019, p. 56 – 58.

2019г. - Андриянов, Н. Музикален анализ. УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011, ISMN 979-0-707697-02-3 Цитирано в: Будакова, С. Български народни песни, нотирани от Добри Войников. – В: Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833–1878). Сборник с доклади от научна конференция, проведена на 22 и 23 ноември 2018 г. в Шумен. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, с. 238–257.

2019г. - Андриянов, Н. Пространствено-времеви аспекти на музикалното съдържание. В: „Иновации в образованието“, Шумен, 2015, с. 263–270. Малчева, Т. За някои оптимални форми и методи при музикално-възпитателния процес в детска възраст. В: Сборник от Пътуващ семинар „Иновации в образованието“, Шумен, 2019, Фабер, Велико Търново, с. 429-435. ISBN: 978-619-00-0996-2

Художествено-творчески дейности

2015г. - Участие в концерт във връзка с раздаването на „Наградите на Шумен” (раздел „Образование”) в Младежки дом, гр. Шумен – 22.05.2015.

2015г. - Участие в концерт, организиран от Община Шумен в Градската градина – 01.06.2015.

2015г. - Съвместен концерт с хор „Лира” – Бъзау, Румъния в НЧ „Добри Войников – 1856” – 26.06.2015.

2015г. - Участие в церемония за откриване на Четвърти международен хоров фестивал във Флоренция, Италия в Palazzo vecchio "Salone Dei Cinquecento" – 22.07.2015.

2014г. - Участие в концерт с ДФ – Шумен и хор „”Железни струни” – Разград по повод 50 години творческа дейност на Георги Чимширов в зала „Проф. В. Вичева”, гр. Шумен – 03.04.2014.

2014г. - Участие в концерт с ДФ – Разград и хор „”Железни струни” – Разград по повод 50 години творческа дейност на Георги Чимширов в гр. Разград – 06.04.2014.

2014г. - Съвместен концерт с ДФ – Шумен по повод 24 май в зала „Проф. В. Вичева”, гр. Шумен – 23.05.2014.

2014г. - Участие в концерт, посветен на 100-годишнината от основаването на оперетното дело в България (в концертната зала на НЧ „Добри Войников – 1856”), гр. Шумен – 28.05.2014.

2014г. - Участие в Концерт – маратон, организиран от Община Шумен в Градската градина – 01.06.2014.

2014г. - Самостоятелен концерт на хор „Родни звуци” в гр. Бъзау, Румъния – 27.06.2014.

2014г. - Участие във фестивал по случай 40-годишнината от основаването на хор „Лира”, гр. Бъзау, Румъния – 28.06.2014.

2014г. - Участие в конкурс „Поющий мир” в гр. Санкт-Петербург, Русия – 03.08.2014.

2014г. - Участие във фестивал „Поющий мир” в гр. Санкт-Петербург, Русия в катедралата „Св. Петър и Павел” – 04.08.2014.

2014г. - Участие в концерт на лауреатите от конкурса „Поющий мир” в гр. Санкт-Петербург, Русия – 05.08.2014.

2014г. - Участие в заключителния концерт от фестивала „Поющий мир” в гр. Санкт-Петербург, Русия – 06.08.2014.

2014г. - Участие в концерт във връзка с откриването на кът, посветен на проф. В. Вичева в къщата-музей „Панчо Владигеров”, гр. Шумен – 15.12.2014.

2014г. - Коледен концерт на хор „Родни звуци” в зала „Проф. В. Вичева”, гр. Шумен – 17.12.2014.

2013г. - Участие в Концерт – маратон в Студентски парк – 27.04.2013

2013г. - Концерт в Международен хоров фестивал в гр. Краков, Полша – 05.10.2013

2013г. - Участие в концерт по повод 180-годишнината от рождението на Д. Войников в неговата къща-музей - 02.12.2013 г.

2013г. - Концерт по повод 115-годишнината от основаването на хор "Родни звуци" към НЧ "Добри Войников - 1856 " в залата на читалището - 04.12.2013 г.

2013г. - Пасхален концерт с Държавна филхармония – Шумен – 09.05.2013

2013г. - Участие в концерт в катедралата „Св. Петър и Павел”, гр. Краков, Полша – 06.10.2013

2013г. - Концерт в гр. Дебрецен, Унгария – 08.10. 2013

2013г. - Празничен концерт по случай 24 май с Държавна филхармония – Шумен – 22.05. 2013

2013г. - Участие в общоградски Коледен концерт, съвместно с хор „Бодра песен” и Държавна филхармония – Шумен в залата на ДКТ „В. Друмев”– 20.12.2013