Доц. д-р Пенка Петкова Кожухароваабв

array(2) { ["bio"]=> array(12) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(139) "1986 - 1990 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски”, Начална училищна педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(96) "1991 – 2001 г. - учител в СОУ „Св. Кл. Охридски” , гр. Варна" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(224) "2001 - асистент 2002 - главен асистент 2010 - доцент по педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 05. 07. 01)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(161) "2000 - доктор по педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 05. 07. 01)" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(1805) "В бакалавърски програми: Педагогика (от 2001), Дидактика (от 2001), Сравнително образование (2001-2007), Теория на възпитанието (2002-2006), Семейна педагогика (от 2003), Увод в педагогиката (2003 - 2009), Педагогическа социология (от 2007), Образователни технологии (2011), Теории за образованието (2016), Педагогическа диагностика (2016) Избираеми дисциплини: Системи за превантивна и корекционно-възпитателна работа с деца и младежи с девиантно поведение (от 2004), Евроинтеграция и образование (от 2004), Частното образование в България (от 2005), Разработване и управление на образователни проекти (от 2005), Работа с изоставащи и отпадащи ученици (2007), Неправителствени образователни организации с идеална цел (2011), Мениджмънт на ученическия клас (2016) В магистърски програми: Иновационен мениджмънт в образованието (2011), Мениджмънт на ученическия клас (2016) Избираеми дисциплини: Разработване и управление на образователни проекти (от 2005), Мониторинг на образователни системи (2011) мениджмънт на качеството на образованието (2016)" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(1405) "септември 2006 - лекционен курс по Сравнително образование в Университет за професионално образование, Хага, Нидерландия - по преподавателска мобилност на секторна програма "Еразъм", ноември 2010 - лекционен курс Училищно-базирани програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в Ротердамски университет, Нидерландия - по преподавателска мобилност на секторна програма "Еразъм" януари 2013 - преподавателска мобилност по секторна програма "Еразъм", Университет на Модена и Реджио Емилия – УНИМОРЕ (UNIMORE – Modena - Reggio Emilia), Италия септември 2016 г. - преподавателска мобилност по по К1 на програма "Еразъм" +, Университет на Фафе (IESF), гр. Фафе, Португалия септември 2018 г. - преподавателска мобилност по К1 на програма "Еразъм" +, Университет Тарту, Колеж Нарва, Естония" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(249) "Научни интереси в областта на дидактиката, теория на възпитанието, превантивната педагогика, иновационният мениджмънт в образованието" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(781) "1990 - Специализация по руски език в ШУ «Епископ Константин Преславски» 1991 - Специализация по френски език в ШУ «Епископ Константин Преславски», ДИПКУ „Д-р Петър Берон” - Варна 1992 –1993 - Следдипломна специализация "Общуването в началното образование" в ШУ «Епископ Константин Преславски», ДИПКУ „Д-р Петър Берон” - Варна 2004 – 2005 - Специализация по „Семейна медиация”, Европейски център по социална медиация, Брюксел, Белгия" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(16937) "• 2018 – Научно-изследователски проект: "Удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението", 2018, РД-08-168/09.02.2018 • 2017 – Научно-изследователски проект: "Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017, № РД-08-82/03.02.2017 г.2016 г. - • 2016 - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на качеството на образованието РД -08-138 / 08. 02. 2016 г., по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски” - научен ръководител • 2016 – 2019 Проект: „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Мярка: Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи. Финансирана от Федерален съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, МТСП и Община Шумен в партньорство с ШУ „Еп. Константин Преславски“ • 2016 - Проект „Студентски практики“, по програма "Наука и образование за интелигентен растеж", МОН, ШУ "Еп. Константин Преславски" - академичен наставник • 2016 - Проект: „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, Проектът се финансира в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.дог. №277/21.01.2015г.. Водещ партньор: Фондация „Арете“. Партньори: Фондация „Америка за България“, ШУ „Еп. К. Преславски“ • 2016 - Проект: Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V –VII клас” по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” – Д 16000316ВН – ръководител програма • 2015 - 2016 Проект: IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents and Application No. 557109-EPP-1-2014-EL-SPO-SCP • 2015 Проект: „Иновации в образованието“ по програма за научни изследвания на ШУ. 2015г. • 2015 Проект „Roma Matrix – общи дейности, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията“ по програма „Основни права и гражданство“, на ЕС. Областна администрация Варна. 2015 г. • 2014 - 2015 Проект: COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, Програма за учене през целия живот, Секторна програма Грюндвиг, ШУ „Еп. Константин Преславски“, - участник в проекта. •2014 г. Научно-изследователски проект: Иновативни практики в мениджмънта на училището, по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта •2013 - Проект: „Квалификация на педагогическите специалисти“ – Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител“; MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, ШУ „Еп. Константин Преславски“ – лектор • 2013 г. Научно-изследователски проект: „Иновации в образованието – включващо образование” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта • 2012 - 2013 г. - Проект: "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", в рамките на приоритетна ос 4 от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - лектор • 2013 - Проект: „Квалификация на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор • 2013 - Проект: „Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” , MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор • 2013 - Проект: „Квалификация на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години” - MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор • 2013 - Проект: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“- MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор • 2013 - Проект: „Студентски практики“- Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз- академичен наставник • 2012 - 2013 г. Проект: „Ела в моя свят” по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001 - 4.1.04. "Подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности"Изпълнител: ОУ"Стефан Караджа" гр. Добрич, ШУ „Еп. Константин Преславски, РЦ „Карин дом”, Варна - лектор • 2012 - 2013 г. Проект: „Слънцето греее еднакво за всички”по програма на ЦОИДУЕМ към МОМН и „Ромски образователен фонд”, Будапеща. Изпълнител: Търговска гимназия „Атанас Буров”, гр. Силистра - лектор • 2012 - 2013 г. Проект: „Заедно живеем, учим и творим” по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”. Изпълнител: СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен - лектор • 2012 г. - Научно-изследователски проект: „Иновации в образованието” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта • 2011 – 2012 г. Проект: „Радостта да си приет”, по програма на ЦОИДУЕМ към МОМН и „Ромски образователен фонд”, Будапеща, Изпълнител: Община Силистра, Отдел „Образование”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра - лектор • 2011 - 2012 г. Проект: „Превенция на рисковете, свързани с употребата на алкохол и тюневи продукти от деца на възраст 12-14 години”, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” - лектор • 2011 г. - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на взаимодействието училище - семейство” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта • 2010 г. - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на социо-културното разнообразие в училище” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта • 2009 - 2011 г. Проект: „Първична превенция на употребата на алкохол и тютюневи продукти при ученици V –VII клас” по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” - лектор • 2008 – 2009 г. - Проект: „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции”, по Оперативна програма «Админстративен капацитет» на „Структурни фондове на Европейския съюз” и МОН, Столична община, Община Варна. - лектор • 2008 - 2009 г. - Проект: „Заедно живеем, учим и творим” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” на „Структурни фондове” на ЕС. Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на мултикултурно образование. СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен - лектор • 2009 г. - Проект: "Първична превенция на наркомании с ученици от пети до седми клас „Да изчистим „тревата” пред вратата” по програма на Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и СОУ „Гео Милев”, ОУ „Антон Страшимиров” и ОУ „Черноризец Храбър” гр. Варна, - ръководител проект, лектор • 2008 – Научно-изследователски проект „Методики за комплексен анализ на семейството като възпитателна среда” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта • 2008 г.- Проект: "Първична превенция на наркомании към Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и Фондация „Деца на Балканите” -Проектът е удостоен с „Наградата за превенция на употребата на дрога - 2008” на Европейската комисия и група ПОМПИДУ - ръководител проект, лектор • 2007 г. - Обучение за обучители по проект: „Укрепване на гражданското общество чрез инициативи за изграждане капацитета в сферата на социалното законодателство на Европейския съюз и усвояване на Структурните фондове” - участник в обучението • 2006 - 2008 г. Проект: „Въвеждане на медиацията като превенция на насилието и конфликтите в семейството в училището и обществото”, Министерство за работа на френската комуна със страните от ЕС, Белгия, Европейски център по медиация, Брюксел. Министерство на социалните грижи, Министерство на правосъдието на Република България. Обучение на специалисти по медиация –лектор • 2006 г. - Проект: "Първична превенция на наркомании към Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и Фондация „Деца на Балканите”, ръководител проект, лектор • 2004 – 2005 Проект: „Промоция на семейна медиация”. Европейски център по медиация, Брюксел, Асоциация „SOS – семейства в риск” – Варна. Обучение на специалисти по семейна медиация - участник в обучението • 2004 - 2005 г. - Проект: „Разпространение на най-добрите практики за защита на децата в Североизточна България” - Сдружение „Гаврош” гр. Варна и Фондация ОАК – Швейцария, участник в обучението • 2004 г. – 2005 г. – Проект „ Укрепване капацитета на НПО, работещи с млади хора” на Фондация „Организационна подкрепа” , участник в обучението • 2003 г. - Образователен проект по превенция на наркомании „Не е достатъчно да кажеш „Не!””към Дирекция Младежки дейности и спорт на Община Варна - лектор • 1999 г. - Образователен проект „Съвременни форми и методи на обучение” към Stichting Oost Europa Projecten (STOEP) – Нидерландия - участник в обучението" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(137) "от 2003 - координатор на секторна програма "Еразъм" за Педагогически факултет" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(328) "от 2010 - Съюз на учените в България от 2012 - Международен изследователски институт, S.R.O., Словакия от 2012 г. - Член на редакционна колегия на списание: Practice and Theory in Systems of Education – Унгария" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(168) "2008 - "Европейска награда за превенция на дрога за 2008" на Европейската комисия и група ПОМПИДУ" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Пенка Петкова Кожухарова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 209

Телефон: 054 830365 вътр.116

Email: p_kozhuharova@abv.bg, p.kozhuharova@shu.bg

Приемно време: първа седмица вторник: 12.00 ч. – 13.00 ч.

Завършен университет, специалност

1986 - 1990 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски”, Начална училищна педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

1991 – 2001 г. - учител в СОУ „Св. Кл. Охридски” , гр. Варна

Заемани академични длъжности

2001 - асистент

2002 - главен асистент

2010 - доцент по педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 05. 07. 01)

Придобити научни степени

2000 - доктор по педагогика (научна специалност Теория на възпитанието и дидактика - 05. 07. 01)

Водени лекции и/или упражнения

В бакалавърски програми: Педагогика (от 2001), Дидактика (от 2001), Сравнително образование (2001-2007), Теория на възпитанието (2002-2006), Семейна педагогика (от 2003), Увод в педагогиката (2003 - 2009), Педагогическа социология (от 2007), Образователни технологии (2011), Теории за образованието (2016), Педагогическа диагностика (2016)

Избираеми дисциплини: Системи за превантивна и корекционно-възпитателна работа с деца и младежи с девиантно поведение (от 2004), Евроинтеграция и образование (от 2004), Частното образование в България (от 2005), Разработване и управление на образователни проекти (от 2005), Работа с изоставащи и отпадащи ученици (2007), Неправителствени образователни организации с идеална цел (2011), Мениджмънт на ученическия клас (2016)

В магистърски програми: Иновационен мениджмънт в образованието (2011), Мениджмънт на ученическия клас (2016)

Избираеми дисциплини: Разработване и управление на образователни проекти (от 2005), Мониторинг на образователни системи (2011) мениджмънт на качеството на образованието (2016)

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

септември 2006 - лекционен курс по Сравнително образование в Университет за професионално образование, Хага, Нидерландия - по преподавателска мобилност на секторна програма "Еразъм",

ноември 2010 - лекционен курс Училищно-базирани програми за превенция на употребата на психоактивни вещества в Ротердамски университет, Нидерландия - по преподавателска мобилност на секторна програма "Еразъм"

януари 2013 - преподавателска мобилност по секторна програма "Еразъм", Университет на Модена и Реджио Емилия – УНИМОРЕ (UNIMORE – Modena - Reggio Emilia), Италия

септември 2016 г. - преподавателска мобилност по по К1 на програма "Еразъм" +, Университет на Фафе (IESF), гр. Фафе, Португалия

септември 2018 г. - преподавателска мобилност по К1 на програма "Еразъм" +, Университет Тарту, Колеж Нарва, Естония

Области на научни интереси

Научни интереси в областта на дидактиката, теория на възпитанието, превантивната педагогика, иновационният мениджмънт в образованието

Специализации

1990 - Специализация по руски език в ШУ «Епископ Константин Преславски»

1991 - Специализация по френски език в ШУ «Епископ Константин Преславски», ДИПКУ „Д-р Петър Берон” - Варна

1992 –1993 - Следдипломна специализация "Общуването в началното образование" в ШУ «Епископ Константин Преславски», ДИПКУ „Д-р Петър Берон” - Варна

2004 – 2005 - Специализация по „Семейна медиация”, Европейски център по социална медиация, Брюксел, Белгия

Участия в международни и национални научни проекти

• 2018 – Научно-изследователски проект: "Удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението", 2018, РД-08-168/09.02.2018

• 2017 – Научно-изследователски проект: "Българското образование в контекста на новата нормативна уредба", 2017, № РД-08-82/03.02.2017 г.2016 г. -

• 2016 - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на качеството на образованието РД -08-138 / 08. 02. 2016 г., по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски” - научен ръководител

• 2016 – 2019 Проект: „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция”, Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Мярка: Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи. Финансирана от Федерален съвет на Швейцария, представляван от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, МТСП и Община Шумен в партньорство с ШУ „Еп. Константин Преславски“

• 2016 - Проект „Студентски практики“, по програма "Наука и образование за интелигентен растеж", МОН, ШУ "Еп. Константин Преславски" - академичен наставник

• 2016 - Проект: „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, Проектът се финансира в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.дог. №277/21.01.2015г.. Водещ партньор: Фондация „Арете“. Партньори: Фондация „Америка за България“, ШУ „Еп. К. Преславски“

• 2016 - Проект: Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V –VII клас” по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” – Д 16000316ВН – ръководител програма

• 2015 - 2016 Проект: IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents and Application No. 557109-EPP-1-2014-EL-SPO-SCP

• 2015 Проект: „Иновации в образованието“ по програма за научни изследвания на ШУ. 2015г.

• 2015 Проект „Roma Matrix – общи дейности, насочени срещу расизма, нетолерантността и ксенофобията“ по програма „Основни права и гражданство“, на ЕС. Областна администрация Варна. 2015 г.

• 2014 - 2015 Проект: COACH4U – Коучинг умения за специалисти в обучението на възрастни, Програма за учене през целия живот, Секторна програма Грюндвиг, ШУ „Еп. Константин Преславски“, - участник в проекта.

•2014 г. Научно-изследователски проект: Иновативни практики в мениджмънта на училището, по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

•2013 - Проект: „Квалификация на педагогическите специалисти“ – Едногодишно специализиращо обучение във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител“; MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС, ШУ „Еп. Константин Преславски“ – лектор

• 2013 г. Научно-изследователски проект: „Иновации в образованието – включващо образование” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

• 2012 - 2013 г. - Проект: "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", в рамките на приоритетна ос 4 от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - лектор

• 2013 - Проект: „Квалификация на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

• 2013 - Проект: „Квалификация на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците” , MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

• 2013 - Проект: „Квалификация на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години” - MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

• 2013 - Проект: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“- MOН, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС - лектор

• 2013 - Проект: „Студентски практики“- Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз- академичен наставник

• 2012 - 2013 г. Проект: „Ела в моя свят” по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема BG051PO001 - 4.1.04. "Подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности"Изпълнител: ОУ"Стефан Караджа" гр. Добрич, ШУ „Еп. Константин Преславски, РЦ „Карин дом”, Варна - лектор

• 2012 - 2013 г. Проект: „Слънцето греее еднакво за всички”по програма на ЦОИДУЕМ към МОМН и „Ромски образователен фонд”, Будапеща. Изпълнител: Търговска гимназия „Атанас Буров”, гр. Силистра - лектор

• 2012 - 2013 г. Проект: „Заедно живеем, учим и творим” по оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси”. Изпълнител: СОУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен - лектор

• 2012 г. - Научно-изследователски проект: „Иновации в образованието” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

• 2011 – 2012 г. Проект: „Радостта да си приет”, по програма на ЦОИДУЕМ към МОМН и „Ромски образователен фонд”, Будапеща, Изпълнител: Община Силистра, Отдел „Образование”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра - лектор

• 2011 - 2012 г. Проект: „Превенция на рисковете, свързани с употребата на алкохол и тюневи продукти от деца на възраст 12-14 години”, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” - лектор

• 2011 г. - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на взаимодействието училище - семейство” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

• 2010 г. - Научно-изследователски проект: „Мениджмънт на социо-културното разнообразие в училище” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

• 2009 - 2011 г. Проект: „Първична превенция на употребата на алкохол и тютюневи продукти при ученици V –VII клас” по програма на Община Варна, Дирекция „Превенци” - лектор

• 2008 – 2009 г. - Проект: „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции”, по Оперативна програма «Админстративен капацитет» на „Структурни фондове на Европейския съюз” и МОН, Столична община, Община Варна. - лектор

• 2008 - 2009 г. - Проект: „Заедно живеем, учим и творим” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” на „Структурни фондове” на ЕС. Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на мултикултурно образование. СОУ „Сава Доброплодни” гр. Шумен - лектор

• 2009 г. - Проект: "Първична превенция на наркомании с ученици от пети до седми клас „Да изчистим „тревата” пред вратата” по програма на Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и СОУ „Гео Милев”, ОУ „Антон Страшимиров” и ОУ „Черноризец Храбър” гр. Варна, - ръководител проект, лектор

• 2008 – Научно-изследователски проект „Методики за комплексен анализ на семейството като възпитателна среда” по програма за научни изследвания на ШУ „Еп. К. Преславски”, участник в проекта

• 2008 г.- Проект: "Първична превенция на наркомании към Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и Фондация „Деца на Балканите” -Проектът е удостоен с „Наградата за превенция на употребата на дрога - 2008” на Европейската комисия и група ПОМПИДУ - ръководител проект, лектор

• 2007 г. - Обучение за обучители по проект: „Укрепване на гражданското общество чрез инициативи за изграждане капацитета в сферата на социалното законодателство на Европейския съюз и усвояване на Структурните фондове” - участник в обучението

• 2006 - 2008 г. Проект: „Въвеждане на медиацията като превенция на насилието и конфликтите в семейството в училището и обществото”, Министерство за работа на френската комуна със страните от ЕС, Белгия, Европейски център по медиация, Брюксел. Министерство на социалните грижи, Министерство на правосъдието на Република България. Обучение на специалисти по медиация –лектор

• 2006 г. - Проект: "Първична превенция на наркомании към Общински център по превенция на наркомании, гр. Варна и Фондация „Деца на Балканите”, ръководител проект, лектор

• 2004 – 2005 Проект: „Промоция на семейна медиация”. Европейски център по медиация, Брюксел, Асоциация „SOS – семейства в риск” – Варна. Обучение на специалисти по семейна медиация - участник в обучението

• 2004 - 2005 г. - Проект: „Разпространение на най-добрите практики за защита на децата в Североизточна България” - Сдружение „Гаврош” гр. Варна и Фондация ОАК – Швейцария, участник в обучението

• 2004 г. – 2005 г. – Проект „ Укрепване капацитета на НПО, работещи с млади хора” на Фондация „Организационна подкрепа” , участник в обучението

• 2003 г. - Образователен проект по превенция на наркомании „Не е достатъчно да кажеш „Не!””към Дирекция Младежки дейности и спорт на Община Варна - лектор

• 1999 г. - Образователен проект „Съвременни форми и методи на обучение” към Stichting Oost Europa Projecten (STOEP) – Нидерландия - участник в обучението

Организационна дейност

от 2003 - координатор на секторна програма "Еразъм" за Педагогически факултет

Членства в научни организации

от 2010 - Съюз на учените в България

от 2012 - Международен изследователски институт, S.R.O., Словакия

от 2012 г. - Член на редакционна колегия на списание: Practice and Theory in Systems of Education – Унгария

Държавни и/или научни награди

2008 - "Европейска награда за превенция на дрога за 2008" на Европейската комисия и група ПОМПИДУ

Монографии

2016г. - Kozhuharova, P. Yordanova, N., Stoychev Ch., Petkov P., Simeonova T., The Manifestations of Violence and Discrimination in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs. State of the Art and Needs Analysis. Shumen, 2016.

2015г. - Kozhuharova, P. Yordanova, N., Simeonova T., Stoychev Ch. Petkov P., The Manifestations of Violence and Discrimination in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs in Bulgaria. Shumen, 2016.

2008г. - Кожухарова, П. Изоставащите ученици: причини за затрудненията, диагностика, образователни стратегии. Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски”, 2008, 324 с

2008г. - Кожухарова, П. Деца с асоциално поведение. Педагогически аспекти. Шумен, УИ „Еп. Константин Прславски”, 2008, 324 с

Учебници

2018г. - Кожухарова, П. Методическо ръководство за учители за превантивна работа в VI клас. Варна. (под печат)

2018г. - Кожухарова, П. Методическо ръководство за учители за превантивна работа в V клас. Варна. ISBN 978-619-7498-01-1

2009г. - Кожухарова, П., Димитрова, И., Тоцева, Я., Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт в процеса на децентрализацияи оптимизация на образователните институции., В. 2009.

2008г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти. София, Издателство „Сиела”, 2008, 360 с.

Учебни помагала

2018г. - Кожухарова, П. Какво трябва да знаем за...тютюн, алкохол, анаболни стероиди: книжка за VI клас. Варна. (под печат).

2018г. - Кожухарова, П. Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас. Какво трябва да знаем за...тютюн, алкохол, кофеин: книжка за V клас. Варна. ISBN 978-619-7498-00-4

2014г. - Кожухарова, П., Педагогическа социология. Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите училища, Ш., 2014

2014г. - Кожухарова, П., Европейска интеграция и образование. ШУ, 2014.

2014г. - Кожухарова, П., Разработване и управление на образователни проекти. Учебно помагало за електронно обучение. Ш. 2014.

Студии

2016г. - Kozhuharova, P. Yordanova, N., Stoychev Ch., Petkov P., Simeonova T., Methodology and Instruments for Conducting a Study. State of the Manifestations of Violence and Discrimination in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs. Shumen, 2016. pp.58.

2016г. - Kozhuharova, P. Yordanova, N., Stoychev Ch., Petkov P., Simeonova T., Training Need and Methodology Report:The Manifestations of Violence and Discrimination in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs. State of the Art and Needs Analysis. Shumen, 2016. с.50.

Статии

2018г. - Kozhuharova, P.,Imteraction between scool and family of roma ethnicity.10th International Conference for Theory and Practice in Education.Budapest, 2018 (под печат)

2018г. - Kozhuharova, P., C. Stoychev; N. Yordanova, T. Simeonova. Educational Resource for Prevention of Discrimination in Grassroots Sports in School and in Sports Clubsq,PEDAGOGIKA-PEDAGOGY Volume: 90 Issue: 1 Pages: 81-90 Published: 2018 Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=Analyze&qid=4&SID=E4NPBs2IB4nTHC39VHr&page=1&doc=1

2017г. - Кожухарова, П., Портфолиото на учителя като технология за представяне на професионални достижения на учителите. IInternational scientific refereed online journal SOCIOBRAINS.Issue , May, 2017. , pp. 202-209. ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 4.308) - (български)

2017г. - Kozhuharova, P., Stoychev, C., Simeonova, T., Open learning resurs for prevention of discrimination in in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs // International Scientific Conference „Sport Recreation Helt “, Beograd, 2017, pp. 418-425

2017г. - Кожухарова, П. и др., Образователни ресурси за превенция на дискриминацията и насилието в масовия спорт в училище и в спотните клубове. Антологията по неформално образование, СУ „Св. Климент Охридски“, 2017. (Под печат)

2017г. - Kozhuharova, P., Yordanova, N., Simeonova T., Stoychev Ch. Petkov P.Inovative Learning Resourses for Foster Equal Participation Grassroot Sports Dealing with Discrimination and violence incidents. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017.

2017г. - Kozhuharova, P. Yordanova, N., Simeonova T., Stoychev Ch. Petkov P., Prevention of Discrimination, Rasisme and Violence in Grassroots Sport in Bulgaria. International research and practice conference: "Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences". Kherson–Kielce, Ukraine–Poland, 2017.

2017г. - Kozhuharova, P., School-based Prevention of the Use of Drugs in the context of the legal and Strategic Documents SOCIOBRAINS.Issue 39, November, 2017. , pp. 305-314. ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 4.308) - (български)

2016г. - Kozhuharova, P. Yordanova, N., Stoychev Ch., Petkov P., Simeonova T., Prevention of of Discrimination and Violence in Grassroots Sport in School and in Sport Clubs. European Journal of Training and Development Studies (EJTDS) Vol 3, Issue 5, December 2016, р. 14-25. APS Impact Factor: 7.01– (английски) ISSN 2057-5238(Print) ISSN: ISSN 2057-5246(Online),

2016г. - Kozhuharova, P., Todorova, R., Ivanova, I. "Coaching for Adult Learners and Educators: Needs and Expectations" In: British Journal of Education, vol. 1, issue 1, January 2016, pp. 8 -19, impact factor: 7,89 http://www.eajournals.org/journals/british-journal-of-education-bje/vol-4-issue-1-january-2016

2016г. - Кожухарова, П. Взаимодействие между училището и семейството при превенция на изоставането и отпадането на децата от училище. Международна научна конференция „Иновации в образованието“, ПФ, ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2016 г. с. 715 -726.

2015г. - Кожухарова, П. и др. Проучване на проявите на дискриминация и насилие в училищния и клубен спорт, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ , Том. ХIX . Педагогически факултет (в съавт. с: Н. Йорданова, Г. Колев, Ч. Стойчев, Т.Симеонова, Пл.Петков), Шумен, 2015. С. 1046 – 1053.

2015г. - Кожухарова, П. Състояние на употребата на алкохол и тютюн и насоки за реализиране на превантивна дейност в училище. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ , Том. ХIX . Педагогически факултет, Шумен, 2015. с. 779 – 789.

2015г. - Kozhuharova, P., Substance Use by Sevent-Graders in the Context of Implementation of a School-Based Prevention programme // "Zagadnienia spoleczne", Number 2 , V 1. 2015. p. 31 – 49.

2015г. - Kozhuharova, P., Proffesional Attitudes of the Theacers in Implementation of a School-Based programme for the Prevention of the Use of Psychoactive Substances among in 5-7 grade // Practice and Theory in Systems of Education // Number 10, Issue 4, 2015, (под печат)

2015г. - Кожухарова, П. и др. Мониторинг върху приложението на принципа за равенство на половете и превенция на дискриминацията. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ , Том. ХIX . Педагогически факултет, (в съавт. с Н. Йорданова, Г. Колев, Ч. Стойчев, Т.Симеонова, Пл.Петков), Шумен, 2015. с. 1053 - 1064.

2014г. - Кожухарова, П. Рискови и предпазващи фактори за употребата на алкохол и тютюневи продукти от ученици 5-6 клас // Иновации в образованието. Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", том XVIII, Педагогически факултет. Ш., 2014 , с. 550-558.

2014г. - Кожухарова, П., Електронното портфолио като технология за оценяване на постиженията на студентите, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014, с. 585 – 590.

2014г. - Кожухарова, П. Индикатори за мониторинг на приложението на информационни и комуникационни технологии в училище. // Известия на Съюза на учените, С., Том 27, Съюз на учените, Технически университет – София, 2014, с. 48-51.

2013г. - Кожухарова, П., Рискови фактори за употребата на психоактивни вещества от учениците в прогимназиален етап на обучение, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", том XVII, Педагогически факултет, Ш., 2013. с. 442-450

2012г. - Кожухарова, П. Взаимодействие със семейството при реализиране на училищно-базирана програма за превенция на употребата на психо-активни вещества // Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Том ХVI D, Педагогически факултет, Иновации в образованието, Шумен, 2012, 419-429 с.

2012г. - Kozhuharova, P. Prevention of the Use of Psychoactive Substances among 5th to 7th graders // Practice and Theory in Systems of Education // Volume 7, Number 4 2012, pp. 439-452

2011г. - Kozhuharova, P. Study of Smoking and Use of Alcohol of Among 5–th to 7-th Graders and Guidelines for Kozhuharova, P., Implementation of a School-Based Program for the Use ofPsychoactive, 18 – th Mayors` Conference, Еuropean Cities Against Drugs, Varna, 2011.pp. 5-22

2011г. - Кожухарова, П. Проучване на употребата на алкохол и тютюневи продукти сред ученици от V-VII клас // Наркотици и наркомании // год. 7, бр. 3-4, 2011, с. 7-16

2010г. - Кожухарова, П. Мобилността по програма „Еразъм” на Европейския съюз като предпоставка за повишаване на качеството и иноваците във висшето образование //Иновации в образованието, Шумен, 2010, с.119-129

2009г. - Kozhuharova, P. Learning Styles and Strategies for Teaching by the Students with Different Etnical Background // The 5-th International Balkan Education and ScienceCongress, Trakya University - Edirne, vol. 2, 2009, pp. 284-286

2009г. - Кожухарова, П. Модел за диалог и партньорство между местните власти и неправителствените организации при провеждане на мониторинг на проекти // Модели за диалог и партньорство между местните власти и неправителствените организации, Шумен, 2009, с. 113 -127

2008г. - Кожухарова, П. Първична превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от пети до седми клас // Наркотици и наркомании, год. 4, бр. 5-6,2008, с. 12-16

2008г. - Кожухарова, П. Програма за взаимодействие между училището и семейството в процеса на възпитание на деца от ромски етнос // Многообразие без граници,Институт „Отворено общество”, В. Търново, 2008, с. 192-203

2007г. - Кожухарова, П., Климов, П. Образователни проекти във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”, реализирани по предприсъединителните програми на ЕС. // Научни трудове на ВВМУ“Н. Й. Вапцаров”, 2007, №28, с. 245-251

2005г. - Кожухарова, П. Диагностика на готовността на деца билингви за обучение в училище // Психология журнал, 2005, № 16, с. 10-16

2004г. - Кozhuharova, P., “ School for Parents” - Social And Educational Programme For Families Of Romi Ethnicity. // The 2-nd International Balkan Education Congress, TrakyaUniversity, Edirne, 2004, рр. 600-604

2004г. - Кожухарова, П. Зависимости между стила на учене и неуспеваемостта на учениците в условията на интернатно обучение // Образование и толерантност , Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" - Сдружение "Етнотолеранс", 2004, с. 146-153

2003г. - Кожухарова, П., В. Попова, Влияние на народните приказки при формиране на етнокултурна идентичност при деца от различен етнос // сп. Стратегии на образованието и научната политика. Юбилейна научна сесия “Общество на знанието и образование за всички” – 21-23 февруари 2003, София, с. 407-415

2002г. - Кожухарова, П., Йорданов, Н. Апостериорен анализ на дидактически тест по дисциплината “Тактика на ВМС” във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” // Научни трудове на ВВМУ“Н. Й. Вапцаров”, 2002, №25, с. 138-141

2002г. - Кожухарова, П., Димитров, Хр. Апостериорен анализ на дидактически тестове по дисциплината “Минно и противоминно оръжие” във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” // Научни трудове на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2002, №25, с. 141- 145

2002г. - Кожухарова, П. Анализ на тестови въпроси и задачи по Теория на възпитанието // 30 години педагогически колеж – Научни трудове на педагогически колеж, Добрич, 2002, с. 195-199

2002г. - Кожухарова, П., В. Попова, Особености в рецепцията на народната приказка при деца от различни етноси // Епископ Константинови четения – Шумен, 2002,с.145-152

1997г. - Кожухарова, П., Л. Адамова, Система от тестови задачи по български език за IV клас: Синтаксис // Кандидат гимназист, 1997, № 29, с. 3-4

1997г. - Кожухарова, П., Л. Адамова, Система от тестови задачи по български език за IV клас: Морфология // Кандидат гимназист, 1997, № 30-31, с. 3-4

1991г. - Кожухарова, П. Семейството и отклоненията в поведението на децата. // Начално образование, 1991, № 4, с. 68-73

Доклади

2018г. - 5. Кожухарова, П., Потребности и нагласи на родителите при реализиране на превенция на употребата на психоактивни вещества. Международна научно-практическа конференция „ Неформалното образование пред предизвикателствата на ХХI век“. СУ, 2018 (под печат)

2018г. - Кожухарова, П. , Н. Йорданова, Т., Симеонова. Пилотиране на модели за спортни дейности със студенти с наднормено тегло и затлъстяване. Педагогическото образование - традиции и съвременност. Международна научна конференция. Великотърновски унивреситет “Св. Св. Кирил и Методий“. Велико Търново, 2018.

2016г. - Кожухарова, П. Развитие на умението за критично мислене в обучението.// Иновации в образованието. Сборник с научни трудове от пътуващ семинар. Педагогически факултет на ШУ „Еп. К. ПРеславски“, 2016 г. с. 264 – 275.

2015г. - Кожухарова, П. Реализирани проекти и добри практики по приоритетните области на стратегията за интеграция на ромите в област Варна. Сборник с доклади от конференция на Roma MATRIX, Областна администрация Варна, НЧ, Просвета, Варна, 2015.

2015г. - Кожухарова, П. Технология за разработване на учебен проект в процеса на обучение. Доклади от пътуващ семинар. Шумен. 2015 г. с.271-279

2015г. - Кожухарова, П. Взаимодействие на училището със семейството в процеса на намаляване на дела на отпадащите и преждевременно напускащите образователната система. Сборник с доклади от конференция на МОН, Варна, 2015.

2013г. - Кожухарова, П., Ученическото портфолио като елемент от плана за индивидуална работа, Научно-практическа конференция "Интеркултурното образование като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от училище", ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Сдружение „Амалипе”, ВТ, 2013, с. 281-287

2012г. - Kozhuharova, P. Prevention of the Use of Psychoactive Substances among 5th to 7th graders // 5th International Conference for Theory and Practice in Education (Information and Education) // University of Miskolc, Miskolc, Hungary, 2012

2012г. - Кожухарова, П. Причини за употребата на психо-активни вещества от учениците, Иновации в образованието, Международен семинар, Шумен – Риека, 2012, 181-193 с.

2012г. - Кожухарова, П., Проблемни аспекти при реализиране на училищно-базирана програма за превенция на употребата на психо-активни вещества в 5-7 клас // Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа”, СУ „Св. Климент Охридски” (под печат)

2011г. - Koжухарова, П. Училищно – базирана програма за първична превенция на употребата на алкохол и тютюневи продукти за ученици от V, VІ и VІІ клас на СОУ ( в съавт. с М. Бонева), Сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, В., 2011, с. 36-43.

2011г. - Кожухарова, П. Индикатори за влияние на семейството върху изоставането и неуспеваемостта на учениците. // Научна конференция с международно участие, посветена на 40 години от основаването на ШУ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2011с. 228-237.

2009г. - Кожухарова, П. Индикатори за готовността за училище на бъдещи първокласници. // Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ в., Варна, 2009, с. 314-320

2009г. - Кожухарова, П. Зависимости между стила на учене при ученици с ниски учебни постижения и използваните от учителите стратегии на преподаване. // Научна конференция с международно участие: „Съвременното обучение между теорията и практиката” СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 2009 с. 323 - 332

2009г. - Кожухарова, П. Зависимости между стила на преподаване и когнитивния стил на учителите. // Научна конференция с международно участие, посветена на 25години от основаването на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Т. 2009, с. 147-152.

2007г. - Кожухарова, П. Ученическото портфолио като способ за индивидуализация на обучението. // Международна научно-практическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”, Варна, 2007, с. 212-216

2007г. - Кожухарова, П. Влияние на училищната готовност на деца-билингви върху учебните постижения в края на първи клас. // Сборник с доклади от научна конференция"Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика: 125 години предучилищно образование в България", СУ, "Кл. Охридски", Китен, 2007, с. 216-224

2006г. - Кожухарова, П. Зависимост между мотивацията за учебна дейност и равнището на разпределение на интересите при учениците с ниски учебни постижения. //Сборник с доклади от научна конференция "Приложна психология и социална практика" , ВСУ "Ч. Храбър", 2006, с. 156 -166

2005г. - Кожухарова, П. Условия и фактори, детерминиращи употребата на наркотици при учениците // Сборник с доклади и съобщения от Юбилейна научна конференция:Образование и изкуство, Т. ІV, Шумен, 2005, c. 91-94

2005г. - Кожухарова, П. Изследване на началната училищна готовност на деца-билингви. // Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция, Шуменскиуниверситет "Еп. Константин Преславски" - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учители, Варна, 2005, с. 317-324

2005г. - Кожухарова, П. Зависимости между стила на учене по модела "Перцептуални модалности" и академичните достижения на учениците. // Приложна психология и социална практика, ВСУ "Ч. Храбър", Варна 2005, с. 87- 95

2004г. - Кожухарова, П. Влияние на педагогическите възгледи на Я. А. Коменски върху учебната литература в България в годините след Освобождението. // Конференция „1100 години Преславски събор” – Шумен, Шуменски университет, 2004, с. 281-284

2004г. - Кожухарова, П. Специфика на интересите на малолетни с девиантно поведение в зависимост от равнището на тяхното въздействие, разпределение и обхват. //Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Бургаски свободен университет, 2004, с. 112-119

2004г. - Кожухарова, П. Стратегия за първична превенция на употребата на наркотици. // Сборник с доклади и съобщения от Международен семинар "Образование завсички", Шуменски университет "Еп. Константин Преславски" - Център за педагогически изследвания - Варна , 2004, с. 91-95

2004г. - Кожухарова, П., Попова, В. Формиране на религиозна култура чрез художествени текстове в часовете по извънкласно четене. // Сборник с доклади и съобщения от Международна научно-практическа конференция "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век", Варна, 2004, с. 308-312

2004г. - Кожухарова, П. Начална училищна готовност на деца-билингви за обучение в училище. // Сборник с доклад и съобщения от Научно-практическа конференция.Сп. Психология журнал, Варна, 2004 с. 56-67

2003г. - Кожухарова, П. Експериментален модел на система за превантивната и корекционно-възпитателна дейност в начална училищна степен // Превантивнатапедагогика като научно познание, София: СУ, 2003, с. 304-315

2003г. - Кожухарова, П. Взаимодействие между семейството и училището при преодоляване на отклонение в социалното поведение на детето. // Националнанаучно-практическа конференция с международно участие – Шумен, 2003, с. 139-146

2003г. - Кожухарова, П. Социално-педагогическите детерминанти на неуспеваемостта на учениците в условията на интернатно обучение. // Сборник на доклади отконференция на тема “Равен шанс за образование и социална интеграция”, Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски”, 2003 с. 59-66

2003г. - Кожухарова, П. Психолого-педагогически детерминанти на неуспеваемостта на учениците в условията на интернатно обучение. // Приложна психология и социална практика, ВСУ “Ч. Храбър”, 2003, с. 162-170

2002г. - Кожухарова, П. Особености на отклоненията в социалното поведение на ученици в начална училищна възраст. // Сб. с док. от юбилейна научна конференция смеждународно участие ”30 години институт по психология – МВР”, София, 2002, с. 97-107

2002г. - Кожухарова, П., Идеите на Ян Амос Коменски за нравственото възпитание и техните съвременни измерения // 410 години от рождението на Я. А. Коменски:Национална научна конференция с международно участие – Варна, 2002, с. 80-88

2002г. - Кожухарова, П., Влияние на педагогическите възгледи на Ян Амос Коменски върху учебната литература в България в годините преди Освобождението. // 410 години от рождението на Я. А. Коменски: Национална научна конференция с международно участие – Варна, 2002, с. 88-97

2002г. - Кожухарова, П., Попова, В. Влияние на ромски приказки върху формирането на Аз-образа при деца от ромски етнос. // Национална научно-практическаконференция по приложна психология – ВСУ “Черноризец Храбър” – Варна, 2002, с. 155-164

2001г. - Кожухарова, П., Мавродиева-Лафи, Р. Психологическа готовност на децата за училищно обучение. // Стратегии за осигуряване и оценяване качеството на среднотообразование: Национална научна конференция - Варна, 2001, с. 11-16

2001г. - Кожухарова, П. Зависимости между психомоторната готовност и резултатите от обучението в овладяване на графичния компонент в периода на начално писане. //Стратегии за осигуряване и оценяване качеството на средното образование: Национална научна конференция - Варна, 2001, с. 22-27

2000г. - Система за превантивна и корекционно-възпитателна дейност (в начална училищна степен)

2000г. - Кожухарова, П. Специфика на самооценката при ученици със затруднения в процеса на обучение и отклонения в поведението. // Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие: Международна конференция - Пловдив, 2000, с. 352-356

1998г. - Кожухарова, П. Корекционно-възпитаващ ефект на обучението. // Образованието днес, образованието утре: Сб. док. от Българо-италиански научен симпозиум,София, 1998, с. 77-81

1998г. - Кожухарова, П. Проекции на методите за обучение в системата на корекционно-възпитателна дейност. // Съвременни тенденции в образователните методи и организационни форми на обучение: Научно-практическа конференция, Варна, 1998, с. 36-44

1995г. - Кожухарова, П. Критерии при изработване на педагогическа характеристика за деца с девиантно поведение. // Проблеми на възпитателната работа: Сб. док. отнаучно-практическа конференция, Шумен, 1995, с. 295-298

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. „Педагогика” и научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика" на тема: „Диференциация на обучението по педагогически дисциплини в съответствие със стила на учене", на Юрий Петров Клисаров, Технически университет - София, Инжинерно-педагогически факултет - Сливен

Цитирания

2018г. - Кожухарова, П., Електронното портфолио като технология за оценяване на постиженията на студентите, 2014, Пета национална конференция по електронно обучение във висшите училища, Русе, 2014. В: Модел за развитие на когнитивни умения за критично мислене на студенти по дентална медицина в дисциплината Металознание, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ (под печат)

2016г. - Кожухарова П. П. Изоставащите ученици: Причини за затрудненията, диагностика, образователни стратегии. -Шумен, 2008. Развитие личности педагога и обучающегося в образовательном пространстве начальной школы и вуза. Материалы Всероссийской (с международным участием)научно-практической конференции. Под ред. Л. И. Буровой . 2016. С. 273-289.

2016г. - Кожухарова П. П. Разработване и управление на образователни проекти. - София, 2008. Развитие личности педагога и обучающегося в образовательном пространстве начальной школы и вуза. Материалы Всероссийской (с международным участием)научно-практической конференции. Под ред. Л. И. Буровой . 2016. С. 273-289.

2016г. - Кожухарова, П. Деца с асоциално поведение. Педагогически аспекти. Шумен, УИ „Еп. Константин Прславски”, 2008, Марчева, П. Артпедагогика. Училище. Арттерапия, артпедагогиката. Авангард Прима, 2016.

2016г. - Кожухарова, П. Програма за взаимодействие между училището и семейството в процеса на възпитание на деца от ромски етнос. Многообразие без граници, Институт „Отворено общество”, В. Търново, 2008, с. 192-203. Цитирано в: Христова, Ж. Ромското семейство // Училище за двама, бр. 35, 2015 г.

2016г. - Кожухарова, П. (2014), Рискови и предпазващи фактори за употреба на алкохоли тютюневи продукти от ученици 5.-7. Клас // Годишник на Шуменски университет "Еп. К. Преславски, Шумен, стр. 551 Цитирано в: Люцканова, Е. (2015), Социално-педагогически и психологически измерения на социалната работа с деца в риск, Шумен, на с. 32.

2016г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти./ Я. Тоцева, П. Кожухарова. С.: Сиела, 2008. Цитирано в: Educational Projects in the Context of the Artistic and enlightenment Ideas. Markova D. Т, Baleva, A.P, Yankova, Y. B. // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) PEDAGOGIKA, 2, 2015, с. 11.

2016г. - Кожухарова, П. (2014), Рискови и предпазващи фактори за употреба на алкохоли тютюневи продукти от ученици 5.-7. Клас // Годишник на Шуменски университет "Еп. К. Преславски, Шумен, стр. 551 Цитирано в: Люцканова, Е. (2015), Социално-педагогически и психологически измерения на социалната работа с деца в риск, Шумен, на с. 32.

2015г. - Кожухарова, П. Деца с асоциално поведение. Педагогически аспекти. Шумен, УИ „Еп. Константин Прславски”, 2008, Цитирано в: Рачева, С. Възпитанието в българското семейство. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“ , Том. ХIX . Педагогически факултет, Шумен, 2015. с. 889.

2014г. - Кожухарова, П. Изоставащите ученици: причини за затрудненията, диагностика, образователни стратегии. Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски”, 2008, 324 с. Цитирано в: Въчева, С., Предучилищна педагогика. Модул за електронно обучение, Ш., 2014.

2014г. - Кожухарова, П. Изоставащите ученици: причини за затрудненията, диагностика, образователни стратегии. Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски”, 2008. Цитирано в:: Колишев, Н., Педагогическото умение за индивидуализация на обучението, В. 2014.

2013г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти. София, Издателство „Сиела”, 2008. Цитирано в: Чурукова, Л. Model of the educational system. Гуманитарное пространство, 2013, т. 2., бр. 1 стр. 61 – 73

2013г. - Kожухарова, П. Изоставащите ученици: причини за затрудненията, диагностика, образователни стратегии. Шумен, УИ „Еп. Константин Преславски”, 2008. Цитирано в: Цветанова – Чурукова, Л. Model of the educational system. Гуманитарное пространство, 2013, т. 2., бр. 1 стр. 61 – 73

2012г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти.София, Издателство „Сиела”, 2008. Цитирано в: Дончева, Ю., Възможности и приложения на усвоените от студентите компетенции в учебната дисциплина „Разработване на социално-педагогически проект” Научни трудове на Русенски университет - 2012, том 51, серия 6.2, с. 156.

2011г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти. София, Издателство „Сиела”, 2008. Цитирано в: Николаева, С., Проектът в образованието: актуални измерения на целите, дейностите и резултатите // Годишник на СУ, Книга Педагогика, том 104, 2011, с. 168.

2011г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти. София, Издателство „Сиела”, 2008. Цитирано в: Кирилова, Д., Международна научно-практическа конференция "Съвременни тенденции в предучилищното възпитание" с тема "Проектът - свързващо звено между предучилищното и професионалното образование", Сандански, 2011 г.

2010г. - Кожухарова, П., Тоцева, Я., Разработване и управление на образователни проекти. София, Издателство „Сиела”, 2008. Цитирано в: Божилова, В. Обучение на мениджърите в образователните институции за управление на проекти. // Педагогика, кн. 1, 2010

2008г. - Kozhuharova, P. Experimental model of a system for preventive and corrective educational work in elementary school. Collection of scientific articles from an international conference: Preventive pedagogy as scientific knowledge, Sofia: SU, 2003, 304-315. Цитирано в: O’Moore, A. M., Minton S. J., A Whole School Approach (WSA) Unit B5: Working with Teachers, VISTA: Dublin, Ireland, 2008.

2007г. - Кожухарова, П. Апостеорен анализ на въпроси и задачи от дидактически тестове по военна история. // Сборник с доклади от юбилейна научна сесия с международно участие “120 години Морско училище”, Варна, 2001, с. 152-160. Цитирано в: 4. Стоянов, Н., Усъвършенстване на практически тест по дисциплината „Тактика на ВМС” // Научни трудове. - Варна: ВВМУ, 2007, №28, с. 201