Доц. д-р Светлана Асенова Игнатовскаабв

array(2) { ["bio"]=> array(7) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(371) "ШУ "Еп. Константин Преславски"- специалност "Социална педагогика", специализация - "Социално дело в юношеска възраст" - магистър ШУ "Еп. Константин Преславски"- специалност "Специална педагогика" - магистър" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(122) "асистент - 1999 г. ст. асистент - 2002 г. гл. асистент - 2005 г. доцент - 2012 г." ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(115) "Доктор по Специална педагогика, научна специалност 05.07.04. - 2004 г." ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(689) "Социална работа при деца с нарушения в развитието Методи на работа и организация в специализирани институции за деца и възрастни с увреждания Методи на социална работа с деца и младежи Методи на социална работа с целеви групи Деца с нарушения в психологичното развитие Деца с множествени увреждания Обща и специална педагогика Психология на играта и игрова психотерапия" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(539) "Психология на играта Влияние на подвижните игри за социалното развитие на умствено изостаналото дете Индивидуална и групова социална работа Анализ на методите за социална работа при деца с нарушения в развитието Ролево поведение Играта в процеса на приобщаващото образование и възпитание" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(7842) "Национален проект “Деца със специални образователни потребности” - Обучение на начални учители от общообразователните училища, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” съвместно с Министерство на науката и образованието, 2007. Университетски проект „Формиране на умения за съвместна работа с деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2008; Университетски проект “Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2009; Университетски проект ”Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности”, 2010; Университетски проект "Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания", 2011. Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри“, 2012. Проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък“ – Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2012. Проект BG051PO001-4.1.04 – 0131» ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, Сдружение “Надежда-ЦРД”, ”Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП”, Велико Търново, 2012. Национален проект "Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 "Ела в моя свят", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012. Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП", 2013. Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности”, 2013 - 2014. Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013 - 2014. Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 - 2014. Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014. Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г. Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР - 2018 г. Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г." ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(1016) "Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски" Член на Общото събрание на Педагогически факултет Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет Член (отговорник от катедра "Специална педагогика") на Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучение на Педагогически факултет, 2016 - 2018 г. Отговорник по Научноизследователската и художествено-творческа дейност в катедра Специална педагогика, 2016 - 2018 г. Ръководител на Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП", 2013 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Доц. д-р  Светлана Асенова Игнатовска

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 306A

Телефон: 054 830365 вътр. 204

Email: svetlanab@abv.bg, s.ignatovska@shu.bg

Приемно време: Сряда - от 13.00 до 15.00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Еп. Константин Преславски"- специалност "Социална педагогика", специализация - "Социално дело в юношеска възраст" - магистър

ШУ "Еп. Константин Преславски"- специалност "Специална педагогика" - магистър

Заемани академични длъжности

асистент - 1999 г.

ст. асистент - 2002 г.

гл. асистент - 2005 г.

доцент - 2012 г.

Придобити научни степени

Доктор по Специална педагогика, научна специалност 05.07.04. - 2004 г.

Водени лекции и/или упражнения

Социална работа при деца с нарушения в развитието

Методи на работа и организация в специализирани институции за деца и възрастни с увреждания

Методи на социална работа с деца и младежи

Методи на социална работа с целеви групи

Деца с нарушения в психологичното развитие

Деца с множествени увреждания

Обща и специална педагогика

Психология на играта и игрова психотерапия

Области на научни интереси

Психология на играта

Влияние на подвижните игри за социалното развитие на умствено изостаналото дете

Индивидуална и групова социална работа

Анализ на методите за социална работа при деца с нарушения в развитието

Ролево поведение

Играта в процеса на приобщаващото образование и възпитание

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект “Деца със специални образователни потребности” - Обучение на начални учители от общообразователните училища, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” съвместно с Министерство на науката и образованието, 2007.

Университетски проект „Формиране на умения за съвместна работа с деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2008;

Университетски проект “Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, 2009;

Университетски проект ”Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности”, 2010;

Университетски проект "Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност “Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при работа с деца с увреждания", 2011.

Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри“, 2012.

Проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък“ – Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2012.

Проект BG051PO001-4.1.04 – 0131» ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ”, Сдружение “Надежда-ЦРД”, ”Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП”, Велико Търново, 2012.

Национален проект "Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич" по проект BG051PO001-4.1.04-0019 "Ела в моя свят", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012.

Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП", 2013.

Национален проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности”, 2013 - 2014.

Национален проект BG051PO001 – 4.3.04-0020 „Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ”Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”, 2013 - 2014.

Национален проект BG051PO001 3.3.07-0002 „Студентски практики” - Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 - 2014.

Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности", 2014.

Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015.

Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

Университетски проект „Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене”, Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР - 2018 г.

Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г.

Организационна дейност

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на Общото събрание на Педагогически факултет

Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет

Член (отговорник от катедра "Специална педагогика") на Комисията по оценяване и поддържане качеството на обучение на Педагогически факултет, 2016 - 2018 г.

Отговорник по Научноизследователската и художествено-творческа дейност в катедра Специална педагогика, 2016 - 2018 г.

Ръководител на Университетски проект "Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП", 2013 г.

Дисертации

2004г. - Корекционно-развиващата роля на подвижните игри в началните класове на помощното училище. Ш., 2004.

Монографии

2012г. - Игнатовска, Св. Развитие на социални интеракции чрез играта в процесите на интегрирано обучение. Изд. „Ивис”, В.Т. 2012, 112 с.

2011г. - Игнатовска, Св. Играта в системата на интегрираното обучение на децата с интелектуална недостатъчност. Изд. „Ивис”, В.Т. 2011, 168 с.

2002г. - Игнатовска, Св. Развиващата роля на подвижните игри в началните класове на помощното училище. Ш., 2002.

Учебници

2012г. - Игнатовска, Св. Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност. Унив. изд. “Еп. К. Преславски”. Ш., 2012, 254 с. /в съавт. с И. Карагьозов, Ж. Жеков/

2009г. - Игнатовска, Св. Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. Унив. Изд., Ш., 2009. 212 с.

2000г. - Игнатовска, Св. Развитие на учебната дейност. В гл. ІV, 5.: Психология и педагогика на децата с интелектуална недостатъчност. Част І. Бл., 2000.(в съавт. с Р.Трашлиев, Ив. Карагьозов)

Статии

2019г. - Игнатовска, Св. Насоки и съдържание на социална работа с девиантни лица// Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 355-340, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Игнатовска, Св., Логопедична терапия и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа и дизартрия. Терапевтични принципи и идеи за игри// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 410-417, (в съавт. З. Мустафова), ISSN 1314-6769

2018г. - Ignatovska, Sv., Main methods of social work in children with behavior and emotional disorders, traveling seminar "Innovations in Education" (Edirne - Canakkale - Didim) held from 27 April to 4 May, 2018, www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, pp. 233–236, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, 2018.

2018г. - Игнатовска, Св. Изследване на речевия слухов гнозис при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието – Юбилейна научна конференция: „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, СУ „Св. Кл. Охридски“, 12-13.10.2018, С. (в съавт. с Пл. Петков, В. Кюркчийска)

2017г. - Ignatovska, Sv., Games – factors of socialization and social integration of children with special educational needs, International scientific online journal with impact factor, Issue 34, June 2017, pp. 250–253, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2016г. - Игнатовска, Св. Особености в поведението на зрително затруднени деца с множество увреждания// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 315-321, ISBN: 978-619-00-0477-6

2015г. - Насоки и съдържание на социалната работа при интоксикационни адикции// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 316-321, ISBN: 978-619-00-0265-9

2014г. - Игнатовска Св. Особености при някои невропсихични и когнитивни процеси при ученици с отклонения в развитието. // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. /в съавт. с И. Карагьозов/

2014г. - Игнатовска Св. Някои релации между невропсихични и когнитивни функции при деца със специални образователни потребности. // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща – Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014. /в съавт. с И. Карагьозов, Ж. Жеков/

2014г. - Ignatovska Sv. An enquiry of some factors referring to the children with special educational needs ; Annual of Trakya University, 9th Balkan Education and Science Congres, Edirne - Turkey, 2014 ( co-authors - Pl. Petkov, J. Jekov, N. Chakarova-Saamieva)

2013г. - Игнатовска, Св. Формиращ потенциал на играта // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013.

2012г. - Игнатовска, Св. Общите интелектуални умения като фактор за готовност на умствено изостаналите деца за училищно обучение //Пътуващ семинар "Образователни технологии" - Хърватска и Италия, 2012.

2012г. - Игнатовска, Св. Играта и нейното значение в интегративните процеси //Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски“, Том ХVI D, Научни трудове от конференция „Образователни технологии“ (300 години от рождението на Жан Жак Русо), ШУ, 2012. ISSN 1314-6769

2011г. - Игнатовска, Св. Развитие на сензорните и манипулативните възможности на децата с интелектуална недостатъчност чрез игра в процеса на интегрирано обучение//Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, ІІ част, 2011.

2010г. - Игнатовска, Св. Развитие на ролевото поведение при деца с умствена изостаналост в условията на интегрирано обучение (1-2 клас), сп. Специална педагогика, бр. 2, С., 2010.

2010г. - Игнатовска, Св. Ролята на комуникативните процеси в интеграцията на деца със специални образователни потребности. Сб. научни трудове „Специална педагогика, Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2010. (в съавт. с И. Карагьозов, Ж. Жеков)

2010г. - Игнатовска, Св. Комуникации и комуникативни проблеми при детски аутизъм. Сб. научни трудове „Специална педагогика, Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2010. (в съавт. с Ж. Жеков)

2010г. - Игнатовска, Св. Психолого-педагогическо изследване на комуникативния дефицит при ученици с аутизъм. Сб. научни трудове „Специална педагогика, Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Ш., 2010

2010г. - Игнатовска, Св. Интегриращата среда – фактор за развитие на комуникациите при деца със специални образователни потребности. Сб.„Иновации в образованието”, Ш. 2010. стр. 471-475 (в съавт. с И. Карагьозов, Ж. Жеков)

2010г. - Игнатовска, Св. Особености на ролевото поведение при деца с умствена изостаналост (1-2 клас). Сб. „Иновации в образованието”, Ш. 2010. стр. 513-517

2009г. - Игнатовска, Св. Мястото на подвижните игри в интеграционния процес при ученици с умствена недостатъчност. сп. Специална педагогика, бр. 2, С., 2009. стр. 16-27

2009г. - Karagyozov, I., S. Ignatovska, J. Jekow. Special education students` interactions in integrated education processes. THE 5th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION ANDSCIENCE CONGRESS, Edirne – Turkey, oktober 01-03, 2009.

2009г. - Игнатовска Св. Училищните взаимодействия на деца със специални образователни потребности в процесите на интегрирано обучение, Сборник научни трудове, Специална педагогика, Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, УИ „Еп. Константин Преславски”, Ш., 2009. (в съавт. с И. Карагьозов, Ж. Жеков)

2009г. - Игнатовска, Св. Значението на играта в процеса на интегрирано обучение и възпитание при деца със специални образователни потребности. Сборник научни трудове, Специална педагогика, Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение, УИ „Еп. Константин Преславски”. Ш., 2009.

2004г. - Игнатовска, Св. Интегрирано образование на деца със специфични трудности в обучението (състояние и перспективи). Сб "Образование и изкуство", т. ІІІ., Ш., 2004. (в съавт. с А. Балтаджиева)

2003г. - Игнатовска, Св. Ролята на подвижните игри в корекционно-развиващата работа с умствено изостанали ученици от началните класове. сп. Специална педагогика, бр.4, дек. 2003.

2003г. - Игнатовска, Св. Влияние на подвижните игри за психофизическото и социалното развитие на умствено изостаналото дете. Сборник научни трудове. Специална педагогика и специална психология. Ун.изд. Ш., 2003.

2003г. - Игнатовска, Св. Компенсации и развитие в процеса на игровата дейност на умствено изостаналия ученик. Сборник научни трудове. Специална педагогика и специална психология. Ун.изд., Ш., 2003. (в съавт. с Ив. Карагьозов)

Доклади

2019г. - Насоки и съдържание на социална работа с девиантни лица - Пътуващ семинар "Иновации в образованието" - Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019)

2019г. - Игнатовска, Св., Логопедична терапия и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа и дизартрия. Терапевтични принципи и идеи за игри// Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката", Шумен, октомври 2019 г., (в съавт. З. Мустафова)

2018г. - Основни методи на социална работа при деца с поведенчески и емоционални разстройства – Пътуващ семинар „Иновации в образованието”, Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с. 367-378, ISBN: 978-619-00-0783-8

2018г. - Изследване на речевия слухов гнозис при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието – Юбилейна научна конференция: „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, СУ „Св. Кл. Охридски“, 12-13.10.2018, София

2010г. - Игнатовска, Св. Играта во комуникативните релации каj деца со ПОП во условите на интегрирано обучуванье. Сб. „60 години воспитание, образование,рехабилитациjа и вработуванье на лицата со инвалидност во Република Македониjа”, Битола, маj, 2010.

2007г. - Ignatovska, Sv. Basic directives for social pedagogic work with children with adeviations in their development; Зборник “Дани дефектолога Србиjе” Врньачка баньа, 15-18 jануар, 2007.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Василия Стилианос Андрианаки на тема: „Училищният двор като пространство за усвояване и развитие на социални умения у учениците със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - септември, 2019

2017г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Логопедия), кандидат гл. ас. д-р Пламен Стефанов Петков - ноември, 2017.

2016г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат гл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева - декември, 2016.

Цитирания

2019г. - Игнатовска, Св. Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. Унив. Изд., Ш., 2009. 212 с. Цитирано в: Николова, Сн. Принципи на работа при деца със специални образователни потребности. // Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Игнатовска, Св. Развитие на социални интеракции чрез играта в процесите на интегрирано обучение. Изд. „Ивис”, В.Т. 2012. Цитирано в: Георгиева, Сн., Г. Янкова, За предизвикателствата пред "литературния образователен разговор" в детската градина. // Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 383-398, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Ignatovska, Sv., Games – factors of socialization and social integration of children with special educational needs, International scientific online journal with impact factor, Issue 34, June 2017, pp. 252, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com. Цитирано в: Събева, Г. Образователни направления в детската градина, на които се прави редукция на учебно съдържание. // Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 78-93, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Игнатовска, Св. Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. Унив. Изд., Ш., 2009. Цитирано в: Тодоранова, А. Дейността на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Шумен през учебната 2017/2018 година. // Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 7-17, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Игнатовска, Св. Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. Унив. Изд., Ш., 2009. Цитирано в: Андонова, Д., Училището - среда за всички// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 294-299, ISSN 1314-6769

2019г. - Игнатовска, Св. Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. УИ "Еп. Константин Преславски", Ш., с. 29, 2009. Цитирано в: Тодоранова, А., Сн. Николова, Мултисензорно учене на деца със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 97-105, ISSN 1314-6769

2018г. - Игнатовска, Св., Социална работа с деца и юноши с отклонения в развитието. Унив. изд. “Еп. К. Преславски”. Ш., 2009, 212 с. Цитирано в: Mustafa, Z., Behavior and it’s meaning, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 329–332, 2018, ISSN 2367-5721

2018г. - Игнатовска, Св. Особености в поведението на зрително затруднени деца с множество увреждания// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 315, ISBN: 978-619-00-0477-6 Цитирано в: Kirilova, G., Organization of pre-school edukation for children with special education needs, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 34–38, 2018, ISSN 2367-5721

2018г. - Ignatovska, Sv., Games – factors of socialization and social integration of children with special educational needs, International scientific online journal with impact factor, Issue 34, June 2017, pp. 252, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, 2017.Цитирано в: Takvorian-Solakian, B., Creative processes and socio-pedagogikal prevention, В: International scientific online journal, Issue 45, May 2018, www.sociobrains.com, pp. 4–8, 2018, ISSN 2367-5721

2018г. - Игнатовска, Св. Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност. Унив. изд. “Еп. К. Преславски”. Ш., 2012, 254 с. /в съавт. с И. Карагьозов, Ж. Жеков/ Цитирано в: Балкански, Д., Развитие на изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.234.

2017г. - Игнатовска, Св. Особености в поведението на зрително затруднени деца с множество увреждания// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 315-321, ISBN: 978-619-00-0477-6, Цитирано в: Kirilova, G., Monitoring and travelling – specific organizational forms of training, В: International scientific online journal, Issue 34, June 2017, pp. 40–45, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017

2017г. - Игнатовска, Св. Формиращ потенциал на играта // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013. Цитирано в: Mustafa, Z., The influence of digitdl games in modern times of man, В: International scientific online journal, Issue 34, June 2017, pp. 85–88, ISSN 2367–5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, 2017.

2017г. - Игнатовска. Св. Развитие на социалните интеракции чрез играта в процесите на интегрирано обучение. Ивис, Велико Търново, 2012. Цитирано в: Кюркчийска, В. Дигиталната компетентност – ключова в системата от компетентности в 1 – 4. клас при работа с деца със специфични обучителни трудности. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 108, ISSN 1314-6769

2012г. - Игнатовска, Св. Развитие на социални интеракции чрез играта в процесите на интегрирано обучение. Изд. „Ивис”, В.Т., 2012 г. Цитирано в: Сотиров, Ч.: Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7 годишните деца.Шумен, 2012, с. 22