Проф. д-р Снежана Христова Николоваабв

array(2) { ["bio"]=> array(13) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(262) "ВПИ - Благоевград, Специална педагогика - Олигофренопедагогика ШУ "Епископ Константин Преславски" - Социални дейности - Социална администрация" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "ПУ "Васил Друмев", гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(125) "1993 г. - асистент; 2000 г. - главен асистент; 2009 г. - доцент 2016 г. - професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(68) "2004 г. - доктор по Специална педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(725) "Приобщаващо образование Въвеждане в специалността Интеграция на деца със специални образователни потребности; Специална педагогика; Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност; Методика на обучението по български език и литература за деца със специални образователни потребности; Педагогическо взаимодействие с деца със специфични обучителни трудности; ТПП; Стажантска практика." ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(11) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(11) ["UNDN Name"]=> string(98) "Преподавателска дейност в чуждестранни университети" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(6) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(459) "Специална педагогика и психология; разпространение и характеристика на нарушенията в устната и писмената реч на умствено изостаналите деца; проблеми при ограмотяването на учениците със специални образователни потребности; приобщаващо образование" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(198) ""Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България" - семинар, София, май 2017 г." ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(16763) "Университетски проект „ Речта в норма и патология “ – 2005–2008 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2005 г. Национален проект – Заетост на учители в обучението на деца с увреждания съвместно с Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, 2006 г.; Международен проект „Помогни ми, за да си помогнеш” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г. Национален проект “Обучение на начални учители от общообразователните училища по проект „Деца със специални образователни потребности”, 2007 г. Университетски проект "Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение" - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г. Университетски проект "Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (на опита на Дом “Детелина” – гр. Шумен)" - Катедра „Социални дейности” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г. Университетски проект „Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2009 г. Университетски проект „Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2010 г. Университетски проект „Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност „Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при деца с увреждания” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ръководител проект, 2011 г. Университетски проект „Повишаване ефективността на система за оценка и контрол на качеството на образованието и академическия състав в ШУ” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2011 г. Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Университетски проект „Мониторинг на студентското мнение за качеството на образованието и академическия състав” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Национален проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договор BG051PO001-4.1.04-0027 - Община Казанлък и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Национален проект „Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП – 2012 г." - Община Велико Търново и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Национален проект Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич по проект BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г. Университетски проект „Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 г. Университетски проект „Мониторинг на ефективността на функциониране на система за качеството на образованието и академическия състав в ШУ „Епископ Константин Преславски”” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 г. Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г. Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г. Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски „ чрез въвеждане на съвременни форми на обучение”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г. Университетски проект за изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на професионалната подготовка на завършилите Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – 2014 г. - Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г. Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности" – 2014 г. - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г. Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор Д01-3995/08.05.2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г. Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ръководител проект, 2015 г. Университетски проект "Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски”" - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015 г. Университетски проект "Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги" - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г. Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г. Университетски проект "Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.)" - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-95/06.02.2017 г. Междууниверситетски проект "Статистически подходи за интегриране на индикаторите за оценка и самооценка в системата на средното образование", СУ "Св. Климент Охридски" - ФНПП; ШУ "Еп. К. Преславски" - ПФ; Тр.У - ПФ, 2017 г. Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г. Университетски проект "Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", РД- 08-140/08.02.2018 г. Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г. Университетски проект "Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-91/31.01.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(236) "Водещ одитор за вътрешен одит в ШУ "Епископ Константин Преславски" Ръководител катедра "Специална педагогика" - 01.09.2016 г. - 31.08.2018 г." ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(1298) "Член на Университетската Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академическия състав Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски" Член на Общото събрание на Педагогически факултет Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет Отговорник за организационна, административна, управленска и контролна дейност по осъществяването на учебния процес на специалност Специална педагогика в катедра "Социална и специална педагогика" - ноември 2015 г. - август 2016 г. Организатор на учебните практики - текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика в специално и общообразователно училище за специалност Специална педагогика - ПДИН - до октомври 2016 г." ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [11]=> array(3) { ["detail"]=> string(48) "Съюз на учените в България" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [12]=> array(3) { ["detail"]=> string(0) "" ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Снежана Христова Николова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: СОЦИАЛНА И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 314

Телефон: 054 830365 вътр.119

Email: snikolova63@abv.bg, s.nikolova@shu.bg

Приемно време: сряда - от 10.00 до 12.00 ч.

Завършен университет, специалност

ВПИ - Благоевград, Специална педагогика - Олигофренопедагогика

ШУ "Епископ Константин Преславски" - Социални дейности - Социална администрация

Месторабота преди постъпване в ШУ

ПУ "Васил Друмев", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1993 г. - асистент;

2000 г. - главен асистент;

2009 г. - доцент

2016 г. - професор

Придобити научни степени

2004 г. - доктор по Специална педагогика

Водени лекции и/или упражнения

Приобщаващо образование

Въвеждане в специалността

Интеграция на деца със специални образователни потребности;

Специална педагогика;

Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност;

Методика на обучението по български език и литература за деца със специални образователни потребности;

Педагогическо взаимодействие с деца със специфични обучителни трудности;

ТПП;

Стажантска практика.

Области на научни интереси

Специална педагогика и психология; разпространение и характеристика на нарушенията в устната и писмената реч на умствено изостаналите деца; проблеми при ограмотяването на учениците със специални образователни потребности; приобщаващо образование

Специализации

"Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България" - семинар, София, май 2017 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект „ Речта в норма и патология “ – 2005–2008 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2005 г.

Национален проект – Заетост на учители в обучението на деца с увреждания съвместно с Министерство на науката и образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, 2006 г.;

Международен проект „Помогни ми, за да си помогнеш” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Карин-дом – гр. Варна, Университет за професионално образование – Ротердам и Монтесори-училище – гр. Дордрехт, Холандия, 2006 г.

Национален проект “Обучение на начални учители от общообразователните училища по проект „Деца със специални образователни потребности”, 2007 г.

Университетски проект "Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение" - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.

Университетски проект "Социално включване на възпитаници от институциите за деца чрез форми на обучение съвместно с Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” (на опита на Дом “Детелина” – гр. Шумен)" - Катедра „Социални дейности” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2008 г.

Университетски проект „Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2009 г.

Университетски проект „Ролята на ресурсния учител в процеса на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2010 г.

Университетски проект „Формиране на професионални компетенции на студентите от специалност „Специална педагогика” чрез дейностите по арт- и трудотерапия при деца с увреждания” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ръководител проект, 2011 г.

Университетски проект „Повишаване ефективността на система за оценка и контрол на качеството на образованието и академическия състав в ШУ” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2011 г.

Университетски проект „Социалната интеграция на деца със специални образователни потребности чрез ролевите игри” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Университетски проект „Мониторинг на студентското мнение за качеството на образованието и академическия състав” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Национален проект „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договор BG051PO001-4.1.04-0027 - Община Казанлък и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Национален проект „Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции за оценяване и посрещане на образователните потребности на децата със СОП – 2012 г." - Община Велико Търново и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Национален проект Обучение и квалификация на учители от гр. Добрич по проект BG051PO001-4.1.04-0019 „Ела в моя свят” финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Община Добрич и катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2012 г.

Университетски проект „Невропсихологичен статус и оценка на образователните потребности на деца със СОП” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 г.

Университетски проект „Мониторинг на ефективността на функциониране на система за качеството на образованието и академическия състав в ШУ „Епископ Константин Преславски”” - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 г.

Национален проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

Национален проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

Национален проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски „ чрез въвеждане на съвременни форми на обучение”, с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз – 2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2013 – 2014 г.

Университетски проект за изследване мнението на потребителите на кадри за качеството на професионалната подготовка на завършилите Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” – 2014 г. - Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г.

Университетски проект "Съответствие между невропсихичната характеристика и знанията, уменията и компетенциите на учениците със специални образователни потребности" – 2014 г. - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г.

Национален проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор Д01-3995/08.05.2013 – 2014 г. - ОП „Развитие на човешките ресурси”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2014 г.

Университетски проект „Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика” - Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ръководител проект, 2015 г.

Университетски проект "Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски”" - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2015 г.

Университетски проект "Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги" - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Университетски проект „Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности” - Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 2016 г.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики – фаза І”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд – 2016 – 2017 г.

Университетски проект "Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-87/03.02.2017 г.

Университетски проект "Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.)" - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-95/06.02.2017 г.

Междууниверситетски проект "Статистически подходи за интегриране на индикаторите за оценка и самооценка в системата на средното образование", СУ "Св. Климент Охридски" - ФНПП; ШУ "Еп. К. Преславски" - ПФ; Тр.У - ПФ, 2017 г.

Университетски проект "Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене", Катедра „Специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-128/07.02.2018 г.

Университетски проект "Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", РД- 08-140/08.02.2018 г.

Университетски проект „Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“, Катедра „Социална и специална педагогика” при Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-82/31.01.2019 г.

Университетски проект "Мониторинг на информационната среда в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, РД-08-91/31.01.2019

Заемани ръководни позиции

Водещ одитор за вътрешен одит в ШУ "Епископ Константин Преславски"

Ръководител катедра "Специална педагогика" - 01.09.2016 г. - 31.08.2018 г.

Организационна дейност

Член на Университетската Комисия по оценяване и поддържане качеството на обучението и на академическия състав

Член на Общото събрание на ШУ "Еп. Константин Преславски"

Член на Общото събрание на Педагогически факултет

Член на Факултетния съвет на Педагогически факултет

Отговорник за организационна, административна, управленска и контролна дейност по осъществяването на учебния процес на специалност Специална педагогика в катедра "Социална и специална педагогика" - ноември 2015 г. - август 2016 г.

Организатор на учебните практики - текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика в специално и общообразователно училище за специалност Специална педагогика - ПДИН - до октомври 2016 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2003г. - Графичните умения като компонент на училищната готовност – същност, диагностика, корекция (при първокласници от помощно училище), Автореферат – Шумен, 2003, 40

Монографии

2016г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, 236, ISBN 978-619-201-079-9

2015г. - Николова, С., Качеството на образованието в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (в съавт. с Б. Георгиева и К. Кирилов), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 353, ISBN 978-619-201-004-1

2015г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 143, ISBN 978-619-201-055-3

2008г. - Николова, С., Начално писмено ограмотяване при умствено изостанали деца, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 136, ISBN 978-954-577-508-6

2008г. - Николова, С., Умствената изостаналост (Опит за различен прочит) (в съавт. с Р. Трашлиев и др.); УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 168, ISBN 978-954-577-506-2

2008г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127, ISBN 978-954-577-507-9

Учебници

2014г. - Николова, С., Методика на обучението по български език и литература за деца с интелектуална недостатъчност. (Електронен учебник с 2 модула за дистанционно обучение), Шумен, 2014// http://cdo.shu.bg, ISBN 978-954-577-892-6

Статии

2019г. - Принципи на работа при деца със специални образователни потребности// Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Николова, С., Мултисензорно учене на деца със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 97-105, (в съавт. А. Тодоранова), ISSN 1314-6769

2018г. - Николова, С., Използване на автоматизирани редици и математически операции при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието// Сборник с материали от Юбилейна научна конференция с международно участие "Научни и практически аспекти на приобщаващото образование", УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2018, с. 157-164 (в съавторство с П. Петков и В. Кюркчийска), ISBN 978-954-07-4541-1

2018г. - Nikolova, Sn., Social development children`s with mental retardation in inclusive envrionment// traveling seminar "Innovations in Education" (Edirne - Canakkale - Didim) held from 27 April to 4 May, 2018, www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, pp. 193–200, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, 2018.

2018г. - Николова, С., Езикова компетентност на учениците със специални образователни потребности от начална училищна възраст . Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието" 23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0, с. 45-52, (в съавт. с В. Кюркчийска)

2018г. - Николова, С., Център за специална образователна подкрепа: стратегия за развитие// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г., с. 732-744, (в съавт. Б. Василева и С. Велева), ISSN 1314-6769

2017г. - Николова, С., Качество на подготовката на докторанти по Специална педагогика в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 698-708, ISSN 1314-6769

2017г. - Николова, С., Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., том 2, ISBN 978-954-535-863-0, с. 41-46, (в съавт. със С. Велева)

2017г. - Nikolova,S., SPECIFIC METHODS FOR TEACHING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINION// SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017, p. 271-277, ISSN 2367-572

2017г. - Nikolova, S.,QUALITY OF EDUCATION FOR PH.D.STUDENTS IN SPECIAL EDUCATION AT KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY OF SHUMEN // SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 39, NOVEMBER, 2017, p. 271-277, ISSN 2367-572

2016г. - Николова, С., Особености на организацията на предучилищното образование// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 221-320, (в съавт. Г. Кирилова), ISSN 1314-6769

2016г. - Николова, С., Ресурсният учител в детската градина// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 876-883, (в съавт. Г. Кирилова), ISSN 1314-6769

2016г. - Николова, С., Ролята на организационните компетенции на студентите по специална педагогика// Сб. "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика", УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.5-11, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Николова, С., Значението на психологическите дисциплини за подготовката на студентите по специална педагогика// Сб. "Психология - теория и практика", част 2, Варна, 2016, стр. 81-98, (в съавт. С. Велева), ISSN 2367-508Х

2016г. - Николова, С., Особености в психическото развитие на 3 - 7-годишното дете със специални образователни потребности// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 350-357, (в съавт. Г. Кирилова), ISBN: 978-619-00-0477-6

2015г. - Николова, С., Обучение умственно отсталых детей в Болгарии // Журнал „Научное обозрение: гуманитарные исследования”, бр. №7, 2015, с. 6-10, ISSN 2226-0234, импакт-фактор РИНЦ (2014) = 0,372

2015г. - Николова, С., Състояние на правописните умения на ученици от трети клас на помощно училище// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 333-339, ISBN: 978-619-00-0265-9

2015г. - Николова, С., Мнение на педагози и родители относно подкрепящата среда за деца със специални образователни потребности// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 340-346, ISBN: 978-619-00-0265-9

2015г. - Николова, С., Образователния процес в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" // Списание Педагогика, Volume 87, кн. 5, 2015 г., с. 653-660, ISSN 0861-3982 (Print), ISSN 1314-8540 (Online)

2015г. - Николова, С., Развиващите функции на българските детски фолклорни игри при деца със специални образователни потребности в интегрирана среда// Сб. "Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения" (12-14.12.2014 г.), НБУ, 2015 г., с. 118-122, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0

2015г. - Николова, С., Развитие на когнитивната дейност при деца с множество увреждания чрез методиката на Мария Монтесори// Сб. "Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения" (12-14.12.2014 г.) , НБУ, 2015 г., с. 9-13, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0

2015г. - Николова, С., Общуването в социалната работа с деца// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 902-909, (в съавт. Е. Люцканова), ISSN 1314-6769

2015г. - Николова, С., Взаимоотношения между ученици с и без специални образователни потребности в общообразователна среда (анкетно проучване)// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 910-916, (в съавт. Е. Люцканова), ISSN 1314-6769

2015г. - Николова, С.,Прилагане на електронна форма на обучение при усвояване на учебни дисциплини за развитие на комуникативни, речеви и методически способности на студенти по специална педагогика// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с. 917-924, ISSN 1314-6769

2015г. - Николова, С., Комуникация със семействата на деца със специални образователни потребности// списание Педагогически новости, кн.1, 2015 г., с.108-116 (в съавт. С. Велева), ISSN 1314-7714

2015г. - Nikolova S., A research study on Konstantin Preslavsky University of Shumen students` realization// JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, vol. 5, 2015, p., 86-100, (co-autor K. Kirilov), ISSN 1314-9784

2014г. - Николова, С., Индивидуална образователна програма за дете със специални образователни потребности - указания за попълване// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.373-381, ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Nikolova, S., Assessment and control of quality of students in of Konstantin Preslavsky University of Shumen// Journal Of Scientific And Applied Research, Volume 5, 2014, p. 132–138 (co-autor B. Georgieva), ISSN 1314-6289

2014г. - Николова, С., Социално-педагогически проблеми при интегрираното обучение// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 760-766. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769

2014г. - Nikolova S, Training of special pedagogy students in developing communicative skills among children with special educational needs, 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Varna, Bulgaria, September 5th - 7th 2014, ISBN 978-954-577-976-3

2014г. - Николова, С., Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 658-665. (в съавт. Ч. Сотиров), ISSN 1314-6769

2014г. - Николова, С., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детските градини - нормативна реалност// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.364-372, ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Николова, С., Фолклорът като средство за интеграция на деца със специални образователни потребности// Специална педагогика и Логопедия, № 3, 2014, с. 27-38 (в съавт. Ю. Дончева), ISSN 1310-7003

2014г. - Николова, С., Формиране на професионални компетенции у студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център за деца с увреждания)// Научни трудове на РУ, том 53, серия 6.2, с.79-83, ISSN 1311-3321

2014г. - Nikolova S, Preparation of students in special pedagogics regarding work for developing communicative abilities of children with special education needs/ 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proceedings, Varna, Bulgaria, September 5th - 7th 2014, p. 183–189, ISBN 978-619-201-002-7

2013г. - Николова, С., Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания - мнение на специални педагози и родители// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2013 г. с. 570-575, ISSN 1314-6769

2013г. - Николова, С., Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013 г. с.266-272, ISBN 978-954-400-925-0

2012г. - Николова, С., Някои особености в развитието на децата с умствена изостаналост в предучилищна възраст// Сб. „Образователни технологии” - Пътуващ семинар Шумен – Риека - Венеция (28.04.– 03.05.2012), Фабер; В.Т., 2012 г. с.259-265, ISBN 978-954-400-755-3

2012г. - Николова, С., Арттерапията като специфичен метод за ефективна корекционна работа при деца с умствена изостаналост и множество увреждания в помощно училище// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVI D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2012 г. с. 539-545, ISSN 1314-6769

2011г. - Николова, С., Ресурсното подпомагане на хиперактивното дете в условията на общообразователното училище// Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ІІ част, ШУ, 2011 г. с. (в съавт. с И. Костова и Н. Иванова), с.265-272, ISBN 978-954-577-618-2

2011г. - Николова, С., Децата с умствена изостаналост в предучилищна възраст – специфики в речевото им развитие и аспекти на корекционна работа// Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, І част, 2011 г. с. 585-591, ISBN 978-954-577-582-6

2011г. - Николова, С., История на катедра „Социална и специална педагогика”// История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (1971-2011); УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2011 г. с. 176-184. (в съавт. с Ж. Военкинова), ISBN 978-954-577-578-9

2010г. - Николова, С., Преддипломна педагогическа практика на студентите по Специална педагогика в условията на интегрирано обучение// Сб. "Развитие на комуникативните възможности при деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение“, ШУ, 2010 г., с. 61-71, ISBN 978-954-577-572-7

2010г. - Николова, С., Практическата подготовка на студентите по Специална педагогика в условията на интегрираното обучение на деца с умствена изостаналост// Сб.“Теория и практика на Специалната педагогика и логопедията”, СУ, ИК “Феномен”, 2010 г., с. 283-287, ISBN 978-954-549-094-1

2010г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер, с. 517-522, ISBN 978-954-400-298-5

2009г. - Николова, С., Трудово обучение, самообслужване и подготовка за бъдеща трудова реализация на умствено изостанали ученици// Сб. “Технологичното обучение –традиции и бъдеще”, ШУ, 2009 г., Фабер, с. 166-172, ISBN 978-954-400-229-9

2009г. - Николова, С., Текуща педагогическа практика на студенти по Специална педагогика в условията на интегрирано обучение// Сб. "Формиране на умения за съвместна работа на деца със специални образователни потребности в условията на интегрирано обучение", УИ "Еп.К.Преславски", 2009, с. 76-84, ISBN 978-954-577-544-1

2007г. - Николова, С., Междупредметна и полисензорна протекция за формиране на графични умения при умствено изостаналите деца// Специална педагогика № 4, 2007,с. 10-17

2003г. - Николова, С., Усвояване на графични умения от учениците в първи клас на помощното училище// Специална педагогика №2, 2003, с. 62-73

2003г. - Николова, С., Готови ли са умствено изостаналите деца за училищно обучение?// Специална педагогика № 4, 2003, с.61-70

1999г. - Николова, С., Самоподготовката на децата с умствена изостаналост в помощното училище// 25 години ШУ "Еп. К. Преславски", серия "Педагогика". Шумен, 1999, с. 162-166, ISBN 954-577-077-5

1999г. - Николова, С., Някои предпоставки, водещи до дисграфична реч при деца с умствена изостаналост// 25 години ШУ "Еп. К. Преславски", серия"Педагогика". Шумен, 1999, с. 107-110 (в съавт. с Ц. Кирилова и Ж. Жеков), ISBN 954-577-077-5

1999г. - Николова, С., Дисграфични грешки и състояние на зрителен гнозис при ученици от помощно училище// 25 години ШУ "Еп. К. Преславски", серия"Педагогика". Шумен, 1999, с. 39-41 (в съавт. с Н. Василева), ISBN 954-577-077-5

1999г. - Николова, С., Особености във формирането на писмени навици при ученици от първи клас на помощното училище// Логопедия и фониатрия. София, 1999, с.230-234 (в съавт. с Н. Василева), ISBN 954-580-053-4

1996г. - Николова, С., Някои аспекти на корекционно-възпитателната работа в помощно училище// Сборник доклади "Проблеми на възпитателната работа", ШУ"Еп. К. Преславски", 1996, с.307 - 310, ISBN 954 8901 16

Доклади

2019г. - Принципи на работа при деца със специални образователни потребности// Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Николова, С., Мултисензорно учене на деца със специални образователни потребности// Научна конференция с международно участие "Съвременният дискурс в науката", Шумен, октомври 2019 г., (в съавт. А. Тодоранова)

2018г. - Николова, С., Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с. 367-378, ISBN: 978-619-00-0783-8

2018г. - Николова, С., Използване на автоматизирани редици и математически операции при деца с хиперактивност и дефицит на вниманието// Юбилейна научна конференция с международно участие "Научни и практически аспекти на приобщаващото образование", СУ „Св. Климент Охридски“, 12-13 октомври 2018, (в съавторство с П. Петков и В. Кюркчийска)

2017г. - Николова, С., Качество на подготовката на докторанти по Специална педагогика в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2017 г., с. 698-708, ISSN 1314-6769

2016г. - Николова, С., Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., НБУ, София (в съавт. със С. Велева)

2008г. - Николова, С., Корекционен потенциал на урока в помощно училище// Сб. „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, м. юли 2008, с. 67-78

2008г. - Николова, С., Методически аспекти на работата в часовете по родна реч с умствено изостанали първокласници// Сб. „ Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, м. юли 2008, с. 79-86

2008г. - Николова, С., Умствено изостаналите деца – обект и на социална работа// Сб. „Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К.Преславски”, м. юли 2008, с. 87-97

2008г. - Николова, С., Направления на корекционно-практическа работа с умствено изостанали деца// Сб. „Науката, образованието и изкуството през 21-ви век”, Стара Загора, м. юни 2008 г.

2008г. - Николова, С., Реалности на корекционната работа с умствено изостанали ученици// Сб. “Научни трудове", Том 47, серия 5.2, Русе, м. октомври 2008, с. 59-63

2007г. - Николова, С., Социални аспекти на корекционната работа в помощно училище// Сборник с доклади “Социални изследвания", ВТУ “Св. Св.Кирил и Методий”, Фабер, 2007, с. 128-133, ISBN 978-954-775-877-3

2005г. - Николова, С., Процесът на ограмотяване в помощното училище// Сборник научни трудове “Образование и изкуство”– том ІV, ШУ “Еп. К. Преславски”, 2005, с. 104 –108

2005г. - Николова, С., Специфика на работата в часовете по родна реч с умствено изостанали ученици// Сборник научни трудове “Висше педагогическо образование.Проблеми, постижения, тенденции”, СУ “Св. Климент Охридски”, 2005, Изд. "Фабер", В. Т., с. 484 – 489

2004г. - Николова, С., Интегрираното обучение и деца със специални образователни потребности// Сборник научни трудове “Образование и изкуство”– том ІІІ, ШУ “Еп. К.Преславски”, 2004, с. 270 – 273 (в съавт. с И. Костова)

2004г. - Николова, С., Интеграционни процеси в помощното училище// Сборник доклади "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията", том първи от международна конференция “, БСУ, 2004, с. 208 – 213 (в съавт. със С. Велева)

2004г. - Николова, С., Интеграция на умствено изостаналите деца – реалност и перспективи// Сборник научни трудове “Култура и образование – перспективи” – Том ІІ, ПУ, 2004, с. 50 – 54

2003г. - Николова, С., Умствена изостаналост и училищна готовност// Сборник "Специална педагогика и специална психология", Шумен, 2003, с. 232-238

2003г. - Николова, С., Графичните умения като компонент на училищната готовност// Сборник "Специална педагогика и специална психология", Шумен, 2003, с.71-76

2003г. - Николова, С., Развитие на речта при умствено изостанали деца - корекционна работа// Сборник "Специална педагогика и специална психология", Шумен, 2003, с. 189-195

2003г. - Николова, С., Ограмотяването в първи клас на помощното училище// Сборник научни трудове - Том ІІІ В, Добрич, 2003, с. 110 – 114

2003г. - Николова, С., Методически похвати за подпомагане процеса на писане при умствено изостанали първокласници// Сборник научни трудове “Съвременни тенденции на образователните технологии в начална степен на средното образование и педагогически взаимодействия в детските градини”, Пазарджик, 2003, с. 233 – 238

2002г. - Николова, С., Технологичен модел за междупредметна и полисензорна протекция за формиране на графични умения при умствено изостанали деца//, Търговище, 2002.

1998г. - Николова, С., Особености на дисграфията при деца с интелектуална недостатъчност// Сборник доклади "Традиции и новаторство в българското образование на границата на двете столетия", ПУ "Паисий Хилендарски", 1998, с. 116 - 118

1996г. - Николова, С., Партньорство между училище и семейство при обучение и възпитание на умствено затруднените деца// Сборник материали "Ранна интервенция- партньорство на специалисти и родители в отглеждането на деца с интелектуални затруднениея", ЮЗУ - Благоевград, 1996, с. 94 - 98

1996г. - Николова, С., Интеграцията висше училище - специално училище - предпоставка за ефективност в обучението на студенти - дефектолози// Сборник доклади"Съвременни тенденции в усъвършенстването на педагогическия процес", ШУ "Еп. К. Преславски", 1996, с. 32 - 34

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Евдоксия Йоанис Сиолу на тема: „Училищно ръководство и включване в гръцките държавни училища” с научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Олга-Евгения Анастасиос Филипу, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Ролята на семейството и образователните институции за развитие на емоционалната интелигентност, с фокус към деца със синдром на Даун” с научен ръководител доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 16 октомври, 2019

2019г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Йоанна Евтимиос Статопополу, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Изграждане на положително отношение към математиката при 5-7-годишни деца с и без лека интелектуална недостатъчност” с научен ръководител доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 16 октомври, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Атанасиос Димостенис Катерис на тема: „Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната активност на деца с умствена изостаналост” с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ "Неофит Рилски" - януари, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Анастасия Карадзоглу на тема: „Дидактически модели в обучението на деца от аутистичния спректър (13-16-годишна възраст)” с научен ръководител проф. д.п.н. Добринка Лукова Тодорина, ЮЗУ "Неофит Рилски" - януари, 2019

2019г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Димитра Панделис Баила, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Ролята на художествената литература за преодоляване на негативни емоции при деца с и без специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Розалина Пламенова Енгелс-Критидис, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - 17 октомври, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор на науките” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика), разработен от проф. д-р Мария Кирилова Баева на тема: „Конструктивни технологии за иновативно приобщаващо педагогическо взаимодействие”, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - март, 2019

2019г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Калинка Спасова Иванова на тема: „Съвременни терапевтични възможности при формиране на графомоторни навици при деца с езикова патология в предучилищна и начална училищна възраст” с научен ръководител доц. д-р Живко Жеков, ШУ "Епископ Константин Преславски" - март, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Мария Петрова Валявичарска – Караиванова на тема: „Приемане и изграждане на взаимоотношения между ученици със специални образователни потребности и ученици без нарушения в общообразователна среда” с научен ръководител проф. дпн Мира Цветкова Арсова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - март, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Атина Парасхос Мурелату на тема: „Иновативен модел за оценка на ученици с умствена изостаналост” с научен ръководител доц. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - март, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от редовен докторант с обучение на английски език Екатерини Теодорос Карамани на тема: „Съчетаването на обучителни и терапевтични методи за ученици с аутизъм от педагогическите специалисти” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Константинос Георгиос Ригас на тема: „Учене, образователна култура и езиково обучение на учениците чрез социално поведение след неотдавнашната финансова криза в Гърция” с научен ръководител проф. д-р Божидар Михайлов Ангелов, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Теодора Спиридон Мелиста, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Ролята на вълшебните приказки в процеса на социализация и изграждане на половата идентичност при децата в предучилищна възраст” с научен ръководител проф. д-р Лучия Малинова Ангелова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - април, 2019

2019г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика (Социални дейности), разработен от Велина Желева на тема: „Положителната стигма и формирането на личността на лица с увреждания в юношеска и младежка възраст” с научен ръководител проф. д-р Веска Шошева, Тракийски университет - Стара Загора - 22.04.2019 г.

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Фотини Евангелос Билиурдзи, редовен докторант с обучение на английски език на тема: „Динамика на когнитивните профили на ученици със специфично нарушение на ученето” с научен ръководител проф. д-р Цанка Златева Попзлатева, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - май, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Апостолия Еврипидис Хармани на тема: „Артдейности в корекционно-педагогическата работа с деца със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ "Неофит Рилски" - септември, 2019

2019г. - Рецензия на учебна програма по задължителната дисциплина "Приобщаващо образование" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - септември, 2019 г.

2019г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Проблеми на интегриране на деца със СОП" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - септември, 2019 г.

2019г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика с обучение на английски език, разработен от Георгиос Леонтиу на тема: „Използване на неформални методи при интегрирано обучение” с научен ръководител доц. дпн Милен Замфиров Замфиров, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - септември, 2019

2019г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Предучилищна педагогика, разработен от Димитър Наполеонов Баев на тема: „Модел за развитие на схематично мислене чрез средствата на изобразителни и конструктивни дейности при 6 – 8-годишните деца” с научен ръководител проф. дн Лучия Малинова Ангелова, СУ "Св. Климент Охридски", ФНОИ - октомври, 2019

2019г. - Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски”, обявен в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска - 08 ноември 2019

2018г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Райна Венкова Стойчева на тема: „Играта като средство за социално развитие на децата със специални образователни потребности в общата образователна среда” с научен ръководител доц. д-р Пелагия Терзийска, ЮЗУ "Неофит Рилски" - март, 2018

2018г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Румяна Валериева Ванева на тема: „Взаимовръзка между елементите на социално-психичните фактори и езиково-говорното развитие на децата (от 3 до 6-годишна възраст)” с научен ръководител доц. д-р Живко Жеков, ШУ "Епископ Константин Преславски" - април, 2018

2018г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Петя Иванова Христанова на тема: „Оптимизиране на корекционно-възпитателния процес при работа с деца със специални образователни потребности, чрез използване на мултисензорна система за обучение” с научен ръководител проф. д.п.н.Иван Карагьозов, ШУ "Епископ Константин Преславски" - април, 2018

2018г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Елени Николаос Люта на тема: „Развитие на комуникативна способност при деца с аутизъм чрез PECS (Picture Exchange Communication System – Система за общуване чрез картини)” с научен ръководител проф. дпн Цветанка Ценова, СУ "Св. Климент Охридски" - 09 юли, 2018

2018г. - Рецензия на учебната документация на специалност „Специална педагогика” за образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ с цел програмна акредитация в професионално направление 1.2. „Педагогика“, Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - май, 2018 г.

2018г. - Рецензия на учебната документация на специалност „Специална педагогика – ресурсен учител” за образователно-квалификационната степен „Магистър“ с цел програмна акредитация в професионално направление 1.2. „Педагогика“, Педагогически факултет ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - май, 2018 г.

2018г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална педагогика), кандидат гл.ас. д-р Анна Константинова Трошева-Асенова - 28 септември 2018 г.

2018г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Параскеви Атанасиос Мораити на тема: „Ефект на музикалните стимули върху лицевото изражение на емоциите при обучението на деца със синдром на Даун (на 7-12 години)” с научен ръководител проф. д.н. Добринка Тодорина, ЮЗУ "Неофит Рилски" - септември, 2018

2017г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика (Социални дейности), разработен от Илияна Стефанова Кирилова-Мутафова на тема: „Обучение в социални умения на деца с поведенчески проблеми, настанени във ВУИ, СПИ и кризисни центрове” с научен ръководител проф. д-р Веска Шошева, Тракийски университет - Стара Загора - 04.10.2017 г.

2017г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 104 от 29.12.2016 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...,(Методика на обучението по изобразително изкуство), кандидат доц. д-р Димитър Илиев Балкански - април, 2017

2017г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 61 от 28.07.2017 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Специална педагогика – Логопедия), кандидат гл.ас. д-р Пламен Стефанов Петков - 01 декември, 2017 (председател на научно жури)

2017г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Десислава Петева Пенчева-Петкова на тема: „Мениджмънт на учебно-познавателния процес при интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - юни, 2017

2017г. - Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Приобщаващо образование" за магистърска програма Информатика и информационни технологии в образованието към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.

2017г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за бакалаври от специалност Социална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.

2017г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за бакалаври от специалност Начална училищна педагогика и чужд език към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.

2017г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за бакалаври от специалност Предучилищна и начална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.

2017г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Приобщаващо образование" за магистри от специалност Предучилищна и начална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - юни, 2017 г.

2017г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Арита Рашит Агаи на тема: „Способностите на лицата с увреждания от дневните центрове за живеене в общността” с научен ръководител доц. д-р Живко Димитров Жеков, ШУ "Епископ Константин Преславски" - 09 септември, 2017 (председател на научно жури)

2017г. - Рецензия по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 48 от 16.06.2017 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Теория на възпитанието и дидактика – Специално образование), кандидат гл.ас. д-р Виолета Иванова Кюркчийска - 30 септември, 2017 (председател на научно жури)

2017г. - Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Основи на специалната педагогика" за магистърска програма Лингводидактика в прогимназиален курс (английски език) към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.

2017г. - Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Основи на специалната педагогика" за магистърска програма Лингводидактика в началното училище (английски език) към катедра "Педагогика, психология и история", факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.

2017г. - Рецензия на учебна програма по задължителна дисциплина "Приобщаващо образование" за магистърска програма Методика на обучението по математика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе, 2017 г.

2017г. - Научен редактор на учебник "Писменост и механизми на четенето и писането". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2017. автор Пламен Петков

2016г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Цветелина Николова Петрова на тема: „Лингвистичен подход в изследването и програмата при логопедична работа при заекващи на 6 - 7-годишна възраст” с научен ръководител проф. дмн Радослав Райчев, дм , ШУ "Еп. Константин Преславски" - юли, 2016 (председател на научно жури)

2016г. - ДОКЛАД за извършена проверка от Експертна група по процедура за програмна акредитация на обучението в ОНС „ДОКТОР” по научна специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ към ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” - 2016 г.

2016г. - ДОКЛАД за извършена проверка от Експертна група по процедура за програмна акредитация на обучението в ОНС „ДОКТОР” по научни специалности „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“, "ЛОГОПЕДИЯ", "СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА", "ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА", "НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА" от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ към ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски” - 2016 г.

2016г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Мария Иванова Димитрова на тема: „Ресурсно подпомагане на ученици със специални образователни потребности, включени в общообразователната среда” с научен ръководител доц. дпн Жана Атанасова Янкова, ПУ "Паисий Хилендарски" - септември, 2016

2016г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 58 от 26.07.2016 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат гл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева - декември, 2016 (председател на научно жури)

2016г. - Рецензия на монографията "Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост" на гл. ас. д-р Гергана Кирилова Събева, УИ "Еп. Константин Преславски", 2016

2016г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Елевтерия Евангелос Кромида на тема: „Дизайн на учебното портфолио при обучение на ученици със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - декември, 2016

2016г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност Специална педагогика, разработен от Ася Иванова Костова на тема: „Иновативен модел за редукция на учебното съдържание за работа с деца със СОП” с научен ръководител доц. д-р Емилия Хинкова Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - декември, 2016

2016г. - Рецензия на монография "Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", автор гл. ас. д-р Гергана Кирилова, 2016.

2016г. - Научен редактор на Учебно помагало по родинознание и природознание за работа при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2016. автор Гергана Кирилова

2016г. - Научен редактор на монография "Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Ш., 2016. автор Димитър Балкански

2014г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Интеграция на лица със специални образователни потребности" за бакалаври от специалност Социална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.

2014г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Методика на работа на ресурсния учител" за бакалаври от специалност Социална педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.

2014г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Проблеми на интегриране на деца със специални образователни потребности" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.

2014г. - Рецензия на учебна програма по дисциплината "Проблеми на интегриране на деца със специални образователни потребности" за магистри от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (след ОКС Професионален бакалавър) към факултет Природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев”, Русе - февруари, 2014 г.

2013г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), разработен от Калоян Иванов Дамянов на тема: „Създаване и организиране на подкрепяща среда в интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности” с научен ръководител проф. дпн Владимир Радулов, ТрУ -Стара Загора - септември, 2013.

2013г. - ДОКЛАД за извършена проверка от Експертна група по процедура за програмна акредитация на обучението в ОКС „БАКАЛАВЪР” по научна специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ и в ОНС „ДОКТОР” по научна специалност „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“ от професионално направление 1.2. ПЕДАГОГИКА, област на висше образование: 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ към ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА на ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” - 2013 г.

2013г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 35/12.04.2013 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), кандидат гл. ас. д-р Милен Замфиров Замфиров - септември, 2013.

2013г. - Становище на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), разработен от Шерифе Арслан на тема: „Транскултурни аспекти при интегриране на деца със специални образователни потребности” с научен ръководител доц. д-р Емилия Евгениева, СУ "Св. Климент Охридски" - юли, 2013.

2012г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на ШУ „Епископ Константин Преславски”, обявен в ДВ, бр. 46 от 19.06.2012 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност), кандидат гл. ас. д-р Светлана Асенова Игнатовска - 2012.

2012г. - Рецензия за учебен план на магистърска програма „Приобщаващо образование” към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - април, 2012 г.

2012г. - Рецензия за учебен план на бакалавърска програма „Специална педагогика” към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив - април, 2012 г.

2012г. - Становище по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски”, обявен в ДВ, бр. 41/01.06.2012 г. в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Човекът и природата в помощното училище, кандидат гл. ас. д-р Милен Замфиров Замфиров - 2012.

Цитирания

2019г. - Николова, С. Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда //www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, Цитирано в: Тодоранова, А. Дейността на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Шумен през учебната 2017/2018 година // Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 7-17, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Николова, С. Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда //www.sociobrains.com, Issue 45, May 2018, ISSN 2367–5721 (online), Bulgaria, Цитирано в: Игнатовска, Св. Насоки и съдържание на социална работа с девиантни лица// Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 7-17, ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Николова, С., Социалното развитие на деца с умствена изостаналост в приобщаваща среда// Сб. „Иновации в образованието“ – Пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с. 367-378, ISBN: 978-619-00-0783-8. Цитирано в: Кънчева, Г., Приобщаващо образование – проучване мнението на експерти в Ловешка област// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 221-224, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Център за специална образователна подкрепа: стратегия за развитие// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преслав-ски“, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски“; Ш., 2018 г., с. 732-744, (в съавт. Б. Василева и С. Велева), ISSN 1314-6769. Цитирано в: Кънчева, Г., Приобщаващо образование – проучване мнението на експерти в Ловешка област// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 221-224, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Мнение на педагози и родители относно подкрепящата среда за деца със специални образователни потребности// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 340-346, ISBN: 978-619-00-0265-9. Цитирано в: Андонова, Д., Училището – среда за всички// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 294-299, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, ISBN 978-619-201-055-3. Цитирано в: Балкански, Д., Специфика на възприемането и пресъздаването на формата на предметите от деца с умствена изостаналост// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 300-309, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, с. 7, ISBN 978-619-201-055-3. Цитирано в: Тодорова, Е., Формиране на количествени представи в обучението по математика в предучилищна възраст на децата със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 332-343, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016, с. 103, ISBN 978-619-201-079-9. Цитирано в: Тодорова, Е., Формиране на количествени представи в обучението по математика в предучилищна възраст на децата със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 332-343, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Развитие на когнитивната дейност при деца с множество увреждания чрез методиката на Мария Монтесори// Сб. "Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения" (12-14.12.2014 г.) , НБУ, 2015 г., с. 9-13, (в съавт. Ю. Дончева), ISBN 978-954-535-863-0. Цитирано в: Мустафова, З., Логопедична терапия и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа и дизартрия. Терапевтични принципи и идеи за игри// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 410-417, (в съавт. С. Игнатовска), ISSN 1314-6769

2019г. - Nikolova,S., SPECIFIC METHODS FOR TEACHING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINION// SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017, p. 271-277, ISSN 2367-572. Цитирано в: Стефанова, Н., Нагласи на педагогическите специалисти за работа със зрително затруднени деца и ученици// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 724-729, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Техники и подходи за сензорна интеграция при деца с генерализирани разстройства на развитието. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Интердисциплинарни логопедични практики" 04-06 ноември 2016 г., том 2, ISBN 978-954-535-863-0, с. 41-46, (в съавт. със С. Велева). Цитирано в: Попова, Р., Куклотерапията като ефективен подход при комуникативни нарушения// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 831-835, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, С., Езикова компетентност на учениците със специални образователни потребности от начална училищна възраст . Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието" 23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0, с. 45-52, (в съавт. с В. Кюркчийска). Цитирано в: Георгиева, С., Грешките в текстовете на студентите с педагогически профил в ракурсите на констативността и на перспектнивността// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2019 г., с. 936-949, ISSN 1314-6769

2019г. - Николова, Сн. Графичните умения като компонент на училищната готовност – същност, диагностика, корекция (при първокласници от помощно училище), Автореферат, Шумен, 2003 (а) Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.44

2019г. - Николова, С., Ограмотяването в първи клас на помощното училище// Сборник научни трудове - Том ІІІ В, Добрич, 2003, с. 110 – 114. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.44

2019г. - Николова, С., Принципи на работа при деца със специални образователни потребности// Сб. научни трудове "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Истанбул – Кушадасъ – Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Фабер, В. Т., 2019, с. 364-376, ISBN: 978-619-00-0996-2. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.66

2019г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127, ISBN 978-954-577-507-9. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, монография, ISBN 978-619-7242-64-5, Русе, 2019 г., с.53

2018г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Дончева, Ю., Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, учебник за студенти от педагогическите специалности, с.205

2018г. - Николова, С., Особености в психическото развитие на 3 - 7-годишното дете със специални образователни потребности// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 350-357, (в съавт. Г. Кирилова), ISBN: 978-619-00-0477-6, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Дончева, Ю., Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, учебник за студенти от педагогическите специалности, с.204

2018г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Такворян-Солакян, Б., Творчески процеси и социално-педагогическа превенция// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чанаккале – Дидим (27.05.2018 – 04.05.2018), Фабер, 2018, с.16, ISBN: 978-619-00-0783-8

2018г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Тодорова, Е., Развитие на мисленето в математическата дейност, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "Нови технологии в диагностиката и терапията при нарушения в развитието" 23-25 март 2018 г., том 3, ISBN 978-954-535-863-0; С., 2018 г. с. 25

2018г. - Николова, Сн. Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания – мнение на специални педагози и родители. Годишник на ШУ, том ХVII D, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Развитие на изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.236.

2018г. - Николова, Сн. Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., с.266-272, ISBN 978-954-400-925-0 , 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Развитие на изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.237.

2018г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодорова, Е., Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г., ISSN 1314-6769 с.269.

2018г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Тодорова, Е., Нумикон - иновативен метод за обучение по математика при деца със специални образователни потребности// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г., ISSN 1314-6769 с.274.

2018г. - Nikolova,S., SPECIFIC METHODS FOR TEACHING CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT – SPECIAL EDUCATION TEACHERS’ OPINION// SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017. Цитирано в: Стефанова, Н., Зрително затрудненото дете - част от света на виждащите// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2018 г.,ISSN 1314-6769 с.563.

2018г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., Преодоляване на бариерите чрез интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование. Сборник с доклади от научна конференция „Хармония в различията“, София, 10.12.2018, ISSN 2367-78-99, с. 303

2017г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Дончева, Ю., ФОРМИРАНЕ НА ПСИХИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ У ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЧРЕЗ ИГРИ-УПРАЖНЕНИЯ В СИТУАЦИИТЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ, Научни трудове на РУ, том 56, серия 6.2, с.58, ISSN 1311-3321

2017г. - Nikolova, Sn. Integration and correction of students with mental retardation in Bulgarian schools. In: Proceedings "Innovation in Education", Shumen. "Bishop Konstantin Preslavki", Faculty of Education, 2010. Цитирано в: Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.// SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X.

2017г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодорова, Е., Проучване на интелектуалната готовност за училище на децата с умствена изостаналост ///SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 39, NOVEMBER, р. 153, 2017, ISSN 2367-5721

2017г. - Николова, С., Качеството на образованието в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" (в съавт. с Б. Георгиева и К. Кирилов), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015, 353, ISBN 978-619-201-004-1 Цитирано в: Сотиров, Ч., Профил на докторантската програма Предучилищна педагогика в ШУ "Епископ Константин Преславски"// SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 34, JUNE 2017, ISSN 2367-5721

2017г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодоранова, А., Включването на децата със специални образователни потребности в извънкласни и извънучилищни дейности като предпоставка за развитие на техните социални умения //SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 39, NOVEMBER, р. 6, 2017, ISSN 2367-5721

2016г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Тодоранова, А., С. Велева, Техники за сензорно въздействие при деца със специални образователни потребности, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 63

2016г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Тодорова, Е., Ситуацията по математика при работа с деца със специални образователни потребности в детската градина, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 356

2016г. - Николова, С., Общуването в социалната работа с деца// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. (в съавт. Е. Люцканова) Цитирано в: Михайлова, Р., Интервенция и превенция в работата на терен на базата на германската концепция за мобилна социална работа, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 785

2016г. - Николова, С., Общуването в социалната работа с деца// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. (в съавт. Е. Люцканова) Цитирано в: Коларова-Василева, Х., Р. Михайлова, Македонският опит в социалните услуги за деца в риск, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 998

2016г. - Николова, С., Практическата подготовка на студентите по Специална педагогика в условията на интегрираното обучение на деца с умствена изостаналост// Сб.“Теория и практика на Специалната педагогика и логопедията”, СУ, ИК “Феномен”, 2010 г., с. 283-287. Цитирано в: Кюркчийска, В., Формиране на професионални компетентности чрез форма на педагогическата практика, Сб. "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика", УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.17, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Николова, С., Проблеми на умствената изостаналост, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2015. Цитирано в: Кирилова Г., Самоподготовката на децата с умствена изостаналост, Сб. "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика", УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.21, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., Дефинитивни същностни и функционални измерения на резилиентността чрез българските детски народни игри в прехода между предучилищна и начална училищна възраст. Психология - теория и практика, Варна, 2016, стр. 40-60, ISSN 2367-508Х

2016г. - Николова, С., Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище // Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Виена (16.05.2013 - 20.05.2013), Фабер; В.Т., 2013 г. с.266-272. Цитирано в: Кирчева, Е., Г. Кирилова, Методика на обучението по математика в помощното училище, Сб. "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика", УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.34, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Николова, С., Формиране на професионални компетенции у студентите по специална педагогика по време на лятна практика (в дневен център за деца с увреждания)// Научни трудове на РУ, том 53, серия 6.2, с.79-83. Цитирано в: Пантелис, Е., Р. Койчева, Сб. "Формиране на компетенции за организация на учебно-възпитателния процес по време на практическата подготовка на студентите от специалност Специална педагогика", УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с.61, ISBN 978-619-201-090-4

2016г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Kirilova, G., Modern approaches in developing opportunities for training of retarded children, Iinternational scientific refereed online journal "Socio Brains", ISSUE 20/April 2016, p. 77, ISSN 2367-5721

2016г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Петкова, С., Нагледното моделиране - ефективно средство за техническо възпитание в детската градина// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 310, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Сотиров Ч., Туристически практики в училище// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска Ривиера – Загреб (03.05.2016 – 11.05.2016), Фабер, 2016, с. 393, ISBN: 978-619-00-0477-6

2016г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ ДЕТСКИ ФОЛКЛОРНИ ИГРИ// Сборник доклади от научна конференция на НВУ "Васил Левски", ВТ, ISSN 2367-7481, с. 101-109, 2016

2016г. - Николова, Сн. Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания – мнение на специални педагози и родители. Годишник на ШУ, том ХVII D, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.249.

2016г. - Николова, Сн. Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище. Сборник научни трудове от пътуващ семинар, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.250.

2016г. - Николова, Сн. Проблеми на умствената изостаналост. УИ “Епископ К. Преславски”, Ш., 2015, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.11.

2016г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Кирилова, Г., Обучението по родинознание и природознание при деца с умствена изостаналост, Ш., УИ, 2016 г. с.22-23

2016г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен 2016. Цитирано в: Стоянова, И., Фактори, определящи спецификата на процеса на обучение в детската градина, Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. с. 108, 109, ISSN 1314-6769

2015г. - Nikolova, S., Integration and correction of pupils with mental retardation in Bulgarion schools// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Doncheva, J., Teoretical aspects of the effective role oftraditional games in the pre-school and primary school education and training// Activities in physical education and sport, Vol.5, 1/2015, pp 8-12, Ssopje, Macedonia, ISSN 1857-7687.

2015г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Люцканова, Е., Социално-емоционални аспекти на специфичните нарушения на способността за учене, Изд. Антос, 2015, ISBN 978-954-8665-86-5, с.28

2015г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. УИ “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2015 г., ISBN: 978-619-201-018-8, с.46-47

2015г. - Николова, Сн. Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания в помощно училище. Сборник научни трудове от пътуващ семинар, УИ “Епископ К. Преславски”, 2013, Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2015 г. ISBN: 978-619-201-018-8, с.82.

2015г. - Николова, С., Прилагане на специфични методи в обучението на деца с множество увреждания - мнение на специални педагози и родители// Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2013 г. Цитирано в: Балкански, Д., Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Ш., 2015 г. ISBN: 978-619-201-018-8, с.82.

2015г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю.,Българските детски фолклорни игри в съвременната педагогическа теория и практика на детската градина. В: Кръгла маса на тема: Образование и възпитание за утре - между традицията и иновациите (предизвикателства и хуманистични перспективи), Фондация "Човещина", София, Авангард Прима, 2015, стр. 414-426, ISBN 978-954-9865-19-6.

2015г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Кюркчийска, В., Електронно помагало по български език и литература за начална училищна възраст, Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 43, ISBN: 978-619-00-0265-9

2015г. - Николова, С., Умствено изостаналите деца – обект и на социална работа, Сб. „ Проблеми на социалната и специалната педагогика”, Шумен, УИ “Еп. К. Преславски”, м. юли 2008 г. , с. 87-97. Цитирано в: Игнатовска, С., Насоки и съдържание на социалната работа при интоксикационни адикции, Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин (04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 319, ISBN: 978-619-00-0265-9

2015г. - Николова, С., Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности в детските градини - нормативна реалност// Сб. "Иновации в образованието" - Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава (06.05.2014 - 11.05.2014), Фабер; В.Т., 2014 г. с.364-372. Цитирано в: Събева, Г., Същност на работата на ресурсния учител, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с.209-215

2015г. - Николова, С., Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XVIІІ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2014 г. с. 658-665. (в съавт. Ч. Сотиров) Цитирано в: Събева, Г., Същност на интегрираното обучение, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с.203-208

2015г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер, с. 517-522. Цитирано в: Кирчева, Е., Готовността за училище при деца с интелектуална недостатъчност, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XIХ D, УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2015 г. с.237

2015г. - Николова, С., Обучение детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями во вспомогательных школах // Сб. „Инновации в образовании”, Фабер; В.Т., 2013 г. с. 266-272. Цитирано в: Г.С.Кирилова, Современные модели умственной отсталости// Сб. "Социокультурная интеграция и специальное образование", Саратов, Россия, 2015, с.306, ISBN 978-5-00086-780-8

2015г. - Николова, С., Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности (в съавт. с Г. Кирилова), УИ „Епископ Константин Преславски”; Ш., 2016 г. Цитирано в: Станиславова, Ж., Ромското семейство// Сп. "Училище за двама", бр. 35/ септември 2015 г., ISSN 1314-4243 (Online)

2015г. - Николова, С., Социални аспекти на корекционната работа в помощно училище// Сб. „Социални изследвания”, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, 2007 г., Изд.“Фабер” с. 128-133, Цитирано в: Събева, Г., Специфика на урока за деца с умствена изостаналост// списание Педагогически новости, кн.1, 2015 г., ISSN 1314-7714 (Online)

2014г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., КОНСОЛИДИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕТСКИ ФОЛКЛОРНИ ИГРИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (189 игри и броилки с вариантите им), ISBN: 978-619-7071-84-9, © Печатна база при Русенския университет „Ангел Кънчев”, 2014., с.34; с.92

2014г. - Николова, С., Децата с умствена изостаналост в предучилищна възраст – специфики в речевото им развитие и аспекти на корекционна работа// Сб. “40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, ШУ, І част, 2011 г. с. 585-591. Цитирано в: Сотиров, Ч., Е. Люцканова, Системата "Двигателна готовност" - фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст, УИ "Еп. Константин Преславски", 2014, с. 67, ISBN 978-619-201-003-1

2014г. - Николова, С., Реалности на корекционната работа с умствено изостанали ученици// Сб. “Научни трудове", Том 47, серия 5.2, Русе, м. октомври 2008, с. 59-63. Цитирано в: Сотиров, Ч., Двигателната активност - предизвикателство в домовете за стари хора, Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Прага – Братислава 06.05.2014 – 11.05.2014, ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО, Фабер, 2014. ISBN 978-619-00-0092-1

2014г. - Николова, С., Корекционен практикум, УИ „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008, 127. Цитирано в: Дончева, Ю., INTEGRATION THE IMAGE OF ETHNIC OTHERS IN THE PRIMARY STAGES OF BULGARIAN EDUCATION// Сб. От компетентности учителя к компетентности учащегося: факторы и условия восхождения: Издательство лицея № 8 «Олимпия», Издательство ВГАПО, 2014. — 488 с., ISBN 978-5-906745-02-6, с.39-40.

2014г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю., И. Илиева, Българските фолклорни игри в детската градина и началното училище, Научни трудове на РУ, том 53, серия 8.2, с.129

2014г. - Николова, С., Интеграция и корекция на учениците с умствена изостаналост в българското училище// Сб. “Иновации в образованието”, ШУ, 2010 г., Фабер. Цитирано в: Дончева, Ю.,Интегриране образа на етнически другия в началния етап на българското образование, Сборник доклади от годишна университетска конференция на Национален военен университет, брой 13, 2014 г., стр. 7-13, ISSN 1314-1937

2012г. - Николова, С., История на катедра „Социална и специална педагогика”, Шумен, 2011 (в съавторство с Ж. Военкинова) Цитирано в: Мустафа, З., Ек. Люцканова, Ч. Сотиров, Проучване мнението на студенти относно качеството на образование в специалност Социална педагогика, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, том ХVІ, Шумен, 2012, ISSN 1314-6769, с. 191

2009г. - Николова, С., Интеграцията на умствено изостаналите деца – реалност и перспективи. //сб. – II част Специално образование – перспективи и стратегии, Пловдив, 2004. Цитирано в: Кирилова Г., Възможности за оптимизиране на обучението на умствено изостанали деца. Докторска дисертация, Ш., 2009 г., с.54