Проф. д-р Димитър Илиев Балканскиабв

array(2) { ["bio"]=> array(11) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(117) "1978 – 1982 – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, Изобразително изкуство" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(272) "1982–1986 - Преподавател по изобразително изкуство – СОУ “Васил Друмев” 1986 - 1996 - Преподавател по изобразително изкуство - СОУ “Тр. Симеонов“ гр.Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(255) "1996 - 1998 – асистент по скулптура 1998 - 2000 – старши асистент по скулптура 2000 - 2012– главен асистент по скулптура от 2012 - доцент от 2017 - професор" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(118) "2007 – доктор по Методика на обучението по изобразително изкуство" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(926) "Теория и методика на обучението по изобразително изкуство /ТМОИИ/, Теория и методика на обучението по изобразително изкуство за деца с интелектуална недостатъчност, Изобразителна дейност в детската градина, Диагностика на изобразителната дейност, Декоративно-приложни изкуства, Хоспитиране,Текуща педагогическа практика, Стажантска практика, Скулптура I, Скулптура II, Плактични методи в скулптурата, Практикум по нетрадиционни техники в обучението по изобразително изкуство,; Лятна практика, Пленер" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(189) "Теория, история и методика на обучението по изобразително изкуство, съвременни образователни практики" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3204) "2002 - Художествено конструиране и моделиране в началното училище, ШУ. Балкански Димитър, Папазов Бл. 2004 - Хартията – алтернатива в съвременното изкуство. Р-л проект: доц. В. Чакалов 2008, 2009 - Стъпка по стъпка. Р-л проект: проф. Д. Чолаков 2009 - Изкуство и възпитание. Р-л проект: доц. д-р Бл. Папазов 2010 - Съвременни измерения на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство. Р-л проект: доц. д-р Бл. Папазов 2010 - EKO ART. Р-л проект: Евгени Весков 2011 - Артистични послания. Р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов 2011 - Мостове на изкуството. Р-л на проекта: проф. В. Чакалов 2012 - Изкуство и образование. Р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов 2013 - Техники и технологии в обучението по изобразително изкуство. Р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов 2013 - Студентски практики. Проект, съфинансиран от Европейския социален фонд на европейсия съюз 2014 - Студентски практики. Проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник 2014 - Нетрадиционно в традиционното. р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов 2015 - АРТ Студио. р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов 2016 - АРТ Ателие. р-л проект проф. д-р Бл. Папазов 2016 - Студентски практики. Проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник 2017- Изобразително изкуство - традиции - иновации. р-л проект проф. Валери Чакалов 2018 - Студентски практики. Проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник 2018 - "Формат А4 +"/ Договор №РД-08-132/07.02.2018, р-л проект проф. Валери Чакалов 2019 - "Визуални изследвания, форми на сетивност"/ Договор № РД - 08 - 85/31. 01. 2019. р-л проект проф. Валери Чакалов 2019 - Участие в проект на Общински фонд "Култура", Община Шумен, р-л Александър Величков" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(2731) "2005 - 2019 - ЧЛЕН НА МЕТОДИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" от 2012 - 2019- ЧЛЕН НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 2014 - ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ - АМТИИ - ГР. ПЛОВДИВ 2014 - ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ - ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2015 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ 2016 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ 2017 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ 2018 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(214) "Организиране на изложби и пленери на студентите от специалност "Педагогика на обучението по Изобразително изкуство"" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(389) "1984 - 1989 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ШУМЕНСКИТЕ УЧИТЕЛИ-ХУДОЖНИЦИ 1998 - 2004 ЧЛЕН НА АРТ-ГРУПА “ЗАВОИ” от 1984 ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ШУМЕНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ от 2002 ЧЛЕН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СБХ - ШУМЕН" ["group id"]=> int(17) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(17) ["UNDN Name"]=> string(55) "Членства в научни организации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(12) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [10]=> array(3) { ["detail"]=> string(758) "Балкански Димитър. Десета юбилейна национална традиционна изложба на художниците-педагози Търново – 2004 – Номинация. Балкански Димитър. Пленер “Университет и град – форми, пластика, цвят”. Шумен, ноември 2005 г. – Награда на община Шумен /за оригинална идея за естетизиране на детска среда /. Балкански Димитър. Национална изложба на художниците педагози. ХГ “Рафаел Михайлов”. В. Търново, май 2007 г. - Награда на МОН." ["group id"]=> int(18) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(18) ["UNDN Name"]=> string(54) "Държавни и/или научни награди" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(13) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Димитър Илиев Балкански

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

Кабинет: Корпус 2, стая 201

Телефон: 054 830 365 / вътр. 134

Email: balkanski.d@abv.bg, d.balkanski@shu.bg

Приемно време: Понеделник 10.00-12.00

Завършен университет, специалност

1978 – 1982 – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “, Изобразително изкуство

Месторабота преди постъпване в ШУ

1982–1986 - Преподавател по изобразително изкуство – СОУ “Васил Друмев”

1986 - 1996 - Преподавател по изобразително изкуство - СОУ “Тр. Симеонов“ гр.Шумен

Заемани академични длъжности

1996 - 1998 – асистент по скулптура

1998 - 2000 – старши асистент по скулптура

2000 - 2012– главен асистент по скулптура

от 2012 - доцент

от 2017 - професор

Придобити научни степени

2007 – доктор по Методика на обучението по изобразително изкуство

Водени лекции и/или упражнения

Теория и методика на обучението по изобразително изкуство /ТМОИИ/, Теория и методика на обучението по изобразително изкуство за деца с интелектуална недостатъчност,

Изобразителна дейност в детската градина, Диагностика на изобразителната дейност, Декоративно-приложни изкуства, Хоспитиране,Текуща педагогическа практика, Стажантска практика,

Скулптура I, Скулптура II, Плактични методи в скулптурата, Практикум по нетрадиционни техники в обучението по изобразително изкуство,;

Лятна практика, Пленер

Области на научни интереси

Теория, история и методика на обучението по изобразително изкуство, съвременни образователни практики

Участия в международни и национални научни проекти

2002 - Художествено конструиране и моделиране в началното училище, ШУ. Балкански Димитър, Папазов Бл.

2004 - Хартията – алтернатива в съвременното изкуство. Р-л проект: доц. В. Чакалов

2008, 2009 - Стъпка по стъпка. Р-л проект: проф. Д. Чолаков

2009 - Изкуство и възпитание. Р-л проект: доц. д-р Бл. Папазов

2010 - Съвременни измерения на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство. Р-л проект: доц. д-р Бл. Папазов

2010 - EKO ART. Р-л проект: Евгени Весков

2011 - Артистични послания. Р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов

2011 - Мостове на изкуството. Р-л на проекта: проф. В. Чакалов

2012 - Изкуство и образование. Р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов

2013 - Техники и технологии в обучението по изобразително изкуство. Р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов

2013 - Студентски практики. Проект, съфинансиран от Европейския социален фонд на европейсия съюз

2014 - Студентски практики. Проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник

2014 - Нетрадиционно в традиционното. р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов

2015 - АРТ Студио. р-л проект: проф. д-р Бл. Папазов

2016 - АРТ Ателие. р-л проект проф. д-р Бл. Папазов

2016 - Студентски практики. Проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник

2017- Изобразително изкуство - традиции - иновации. р-л проект проф. Валери Чакалов

2018 - Студентски практики. Проект финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд. Академичен наставник

2018 - "Формат А4 +"/ Договор №РД-08-132/07.02.2018, р-л проект проф. Валери Чакалов

2019 - "Визуални изследвания, форми на сетивност"/ Договор № РД - 08 - 85/31. 01. 2019. р-л проект проф. Валери Чакалов

2019 - Участие в проект на Общински фонд "Култура", Община Шумен, р-л Александър Величков

Заемани ръководни позиции

2005 - 2019 - ЧЛЕН НА МЕТОДИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

от 2012 - 2019- ЧЛЕН НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

2014 - ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ - АМТИИ - ГР. ПЛОВДИВ

2014 - ЧЛЕН НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ - ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2015 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ

2016 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ

2017 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ

2018 - ЧЛЕН НА КОМИСИИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП К.ПРЕСЛАВСКИ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ - ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ (СПЕЦ. ПОИИ, ПУНУП, ПУП - ОКС БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР); ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПКС - ДИКПО - ВАРНА; ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМИ

Организационна дейност

Организиране на изложби и пленери на студентите от специалност "Педагогика на обучението по Изобразително изкуство"

Членства в научни организации

1984 - 1989 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО НА ШУМЕНСКИТЕ УЧИТЕЛИ-ХУДОЖНИЦИ

1998 - 2004 ЧЛЕН НА АРТ-ГРУПА “ЗАВОИ”

от 1984 ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО НА ШУМЕНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ

от 2002 ЧЛЕН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СБХ - ШУМЕН

Държавни и/или научни награди

Балкански Димитър. Десета юбилейна национална традиционна изложба на художниците-педагози Търново – 2004 – Номинация.

Балкански Димитър. Пленер “Университет и град – форми, пластика, цвят”. Шумен, ноември 2005 г. – Награда на община Шумен /за оригинална идея за естетизиране на детска среда /.

Балкански Димитър. Национална изложба на художниците педагози. ХГ “Рафаел Михайлов”. В. Търново, май 2007 г. - Награда на МОН.

Дисертации

2007г. - Балкански Димитър. Ролята на нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство в начална училищна степен за развитие креативността научениците

Монографии

2016г. - Балкански Д. Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2015г. - Балкански Димитър. Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2010г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2007г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

Учебници

2017г. - Балкански Димитър и колектив. Изобразително изкуство 1 клас. Издателска къща "Анубис" ООД, София

2015г. - Балкански Димитър. Изобразителната дейност в детската градина. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2009г. - Балкански Димитър. Декоративно-приложните изкуства в обучението по изобразително изкуство /учебно пособие/. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

Учебни помагала

2017г. - Балкански Димитър и колектив. Книга за учителя. Изобразително изкуство 1 клас. Издателска къща "Анубис" ООД, София

2016г. - Балкански Димитър. Тестове по теория и методика на обучението по изобразителни дейности в детската градина. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

2011г. - Балкански Димитър. Ръководство за педагогическите практики на студентите от специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство” /учебно помагало/. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

Статии

2019г. - Балкански Димитър. "Колоритната организация на цветовете в рисунките на деца с умствена изостаналост" Сборник научни трудове от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ - КУШАДАСЪ - ИЗМИР (30.04. 2019 - 07. 05. 2019) "Иновации в образованието", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Педагогически факултет, Издателство "Фабер" В.Т. 2019, с. 109 - 117. ISBN: 978-619-00-0996-2

2019г. - Балкански Димитър. Специфика на възприемането и пресъздаването на формата на предметите от деца с умствена изостаналост. Годишник на Шуменския университет "Епископ К. Преславски", Т.ХХIII D - 35 години Педагогически факултет, УИ "Епископ Константин Преславски", 2019 г. ISSN 1314- 6769, стр.300 - 309

2018г. - Балкански Димитър. "Развитие на изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост". Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - том ХХII D. Педагогически факултет, Научни трудове от конференция "Иновации в образованието" ( 26-28 октомври), Шумен, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2018, с. 231 - 239, ISSN 1314 - 6769

2018г. - Балкански Димитър. "Възприемане на произведения на изобразителното изкуство от децата в предучилищна възраст" Сборник научни трудове от пътуващ семинар ОДРИН - ЧАНАККАЛЕ - ДИДИМ ( 27.04. 2018 - 04. 05. 2018) Иновации в образованието", Шуменски университет "Епископ КонстантинПреславски" - Педагогически факултет, Издателство "Фабер" В.Т. 2018, с. 83 - 93. ISBN: 978-619-00-0783-8

2017г. - Балкански Димитър. "Смесени техники в обучението по изобразителни дейности в детската градина". Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - том ХХI D, Педагогически факултет, Научни трудове от конференция "Иновации в образованието" (27- 29 октомври), Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", ISSN 1314 - 6769, стр. 209 - 218.

2017г. - Балкански Димитър. "Художествената деформация в детското изобразително творчество" - Научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера - Лугано, Швейцария (29.04. 2017 - 7. 05. 2017) "Иновации в образованието", ISSN 2367 - 5721, www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Joumal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017, стр. 54 - 59.

2017г. - Димитър Балкански. Гергана Георгиева. "Изобразителни материали и техники в апликирането. Технически умения за получаване на пластична апликация". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Ивана Симеонова. "Възприемане произведенията на изобразителното изкуство средство за повишаване на художествените познания на учениците от началното училище". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Таня Кастадинова. "Смесените техники в обучението по изобразително изкуство в началното училище". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Елена Андреева. "Възможностите на моделирането за формиране на изобразителни умения у децата от предучилищна възраст". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Йоана Иванова. "Нетрадиционни форми на обучение по изобразително изкуство в началното училище". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Донка Николова. "Емоционалното развитие на децата като психолого-педагогически проблем. Характеристика на процеса на художественото възприемане". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Хюсние Джидова. "Естетико-художествено развитие в условията на детската градина". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Боянка Радева. "Интегративни връзки между образователните направления Изобразително изкуство и Музика". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Петя Илиева. "Прилагане на народни мотиви в обучението по изобразителни дейности при създаване на модел на съвременно облекло". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Анифе Джемалова. "Изграждане на усет за цвят, ритъм и композиция у децата чрез декоративното апликиране". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Джейлян Муса. "Смесените техники и влиянието им върху изразителността на детската рисунка". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Димитър Балкански. Росица Илиева. "Изграждане на образи чрез илюстративното рисуване в подготвителната група". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ (електронно издание), Университетско издателство на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2016г. - Балкански Димитър ."Декоративното рисуване - средство за развитие на фината моторика у детето и усвояване на умения при подготовката му за писане". Годишник на шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - Том ХХ D, Педагогически факултет, Научни трудове от международна конференция "Иновации в образованието" - 30 септември - 2 октомври, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", Шумен

2016г. - Балкански Димитър ."Естетическото оформление на предметно-пространствената среда в детската градина - фактор за обогатяване на естетико-художествените възприятия на децата". Годишник на шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - Том ХХ D, Педагогически факултет, Научни трудове от международна конференция "Иновации в образованието" - 30 септември - 2 октомври, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", Шумен

2016г. - Балкански Димитър. "Интегративни връзки между учебните предмети "Изобразително изкуство" и "Музика" в начална училищна степен". Естетически ценности и възпитание /материали от кръгла маса/, Шумен - 9 април, УИ "Епископ Константин Преславски"

2016г. - Балкански Димитър. "Някои проблеми на самостоятелната работа на учениците в обучението по изобразително изкуство". Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград - Любляна - Италианска ривиера - Загреб - 03. 05. - 11. 05., Иновации в образованието, ШУ "Епископ Константин Преславски" - Педагогически факултет

2015г. - Димитър Балкански, Ваня Иванова. "Естетическото възпитание в детската градина". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2015г. - Димитър Балкански, Пламена Донева. "Графичната култура на детето и неговата адаптация към съвременния живот". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2015г. - Димитър Балкански, Светла Димитрова. "Развитие и стимулиране на творческото въображение на децата от предучилищна възраст чрез изобразяване по асоциация". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2015г. - Димитър Балкански, Ажда Мустафа. "Ролята на изобразителното изкуство за развитието на сетското въображение". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2015г. - Димитър Балкански, Ася Сейдали. "Груповата учебна работа на учениците в обучението по изобразително изкуство". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2015г. - Димитър Балкански, Жени Манолова. "Ролята на народното приложно изкуство за формиране на естетически вкус и декоративен усет у децата". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2015г. - Балкански Димитър "Формиране на аналитични и критични способности у учениците при възприемане на карикатурата като съвременен визуален продукт". Сборник научни трудове на ПФ "Иновации в образованието" от Пътуващ семинар Одрин - Чешме - Измир - Одрин

2015г. - "Изобразителното изкуство като средство за емоционално-естетическо възпитание на децата със специални образователни потребности" Сборник научни трудове от Конференция на ПФ на ШУ "Иновации в образованието" 25-27.09.

2015г. - "Изобразителната дейност, като средство за корекция на недостатъците в развитието на децата с интелектуална недостатъчност" Сборник научни трудове от Конференция на ПФ на ШУ "Иновации в образованието" 25-27.09.

2015г. - Димитър Балкански, Каролина Георгиева. "Възможности на пластичната апликация за изграждане на обемно-пространствени умения у децата". Сборник научни трудове на студенти и докторанти от ПФ. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2014г. - Димитър Балкански, Анна Кирова. "Подготовка на децата от подготвителната група за посещение на галерия и ателие на художник.". Университетско издателство "Еп. Константин Преславски.

2014г. - Димитър Балкански, Йорданка Василева. Рисунките - проективен метод за изследване на личността на детето." Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2014г. - Димитър Ил. Балкански, Надя П. Колева. "Възможности за развитие на творческите способности на детето чрез изобразителната дейност апликиране." Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2014г. - Димитър Балкански. "Организация на занятията по текуща педагогческа практика за студентите по специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство". Сборник научни трудове. Пътуващ семинар Шумен - Белград - Будапеща - Прага - Братислава, 06 - 11.05.2014

2014г. - Димитър Балкански. "Организация на занятията по преддипломна педагогическа практика за студентите от специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство". Сборник "Иновации в образованието", ПФ, 26-28.09.2014

2014г. - Димитър И. Балкански, Анастасия Хр. Димитрова. "Възможности за осъществяване на междупредметни връзки в обучението по изобразително изкуство и български език и литература в детската градина."

2014г. - Димитър Балкански, Павлинка Ковачева. "Ролята на изобразителното изкуство за изграждане на естетическо възпитание у децата в предучилищна възраст." Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”

2013г. - Балкански Димитър. Изобразителната дейност на детето като арттерапия. Национална конференция с международно участие "Образователни технологии", гр. Шумен, 27-29 септември.

2013г. - Балкански Д. Психологическо изследване на детето чрез рисунката. Пътуващ семинар. Будапеща - Виена, 16 - 20 май. ШУ, ПФ.

2012г. - Балкански Димитър. Формирование и развитие коммуникативных способностей в груповой изобразительной деятельности, статия в списание „Начальная школа”, Москва, брой 4, с. 63 – 69, 2012.

2012г. - Балкански Димитър. Организация и особености на занятията по хоспитиране за студентите от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. Национална конференция с международно участие "Образователни технологии", 28-30 септември, гр. Шумен. ШУ, Педагогически факултет

2012г. - Балкански Димитър. Особености на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в соматопедичното училище. Пътуващ семинар, Риека, Венеция, 28.04 – 02.05. ШУ, ПФ.

2011г. - Балкански Димитър. Ролята на изобразителното изкуство за развитие на емоционалните преживявания на учениците от началното училище. статия в списание “Образование”, брой 2, с. 45 – 52

2011г. - Балкански Димитър. Изобразителното изкуство за естетическото възпитание. Статия в списание “Предучилищно възпитание”, брой 3, с. 44 – 48

2011г. - Балкански Димитър. Методи на изследване на комуникативните способности на учениците в групова изобразителна дейност и сюжетно-ролева игра. Статия в списание “Начално образование”, брой 2, с. 16 – 26

2011г. - Балкански Димитър. Ролята на учителя за осъществяване на ефективен урок по изобразително изкуство. Статия в списание “Педагогика”, брой 3., с. 90-100

2011г. - Балкански Димитър. Форми на организиране работата по изобразителни дейности с изявени деца. Статия в списание “Образование”, брой 5, с. 7-15

2011г. - Балкански Димитър. Взаимодействието между семейството и детската градина – фактор за успешна подготовка на децата за естетическо възпитание чрезизобразително изкуство. Статия от научна конференция с международно участие „Детската градина и семейството – традиции, ценности, иновации”, гр. Бургас, 30 ноември – 2 декември

2010г. - Балкански Димитър. Психологически и педагогически условия за осигуряване на ефективна изобразителна дейност при деца със соматични заболявания. Статия в списание “Специална педагогика”, брой 4 (декември), с. 76-86

2005г. - Балкански Димитър. Художествено-педагогическата акция ”Аз преобразявам природата” – начин за естетизиране на средата. Статия в списание “Началнообразование”, брой 3, с. 45 - 50

Доклади

2015г. - Балкански Димитър "Качеството на образованието по изкуства в европейските училища". международна научна конференция в чест на 85-годишнината на проф. д. изк. Валентин Ангелов, Факултет по изобразително изкуство, ВТУ, 23 октомври.

2011г. - Балкански Димитър. Възприемане на произведенията на декоративно-приложните изкуства от учениците в начална училищна възраст. Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-”, гр. Шумен, 13-14 септември

2011г. - Балкански Димитър. Характеристика на деца с изявени изобразително-творчески способности и критерии за определяне на техния креативен потенциал. Национална конференция с международно участие “40 години Шуменски университет 1971-2011”, гр. Шумен, 13-14 септември

2010г. - Балкански Димитър. Съвременната масова култура на графитите като средство за визуална информация и комуникация на учениците. Научно-практическа конференция с международно участие “Иновации в образованието” – ДИПКУ, гр. Варна, 4-6 юни

2010г. - Балкански Димитър. Възможности за осъществяване на интегративни връзки в началното училище между учебните предмети Изобразително изкуство и Музика. Научно-практическа конференция с международно участие “Иновации в образованието” – ДИПКУ, гр. Варна, 4-6 юни

2009г. - Балкански Димитър. Художественото конструиране в обучението по изобразително изкуство в началното училище. Научна конференция с международно участие “Технологичното обучение – традиции и бъдеще”, ДИПКУ, гр. Варна, 4-6 юни

2009г. - Балкански Димитър. Ролята на демонстрацията като метод в обучението по изобразителни дейности в детската градина. Научна конференция с международно участие, “25 години Педагогически факултет”, В. Търново, 6-7 ноември

2008г. - Балкански Димитър. Фактори за развитие на изобразително-творческите способности на учениците от началното училище. Научно-практическа конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”. Китен, 20-21 септември

2008г. - Балкански Димитър. Алтернативни подходи на обучението по изобразително изкуство в началното училище Научно-практическа конференция “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”. Шумен, 30-31 октомври

2007г. - Балкански Димитър. Формиране на комуникативни способности у учениците от начална училищна степен в обучението по изобразително изкуство. Научно-практическа конференция “Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието”. Шумен, 31 май – 01 юни

2005г. - Балкански Димитър. Групова работа на учениците при нетрадиционните форми на обучение по изобразително изкуство. Национална научно-практическа конференция ”Традиции и иновации в образованието”. Попово, м. май

2004г. - Балкански Димитър. Докторантски семинар. Китен

2004г. - Балкански Димитър. Художествено-педагогическата акция “Аз преобразявам природата” - начин за естетизиране на средата Международна научна конференция ”20г. ПФ на ШУ ”Еп. Константин Преславски”

2004г. - Балкански Димитър. Възприемане произведенията на съвременното изобразително изкуство чрез алтернативните форми на обучение в началното училище. Национална научно-практическа конференция ”Новата философия в образованието”. Попово

2004г. - Балкански Димитър. Ситуационният подход - алтернатива за ефективен учебно-възпитателен процес по изобразително изкуство в началното училище. Международен семинар “Образование за всички”. Варна, юли

2003г. - Балкански Димитър. Играта в детската изобразителна дейност като стимул за повишаване на познавателната и творческа активност. Национална научно-практическа конференция ”Психологопедагогическа характеристика на детството”. Попово, май

2003г. - Балкански Димитър. Природата – източник на алтернативни търсения в съвременното изобразително изкуство. Научно-практическа конференция ”Изкуство и педагогика”. Китен, юни

2002г. - Балкански Димитър. Игровият подход в алтернативните форми на обучение по изобразително изкуство. Юбилейна научна конференция с международно участие ”30 г. Педагогически колеж”. Добрич, октомври

2002г. - Балкански Димитър. Алтернативни форми на изобразителна дейност в учебните програми за І-ІVклас. Юбилейна научна конференция с международно участие ”30г. Педагогически колеж”. Добрич, октомври

2001г. - Балкански Димитър. Алтернативни форми на работа, използвани в обучението по изобразително изкуство І - ІV клас. Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски университет”

2001г. - Балкански Димитър. Към въпроса за проблемите на авангардизма и неговите изяви в началото и средата на ХХ век. Юбилейна научна конференция “30 години Шуменски университет”

1997г. - Балкански Димитър. Някои проблеми в обучението по скулптура във ВУЗ. Научна конференция, ШУ “Епископ Константин Преславски”

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС "доктор" на дисертация на тема "Хартия и печатна графика в Европа" на Деница Иванчева Иванова - Александрова, ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2019г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на становище за присъждане на ОНС "доктор" на дисертация на тема "Развитие на уменията за изобразяване на формата в обучението по изобразително изкуство (I клас)" на Eлица Иванова Александрова, ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2019г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на становище за присъждане на ОНС "доктор" на дисертация на тема "Визуална аналогия между образността в творчеството на Жан-Мишел Баския и детските рисунки" на Веселин Светославов Симеонов, ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2019г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на становище за присъждане на академичната длъжност "професор" на доц. д-р Зора Георгиева Янакиева, АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"

2019г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на становище за присъждане на академичната длъжност "професор" на доц. д-р Нели Стойчева Димитрова, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2018г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС "доктор" на дисертация на тема "Интермедията - инструмент за създаване на хипертекста на съвременното изкуство и образователна методика" на доц. Младен Иванов Младенов, ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2018г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на становище за присъждане на ОНС "доктор" на дисертация на тема "Интерактивният подход в обучението по рисуване на студентите от специалност "Изящни изкуства - рисуване и интермедия" на доц. Костадин Георгиев Млячков, ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2018г. - Балкански Димитър. Член на научно жури и изготвяне на рецензия за присъждане на ОНС "доктор" на дисертация на тема "Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението по изобразително изкуство" на ас. Камен Мариус Теофилов, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Балкански Димитър. Издателска рецензия на статията на доцент Младен Младенов - "Интермедийно проектиране на природното в изкуств(ен)ото" предназначена за участие в научна конференция на Факултета по изобразително изкуство към ВТУ "Свети свети Кирил и Методий"

2017г. - Балкански Димитър. Становище на дисертационен труд на Илиян Христов за присъждане на образователната и научната степен "доктор" - ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2017г. - Балкански Димитър. Становище на дисертационен труд на Вяра Гунева за присъждане на образователната и научната степен "доктор" - ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2017г. - Балкански Димитър. Становище на дисертационен труд на ас. Анастасия Тонкова за присъждане на образователната и научната степен "доктор" - ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий"

2017г. - Балкански, Димитър. Рецензия на ;монографията "Тестово-проблемният метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище". Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", автор гл. асистент д-р Светозар Чилингиров

2017г. - Балкански Димитър. Издателска рецензия на статията на доцент Младен Младенов - "Визуализация на интимното в социалното" предназначена за участие в научна конференция на Факултета по изобразително изкуство към ВТУ "Свети свети Кирил и Методий"

2016г. - Балкански Димитър. Становище на дисертационен труд на ас. Стефан Гостилов - за присъждане на образователната и научната степен "доктор" - ВТУ .

2016г. - Балкански Димитър. Становище на дисертационен труд на доц. Иван Узунов - за присъждане на образователната и научната степен "доктор" - ВТУ

2016г. - Балкански Димитър. Рецензия на дисертационен труд на ас. Тодор Овчаров - за присъждане на образователната и научната степен "доктор" - ВТУ

2015г. - Балкански Димитър Становище на дисертационен труд на ас. Славина Русева от ВТУ за присъждане на образователната и научната степен "доктор".

2015г. - Балкански Димитър Научен рецензент на "Художествено обучение чрез изобразително изкуство". Издателство FastPrintBooks, гр. Пловдив, автор проф. д-р Бл. Папазов.

2014г. - Балкански Димитър Становище за дисертационен труд (доктор на науките) на доцент д-р Мариана Гърмидолова, ВТУ

2014г. - Балкански , Димитър Становище за дисертационен труд на гл. ас. Маринета Млячкова , ВТУ, за присъждане на образователната и научната степен "доктор"

2014г. - Балкански, Димитър Рецензия на дисертационен труд на гл. ас. Яким Дейков, УАСГ, за присъждане на образователната и научната степен "доктор".

2014г. - Балкански, Димитър Рецензия на електронен учебник "Методика на обучението по изобразително изкуство" на проф. д-р Бл. Папазов.

2013г. - Балкански, Димитър Снановище за хабилитация на гл. ас. д-р Николай Гюлчев, ВТУ, за присъждане на академичната длъжност "доцент"

2013г. - Балкански Димитър Научен редактор на "Изкуството. Теоретични аспекти" УИ "Епископ К. Преславски", Шумен, автор проф.д-р Бл. Папазов

Цитирания

2019г. - Балкански Димитър. Изобразителната дейност в детската градина. УИ "Епископ Константин Преславски", 2015 г. ISBN 978-619-201-058-4. Цитирано в:.Чилингиров Светозар. "Рисуването по натура като форма на работа по изобразително изкуство в началното училище", УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-00-0996-2, 2019 г., стр. 342

2019г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. УИ "Епископ Константин Преславски", 2007 г. ISBN 978-954-577-444-7. Цитирано в:.Чилингиров Светозар. "Рисуването по натура като форма на работа по изобразително изкуство в началното училище", УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-00-0996-2, 2019 г., стр. 341

2019г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. УИ "Епископ Константин Преславски", 2007 г. ISBN 978-954-577-444-7. Цитирано в:.Теофилов, Камен. "Приложението на мултимедийна презентация в часовете по изобразително изкуство в Преддипломната педагогическа практика на студентите от специалности ПУНУП, НУПЧЕ и ПОИИ - средство за повишаване на образните представи на учениците в средното училище", УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-00-0996-2, 2019 г., стр. 187

2019г. - Балкански Димитър. Ръководство за педагогическите практики на студентите от специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство"". УИ "Епископ Константин Преславски", 2011 г. ISBN 978-954-577-595-6. Цитирано в:.Теофилов, Камен. "Приложението на мултимедийна презентация в часовете по изобразително изкуство в Преддипломната педагогическа практика на студентите от специалности ПУНУП, НУПЧЕ и ПОИИ - средство за повишаване на образните представи на учениците в средното училище", Сборник научни трудове от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ- КУШАДЪСЪ- ИЗМИР. УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-00-0996-2, 2019 г., стр. 187

2019г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010 г. ISBN 978-954-577-560-4. Цитирано в:.Пейчева, Йорданка. Мотивацията на учениците от начален етап за усвояване основите на ключовата компетентност "Инициативност и предприемачество", Сборник научни трудове от пътуващ семинар ИСТАНБУЛ- КУШАДЪСЪ- ИЗМИР. УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-00-0996-2, 2019 г., стр. 165

2019г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010 г. Цитирано в: Александрова, Елица. Дисертационен труд "Развитие на уменията за изобразяване на формата в обучението по изобразително изкуство (I клас)", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2019 г., стр. 34

2019г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010 г. Цитирано в: Александрова, Елица. Дисертационен труд "Развитие на уменията за изобразяване на формата в обучението по изобразително изкуство (I клас)", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2019 г., стр. 87

2017г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010 г. Цитирано в:Христов Илиян. Дисертационен труд "Развитие на творческите способности на подрастващите при рисуването на пленер", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2017 г., стр. 70

2017г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010 г. Цитирано в:Христов Илиян. Дисертационен труд "Развитие на творческите способности на подрастващите при рисуването на пленер", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2017 г., стр. 76

2017г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. УИ "Епископ Константин Преславски", 2007 г. Цитирано в:.Тонкова Анастасия. Дисертационен труд "Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2017 г., стр. 50

2017г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. УИ "Епископ Константин Преславски", 2007 г. Цитирано в:.Тонкова Анастасия. Дисертационен труд "Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2017 г., стр. 56

2017г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. УИ "Епископ Константин Преславски", 2007 г. Цитирано в:.Тонкова Анастасия. Дисертационен труд "Ефективността на арттерапевтичните методи на работа в обучението по изобразително изкуство", ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий, 2017 г., стр. 58

2017г. - Балкански Димитър. Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма. УИ "Епископ Константин Преславски", 2007 г. Цитирано в:.Чилингиров Светозар. "Тестово-проблемният метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище", УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-157-4, 2017 г., стр. 15

2017г. - Балкански Димитър. Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности. УИ "Епископ Константин Преславски", 2010 г. Цитирано в:.Чилингиров Светозар. "Тестово-проблемният метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище", УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-201-157-4, 2017 г., стр. 12

2017г. - Балкански Димитър. Изобразителната дейност в детската градина. УИ "Епископ Константин Преславски", 2015 г. Цитирано в:.Чилингиров Светозар. "Тестово-проблемният метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище", УИ "Епископ Константин Преславски" ISBN 978-619-201-157-4, 2017 г., стр. 22

2016г. - Балкански Димитър. "Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ К. Преславски", 2007 год. Цитирано в: Пейчева, Й. "Проблемността в технологичното обучение на учениците в начална училищна степен", Годишник на шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - Том ХХ D, Педагогически факултет, Научни трудове от международна конференция "Иновации в образованието" - 30 септември - 2 октомври, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", Шумен, ISSN 1314 - 6769 стр. 424.

2016г. - Балкански Димитър. "Изобразителната дейност в детската градина". УИ "Епископ К. Преславски", 2015 год. Цитирано в: Чилингиров Св. "Рисуването по натура - средство за художествено-естетическо и интелектуално развитие на учениците от началното училище". Годишник на шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - Том ХХ D, Педагогически факултет, Научни трудове от международна конференция "Иновации в образованието" - 30 септември - 2 октомври, Университетско издателство "Епископ К. Преславски", Шумен. ISSN 1314 - 6769, стр. 857.

2016г. - Балкански Димитър "Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ К. Преславски", 2007 г. цитирано в: Малчева Т. "Явлението "художествена самодейност" в контекста на историческото развитие". Естетически ценности и възпитание /материали от кръгла маса - 9 април, Шумен/, ISBN 978-619-201-100-0, УИ "Епископ К. Преславски", стр. 203.

2016г. - Балкански Димитър "Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ К. Преславски", 2007 г. цитирано в: Теофилов К. "Метаморфози на естетическото възприятие". Естетически ценности и възпитание /материали от кръгла маса, 9 април, Шумен/. ISBN 978-619-201-100-0, УИ "Епископ К. Преславски", стр. 132.

2016г. - Балкански Димитър. "Откриване и стимулиране на деца с изобразително-творчески способности" УИ "Епископ Константин Преславски" - 2010 год. Цитирано в: Пейчева Й. " Развитие на екологичната култура и креативността като социални позиции и нагласи у бъдещите педагози", Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград - Любляна - Италианска ривиера - Загреб, Иновации в образованието, ШУ "Епископ Константин Преславски" - Педагогически факултет, Издателство "Фабер", ISBN : 978 - 619 - 00 - 0477 - 6 , стр. 129.

2016г. - Балкански Димитър. "Изобразителната дейност в детската градина". УИ "Епископ Константин Преславски" 2015 год. Цитирано в : Чилингиров Св., "Развитие на наблюдателността и нейното значение за изобразителната дейност на децата", Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград - Любляна - Италианска ривиера - Загреб, Иновации в образованието, ШУ "Епископ Константин Преславски" - Педагогически факултет, Издателство "Фабер", ISBN: 978 - 619 - 00 - 0477 - 6, стр. 331.

2015г. - Балкански, Димитър "Ролятя на учителя за осъществяване на ефективен урок по изобразително изкуство", сп. "Педагогика, 3/2011 г. Цитирано в: Чилингиров, Св. "Пленерът като форма на обучение и професионално усъвършенстване на студентите от специалност ПОИИ", Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин - Чешме - Измир - Одрин, "Иновации в образованието", ПФ, ISBN: 978 - 619 - 00 - 0265 - 9, Издателство "Фабер", В. Т., стр.330.

2015г. - Балкански, Димитър "Изобразителното изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ К. Преславски", 2007 . Цитирано в: Теофилов, Камен, 2015 г., "Психологически аспекти на творческия процес в детската възраст". Годишник на ШУ, Том ХIХ D, ПФ, с. 267 - 275, ISSN 1314 - 6769, УИ "Епископ К. Преславски", стр. 545.

2015г. - Балкански Димитър "Изобразителното изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ К; Преславски", 2007 г. Цитирано в: Теофилов Камен 2015 г. "За някои зависимости между авангардното изкуство и алтернативните форми на обучението по изобразително изкуство". Сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин - Чешме - Измир - Одрин, "Иновации в образованието", ПФ, ISBN: 978 - 619 - 00 - 0265 - 9, Издателство "Фабер", ВІ. Т. , стр. 140.

2014г. - Балкански Д. "Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ Константин Преславски" - 2007 г. Цитирано в: Теофилова М. "Училище за художествено възпитание". Издателство ДЪГА ПЛЮС - Стара Загора - 2014 г. стр. 170. ISBN 978 - 954 - 9387 - 97 - 1.

2014г. - Балкански,Д. "Обучението по изобразително изкуство в полето на авангардизма". УИ "Епископ К. Преславски". 2007 г. Цитирано в: Теофилова, М. "Училище за художествено възпитание". издателство ДЪГА ПЛЮС, Стара Загора, 2014, ISBN 978 - 954 - 9387 - 97 -1 . с. 170.

2012г. - Балкански Димитър "Изобразителното изкуство за естетическото възпитание". сп. Предучилишно възпитание, 3/2011. Цитирано в: Чилингиров Св. "Естетическото възпитание чрез пленерна практика в началното училище". Сборник научни трудове от пътуващ семинар Шумен - Риека - Венеция, Образователни технологии, ПФ, Издателство Фабер, В.Т. с. 234.

2011г. - Балкански Димитър "Ролята на учителя за осъществяване на ефективен урок по изобразително изкуство". сп. Педагогика, книжка 3, с. 90 - 100, 2011. Цитирано в: Янакиева Зора "Планиране на комбиниран урок по изобразително изкуство при практическото обучение на студентите", сп. Педагогика, книжка 6, с. 72 - 73.

Други публикации

2019г. - Балкански, Димитър. Научен редактор на монографията "Създаване и оценяване на дигитален аранжимент". автор доц. д-р Стефан Русков, УИ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-419-201-330-1

2019г. - Балкански Димитър. Научно ръководство и успешна защита на дипломна работа на Гюнел Мемду Исмаил студент от специалност ПУНУП в ОКС "бакалавър", на тема "Развитие на изобразително-творческите способности на учениците от I клас чрез смесените техники в обучението по изобразително изкуство"

2019г. - Балкански Димитър. Участие с презентация в Научен симпозиум "Визуални изследвания, форми на сетивност" с международно участие - Факултет за изкуства на Тракийски университет, Одрин, Турция - 12-13. 04. 2019 г.

2018г. - Балкански Димитър. Научно ръководство и успешна защита на дипломни работи на студенти от специалност ПОИИ в ОКС "бакалавър" - Тихомира Сомлева, Карина Иванова, Живка Николова, Соня Димитрова

2018г. - Балкански Димитър. Организиране на пленер със студенти от спец. ПОИИ в Ботаническа градина - Балчик

2018г. - Балкански Димитър. Ръководител на тематичен курс № 0459 "Изобразителното изкуство на деца със специални образователни потребности", ДИКПО - Варна. Проведен с детски учители от ДГ "Успех" - Варна

2018г. - Балкански Димитър. Председател на научно жури за присъждане на ОНС "доктор" на Камен Мариус Теофилов, ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Балкански Димитър. Участие в международна изложба - графика малък формат - А4 , галерия "Университетска " , Корпус 2 на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" .

2017г. - Участие в научно жури за присъждане на академичната длъжност гл. асистент на Стефан Гостилов , ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий", Педагогически факултет

2017г. - Балкански Димитър.Журиране на детски творби от националната изложба "Природата моето вдъхновение" организирана от Природен парк "Шуменско плато"

2017г. - Балкански Димитър. Научен ръководител на Елица Василева Дойчинова - докторант в задочна форма на обучение към катедра ВИТМ на ШУ "Епископ Константин Преславски"

2017г. - Балкански Димитър. Участие в каталог "Съвременни шуменски художници". Дизайн, предпечат и печат "Артпринт"ООД - Шумен. Издаден с финансовата подкрепа на Община Шумен

2016г. - Балканси Димитър. Научен ръководител на защитили дипломанти: Джейлян Муса Муса - спец. ПУНУП; Росица Иванова Василева - спец. ПУНУП; Анифе Мусова Джемалова - спец. ПУНУП; Петя Илиева - спец. ПУНУП; Теодора Марева - спец. ПУНУП; Маринка Атанасова Койчева - Митева - професионално-педагогическа специализация по изобразително изкуство за придобиване на III ПКС, ДИКПО гр. Варна: Милена Христова Христова - ОКС "магистър".

2016г. - Балкански Димитър.Журиране на детски творби от националната изложба "Природата моето вдъхновение" организирана от Природен парк "Шуменско плато"

2016г. - Балкански Димитър.Организиране на изложба със студенти от специалност ПОИИ в Ботаническа градина - гр. Балчик

2015г. - Балкански Димитър Председател на комисия за приемане на художествено-пластичните качества на бюст-паметник на Автуст Попов, автор Бехчет Дананджъ

2015г. - Балкански Димитър Изготвяне (в колектив) на учебници по изобразително изкуство (I-VII клас) към издателство "Анубис"

2015г. - Балкански Димитър Журиране на детски творби от националната изложба "Природата моето вдъхновение" организирана от Природен парк "Шуменско плато"

2015г. - Балкански Димитър Журиране на изложба "Художествено учителско творчество" - Младежки дом, гр. Шумен

2015г. - Балкански Димитър Организиране на изложба със студенти от специалност ПОИИ в Ботаническата градина на гр. Балчик

2015г. - Балкански Димитър Организиране на изложба със студенти от специалност ПОИИ в ОДЗ "Маргаритка" в гр. Варна

2015г. - Балкански Димитър Организиране на изложба "Земята - нашия общ дом" с ученици от СОУ "Сава Доброплодни" - гр. Шумен в Корпус I на ШУ "Епископ К. Преславски", по случай научна конференция на катедра "Биология"

2015г. - Балкански Димитър. Научен ръководител на защитили дипломанти: Таня Костадинова - спец. ПУНУП; Гергана Георгиева - спец. ПУНУП; Ивана Симеонова - спец. ПУНУП; Елена Велиянова Андреева - спец. ПУП; Донка Иванова Николова - спец. ИПО (магистър); Боянка Атанасова Радева - спец. ИПО (магистър); Хюсние Нуриева Джидова - спец. ИПО (магистър).

2015г. - Балкански Димитър Ръководител на тематичен курс "Декоративно-приложни и конструктивно-художествени дейности в детската градина", ДИКПО - Варна

2014г. - Балкански Димитър Организиране на изложба "Плакат" със студенти от спезиалност ПОИИ в арт-пространството на Радио Шумен

2014г. - Балкански Димитър Организиране на хепънинг със студенти от специалност ПОИИ по време на откриване на детската изложба " Водата - извор на живот" ХГ "Елена Карамихайлова" гр. Шумен

2014г. - Балкански Димитър. Научен ръководител на защитили дипломанти: Наталия Николова - спец. ИТПНО (магистър); Жени Паскова Манолова - спец. ИТПНО (магистър); Ажда Ахмед Мустафа - спец. ИТПНО (магистър); Ваня Ангелова Иванова - спец. ПУНУП; Ася Климентова Сейдали - спец. ПУНУП; Светла Димитрова - спец. ПУП; Каролина Георгиева - спец. ПУНУП.

2014г. - Балкански Димитър Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс (№ 4407/30.06.2014 г.) на тема: "Методически подходи за разработване на студентско портфолио", ДИКПО - Варна

2013г. - Балкански Димитър. Научен ръководител на защитили дипломанти: Надя Пенчева Колева - спец. ИТПУНО (магистър); Анастасия Христова Димитрова - спец. ИТПУНО (магистър); Павлинка Г. Ковачева - спец. ИТПУНО (магистър).

Художествено-творчески дейности

2019г. - Балкански Димитър. Участие в изложба "Пролетен салон" на ДШХ и представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова"

2019г. - Балкански Димитър. Изложба на преподаватели и магистри от специалност ПОВИ в художествената галерия на Радио - Варна

2019г. - Балкански Димитър. Участие в изложба на преподаватели и студенти от специалност "ПОИИ" в ХГ "Никола Маринов" в гр. Търговище

2019г. - Балкански Димитър. Участие в изложба "Зимен салон" на ДШХ и представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова"

2019г. - Балкански Димитър. Участие в изложба на преподаватели и студенти от специалност ПОИИ на ШУ "Епископ К. Преславски" в Тракийски университет - Одрин, Турция - 11-14. 04. 2019 г.

2019г. - Балкански Димитър. Участие в изложба на преподаватели и студенти от катедра ВИТМ на ШУ "Епископ К. Преславски" в Музея на историята и археологията в Констанца, Румъния, 05. 10. 2019 г.

2019г. - Балкански Димитър. Участие в международна изложба - графика малък формат - А4 , галерия "Университетска " , Корпус 2 на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" .

2019г. - Балкански Димитър. Участие в международна изложба - графика малък формат - А4 , Букурещ, Румъния, 05. 10. 2019 г.

2019г. - Балкански Димитър. Изложба в Радио - Шумен, 27. 11. 2019 г.

2018г. - Балкански Димитър. Участие в изложба "Пролетен салон" на ДШХ и представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова"

2018г. - Балкански Димитър. Участие в изложба "Зимен салон" на ДШХ и представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова"

2018г. - Балкански Димитър. Участие в Международна изложба "Графика малък формат", 4-то издание - България, Германия, Македония, Полша, Румъния, Турция, 17-30 май, галерия "Университетска", ШУ

2018г. - Балкански Димитър.Участие в Юбилейна изложба на катедра ВИТМ по случай 25- годишнината от основаването на Катедрата. 04. 12. ХГ " Елена Карамихайлова -Шумен

2018г. - Балкански Димитър. Участие в международна изложба в ХГ "Борис Георгиев" - Варна

2018г. - Балкански Димитър. Изложба на преподаватели и студенти от катедра ВИТМ, Национален университет по изкуствата, галерия UNAарт, Букурещ, Румъния - ноември

2018г. - Балкански Димитър. Изложба на преподаватели и магистри от специалност ПОВИ в Радио - Варна

2018г. - Балканси Димитър. Изложба на преподаватели и студенти от Катедра ВИТМ в "The MOMENT" , PIinelo Art Gallery, Istanbul, Turkey - февруари

2017г. - Балкански Димитър. Участие в изложба на преподаватели и студенти от специалност ПОИИ в ХГ гр. Добрич

2017г. - Балкански Димитър. Участие в изложба по случай издаване на каталога "Съвременни шуменски художници" в ХГ "Елена Карамихайлова , Шумен.

2017г. - Участие в изложба на преподаватели и студенти от специалност "ПОИИ" в ХГ "Никола Маринов" в гр. Търговище

2017г. - Балкански Димитър. Участие в изложба "Пролетен салон" на ДШХ и представителството на СБХ в ХГ "Елена Карамихайлова"

2017г. - Балкански Димитър. Участие в Коледна изложба в ХГ "Елена Карамихайлова" - Шумен

2016г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ Участие в "Пролетен салон" в ХГ "Елена Карамихайлова" - Шумен

2016г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ Участие в национална изложба на художниците- педагози в ХГ "Рафаел Михайлов" - В. Търново

2016г. - Балкански Димитър. Художествено оформление на корицата на "Тестове по теория и методика на обучението по изобразителни дейности в детската градина"

2016г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в изложба на преподаватели и студенти от специалност ПОИИ в ХГ "Илия Петров" в гр. Разград

2016г. - Балкански ,Д. Изложба на преподаватели и студенти от специалност ПОИИ в Дом на Хумор и Сатирата в гр. Габрово - 8 декември

2016г. - Балкански, Д. Художествено оформление и корица на монографията "Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост"

2016г. - Балкавски, Д. Скулптурна творба (мрамор( част от експонирано ансамблово пространство от пластики в градска среда - гр. Шумен

2015г. - ,РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ "Пролетен салон" на ДШХ. ХГ "Елена Карамихайлова", май

2015г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ Участие в национална изложба на художниците-педагози в ХГ "Рафаел Михайлов", май-юни , В. Търново

2015г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ Участие в изложба на студенти и преподаватели от специалност ПОИИ в ХГ "Петър Персенгиев" в тр. Нови Пазар. 17. III. 2015.

2015г. - Учасгие в изложба в ХГ "Елена Карамихайлова" - Шумен. "20 години специалност ПОИИ" , 24. 09.

2015г. - РЕГИОТАЛНИ ИЗЛОЖБИ Изложба "Зимен салон" в ХГ "Елена Карамихайлова" гр. Шумен, декември

2015г. - Балкански Димитър Художествено оформление и корица на антологията "Прашец от полски макове". УИ "Епископ К. Преславски Балкански Димитър Художествено оформление и корица на монографията "Изобразителното изкуство при деца със специални образователни потребности". УИ "Епископ К. Преславски" Балкански Димитър Художествено оформление и корица на "Изобразителната дейност в детската градина" УИ "Епископ К. Преславски"

2014г. - Изложба студенти и преподаватели в университета OVIDIUS, гр. Констанца, април 2014

2014г. - Изложба Студенти & Преподаватели, галерия Jon Nikodim, гр. Констанца, Румъния, април 2014

2014г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Изложба Студенти & Преподаватели - Белградски университет, Сърбия, май 2014

2014г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. "Пролетен салон" на ДШХ. ХГ "Елена Карамихайлова", април, Шумен.

2014г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, май-юни, В.Търново.

2014г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Зимен салон” в ХГ “Елена Карамихайлова”, декември.

2014г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Пленер със студенти и преподаватели от специалност ПОИИ в с. Черни връх -16. IX. - 19. IX.

2013г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Пролетен салон”. ХГ “Елена Карамихайлова”, март-април

2013г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба "Голо тяло", Арт център "Iva Gallery", Шумен, септември 2013

2013г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, май, В.Търново.

2012г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Зимен салон” в ХГ “Елена Карамихайлова”, декември.

2012г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Пролетен салон”. ХГ “Елена Карамихайлова”, април.

2012г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Портрет”. ХГ “Елена Карамихайлова”, октомври .

2012г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, В.Търново.

2011г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Изложба на преподаватели от спец. ПОИИ при ШУ “Епископ К. Преславски”. Измит, Коджаели Университет, Република Турция.

2011г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Зимен салон” в ХГ “Елена Карамихайлова”, декември.

2011г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на преподаватели от катедра ПИИ на ШУ “Епископ Константин Преславски” в ХГ “Елена Карамихайлова”, септември.

2011г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Малки форми” в ХГ “Елена Карамихайлова”, април.

2011г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, В.Търново.

2010г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Изложба на преподаватели от спец. ПОИИ при ШУ “Епископ К. Преславски”. Художествената академия. Белград, Сърбия.

2010г. - Илюстрации и корица на стихосбирката “Годините носят празен товар на гърба си”, автор Николай Николов.

2010г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Зимен салон”. ХГ “Елена Карамихайлова”, декември.

2010г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Пролетен салон”, ХГ “Елена Карамихайлова”, април.

2010г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Рисунка” в ХГ “Елена Карамихайлова”, февруари.

2010г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Изложба на преподаватели от спец. ПОИИ при ШУ “Епископ Константин Преславски”. ХГ на гр. Нова Загора, май.

2010г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Артистичен симпозиум, Гранд хотел Варна, 23-30 юли.

2010г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, В.Търново.

2009г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на ДШХ “Зимен Салон”. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

2009г. - СAMOСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ. Самостоятелна изложба “Живопис и керамика”. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

2009г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национален пленер по живопис, Шумен.

2009г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, В.Търново.

2008г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на ДШХ “Зимен Салон”, Шумен.

2008г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Автопортрет”. ХГ “Българска икона”, Шумен.

2008г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на ДШХ “Пролет”. Галерия на ДШХ, Шумен

2008г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Участие в пленер по проект “Стъпка по стъпка”, Балчик.

2008г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”, В.Търново.

2007г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на ДШХ. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

2006г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национална изложба на представителствата на СБХ. “Шипка” 6, София.

2006г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в изложба в галерия “Мил”- Осака, Япония.

2006г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Великденска изложба на ДШХ. ХГ на ДШХ, Шумен.

2006г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба “Рисунка”. СБХ. ХГ “Българска икона”, Шумен.

2006г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Годишна изложба на ДШХ "Зимен салон". ХГ “Е.Карамихайлова”, Шумен.

2006г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство. ХГ ”Илия Бешков”, Плевен.

2005г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Международен пленер по живопис “Велико Търново”.

2005г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национален пленер по живопис, Шумен.

2005г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. II Международно биенале по скулптура “Мадарски конник 2005”, 22 – 31 август.

2005г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Международен пленер по живопис “Велико Търново”. Велико Търново

2005г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Обща изложба на представителствата СБХ – “Шипка” 6, София.

2005г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национален пленер по скулптура “Мадарски конник”, с. Мадара, обл. Шумен

2005г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Годишна изложба на ДШХ. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

2005г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба по проект “Хартията – алтернатива в съвременното изкуство”. Галерия “Център за съвременно изкуство”, Шумен.

2004г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие на ДШХ. ГХГ, Пловдив.

2004г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на преподаватели и студенти “20 години Педагогически факултет”. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

2004г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Изложба на ДШХ. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

2004г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Биенале на малките форми в изобразителното изкуство, Плевен.

2003г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Международна изложба – хумор и сатира. Габрово.

1999г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Процес и пространство. Градска галерия, Балчик, България.

1998г. - СAMOСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ. Рисунка. ХГ “Елена Карамихайлова”, Шумен.

1998г. - МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в международна изложба. Одрин, Турция.

1998г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. С АРТ група ”Завой”. Акция “Байпас”. Шумен.

1997г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Участие в обща експозиция. Дом на изкуството, Шумен.

1997г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Участие с АРТ група ”Завой" в изложба АРТ лаборатория, Шумен.

1997г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Участие в благотворителна изложба. зала “Форум”, хотел “Шумен”, Шумен.

1996г. - РЕГИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ. Участие в обща изложба на ДШХ. Шумен, ХГ “Ел. Карамихайлова”.

1995г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Участие в национална изложба на художниците-педагози. ХГ ”Рафаел Михайлов”. В.Търново.

1994г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национална изложба на художниците-педагози, Русе.

1990г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национална изложба на художниците-педагози, София.

1988г. - СAMOСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ. Колаж. Самостоятелна изложба. Дом на учителя, Шумен.

1987г. - СAMOСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ. Рисунка. Самостоятелна изложба. Върбица, обл. Шумен.

1986г. - СAMOСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ. Рисунка. Самостоятелна изложба. Дом на учителя, Шумен.

1986г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национална изложба на художниците-педагози, София.

1984г. - НАЦИОНАЛНИ ИЗЛОЖБИ И ПЛЕНЕРИ. Национална изложба на художниците-педагози, В. Търново.