Ст. преп. Маргарита Иванова Рачеваабв

array(2) { ["bio"]=> array(8) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(204) "1976-1983 - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, специалност "Музикална педагогика"" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(187) "1983 - 1988 - Методист по музика в Окръжен съвет за народна просвета-Шумен, учител по музика в VІ ОУ, гр. Шумен" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(154) "1988-1993 - асистент 1993-1996 - старши асистент 1996 -главен асистент 2015 - старши преподавател" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(661) "Упражнения по: Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина Методика на музикалното възпитание в началното училище Методика на обучението по музика в училище Хоспитиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика в детска градина и училище Музикална психология Музикална диагностика Специален предмет флейта" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(292) "Музикално възпитание и музикално обучение Музикално-педагогическа подготовка на педагогическите кадри Инструментално обучение - специален предмет "флейта"" ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(2263) "2013г. - Квалификационен курс ФД-03-262/18.12.2013г." Методически подходи за разработване на студентско портфолио", 18.12.2013г., Шуменски университет, ДИКПО, гр. Варна 2014 г. - Курс за повишаване на чуждоезиковата компетентност: "Английски език за академични цели за докторанти, пост-докторанти и млади учени, ниво А1, 13.01.-07.02.2014г. 2015г. - Квалификационен курс "Използване на интерактивна бяла дъска в обучението-технологични и методически подходи", 05.06.2015г., Шуменски университет, ДИКПО, гр. Варна 2016 г. - Обучителен семинар за работа с електронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас , 21.03. 2016 г.,, Издателство «Просвета», СУ «Й. Екзарх», гр. Шумен 2016 г. - Организатор и участник в семинар по системата „Орф-Шулверк“ на тема „Музикални картини с движение, говор и ритъм“ – 10.06.2016г., ПФ на ШУ 2018 г. - Участие в обучителен семинар на тема „Музикотерапия – същност, техники и игри – нов подход за провеждане на учебно-възпитателната дейност“, 18.04.—19.04.2018 г., гр. Шумен, организатор Продивайн ЕООД, Варна 2019 г. - Участие в квалификационен курс " Орф-Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение", Шумен, 17л11.2019 г., рег. № 3384/18.11-2019 г., Център за професионално обучение към " Матев строй" ЕООД" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(3567) "ПРОЕКТИ: 2008г. - РД-07-969/09.06.2008, Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика” 2009г. - РД-05-251/11.03.2009, Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010г. - РД-05-395/24.03.2010, Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство 2011г. - РД-05-188/27.03.2011, “Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”) 2012г. - РД-05-294/15.03.2012“,Viva la musica!» - студентски творчески конкурси 2013г. - РД-08-292/05.03.2013г. “Viva la musica!» - студентски творчески дейности 2013г. - Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. 2014г. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ – 2016-2017 г. 2014 г. - РД-10-584/04.04.2014, "Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности" 2015г. - РД-08-290/12.03.2015, "Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности" 2016 - РД-08-134/08.02.2016 "Viva la Musica! Viva Academia!" - цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45-годишнината на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" . 2017 - РД-08-81/03.02.2017 "Музикална работилница" - студентски художественотворчески дейности" 2018 г. - "Музика и празник - студентски художественотворчески дейности" 2019 г. - Проект на катедра МЕМВИ "Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност "Педагогика на обучението по музика", РД-08-88/31.01.2019 г. 2018 г. - Председател на жури на регионален песенен конкурс "Златното петле" - 2003 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. 2011 г. - Член на жури на регионален песенен конкурс "Златното петле" - 2005, 2011 г. 1999 г. - Председател на жури на Викторина „100 години от рождението на Панчо Владигеров” , къща-музей " П. Владигеров"" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(4644) "Член на Методически съвет при ШУ. Член на комисия за придобиване на ПКС. Отговорник на сектор "Методика на музикалното възпитание" в катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство". Организиране, ръководство и провеждане на: 1. Базова работа с учители по музика от детските градини и общообразователните училища в регионален и национален мащаб; 2. Концертна дейност на индивидуални изпълнители и камерни формации; 3. Ръководство на квалификационни курсове с учители по музика от детски градини и училища: 2013г. - Семинар „Методико-дидактически и практико-приложни аспекти на съвременното обучение по музика в началния етап на основната образователна степен“, 28.01.2013г, 25.02.2013г., ПФ на ШУ 2013 г. - Тематичен курс " Развиване на професионалните компетенции на учителите по образователно направление "Музика", гр.Дулово, обл. Силистра, 05.12.2013г. 2014 г. - Тематичен курс " Развиване на професионалните компетенции на учителите по образователно направление "Музика", гр. Главиница, обл. Силистра- 11.03.2014г., гр.Силистра - 12.03.2014г. 2014 г. - Тематичен курс "Социалният свят и изкуството - хармония в индивидуалното културно развитие на децата", гр. Главиница, обл. Силистра, 04.11.2014г., гр.Силистра - 05.11.2014г. 4. Организатор на творчески срещи на деца, ученици и студенти с композитора Красимир Милетков 2013г, - ПФ на ШУ, Регионална библиотека, СОУ „С. Доброплодни“, 12.04.2013 г. 2016 г. - Пф на ШУ, Регионална библиотека, СОУ „С. Доброплодни“, ,15.04.2016 г. 5.. Организатор на концерти: 2013 г. - Концерт-лектория "Танцът в музиката", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 12.12.2013г. 2014 г. - Концерт-лектория "В света на музиката и танците", с участието на студенти на ПФ и деца от 32 ДГ "Дружба", гр. Шумен, зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 26.02.2014г. 2015 г. - Концерт –лектория „Пролетни настроения” - 18.05.2015г., ПФ на ШУ „Е. К. Преславски”. 2016г. Организатора на участие на студенти от ШУ в Патронен празник на СОУ „Д. Дебелянов“, гр. Варна – 11.05.2016г., Фестивален и конгресен център-Варна 2016г. - Концерт, посветен на 85 години от рождението на проф. В. Вичева и 45 години ШУ – 08.04.2016г., Концертна зала „проф. В. Вичева“ 2016г. - Концерт "Да бъдем заедно" с участието на студенти и ученици от училищата по изкуствата - 01.12.2016г., ПФ, Зала "Панчо Владигеров" 6. Организатор на семинари с базови учители и студенти на ПФ по системата „Орф-Шулверк“ на тема: 2013г. „ От детето, с детето, за детето в света на изкуствата“, лектор Весела Люпке – Вълкова, Председател на Българската асоциация „Орф-Шулверк“,16.03.2013г., ПФ на ШУ. 2016г. Музикални картини с движение, говор и ритъм“ , лектор Д. Желязкова -Видев – 10.06.2016г., ПФ на ШУ" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Ст. преп.  Маргарита Иванова Рачева

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Кабинет: Корпус 2, стая 104

Телефон: 054 830365 вътр.133

Email: m.racheva@shu.bg, miracheva@abv.bg

Приемно време: понеделник 12.30 - 14.00 ч.

Завършен университет, специалност

1976-1983 - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив, специалност "Музикална педагогика"

Месторабота преди постъпване в ШУ

1983 - 1988 - Методист по музика в Окръжен съвет за народна просвета-Шумен, учител по музика в VІ ОУ, гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1988-1993 - асистент

1993-1996 - старши асистент

1996 -главен асистент

2015 - старши преподавател

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по:

Теория и методика на музикалното възпитание в детската градина

Методика на музикалното възпитание в началното училище

Методика на обучението по музика в училище

Хоспитиране, текуща педагогическа практика, преддипломна педагогическа практика в детска градина и училище

Музикална психология

Музикална диагностика

Специален предмет флейта

Области на научни интереси

Музикално възпитание и музикално обучение

Музикално-педагогическа подготовка на педагогическите кадри

Инструментално обучение - специален предмет "флейта"

Специализации

2013г. - Квалификационен курс ФД-03-262/18.12.2013г." Методически подходи за разработване на студентско портфолио", 18.12.2013г., Шуменски университет, ДИКПО, гр. Варна

2014 г. - Курс за повишаване на чуждоезиковата компетентност: "Английски език за академични цели за докторанти, пост-докторанти и млади учени, ниво А1, 13.01.-07.02.2014г.

2015г. - Квалификационен курс "Използване на интерактивна бяла дъска в обучението-технологични и методически подходи", 05.06.2015г., Шуменски университет, ДИКПО, гр. Варна

2016 г. - Обучителен семинар за работа с електронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е-учебниците от 1. до 7. клас , 21.03. 2016 г.,, Издателство «Просвета», СУ «Й. Екзарх», гр. Шумен

2016 г. - Организатор и участник в семинар по системата „Орф-Шулверк“ на тема „Музикални картини с движение, говор и ритъм“ – 10.06.2016г., ПФ на ШУ

2018 г. - Участие в обучителен семинар на тема „Музикотерапия – същност, техники и игри – нов подход за провеждане на учебно-възпитателната дейност“, 18.04.—19.04.2018 г., гр. Шумен, организатор Продивайн ЕООД, Варна

2019 г. - Участие в квалификационен курс " Орф-Шулверк - иновативният подход за активно възприемане на музика чрез ритъм, говор и движение", Шумен, 17л11.2019 г., рег. № 3384/18.11-2019 г., Център за професионално обучение към " Матев строй" ЕООД

Участия в международни и национални научни проекти

ПРОЕКТИ:

2008г. - РД-07-969/09.06.2008, Образователният процес като условие за разгръщане на художествено-творческата дейност на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”

2009г. - РД-05-251/11.03.2009, Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство,

2010г. - РД-05-395/24.03.2010, Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство

2011г. - РД-05-188/27.03.2011, “Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”)

2012г. - РД-05-294/15.03.2012“,Viva la musica!» - студентски творчески конкурси

2013г. - РД-08-292/05.03.2013г. “Viva la musica!» - студентски творчески дейности

2013г. - Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

2014г. Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ – 2016-2017 г.

2014 г. - РД-10-584/04.04.2014, "Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности"

2015г. - РД-08-290/12.03.2015, "Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности"

2016 - РД-08-134/08.02.2016 "Viva la Musica! Viva Academia!" - цикъл студентски музикално-творчески дейности, посветени на 45-годишнината на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" .

2017 - РД-08-81/03.02.2017 "Музикална работилница" - студентски художественотворчески дейности"

2018 г. - "Музика и празник - студентски художественотворчески дейности"

2019 г. - Проект на катедра МЕМВИ "Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност "Педагогика на обучението по музика", РД-08-88/31.01.2019 г.

2018 г. - Председател на жури на регионален песенен конкурс "Златното петле" - 2003 г., 2004 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.

2011 г. - Член на жури на регионален песенен конкурс "Златното петле" - 2005, 2011 г.

1999 г. - Председател на жури на Викторина „100 години от рождението на Панчо Владигеров” , къща-музей " П. Владигеров"

Организационна дейност

Член на Методически съвет при ШУ.

Член на комисия за придобиване на ПКС.

Отговорник на сектор "Методика на музикалното възпитание" в катедра "Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство".

Организиране, ръководство и провеждане на:

1. Базова работа с учители по музика от детските градини и общообразователните училища в регионален и национален мащаб;

2. Концертна дейност на индивидуални изпълнители и камерни формации;

3. Ръководство на квалификационни курсове с учители по музика от детски градини и училища:

2013г. - Семинар „Методико-дидактически и практико-приложни аспекти на съвременното обучение по музика в началния етап на основната образователна степен“, 28.01.2013г, 25.02.2013г., ПФ на ШУ

2013 г. - Тематичен курс " Развиване на професионалните компетенции на учителите по образователно направление "Музика", гр.Дулово, обл. Силистра, 05.12.2013г.

2014 г. - Тематичен курс " Развиване на професионалните компетенции на учителите по образователно направление "Музика", гр. Главиница, обл. Силистра- 11.03.2014г., гр.Силистра - 12.03.2014г.

2014 г. - Тематичен курс "Социалният свят и изкуството - хармония в индивидуалното културно развитие на децата", гр. Главиница, обл. Силистра, 04.11.2014г., гр.Силистра - 05.11.2014г.

4. Организатор на творчески срещи на деца, ученици и студенти с композитора Красимир Милетков

2013г, - ПФ на ШУ, Регионална библиотека, СОУ „С. Доброплодни“, 12.04.2013 г.

2016 г. - Пф на ШУ, Регионална библиотека, СОУ „С. Доброплодни“, ,15.04.2016 г.

5.. Организатор на концерти:

2013 г. - Концерт-лектория "Танцът в музиката", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 12.12.2013г.

2014 г. - Концерт-лектория "В света на музиката и танците", с участието на студенти на ПФ и деца от 32 ДГ "Дружба", гр. Шумен, зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 26.02.2014г.

2015 г. - Концерт –лектория „Пролетни настроения” - 18.05.2015г., ПФ на ШУ „Е. К. Преславски”.

2016г. Организатора на участие на студенти от ШУ в Патронен празник на СОУ „Д. Дебелянов“, гр. Варна – 11.05.2016г., Фестивален и конгресен център-Варна

2016г. - Концерт, посветен на 85 години от рождението на проф. В. Вичева и 45 години ШУ – 08.04.2016г., Концертна зала „проф. В. Вичева“

2016г. - Концерт "Да бъдем заедно" с участието на студенти и ученици от училищата по изкуствата - 01.12.2016г., ПФ, Зала "Панчо Владигеров"

6. Организатор на семинари с базови учители и студенти на ПФ по системата „Орф-Шулверк“ на тема:

2013г. „ От детето, с детето, за детето в света на изкуствата“, лектор Весела Люпке – Вълкова, Председател на Българската асоциация „Орф-Шулверк“,16.03.2013г., ПФ на ШУ.

2016г. Музикални картини с движение, говор и ритъм“ , лектор Д. Желязкова -Видев – 10.06.2016г., ПФ на ШУ

Учебни помагала

1999г. - Празничен музикален календар, Антос, 1999, одобрено от МОН

1995г. - В помощ на учителя по музика ,Рейнбоу, 1995

Студии

2016г. - 2016г. - Практически идеи за усвояване на български и руски музикален фолклор в урочната работа по музика, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 2, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 18 - 46, в съавт. със С. Димитрова, ISSN 1314-300X

Статии

2019г. - 2019 г. - "Речевата активност на децата роми в 1. клас чрез български музикален фолклор", В: Годишник на ШУ, т. XXIII D, 35 години ПФ, УИ Е. К. Преславски", Шумен, 2019, ISSN 1314-6769, с. 565-570

2019г. - 2019 г. - За влиянието на музиката върху човешката личност с, В: Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар,ШУ "Е. К. Преславски", 2019, 217-223,, ISBN:978-619-00-0996-2

2018г. - 2018г. - Оценяване на учебните постижения на учениците - важен елемент на съвременния образователен процес, В: http://sociobrains.com/, бр. 45, май, 2018, реферирано, индексирано, IF: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2018г. - 2018 г. - Оценяване на учебните постижения на учениците - важен елемент на съвременния образователен процес, В: Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар,ШУ "Е. К. Преславски", 2018, 202-209,, ISBN:978-619-00-0783-8

2017г. - 2017 - Стимулиране на речевата активност на децата роми в първи клас чрез общуване с български музикален фолклор, В: Сборник "Художественотворческата дейност за формиране на бъдещия музикален педагог, под печат

2017г. - 2017 - Атрактивни подходи на работа за формиране на музикален слух у 5-6 годишни деца чрез български песенен фолклор, в съавт. с В. Дончева, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти., ч.2, УИ "Е. К. Преславски", Варна, 222-231, ISSN 1314-300Х

2017г. - 2017 - Възможности за творческо осъществяване на музикално-образователния процес в детската градина и училище, SocioBrains, бр. 34, 140-144, 2017, реферирано, индексирано, импактфактор: 0,932; 0,741; 4,308; 3,32.

2016г. - 2016г. - Аспекти на професионално-практическата подготовка на студентите при реализиране на музикално-образователния процес в детската градина и началното училище“, В: "Естетически ценности и възпитание", Университетско издателство"Е. К. Преславски", Шумен, 2016, с. 102-107. ISBN 978-619-201-100-0

2016г. - 2016г. - Професионално-практическата подготовка на студентите – бъдещи учители по музика, Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар,ШУ "Е. К. Преславски", 2016, 197-203, ISBN:978-619-00-0477-6

2016г. - 2016г. - Песенният фолклор- средство за овладяване на българския език от децата-роми в първи клас, в съавт. със С. Сараджелиева, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 1, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 110-116, ISSN 1314-300X

2015г. - 2015г. - Българският музикален фолклор - фундамент на музикално-образователния процес в детската градина, в съавт. с Б. Дочева, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри, Приложно-практически аспекти, част 1, Университетско издателство "Е.- К. Преславски", Варна, 2015г., с. 280-287, ISSN 1314-300X

2014г. - Националното състезание "Ключът на музиката" и образователните резултати на учениците от Шуменска област, В. "Образование и технологии", №5, 2014г., с. 149-152.

2014г. - Националното състезание "Ключът на музиката" през 2013 и 2014 година. Пътуващ семинар "Иновации в образованието", Шумен, 2014, с. 215-222.

2014г. - Музикалната игра "Ключът на музиката" /2013-2014 година/, В Годишник на ШУ "Е. К. Преславски", том ХVІІІ D, Педагогически факултет, 2014, с. 409-414.

2013г. - Националното състезание "Ключът на музиката"- старт с очакване, въпроси и резултати. // Годишник на ШУ, Педагогически факултет, Шумен, 2013, с. 332-338.

2012г. - Равнище на овладяване на образователните изисквания по музика в края на началния етап на образование – сп. „Образование и технологии”, 2012, кн. 3, с.143

2011г. - За опита при приложение на рейтинговата система за оценка на знанията и уменията на студентите по дисциплината „Музикална диагностика”. В: Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011, с. 201-204;

2011г. - Формиране на професионално-личностни качества у студентите – бъдещи музикални педагози. В: Сборник Научни трудове , национална конференция „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011, 344-348;

2011г. - Креативност и творческо развитие на студентите при осъществяване на формите на учебно-педагогическата практика по музика. В: Сборник Научни трудове , национална конференция „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011, 332-336.

2010г. - Оценяване на музикално-образователните постижения на учениците при завършване на началния етап на основната образователна степен. В: Иновации в образованието, Шумен, 2010, 620-626

2007г. - Учебно-педагогическата практика за формиране у студента на професионална готовност за музикално-педагогическа реализация в детската градина и училище .В: Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието, том ІІ, Шумен, 2007, с.204-208

2006г. - По някои проблеми на реализацията на преддипломната педагогическа практика по музика. В: - Практическото обучение на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика”, Антос, 2006, с. 59-63

2005г. - Разпяването в часовете по музика – необходим или ненужен компонент на музикално-образователната дейност. В: Традиции и иновации в образованието, Попово,2005, с.178-183

2005г. - Нотното ограмотяване в началното училище в контекста на новите образователни изисквания. В: Традиции и иновации в образованието”, Попово, 2005, с. 184-195

2004г. - Единодействието между емоции и интелект при възприемане на музика в клас. В: Новата философия в образованието, Попово, 2004, с. 208-215

2003г. - Към въпроса за овладяване на изпълнителското дишане при свирене на духови музикални инструменти, Първа балканска конференция “Образованието – глобалнаидентичност и културно разнообразие”, том ІІІ, Стара Загора, 2003, с. 217-221

2003г. - Проблеми на преддипломната практика по музика в началното училище. В: Образование за всички, Варна, 2003

2002г. - Овладяване на музикално-изпълнителската техника при свирене на духови музикални инструменти. В: Научни трудове, том ІІІ, ПК – Добрич, 2002, с. 134-138

2002г. - Единодействието на емоционалното и рационалното чрез музикално-творческата дейност в урока по музика. В: Научни трудове, том ІІІ, ПК – Добрич, 2002, с.138-143

1990г. - Запознаване на студентите с методи, форми и средства за хармонично развитие на емоционалното и рационално начало у учениците чрез музикално-творческатадейност в урока по музика // Научна организация на обучението във ВУЗ, Пловдив, 1990, с. 89-91

1989г. - Училищното музикално възпитание и развитието на творческите способности на учениците // Детство и творчество, Шумен, 1989, с. 101-106

1987г. - Контрол, проверка и оценка на музикално-художествената активност на учениците в часовете по музика // Научна сесия на клубовете на младите научниработници, Шумен, 1987

1986г. - По някои проблеми на музикалната подготовка на кандидатите за ПФ на ВПИ // Музикалното възпитание на деца от предучилищна и начална училищна възраст,Благоевград, 1986 / в съавторство с Е. Георгиева /

1985г. - Оптимизация на обучението по Теория на музиката в ПФ на ВПИ // Оптимизация на обучението във ВУЗ, Благоевград, 1985 / в съавторство с Е. Георгиева /

Доклади

2019г. - 2019 г. - "Значими фактори в процеса на социализация на подрастващата личност", Кръгла маса по проект на катедра МЕМВИ “Цикъл художествено-творчески дейности на студентите от специалност “Педагогика на обучението по музика”, № РД-08-88/31.01.2019 г.

Цитирания

2019г. - 2019 - Рачева, М. и Б. Дочева, Българският музикален фолклор - фундамент на музикално-образователния процес в детската градина, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри, Приложно-практически аспекти, част 1, Университетско издателство "Е.- К. Преславски", Варна, 2015г., с. 280-287, ISSN 1314-300X , цитирано в: Малчева, Т., "За някои оптимални форми и методи при музикално-възпитателния процес в детска възраст",стр.429-435, "Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар,ШУ "Е. К. Преславски", 2019, 217-223, ISBN:978-619-00-0996-2

2019г. - 2019 - Атрактивни подходи на работа за формиране на музикален слух у 5-6 годишни деца чрез български песенен фолклор, в съавт. с В. Дончева, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти., ч.2, УИ "Е. К. Преславски", Варна, 222-231, ISSN 1314-300Х, цитирано в: Малчева, Т., "За някои оптимални форми и методи при музикално-възпитателния процес в детска възраст",стр.429-435, "Иновации в образованието, Сборник научни трудове от пътуващ семинар,ШУ "Е. К. Преславски", 2019, 217-223, ISBN:978-619-00-0996-2

2019г. - 2019 - "Речевата активност на децата роми в 1. клас чрез български музикален фолклор", В: Годишник на ШУ, т. XXIII D, 35 години ПФ, УИ Е. К. Преславски", Шумен, 2019, ISSN 1314-6769, с. 565-57, цитирано в: Филева-Русева, К., Задачи за развитие на наблюдателност в електронния учебник по музика за 4. клас на българското общообразователно училище, с.439-446,в: Iinternational journal Knowledge, Vol.30.2, March, 2019, ISSN 1857-923x

2018г. - 2018 - Рачева, М., М. Венкова Празничен музикален календар, Шумен, Антос. 1999, цитирано в: Иванова, Д., Книга за учителя по Музика за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Пея, танцувам и играя, Варна, Изд. „Бит и техника“ ООД, 2018, ISBN 978 – 619 – 7457 - - 57 – 5.

2018г. - 2018 - Рачева, М., М. Венкова, Празничен музикален календар, Шумен, Антос, 1999, цитирано в: Иванова, Д., Книга за учителя по Музика за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище. Пея, танцувам и играя. Варна. Изд. „Бит и техника“ ООД. 2018. ISBN 978 – 619 – 7457 – 56 – 8.

2017г. - 2017 - Рачева, М., С. Сараджелиева, Песенният фолкло - средство за овладяване на българския език от децата-роми в първи клас, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 1, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 110-116, ISSN 1314-300X, цитирана Малчева, Т. и П. Христова, в "Обичайно-обреден песенен фолклор във Варненско", в Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 2, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2017, с. 272-278, ISSN 1314-300X

2017г. - 2017 - Рачева, М. и М. Венкова. Празничен музикален календар. Изд. Антос. 1999., цитирано : Димитрова, С., С. Димитрова. в: Фолклорните традиции и възпитанието на децата (методическо пособие)," Колор принт", Варна, ISBN 978-954-760-443-8.

2017г. - 2017 - Рачева, М., М. Венкова Празничен музикален календар. Изд. Антос. 1999, цитирано в: Димитрова, С., Д. Иванова в: Иновативни игрови практики в детската градина (помагало по музика)," Колор принт", Варна, с. 176, 2017, ISBN 978-954-760-443-8.

2017г. - 2017 - Рачева, М. и Б. Дочева, Българският музикален фолклор - фундамент на музикално-образователния процес в детската градина, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри, Приложно-практически аспекти, част 1, Университетско издателство "Е.- К. Преславски", Варна, 2015, с. 280-287, ISSN 1314-300X, цитирано в: Малчева, Т., П. Христова, в "Фолклорните традиции на село Аспарухово", в Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 2, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2017, с. 264- 271, ISSN 1314-300X

2016г. - 2016 - Рачева, М., Аспекти на професионално-практическата подготовка на студентите при реализиране на музикално-образователния процес в детската градина и началното училище“, В: "Естетически ценности и възпитание", Университетско издателство"Е. К. Преславски", Шумен, 2016, с. 102-107. ISBN 978-619-201-100-,.цитирана Малчева, Т. и М. Петрова, в "Обучението по музикален фолклор за повишаване познавателната активност на студентите", в Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 2, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 9, ISSN 1314-300X

2016г. - 2016г. - Рачева, М. и Б. Дочева, Българският музикален фолклор - фундамент на музикално-образователния процес в детската градина, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри, Приложно-практически аспекти, част 1, Университетско издателство "Е.- К. Преславски", Варна, 2015г.,цитирано от Димитрова, С., С Сараджелиева, Мултиетническо сближаване и социализация на децата-роми в първи клас чрез музикален фолклор, в Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 1, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 109, ISSN 1314-300X

2016г. - 2016 г. - Рачева, М. и Б. Дочева, Българският музикален фолклор - фундамент на музикално-образователния процес в детската градина, В: Образование и квалификация на педагогическите кадри, Приложно-практически аспекти, част 1, Университетско издателство "Е.- К. Преславски", Варна, 2015г., цитирана Малчева, Т. и М. Петрова, в "Играта в музикално-образователната дейност за предучилищна възраст", в Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 2, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 55, ISSN 1314-300X

2016г. - 2016 г. - Рачева, М., Креативност и творческо развитие на студентите при осъществяване на формите на учебно-педагогическата практика по музика. Сборник Научни трудове , национална конференция „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011, 332-336, цитирана в Малчева, Т., "Дисциплината музикален фолклор и нейното педагогическо ръководство", Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти, ч. 2, Университетско издателство "Е. К. Преславски", Варна, 2016, с. 17, ISSN 1314-300X

2015г. - 2015г. - Рачева, М., М. Венкова. Празничен музикален календар. Изд. Антос. 1999., цитирано от С. Димитрва, Д. Иванова Иновативни техники в обучението по музика в детската градина (помагало за студенти и учители).с.111, Варна, 2015, ISBN 978-954-760-354-7

2015г. - 2015г. - Рачева, М. и М. Венкова. Празничен музикален календар. Изд. Антос. 1999., цитирано от Иванова, Д. в: Творчески търсения на учителя по музика в детската градина (учебно помагало). Варна, 2015, ISBN 978-954-760-353-0

2013г. - 2013г.. - Рачева, М. и М. Венкова. Празничен музикален календар. Шумен, изд. "Антос", 1997. Цитирана / с. 58, 59, 60 / в: Димитрова, С. Научно-методическо ръководство "Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика по системата за музикално възпитание на Карл Орф". Варна, 2013, ISBN 978-954-760-218-6

Други публикации

2015г. - Рецензия на сборник "С песните на Люба и приятели", издателство "Добри Войников" към НЧ "Д. Войников 1856", гр. Шумен, 2015г,, ISMN 979-0-90166870-6

2014г. - Резултатите от състезанието " Ключът на музиката". В-к "Шуменска заря", 01.04.2014г.

2013г. - Рецензия на компактдиск "Коледна магия" , Megamixstudio, 2013 г.

2006г. - Рецензия на компактдиск "Вълшебствата на песента". Милена рекърдс, 200618-2, 2006.

Художествено-творчески дейности

2018г. - 2018 - Участие на студенти в: Концерт на студенти от специалност "Педагогика на обучението по музика", 16.05.2018 г., ПФ, зала "П. Владигеров"

2018г. - 2018 - Участие на студенти в: Концерт, посветен на 185 години от рождението на Д. Войников и 160 години от основаването на първия български многогласен ученически хор – 22.11.2018 г., Концертна зала „проф. В. Вичева“

2017г. - 2017 - Участие на студентска камерна формация в Концерт по повод Студентския празник /промоция на дипломи на абсолвенти на ПФ на ШУ/ - галерия "Университетска", ПФ, 04.12.2017 г.

2016г. - 2016г. - Организатор на творчески срещи на студенти от ШУ, на деца от детски градини и ученици от шуменски училища с известния български композитор Красимир Милетков - ПФ на ШУ, Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" и СОУ "С. Доброплодни", 15.04. 2016г.

2016г. - Участие на студенти в: Концерт, посветен на 85 години от рождението на проф. В. Вичева и 45 години ШУ – 08.04.2016г., Концертна зала „проф. В. Вичева“

2016г. - Участия на студенти флейтисти в концертни програми: Концерт по повод Патронен празник на СУ „Димчо Дебелянов“ , гр. Варна – 17.05.2016г., Фестивален и конгресен център – Варна

2016г. - Участие на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт "Да бъдем заедно" с участието на студенти и ученици от училищата по изкуствата - 01.12.2016 г., ПФ, зала "П. Владигеров"

2016г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: "40 години къща-музей Добри Войников", 5.12.2016 г., къща-музей Добри Войников"

2016г. - Участие на студенти-флейтисти в концертни програми: Коледен концерт „Да бъдем заедно“ с участието на възпитаници на М. Рачева, Ж. Кацарова и Е. Вълчева – ПФ, зала „П. Владигеров“, 16.12.2016 г.

2015г. - Организатор, сценарист и водещ на Концерт –лектория „Пролетни настроения” - 18.05.2015г., ПФ на ШУ „Е. К. Преславски”;

2015г. - Участие на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт –лектория „Пролетни настроения” - 18.05.2015г., ПФ на ШУ „Е. К. Преславски”.

2015г. - Участие на студенти-флейтисти в концертни програми: Фестивал на учителското творчество, организатор Община Шумен и ШУ „Е. К. Преславски”, 14-15.05.2015г., Младежки дом, гр. Шумен.

2015г. - Коледа в Музеен комплекс „Панчо Владигеров“, проект на катедра МЕМВИ – Музеен комплекс „Панчо Владигеров“, 16.12.2015 г.

2014г. - Организатор, сценарист и водещ на концерт-лектория "В света на музиката и танците", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 26.02.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в представянето на "Артинсталация на "книгата", Регионална библиотека "С. Чилингиров" - гр. Шумен, 27.02.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Нощ на музеите, Къща-музей "Добри Войников", 17.05.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт на студенти от специалност "Педагогика на обучението по музика", Зала "П. Владигеров", ПФ, 20.05.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Арт фест дни на изкуствата и занаятите, Шумен 2014, Градска градина, 08.05.2014г.,

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт "110 години Регионален исторически музей - Шумен", зала "Проф. Венета Вичева", Шумен, 25.06.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Откриване на изложба в Галерия "Университетска" в рамките на Научна конференция с международно участие "Образователни технологии", ПФ на ШУ, 27.09.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти във Втора студентска научна конференция "Екология и околна среда", ШУ "Е. К. Преславски", 16-17. 05. 2014г.,

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: "По пътя на песента" - изложба и концерт, посветени на проф. В. Вичева, Музеен комплекс "П. Владигеров", 15.12.2014 г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Коледен концерт на хор "Родни звуци", Концертна зала "Проф. В. Вичева", 17.12.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: "В очакване на Рождество" - коледен концерт на хор "Бодра песен", зала "Проф. В. Вичева", 22.12.2014г.

2014г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт-лектория "В света на музиката и танците", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 26.02.2014г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: 30 години Музеен комплекс "Панчо Владигеров" гр. Шумен, 04.10.2013г., къща-музей "Панчо Владигеров" ,Шумен.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Откриване на учебната година в Общински детски комплекс Шумен, 30.09.2013г., ОДК- Шумен

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Празничен коледен концерт на хор "Бодра песен", Артсалон Студио 3 на Радио Шумен, 18. 12. 2013г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Коледен концерт на студентите от специалност "Педагогика на обучението по музика", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 16. 12. 2013г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Творческа вечер "180 години от рождението на Добри Войников", Къща-музей "Добри Войников", 2.12.2013г.

2013г. - Самостоятелен концерт на студенти-флейтисти: "Танцът в музиката", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 12.12.2013г.

2013г. - Самостоятелен концерт на студенти -флейтисти: Камерен концерт за глас, пиано и две флейти. Арт салон на Радио Шумен, 11.11.2013г.

2013г. - Организатор, сценарий и водещ на концерт-лектория "Танцът в музиката", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 12.12.2013г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт-лектория "Танцът в музиката", зала "П. Владигеров", ПФ на ШУ, 12.12.2013г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Студентска научна конференция "Екология и околна среда", ШУ, 01. 03. 2013г.

2013г. - Организатор на творчески срещи на студенти от ШУ, на деца от детски градини и ученици от шуменски училища с известния български композитор Красимир Милетков - 12.04. 2013г, в ПФ на ШУ, Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" и СОУ "С. Доброплодни"

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Майски празници на ПФ и ткриване на галерия "Университетска" , ПФ на ШУ, 22.05.2013г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Майски празници на ПФ - концерт на специалност "Педагогика на обучението по музика", ПФ на ШУ, 22.05.2013г.

2013г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Национален студентски литературен конкурс Шумен-2013, ШУ, 18. 05.2013г.

2012г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Годишнина от рождението на Добри Войников - къща-музей „Добри Войников”, гр. Шумен, 13.11.2012г

2012г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми:Коледен концерт "На гости на специалност „Педагогика на обучението по музика”, ПФ на ШУ, 13.12. 2012г.: - дует флейти - индивидуално участие

2012г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Тържество на синдикална организация ВОН при ШУ – 7.12.2012г., ПФ на ШУ

2011г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт на Колегиум за камерна музика „Арс музика” „Музикална разходка из града” – 20.04.2011г., Нар. читалище „Развитие”, гр. В. Преслав

2011г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт на Колегиум за камерна музика „Арс музика” „Вечна тайна е любовта” – 14.04.2011г., ДНА – Шумен

2011г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт на Колегиум за камерна музика „Арс музика” „Музикална разходка из града” – 11.05.2011г., Нар. читалище „Напредък”, гр. Търговище

2011г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: „40 години Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и 20 години специалност „Педагогика на обучението по музика” – 4.06.2011г., Нар. читалище „Д. Войников”, гр. Шумен

2011г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Нощ на музеите – къща-музей „П. Владигеров”, къща-музей „Д. Войников” и къща-музей „П. Волов” , гр. Шумен, 14.05.2011г.

2011г. - Организатор, сценарий и водещ на концерт-лектория „Музикална палитра -2”, ПФ на ШУ - 14.04.2011г

2011г. - Самостоятелен концерт на студенти по флейта в Концерт-лектория „Музикална палитра -2”, Пф на ШУ - 14.04.2011г

2010г. - Организатор, сценарист и водещ на концерт-лектория „Музикална палитра -1” , ПФ на ШУ - 15.12.2010г

2010г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Концерт на специалност „Педагогика на обучението по музика” – 18.05.2010г., ПФ при ШУ

2010г. - Участия на студенти-флейтисти в концертни програми: Международен ден на музеите - 18.05.2010г., къща-музей „П. Владигеров”, къща-музей „Д. Войников”, гр. Шумен

2010г. - Самостоятелен концерт на студенти по флейта в Концерт-лектория „Музикална палитра -1”, Пф на ШУ - 15.12.2010г

2003г. - Организатор и водещ концерти-лектории – 1995, 1996, 1997, 1998, 1999-2 лектории, 2001-2 лектории, 2002, 2003 г.

2003г. - Самостоятелни концерти на студенти и ученици-флейтисти – 1995,1996,1997,1998,1999-2 концерта, 2000, 2001-2 концерта, 2002, 2003г.

2003г. - Участия на студенти и ученици-флейтисти в концертни програми на регионално и национално ниво /1983-2003г./ - над 150 изяви.

2000г. - Награда на възпитаник-флейтист на национален конкурс – Ловеч-2000г.

1999г. - Председател на жури на Викторина „100 години от рождението на Панчо Владигеров” , къща-музей " П. Владигеров– 1999г.

1999г. - Награда на възпитаник-флейтист на национален конкурс – Добрич -1999г.

1997г. - Самостоятелни концерти и участия като изпълнител-флейтист в концертни програми – 1986, 1987, 1988г, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997г.