Проф. д-р Наталия Иванова Витановаабв

array(2) { ["bio"]=> array(10) { [0]=> array(3) { ["detail"]=> string(124) "1991 - ШУ "Епископ Константин Преславски" Начална училищна педагогика" ["group id"]=> int(6) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(6) ["UNDN Name"]=> string(63) "Завършен университет, специалност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(1) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [1]=> array(3) { ["detail"]=> string(240) "1995 - 1999 г.. – СОУ „Сава Доброплодни”, град Шумен 1993 – 1995 г.. ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, град Шумен 1991 г. - ОУ "Христо Ботев", с. Осеновец" ["group id"]=> int(7) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(7) ["UNDN Name"]=> string(62) "Месторабота преди постъпване в ШУ" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(2) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [2]=> array(3) { ["detail"]=> string(354) "1999 г. - 2006 г. асистент 2006 г. - 2009 г. главен асистент 2010 г. - 2015 г. доцент по педагогика (05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика) 2015 г. - професор по педагогика (05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика)" ["group id"]=> int(8) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(8) ["UNDN Name"]=> string(54) "Заемани академични длъжности" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(3) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [3]=> array(3) { ["detail"]=> string(49) "2009 г. - доктор по педагогика" ["group id"]=> int(9) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(9) ["UNDN Name"]=> string(46) "Придобити научни степени" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(4) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [4]=> array(3) { ["detail"]=> string(370) "в бакалавърски програми Дидактика Педагогика Андрагогия Педагогическа реторика ИД - Дидактическа анимация в магистърски програми Образователни системи и структури Тренинг за управленски умения" ["group id"]=> int(10) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(10) ["UNDN Name"]=> string(56) "Водени лекции и/или упражнения" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(5) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [5]=> array(3) { ["detail"]=> string(181) "Научни интереси - в областта на дидактиката, история на педагогиката, интеркултурното образование." ["group id"]=> int(12) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(12) ["UNDN Name"]=> string(49) "Области на научни интереси" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(7) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [6]=> array(3) { ["detail"]=> string(198) "2009 г. Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", едногодишна следдипломна специализация по интеркултурно образование" ["group id"]=> int(13) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(13) ["UNDN Name"]=> string(26) "Специализации" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(8) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [7]=> array(3) { ["detail"]=> string(6945) "2005 - Университетски проект“Мониторинг на етноцентризма в началното образование I-II клас 2006 - проект “Дебрецен – европейска столица на културата до 2010” (съвместно с Унгария, Германия, Полша, Румъния, Литва) 2007 - Университетски проект “Мониторинг на етноцентризма в началното образование III - IV клас 2008 - Университетски проект “Мениджмънт на организационната култура на мултикултурното училище” 2008 - Междууниверситетски проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” 2008 - Национален проект "Училища без дискриминация" 2009 - Университетски проект „Нормативна уредба на училищната дисциплина в българското училище – история и актуално състояние” 2010 - Университетски проект „Дисциплината в българското училище – история и актуално състояние” 2011 - Университетски проект „Възгледи за дисциплината в българския периодичен печат” 2012 - Университетски проект „Възгледите на Жан-Жак Русо за свободата във възпитанието и отражението им в България 2012 - Национален проект по ОП РЧР „Мисия благоденствие” на Областна администрация Разград; р-л Ганчо Попов; водеща организация ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов”- София 2013 - Университетски проект - Поощрението и наказанието в българското училище 2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" 2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със СОП 2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години 2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие 2013 - Национален проект: "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", в рамките на приоритетна ос 4 от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2013 - Национален проект по ОП РЧР "Добро образование сега - добри възможности в бъдеще" (проект BG051PO001 - 4.1.05 - 0144) 2014 - Университетски проект „Възпитателната практика в българското училище” 2014 – Проект по ОП РЧР BG051PO001-4.1.05-0238 „Заедно към знанието” (общ. Дългопол) 2014 – Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител) 2014 – Международен проект „COACH4U – Coaching Skills for Adult Education Professionals - Work Package 3 “Best Practices in Coaching”, Project Number: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP# 2014 - Национален проект по ОПРЧР "Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение" , договор Д01-3995/08.05.2013 2015 - Университетски проект "Права и задължения на учителите и учениците в българското училище" 2016 - проект „Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика” 2017 - Университетски проект „Българското образование в контекста на новата нормативна уредба” 2017 – Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups 2018 - Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 2018 - Университетски проект "Предизвикателства пред съвременното българско образование", РД-08-135/07.02.2018 г. 2019 - Университетски проект „Актуални въпроси на мениджмънта на класа” РД-08-87/31.01.2019" ["group id"]=> int(14) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(14) ["UNDN Name"]=> string(94) "Участия в международни и национални научни проекти" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(9) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [8]=> array(3) { ["detail"]=> string(40) "зам. ректор - 11.2015 - 07.2017" ["group id"]=> int(15) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(15) ["UNDN Name"]=> string(48) "Заемани ръководни позиции" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(10) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } [9]=> array(3) { ["detail"]=> string(184) "член на АС, ФС, Методическия съвет, Издателския съвет, член на Общото събрание на ПФ и на университета" ["group id"]=> int(16) ["group"]=> array(5) { ["UNDN ID"]=> int(16) ["UNDN Name"]=> string(43) "Организационна дейност" ["UNDN Hint"]=> string(0) "" ["UNDN Position"]=> int(11) ["UNDN Group"]=> string(4) "0 " } } } ["publications"]=> array(0) { } }
Проф. д-р  Наталия Иванова Витанова

Факултет: Педагогически факултет

Катедра: ПЕДАГОГИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Кабинет: Корпус 2, стая 210

Телефон: 054 830365 вътр.116

Email: n.vitanova@shu.bg

Приемно време: вторник от 13.00–14.00ч.

Завършен университет, специалност

1991 - ШУ "Епископ Константин Преславски"

Начална училищна педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

1995 - 1999 г.. – СОУ „Сава Доброплодни”, град Шумен

1993 – 1995 г.. ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”, град Шумен

1991 г. - ОУ "Христо Ботев", с. Осеновец

Заемани академични длъжности

1999 г. - 2006 г. асистент

2006 г. - 2009 г. главен асистент

2010 г. - 2015 г. доцент по педагогика (05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика)

2015 г. - професор по педагогика (05.07.01 Теория на възпитанието и дидактика)

Придобити научни степени

2009 г. - доктор по педагогика

Водени лекции и/или упражнения

в бакалавърски програми

Дидактика

Педагогика

Андрагогия

Педагогическа реторика

ИД - Дидактическа анимация

в магистърски програми

Образователни системи и структури

Тренинг за управленски умения

Области на научни интереси

Научни интереси - в областта на дидактиката, история на педагогиката, интеркултурното образование.

Специализации

2009 г. Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски", едногодишна следдипломна специализация по интеркултурно образование

Участия в международни и национални научни проекти

2005 - Университетски проект“Мониторинг на етноцентризма в началното образование I-II клас

2006 - проект “Дебрецен – европейска столица на културата до 2010” (съвместно с Унгария, Германия, Полша, Румъния, Литва)

2007 - Университетски проект “Мониторинг на етноцентризма в началното образование III - IV клас

2008 - Университетски проект “Мениджмънт на организационната култура на мултикултурното училище”

2008 - Междууниверситетски проект “Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”

2008 - Национален проект "Училища без дискриминация"

2009 - Университетски проект „Нормативна уредба на училищната дисциплина в българското училище – история и актуално състояние”

2010 - Университетски проект „Дисциплината в българското училище – история и актуално състояние”

2011 - Университетски проект „Възгледи за дисциплината в българския периодичен

печат”

2012 - Университетски проект „Възгледите на Жан-Жак Русо за свободата във възпитанието и отражението им в България

2012 - Национален проект по ОП РЧР „Мисия благоденствие” на Областна администрация Разград; р-л Ганчо Попов; водеща организация ЕТ „Персонал консулт – Ганчо Попов”- София

2013 - Университетски проект - Поощрението и наказанието в българското училище

2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"

2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със СОП

2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години

2013 - Национален проект по ОП РЧР "Квалификация на педагогически специалисти" - Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие

2013 - Национален проект: "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование", в рамките на приоритетна ос 4 от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2013 - Национален проект по ОП РЧР "Добро образование сега - добри възможности в бъдеще" (проект BG051PO001 - 4.1.05 - 0144)

2014 - Университетски проект „Възпитателната практика в българското училище”

2014 – Проект по ОП РЧР BG051PO001-4.1.05-0238 „Заедно към знанието” (общ. Дългопол)

2014 – Национален проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема BG051PO001-3.1.03 (проект учител)

2014 – Международен проект „COACH4U – Coaching Skills for Adult Education Professionals - Work Package 3 “Best Practices in Coaching”, Project Number: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP#

2014 - Национален проект по ОПРЧР "Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение" , договор Д01-3995/08.05.2013

2015 - Университетски проект "Права и задължения на учителите и учениците в българското училище"

2016 - проект „Възгледи за дисциплината в европейската и българската педагогика”

2017 - Университетски проект „Българското образование в контекста на новата нормативна уредба”

2017 – Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups

2018 - Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

2018 - Университетски проект "Предизвикателства пред съвременното българско образование", РД-08-135/07.02.2018 г.

2019 - Университетски проект „Актуални въпроси на мениджмънта на класа” РД-08-87/31.01.2019

Заемани ръководни позиции

зам. ректор - 11.2015 - 07.2017

Организационна дейност

член на АС, ФС, Методическия съвет, Издателския съвет, член на Общото събрание на ПФ и на университета

Дисертации

2009г. - Витанова, Н. Анимацията в обучението на студенти от професионално направление Педагогика.2009.

Монографии

2015г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, 2015.

2015г. - Витанова, Н., Н. Митева. Бърнаут синдромът в учителската професия. Шумен, 2015.

2013г. - Витанова, Н., Н. Попова, Н. Бояджиева. Дидактическата анимация в началното училищно обучение. Шумен, 2013.

2011г. - Витанова, Н. Отношение на академичната общност към дидактическата анимация и нейното практическо приложение (студия в колективна монография „Педагогическа ентелехия” – съставител Н. Бояджиева). София, 2011.

2010г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1989 до 2009 година. Шумен, 2010.

2008г. - Витанова, Н. Дидактическа анимация. Шумен, 2008.

2007г. - Витанова Н., Я. Тоцева, И. Иванов и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование III-IV клас. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2007.

2005г. - Витанова Н., Я. Тоцева, И. Иванов и др. Мониторинг на етноцентризма в началното образование I-II клас. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005.

Учебници

2009г. - Витанова, Н. Основи на училищното обучение. Шумен, 2009.

2005г. - Витанова, Н. Й. Колев, В. Атанасова. История на педагогиката и българското образование. Университетско издателство “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005.

2003г. - Витанова, Н. Пл. Радев, Й. Колев и др. Обща и българска история на образованието и история на училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и образованието. Пловдивско университетско издателство, Пловдив, 2003.

Учебни помагала

2015г. - Витанова, Н., В. Атанасова. Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование. Шумен, 2015.

2014г. - Витанова, Н. Дидактика. Шумен 2014. (електронен модул)

2014г. - Витанова, Н. Анимативна дидактика, Шумен, 2014. (електронен модул)

2014г. - Витанова, Н., К. Марков и др. Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение във висшите училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител”.Шумен, 2014.

2013г. - Н. Витанова, И. Иванов, В. Гюрова, В. Божилова. Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие (помагало за обучители). С., 2013.

2013г. - Витанова, Н., В. Атанасова. История на образованието и педагогическите учения. І част. Шумен, 2013.(електронен модул)

2013г. - Витанова, Н., В. Атанасова. История на българското образование. Шумен, 2013. (електронен модул)

2013г. - Н. Витанова, И. Иванов, В. Гюрова, В. Божилова. Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие (учебно помагало за учители). С., 2013.

2011г. - Витанова, Н. Анимативна дидактика. Шумен, 2011.

2011г. - Витанова, Н., В. Атанасова. Забавни упражнения по история на педагогиката и българското образование. Шумен, 2011.

2002г. - Витанова, Н., В. Атанасова. Занимателна история на педагогиката. Шумен, 2002.

2001г. - Витанова, Н., Я. Тоцева. Учебна тетрадка по дидактика. Шумен, 2001.

1996г. - Витанова, Н. 222 задачи по математика за втори клас, Варна, 1996.

Студии

2019г. - Витанова, Н. Образование на бъдещето. Сп. Педагогика, бр.8, София, 2019, с.1057-1091 (Web of Science Core Collection) – (български език), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 –8540 (Online).

Статии

2019г. - Витанова, Н., Училището на бъдещето. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, Volume 27, книжка 3, с. 301-311, София, 2019. (Web of Science Core Collection)

2019г. - Витанова, Н. (2019). Обърнатата класна стая – технология на обучението на XXI век. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XXIII D. Шумен, 2019, с. 684-694, ISSN: 1314-6769

2019г. - Витанова, Н. (2019). Геймификацията – една от технологиите за обучение на бъдещето. Сп. Sociobrains, Issue 63, November 2019, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com, ISSN 2367-5721, 2015, с. 30-48, (SJIF = 5,536)

2019г. - Витанова, Н. Нарушенията и наказанията на учениците през периода на социализма (1944-1989). Пътуващ семинар – Истанбул – Кушадасъ – Измир. Иновации в образованието. Шумен, 2019, с. 269-290, ISBN: 978-619-00-0996-2

2018г. - Витанова, Н. Образованието на XXI век. Сп. Sociobrains, Issue 45, May 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)

2018г. - Витанова, Н. Образованието в „плоския свят” и отвъд него – теория на вероятностите. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) – (български език)

2018г. - Витанова, Н. Образование за бъдещето или бъдещето на образованието - Междузвездни войни: епизод I – Невидима заплаха В: Сб. Детето и педагогиката, С., 2018, с. 311-322. ISBN 978-954-01-3806-0.

2017г. - Витанова, Н., Н. Митева. Дидактически компетентности. Сп. Педагогика, книжка 7, София, 2017.

2017г. - Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учениците според Закона за предучилищното и училищното образование (от 13 октомври 2015, в сила от 1 август 2016 година). Сп. Sociobrains, Issue 34, June 2017.

2017г. - Витанова, Н. Права и задължения на учителите според Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Наредбата за приобщаващо образование. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том . Шумен, 2017.

2017г. - Витанова, Н., Н. Митева. Коучинг. Образователен коучинг. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 4, София, 2017.

2017г. - Витанова, Н., Н. Митева. Team teaching и/или Cо-tеаching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, година XXV, книжка 2, София, 2017.

2016г. - Витанова, Н. Ботю Шанов за дисциплината. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XXD D. Шумен, 2016.

2016г. - Витанова, Н., Н. Митева. Team teaching. Сп. Управление и образование, том XІІ (3), Бургас, 2016.

2015г. - Витанова, Н. Непознатият Сократ. Сп. Избрано, бр. 14, София, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Сократ в границите на образователната парадигма. Сп. Философия, бр. 1, София, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Образователната парадигма на Аристотел. Сп. Педагогика, бр. № 5, София, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Възгледите на Конфуций за образованието. Сп. Българско списание за образование, бр.1, София, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Възгледите на Джон Лок за дисциплината. Сп. Известия на съюза на учените,том 30, изд. БМ ТРЕЙД ООД, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учителите в съвременното българско училище. Сп. Управление и образование, том XІ (3), Бургас, 2015.

2015г. - Витанова, Н., Н. Митева. Дефиниции и симптоматика на бърнаут синдрома. Сп. Управление и образование, том XІ (3), Бургас, 2015.

2014г. - Витанова, Н. Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014.

2014г. - Витанова, Н., Н. Митева, Н. Николов. Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014

2014г. - Витанова, Н. Възгледите на Авицена за образованието. Сп. Управление и образование, кн. , том , vol. №3, Бургас, 2014.

2013г. - 11. Витанова, Н. Образователната парадигма на Платон. Сп. Управление и образование, кн. 3, том 9, vol. №3, Бургас, 2013.

2013г. - Витанова, Н. Свобода или принуда - един от вечните въпроси на педагогическата наука. Сп. Педагогика, бр. 4, София, 2013.

2013г. - Витанова, Н. Възгледите за свободата на Жан-Жак Русо и Робърт Нозик. Сп. Философия, бр. 2, София, 2013.

2012г. - Витанова, Н. Възгледи на учениците за правото, закона и наказанията. Сп. Педагогика, бр.9, София, 2012.

2010г. - Витанова, Н. Училищната дисциплина и университетското образование. Сп. Управление и образование, том VІ (3), Бургас, 2010.

2010г. - Витанова, Н. Нормативна уредба на училищната дисциплина – актуално състояние. Сп. Педагогика, бр. 3, София, 2010.

2009г. - Витанова, Н. Синдромът “неприемане на другия” в контекста на интеркултурното образование. Сп. Педагогика, бр. 5 - 6, София, 2009.

2009г. - Витанова, Н., Я. Тоцева. Национални образователни стандарти или новите дрехи на царя вместо старите държавни образователни изсквания. Сп. Стратегии на образователната и научната политика, бр.2, София, 2009.

2006г. - Витанова, Н., Я. Тоцева. Учебниците в началното училище – създаване, оценяване, избор и одобряване. Сп. Педагогика, бр. 7, София, 2006.

2005г. - Витанова, Н., Я. Тоцева. Българското училище пред предизвикателствата на нова образователна парадигма. Сп. Педагогика, бр. 8, София, 2005.

2003г. - Витанова, Н., К. Йочева. Новите български буквари. Сп. Стратегии на образователната и научната политика. Сб.: Общество на знанието и образование за всички. София, 2003.

Доклади

2016г. - Витанова, Н. Ботю Шанов за нервното дете. В сб.: Иновации в образованието. Шумен, 2016.

2015г. - Витанова, Н., Н. Могорова. Нарушения и наказания на учениците във варненските средни училища през периода на социализма. В сб.: История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни форми на представяне. Габрово, 2015.

2015г. - Витанова, Н., Н. Митева. Превенция и профилактика на бърнаут синдрома в учителската професия. В Годишник на Шуменския университет, том XІXD, Шумен, 2015.

2015г. - Витанова, Н., Н. Митева. Причини и фактори за възникване на бърнаут синдрома при учителите. В Годишник на Шуменския университет, том XІXD, Шумен, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Възгледите на Марк Фабий Квинтилиан за образованието. В Годишник на Шуменския университет, том XІXD, Шумен, 2015.

2015г. - Витанова, Н. Права и задължения на учениците в съвременното българско училище. В сборник научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин/Иновации в образованието. Шумен, 2015.

2014г. - Витанова, Н. Конкурентноспособност на образователните услуги в университетското образование. В сб. Иновации в образованието. Шумен, 2014.

2014г. - Витанова, Н. Права и задължения на учителите през периода на социализма. В сб. Иновации в образованието. Шумен, 2014.

2014г. - Витанова, Н. Права и задължения на учениците през периода на социализма. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІІ D, Шумен, 2014.

2014г. - Витанова, Н., Н. Митева, Н. Николов. Разграничаване на бърнаут-синдрома от близки до него конструкти. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014.

2014г. - Витанова, Н. Права и задължения на учителите в съвременното българско училище. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014.

2013г. - Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учениците през периода на социализма. В сб. Пътуващ семинар Шумен – Белград - Будапеща – Виена/ Иновации в образованието. Шумен, 2013.

2013г. - Витанова, Н. Поощренията и наказанията на учителите през периода на социализма. В сб. Годишник на Шуменския университет „Епископ К. Преславски”, том XVІІ D. Шумен, 2013.

2012г. - Витанова, Н. Възпитанието между свободата и принудата. В сб. Пътуващ семинар Шумен – Риека – Венеция/ Образователни технологии. Шумен, 2012.

2011г. - Витанова, Н. Нетрадиционни лекции в университетското образование. В сб.: Обучението като път към образованието, Пловдив, 2011.

2011г. - Витанова, Н. Възгледи за училищната дисциплина в българската специализирана педагогическа литература след 1989 година. В сб. „40 години Шуменски университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011.

2011г. - Витанова, Н. Ботю Шанов за наградите и наказанията. В сб. „Иновационни практики в образованието”. Благоевград, 2011.

2010г. - Витанова, Н., Я. Тоцева. Някои проблеми при оценяването, одобряването и избора на учебници в началната училище. В сб. Международен семинар „Образование за всички”, Шумен, 2010.

2010г. - Витанова, Н. Отношение към училищната дисциплина на участниците в образователно-възпитателния процес. В сб.: Иновации в образованието, Шумен, 2010.

2008г. - Витанова Н., Я. Тоцева, За качеството на обучението в мултикултурното училище. В сб: Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието, Шумен, 2008.

2007г. - Витанова Н., Дидактическата анимация в процеса на обучение. В сб.: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007.

2006г. - Витанова Н., С. Лазарова. Мониторинг на етноцентризма в учебниците „Човекът и обществото” за трети клас. В сб. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, София, 2006.

2004г. - Витанова Н., Я. Тоцева.Учитель начальных классов и перемены, вызванные новой философией образования в Болгарии. В сб.: Skola bez slabih ucenika, school without unsuccesful pupils, Pula, 2004.

2004г. - Витанова Н., Я. Тоцева. Готовы ли учителя начальных классов в Болгарии ответить на вызов новой образовательной парадигмы. В сб.: Skola bez slabih ucenika, schoo without unsuccesful pupilsq Pulа, 2004.

2004г. - Витанова Н., Я. Тоцева. Възможности за дистанционно обучение на бъдещи начални учители. В сб.: Новите технологии в образованието и професионалното обучение, Пловдив, 2004.

2004г. - Витанова Н., Я. Тоцева. Университетското образование пред предизвикателствата на новите технологии. В сб. Преподаване, учене и контрол във висшето образование, Правец, 2004.

2004г. - Витанова Н., Я. Тоцева. ДОИ – мит или реалност. В сб.: Висшето педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. София, 2004.

2003г. - Витанова Н. Анимацията в процеса на обучение на студентите – бъдещи учители. В сб.: Образованието и предизвикателствата на 21 век, УИ “Еп. К. Преславски”, Шумен, 2003.

2002г. - Витанова Н. Идеята за забавно обучение във “Велика дидактика” на Ян Амос Коменски. В сб.: Идеите на Ян Амос Коменски и съвременното образование, Варна, 2002.

2002г. - Витанова Н. Подобряване на психологическия мисроклимат чрез анимация. В сб.: Алтернативни тенденции в частното училищно образование, София, 2002.

2001г. - Витанова Н., Я. Тоцева. Учебната тетрадка по дидактика – иновация в семинарните упражнения. В сб.: Иновации в подготовката на икономически кадри, София, 2001.

1996г. - Витанова Н. Религиозното обучение на д-р Свраков – ортодоксалност и позитивизъм. В сб.: Доклади от Юбилейната научна конференция “25 години Шуменски университет”, Шумен, 1996.

1996г. - Витанова Н. Възпитателни аспекти в системата на Джон Дюи. В сб.: Проблеми на възпитателната работа. Шумен, 1996.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2017г. - Рецензия на монография „Предприемачеството, състояние и перспективи” на Недялко Колев, Шумен, 2017.

2017г. - Рецензия на колективна монография „Аспекти на оценяването в образвателни и социални институции”, с автори Тинка Иванова, Елена Дичева, Биляна Великова-Цонкова, Мария Дишкова, Бургас, 2017.

2016г. - Рецензия на учебно помагало „Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателния процес” на Недялко Колев, Шумен, 2016.

2016г. - Рецензия на сборник студии „Изследване и превенция на агресията в детската градина и училище” с автори Елена Дичева, Елена Петкова, Надежда Калоянова, Бургас, 2016.

2015г. - Рецензия на книгата "Петко Славейков за образованието" с автор Виолета Атанасова

2015г. - Рецензия на статия в Годишник на университет „Проф. д-р Асен Златаров”, том XLIV (2), 2015, на Надежда Калоянова на тема „Изследване на развиващия потенциал на целите на обучението в културно образователна област „Обществени науки и гражданско и интеркултурно образование” и „Природни науки и екология” в начален етап на основната образователна степен”, Бургас, 2015.

Цитирания

2019г. - Витанова, Н. (2018). Образованието в „плоския свят“ и отвъд него – теория на вероятностите. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) Цитирано в: Дянкова, Г. (2019) Детската градина в контекста на социалните последици от глобализационния процес. Сп. Педагогика, Година XCI, Книжка 5, с. 711-724 (с. 718). (Web of Science Core Collection)

2019г. - Витанова, Н. (2015). Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Шумен: Епископ Константин Преславски. ) ISBN: 978-619-201-034-8. Цитирано в: Атанасова, В. Възгледи за дисциплината в списание „Свободно възпитание“. Сп. Педагогика, бр.8, София, 2019, (Web of Science Core Collection), ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) с. 1110). (Web of Science Core Collection)

2019г. - Витанова, Н., Н. Митева.. Team teaching и/или co-teaching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование. Сп. Стратегии на образователната и научна политика, 2017, № 2. Цитирано в: Dermendzieva, S. (2019). Studing the welfare of children at an early age in the system of institutional care. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 7 (1), 95-119, p. 116 - 15 точки ( Scopus)

2019г. - Витанова, Н. (2018). Образованието в „плоския свят“ и отвъд него – теория на вероятностите. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) Цитирано в: Колева, Н. Цифровите компетентности на българските учители. Шумен, 2019 (монография), ISBN:978-619-201-335-6, с.81

2019г. - Витанова, Н. Образованието на XXI век. Сп. Sociobrains, Issue 45, May 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) – (български език) Цитирано в: Колева, Н. Цифровите компетентности на българските учители. Шумен,2019 (монография), ISBN:978-619-201-335-6, с.81,83.

2019г. - Витанова, Н. (2017). Права и задължения на учителите според ЗПУО, Наредба 12, за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Наредбата за приобщаващо образование. В: Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски, с.454-471, ISSN:1314-6769. Цитирано в: Колева, Н. Цифровите компетентности на българските учители. Шумен,2019 (монография), ISBN:978-619-201-335-6, с.127, 129.

2019г. - Витанова, Н. Дидактическа анимация. Шумен, 2008. Цитирано в: Дянкова, Г. (2019). Словесната дейност на учителя и просоциалното поведение на детето. София, 2019, с.67, ISBN 978-954-9469-15-8, 2019.(монография)

2019г. - Витанова, Н. Отношение на академичната общност към дидактическата анимация и нейното практическо приложение. Студия в колективна монография: Педагогическа ентелехия – съставител Н. Бояджиева, София, 2011. Цитирано в: Дянкова, Г. (2019). Словесната дейност на учителя и просоциалното поведение на детето. София, 2019, с.67, ISBN 978-954-9469-15-8, 2019. (монография)

2019г. - Витанова, Н. Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. Сп. Философия, Volume 24, Number 1,София, 2015. Цитирано в: Колева, Н. Смесеното обучение в университетското образование. Шумен, 2019, с.32, ISBN 978-619-201-289-2 (монография)

2019г. - Витанова, Н. "Дидактическа анимация", Ш., 2008. Цитирано в: Пенкова, Р. (2019). Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време. В сб. Актуални политики и практики в образованието. Плевен. ISBN 978-619-91255-1-9. с.77

2019г. - Витанова, Н. "Дидактическа анимация в процеса на обучение", http://www.kim-kozloduy.com/docs/irz6.pdf Цитирано в: Пенкова, Р. (2019). Педагогическата анимация и професионалната роля на педагогическия специалист като организатор на свободното време. В сб. Актуални политики и практики в образованието. Плевен. ISBN 978-619-91255-1-9. с.77

2018г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Възгледите за дисциплината в списание „Учител” през периода 1893 – 1902. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, том XXII D, Педагогически факултет, 2018.

2018г. - Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. В сб.: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007. Цитирано в: Стефанова, Т., Б. Тодорова, М. Нинова, С. Димитрова. Книга за учителя. Човекът и природата за 3 клас. Изд. Бит и техника, Варна, 2018.

2018г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Възгледите за дисциплината в списание „Учител” през периода 1893 – 1902. Сп. Sociobrains, Issue 51, November, 2018, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536) – (български език)

2017г. - Димитрова, З. Анимативният подход в образователния процес по физическо възпитание и спорт в детската градина и началното училище. Бургас, 2017, на с. 39 са цитирани "Дидактическата анимация в началното училищно обучение", Ш., 2013 и "Дидактическа анимация", Ш., 2008; на с. 40 и 43 е цитирана "Дидактическа анимация", Ш., 2008. Същите са посочени в списъка с литература на с. 211.

2017г. - 22. Doncheva J. EARLY IDENTIFICATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS.// SEA - Conf., 3 International Conference, Naval Academy, Constanta, 2017, No 3, pp. 73, ISSN 2457-144X, е цитирана статията Rights and duties of teachers Bulgarian schools Scientific University of Ruse, 2015, Volume 54, Series 6.2, същата е посочена и в списъка с литература.

2017г. - Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Сборник доклади от V есенна научна конференция, 05-09 септ. 2007. Китен, 2007. Цитирано в: Стефанова, Тодорка. Книга за учителя : околен свят за 2 клас. Варна, Бит и техника, 2017. 78 с.

2017г. - Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2015. 142 с. Цитирано в: Косев, Найден Стоянов. Модел за управление на образователните услуги на общинско ниво в предучилищното образование. Дис. Шумен, 2017.

2017г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Оценяване на поведението на учениците в българското училище през периода 1878-1944. Сп. Sociobrains, Issue 34, June 2017, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)

2017г. - Витанова, Н. Дидактическата анимация в процеса на обучение. // Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Сборник доклади от V есенна научна конференция, 05-09 септ. 2007. Китен, 2007. Цитирано в:Стефанова, Тодорка. Книга за учителя : околен свят за 2 клас. Варна, Бит и техника, 2017. 78 с.

2017г. - Витанова, Н. Антични мислители за образованието. Шумен, Унив. изд. "Еп. Константин Преславски", 2015. 142 с. Цитирано в: Косев, Найден Стоянов. Модел за управление на образователните услуги на общинско ниво в предучилищното образование. Дис. Шумен, 2017.

2017г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Оценяване на поведението на учениците в българското училище през периода 1878-1944. Сп. Sociobrains, Issue 34, June 2017, international scientific online journal publisher: www.sociobrains.com , ISSN 2367-5721, 2015, (SJIF = 5,536)

2017г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни. Ш., 2015. Цитирано в: Атанасова, В. Нормативната уредба на класното ръководство в българското училище през периода 1878 – 1994. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, том XXI D, Педагогически факултет, 2017.

2016г. - Лозанова, Л. Формы введения медиаобразования образования в Болгарии.Медиаобразование.Media Education.2016, №2, на с. 10 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.19.

2016г. - Милков, Л. Нравствено-етичното и религиозната в съвременната педагогическа наука. Сп. Педагогика, бр. №4 София, 2016, на с. 450 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.462.

2016г. - Витанова, Наталия Иванова. Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. // Философия, 24, 2015, № 1, с. 93-105. Цитирано в: Колева, Наташа Любомирова. Екипната работа в среда на смесено обучение. Дис. Шумен, 2016.

2016г. - Витанова, Наталия Иванова. Възгледите на Сократ в границите на образователната парадигма. // Философия, 24, 2015, № 1, с. 93-105. Цитирано в:Колева, Наташа Любомирова. Екипната работа в среда на смесено обучение. Дис. Шумен, 2016.

2016г. - Витанова, Н. Дисциплината в българското училище от 1989 до 2009 година. Ш., 2010. Цитирано в: Атанасова, В. Дисциплината в българскотоо училище през Средновековието и Новото време, Шумен, 2016.

2015г. - Сотиров, Ч., Е. Люцканова. Системата „двигателна активност” – фактор за социализацията на децата в предучилищна възраст. Ш., 2014, на с.57-58 е цитирана статията Свобода или принуда – един от вечните въпроси на педагогическата наука. Педагогика, кн.4, 2013, същата е посочена и в списъка с литература на с.121.

2015г. - Дончева, Ю. Подготовка на педагогическите кадри – мисия, стратегия и отговорност за бъдещето. В сб.: Водим бъдещето за ръка към света на мечтите. Плевен, 2015, на с. 121 и 122 е цитирана статията Дидактическата анимация в процеса на обучение, http://www.google.bg/, същата е посочена и в списъка с литература на с.123.

2015г. - Атанасова, В. Петко Славейков за образованието, Шумен, 2015, на с. 160, 163 е цитиран учебникът Основи на училищното обучение, същият е посочен и в списъка с използвана литература на с. 203.

2014г. - В. Атанасова, В. Възгледите на Жан-Жак Русо и Любен Каравелов за възпитанието", Педагогика, 2014, № 5, на с.649 е цитирана статията "Свобода или принуда един от вечните въпроси на педагогическата наука", Педагогика, 2013, № 4, с.493, същата е поосочена и в списъка с използваната литература на с.

2014г. - Въчева., С. Предучилищна педагогика. Част 1. Учебно помагало (Електронен модул за дистанционно обучение). Шумен, Ун. изд-во "Еп. К. Преславски", 2014, ISBN 978-954-577-900-8.Цитиран е учебникът Основи на училищното обучение, Шумен, 2009. В литературата към три теми от модула е включен същият източник.

2014г. - Дончева, Ю. Консолидиращите функции на българските детски фолклорни игри в предучилищна възраст. Русе, 2014, на с. 22 и с.48 са цитирани статиите Дидактическа анимация в процеса на обучение, Образователната парадигма на Платон, същите са посочена и в списъка с използвана литература на с.231 (1,2 - Web - базирани източници).

2014г. - Попова. Н. Възпитанието чрез изкуство в началната училищна степен. С., 2014, на с. 29 и 30 е цитирана книгата Дидактическа анимация, Ш., 2008, същата е посочена и в списъка с литературата на с. 110.

2014г. - Атанасова, В. Поощренията и наказанията на учениците в нормативната уредба на българското училище през периода 1878 – 1885 година. В сб.: Научни трудове, том 53, серия 6.2, Русе, 2014, на с. 57 е цитирана статията Поощренията и наказанията на учениците преез периода на социализма. Иновации в образованието, Ш., 2014, същата е посочена и в списъка с използвана литература на с. 60.

2014г. - Атанасова, В. Права и задължения на българските учители през периода 1891 – 1909 година. В сб. История на просветното дело – нови изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции, иновативни форми на представяне. Габрово, 2015, на с. 218 е цитирана статията Права и задължения на учителите през периода на социализма. В сб. Иновации в образованието, Ш., 2014, същата е посочена и в списъка с използваната литература на с. 228.

2012г. - Дянкова, Г. Операционализация на образователния театър в началния етап на основното образование. В сб. „Годишник на Шуменския университет „Епископ Констанатин Преславски”. Шумен, 2012, на с. 85 е цитирана статията „Синдромът „неприемане на другия” в контекста на интеркултурното образование”, същата е посочена и в списъка с използваната литература на с.88.

2012г. - Калоянова, Н. Преподаването като фасилитиране. София, 2012, на с. 19 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.216.

2011г. - Попова, Н. Възпитанието чрез изкуство и съвременният урок в началната образователна степен. Педагогическа ентелехия. С., 2011. На с. 117 е цитирано от книгата „Дидактическа анимация”, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.124.

2011г. - Калоянова, Н. Училищната агресия и статусно-ролеви профил на учителя – модел на учениции от гимназиален етап. В сб.: 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Ш., 2011. на с. 400 е цитирано от книгата „Дисциплината в българското училлище от 1989 до 2009 година”, същата е посочена и в списъка на използваната литература на с.405.

2011г. - Русева, П. Проектният метод в контекста на обучението по география и икономика в прогимназиалния етап – VІ клас. В сб. 40 години Шуменски университет 1971 – 2011. Ш., 2011, на с.469 е цитиран учебникът „Основи на училищното обучение”, същият е посочен и в списъка на използваната литература на с.474.

2011г. - Калоянова, Н., Т. Иванова, Х. Михалева, М. Каприева, З. Димитрова. Управление на професионалния стрес, Бургас, 2011, на с. 62 е цитирана монографията "Дидактическа анимация", Ш., 2008. Същата е посочена в списъкът с литература на с.64.

2010г. - Генова, Д. Аспекти на ценностното развитие на личността. В сп. Предучилищно образование от 2010 г. бр.4 в списъка на използваната литература на с. 49 е посочен съвместният учебник с Йордан Колев и Виолета Атанасова „История на педагогиката и българското образование”, Ш., 2005.

2010г. - Петров, Ф. Анимация и обучение чрез забавление. На адрес www=cphpvb.net/metodos/6383, в текста е цитирана статията – “Дидактическата анимация в процеса на обучение”, същата е посочена и в списъка на използваната литература (статията е публикувана в Интернет на 30.08.2010 г.) .

2009г. - Бояджиева, Н. Съвременни измерения на принципите в интеркултурното възпитание и образование. В сб.: Хуманизация и демократизация на университетското образование. – сборник с научни статии (4 книга), 2009. На с. 134 е цитирана съвместната статията с Янка Тоцева „Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма”, публикувана в сп. „Педагогика”, №8

2008г. - Бояджиева, Н. Съвременни измерения на педагогическите принципи в интеркултурното възпитание и образование. В сб.: Образователна и културна интеграция на ромските деца. Дупница, 2008. На с. 32 е цитирана съвместната статията с Янка Тоцева „Българското училище пред предизвикателствата на новата образователна парадигма”, публикувана в кн.8 на сп. „Педагогика”, 2005. Тя е посочена и в списъка на използваната литература на с.37.

2004г. - Ризов, И., М. Ризова, С. Христова и др. Мониторинг и оценка на учебниците по български език и литература за първи клас. Варна, 2004. В списъка на използваната литература на с. 65 е посочена съвместната статия с Калина Йочева „Новите български буквари”.

2002г. - Колев, Й. Рецензия на „Занимателна история на педагогиката”. „Аксиос”, Ш., 2002. – Педагогика, 2002, №5.