Сборник научни трудове от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (2017) абв

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

от пътуващ семинар Италиански езера – Лугано, Швейцария (29.04.2017 - 7.05.2017)

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Педагогически факултет

Шумен, 2017

“Иновации в образованието”, ISSN 2367-5721

www.SocioBrains.com - международно научно реферирано онлайн списание с импакт фактор (Scientific Journal Impact Factor = 4.922), Issue 34, June 2017


Благомир К. Папазов – ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (1-4)

Божена Л.Такворян-Солакян, Николай Я. Николов – ПОЛИФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА МУЗИКАТА ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ (5-10)

Валери Х. Чакалов – РИСУВАНЕТО ПРИ ДЕЦАТА (11-13)

Ваня М. Джамбазова – БЪЛГАРСКИЯТ ФОЛКЛОР В КЛАВИРНОТО ТВОРЧЕСТВО НА КРАСИМИР МИЛЕТКОВ – СЮИТА ЗА ПИАНО “BАCILUS BULGARICUS” (14-18)

Васил И. Василев – ФОРМИРАНЕ НА ПРОЕКТНА КУЛТУРА У БЪДЕЩИЯ УЧИТЕЛ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (19-24)

Веселина Н. Илиева – ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (25-31)

Виолета К. Атанасова – ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 1878 ДО 1944 ГОДИНА (32-39)

Гергана Кирилова – НАБЛЮДЕНИЕТО И ЕКСКУРЗИЯТА – СПЕЦИФИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ (40-45)

Дарина Г. Василева – КОЛЕКТИВНОТО НЕСЪЗНАВАНО В МУЗИКАТА.КЪМ ПОСТАНОВКАТА НА ВЪПРОСА (46-53)

Димитър И. Балкански – ХУДОЖЕСТВЕНАТА ДЕФОРМАЦИЯ В ДЕТСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО (54-59)

Димитър Н. Чолаков – СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И НЕГОВОТО МЯСТО ЗА ЕСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА (60-62)

Евгения Ст. Иванова – ФОРМИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА К. С. СТАНИСЛАВСКИ (63-67)

Жанета Д. Кацарова – АДАПТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СЛЕПИ СТУДЕНТИ ПО „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПИАНО“ (68-71)

Живка Е. Военкинова, Мари А. Мануелян – ПОРТФОЛИОТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ (72-77)

Живко В. Жечев – ДЕТЕРМИНИРАЩИ ФАКТОРИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ПРИЕМНА ГРИЖА” (78-84)

Зейнур М. Мустафа – ВЛИЯНИЕТО НА ДИГИТАЛНИТЕ ИГРИ В СЪВРЕМИЕТО НА ЧОВЕКА (85-88)

Ивайло Буров, Иванка Бурова – СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО (89-97)

Йорданка Ст. Пейчева – ИНФОРМАЦИОННАТА СРЕДА – ЖЕЛАНА И НЕПОЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ (98-102)

Калина Ив. Алексиева – ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКАЗАПЪРВИ КЛАС В КОНТЕКСТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ (103-110)

Камен М. Теофилов – КРЕАТИВНОСТТА И КРЕАТИВНИТЕ ПРОЯВИ КАТО АСПЕКТ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА 5 И 6 КЛАС НА СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ (111-114)

Керанка Г. Велчева – СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ (115-121)

Красимир М. Марков – ЕФЕКТЪТ НА ПЕПЕРУДАТА, ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА (122-126)

Крум Ст. Минев –  ПРОУЧВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5. – 8. КЛАС КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ГРАДОВЕТЕ ШУМЕН И СМЯДОВО (127-135)

Лилия Цв. Лозанова – НОВИТЕ МЕДИИ И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (136-139)

Маргарита И. Рачева – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТВОРЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ (140-144)

Маргарита Й. Генчева – АКТИВИЗИРАНЕ НА УСЕТА ЗА МНОГОГЛАСИЕ ЧРЕЗ ХАРМОНИЧЕН И ПОЛИФОНИЧЕН ДВУГЛАС (145-149)

Мари А. Мануелян, Живка Е. Военкинова – МОДЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА СОЦИАЛНИЯ ПЕДАГОГ (150-154)

Мартин С. Базелков – ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII КЛАС ЗА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ В УЧИЛИЩЕ (155-159)

Меглена Ж. Апостолова – НЕ-ВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ В ПОМОЩ НА ДОБРАТА ДИСЦИПЛИНА В ЧАСА ПО МУЗИКА (160-165)

Милослава Р. Янкова – СОЦИАЛНА РАБОТА С ГРУПИ НАРКОЗАВИСИМИ (166-172)

Наталия И. Витанова – ПООЩРЕНИЯТА И НАКАЗАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (от 13 октомври 2015, в сила от 1 август 2016 година ) (173-182)

Нели Йорданова – ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО (183-187)

Николай М. Андриянов – ПО ВЪПРОСА ЗА КОМПОЗИЦИОННИЯ ПОДХОД НА МОЦАРТ И БЕТОВЕН КЪМ МУЗИКАЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФУНКЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ (188-195)

Павлина И. Лазарова - ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ЛИЧНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ (196-201)

Пенка П. Кожухарова – ПОРТФОЛИОТО НА УЧИТЕЛЯ КАТО ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОСТИЖЕНИЯ (202-209)

Пламен С. Петков – ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ГРАМАТИЧЕСКАТА МОРФОЛОГИЯ ВЪВ ВЕРБАЛНАТА ПРОДУКЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНА ЕЗИКОВА СЛАБОСТ (210-216)

Росен К. Алексиев – ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНАМОТИВАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ И СПОРТ ОТ РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (217-221)

Росица П. Михайлова – ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ГРУПА (222-226)

Ростислава Г. Тодорова – БИОГРАФИИТЕ НА ШУМЕНСКИТЕ ЗОГРАФИ: ЕДНА НОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (227-233)

Румен К. Богданов – ТЕХНОЛОГИЯ НА КЕРАМИКАТА (234-236)

Румяна Б. Милкова – ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ – ИНОВАЦИЯ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА (237-242)

Светла Х. Петкова – ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА НАРАСТВАНЕ ИГРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ПРЕХОДА ИМ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНА ИГРОВА ДЕЙНОСТ (243-249)

Светлана Ас. Игнатовска – ИГРИТЕ – ФАКТОР ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (250-253)

Светлозар П. Вацов, Божидар Ст. Гьошев – ДИРЕКТОРЪТ КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ В УЧИЛИЩЕ (254-260)

Светозар Й. Чилингиров – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕСТОВО-ПРОБЛЕМНИЯ МЕТОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ–ГРАНИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Северин Акерски, Стефан Базелков, Теодора Игнатова – ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЧКИ ОТ III КЛАС КАТО ФАКТОР ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА (266-270)

Снежана Х. Николова – СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ – МНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПЕДАГОЗИ (271-277)

Снежанка Д. Георгиева – ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕЦЕНЗИЯТА НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ (278-285)

Стефан П. Русков – ЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА MIDI ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРАНЖИМЕНТ (286-289)

Стефан Х. Базелков – ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА ПО ФУТБОЛ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН (290-294)

Теодора Ж. Игнатова – ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЯДРО “ТАНЦИ” (295-299)

Теодора Н. Симеонова, Йорданка Д. Жечева – ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ОБЛАСТ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ СПОРТНИ ИГРИ – БАСКЕТБОЛ, НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС (300-306)

Теодора Н. Симеонова, Пенка К. Стоянова – АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В 5. КЛАС ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС НА МАСА (307-312)

Тодорка Малчева – ЗА ПРЕДЦИТЕ НА ШУМЕНСКИТЕ АРМЕНСКИ САМОДЕЙЦИ (313-316)

Христина Коларова – Василева – СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ГРУПА В ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ (317-321)

Чавдар Г. Сотиров – ПРОФИЛ НА ДОКТОРАНТСКА ПРОГРАМА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА В ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ (322-328)

Чавдар Н. Стойчев – СВЕТОВНИТЕ РЕКОРДИ В ЛЕКАТА АТЛЕТИКА (329-336)

Юлияна Г. Панова – ОРГАНИЗИРАЩАТА ФУНКЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ ПРОМЯНАТА НА НАГЛАСИТЕ И СЪГЛАСУВАНЕТО НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ДИРИГЕНТ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ (337-343)

Янко В. Янков, Надежда Г. Йорданова – КАДРОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ В ДЕТСКО ЮНОШЕСКИ СПОРТ – БАСКЕТБОЛ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (344-347)

Янна П. Рускова – УСПЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В УЧИЛИЩЕ (348-352)