Сборник научни трудове от пътуващ семинар Белград – Любляна – Италианска ривиера – Загреб (2016)абв

СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ

от пътуващ семинар БЕЛГРАД – ЛЮБЛЯНА – ИТАЛИАНСКА РИВИЕРА – ЗАГРЕБ (03.05.2016 – 11.05.2016)

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Педагогически факултет

Шумен, 2016 | Издателство "Фабер", 2016 | ISBN: 978-619-00-0477-6


Благомир Папазов – КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКАТА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Божена Л. Такворян-Солакян, Гергана К. Събева – СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФЕНОМЕН И ПРАКТИКА ПРИ ДЕЦАТА СЪС СОП

Валери Христов Чакалов, Румен Кръстев Богданов – ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАФИКА

Ваня М. Джамбазова – ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МУЗИКАЛНИЯ ПЕДАГОГ ЧРЕЗ МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНИ И МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Васил Василев – ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА

Виолета К. Атанасова – ПООЩРЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ХIХ И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК

Виолета Ив. Кюркчийска – ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ

Гергана К. Събева, Божена Левон Такворян-Солакян – СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА КАТО НАУКА

Дарина Г. Василева – ЦЕННОСТНИЯТ СТАТУС НА ДЕТСТВОТО. КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Димитър И. Балкански – НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Димитър Н. Чолаков – ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА И ПРОМЕНИТЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ В ЖИВОПИСТА

Евгения Ст. Иванова – ИНТОНАЦИЯ И РЕЧ

Елизабет О. Маджарян – АСПЕКТИ НА МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЛФЕЖ

Жанета Д. Кацарова – КОМПЕНСАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЛЕПИ МУЗИКАНТИ ПО ПИАНО

Живка Енчева Военкинова – АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Живко Величков Жечев – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕГРАТИВНИ ЗНАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АРТ ТЕРАПИЯТА

Ивайло Ив. Буров – ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕРФЕЙСЕН ДИЗАЙН ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДИСЦИПЛИНИ. ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕРФЕЙСЕН ДИЗАЙН

Йорданка Ст. Пейчева – РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА И КРЕАТИВНОСТТА КАТО СОЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ И НАГЛАСИ У БЪДЕЩИТЕ ПЕДАГОЗИ

Калина Ив. Алексиева – ЗА ОГЛЕДАЛНОТО ПИСАНЕ НА ЦИФРИ ОТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Керанка Г. Велчева – ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ НА ПРОЕКТНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Красимир Марков Марков – ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА ЗНАНИЯТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Крум Ст. Минев – ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ГРАД ШУМЕН

Лилия Лозанова – МНЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ШУМЕН ОТНОСНО ФОРМАТА НА ЕВЕНТУАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Люба Ат. Златкова – РИТМИЧНИЯТ МОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – ХОЛОГРАМА НА ЕПОХАТА (ШЕВИЦАТА)

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев – ЗЕЛЕН МАРКЕТИНГ

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев – ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ

Маргарита Йорданова Генчева – РОЛЯТА НА МНОГОГЛАСИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ

Маргарита И. Рачева – AСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Мари А. Мануелян – ПОДХОДИ, ПРИОБЩАВАЩИ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Мартин Стефанов Базелков – УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА 10-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ СЪС СРЕДСТВАТА НА МОДУЛ „ИГРИ“

Меглена Ж. Апостолова – ДЖОН КЕЙДЖ ИЛИ КАК АНТИЧНАТА КИТАЙСКА 易经 „КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ“ ПРОМЕНЯ ИЗЦЯЛО МУЗИКАТА НА XX ВЕК

Милослава Русинова Янкова – СИНДРОМЪТ СТЕНДАЛ

Надежда Г. Йорданова – ПРОУЧВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КОНДИЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ 9. – 12. КЛАС

Наталия И. Витанова – ВЪЗГЛЕДИТЕ НА БОТЮ ШАНОВ ЗА НЕРВНОТО ДЕТЕ

Наташа Л. Колева – СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Николай Митев Андриянов – ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТРУКТИВНО-ИЗРАЗНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХАРМОНИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА МУЗИКАЛНИЯ ЕЗИК В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ

Павлина Иванова Лазарова – ОСОБЕНОСТИ НА ТРЕВОЖНОСТТА И СТИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ

Пенка Петкова Кожухарова – РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Пламен К. Иванов – ИДЕНТИФИЦИРАНИ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ИНСТИТУЦИИТУ ЗА ДЕЦА

Росен К. Алексиев, Снежана Лазарова – РОЛЯТА НА ЗАНИМАНИЯТА СРЕД ПРИРОДАТА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ КАЧЕСТВА И ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС

Росица Петрова Михайлова, Божена Л. Такворян-Солакян – НЕНАСИЛСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД В ПРИЛОЖНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

Ростислава Г. Тодорова – ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ХРИСТОС В РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ VERTI A FONDO D’ORO

Румяна Б. Милкова – ЕМПАТИЯТА И ЕМПАТИЧНАТА СПОСОБНОСТ ПРИ РАБОТАТА С ДЕЦА СЪС СОП

Светла Петкова – НАГЛЕДНОТО МОДЕЛИРАНЕ – ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Светлана Ас. Игнатовска – ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ

Светлозар П. Вацов – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО

Светозар Й. Чилингиров – РАЗВИТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛНОСТТА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА

Снежана Въчева – СТРУКТУРА НА ГОТОВНОСТТА НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ

Снежана Лазарова – ТИПИЧНИ ГРЕШКИ НА СТУДЕНТИТЕ cПРИ ПОДГОТОВКАТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОКОЛЕН СВЯТ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА И ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева – ОСОБЕНОСТИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 3–7-ГОДИШНОТО ДЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Стефан Христев Базелков – ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПЛУВАНЕ

Тасин Юкселов Тасинов – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАВАНДУЛОВИ СТРЪКОВЕ КАТО БИОМАСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ЦЕЛУЛОЗА В СТРОИТЕЛСТВОТО

Теодора Ж. Игнатова – ГИМНАСТИЧЕСКИ АНСАМБЛОВИ КОМПОЗИЦИИ В УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Теодора Н. Симеонова – ПРОБЛЕМИ, ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ ПРИ СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 3. КЛАС

Тодорка Малчева – ЕТНОКУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУКАПАНСКИТЕ И ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ ОБИЧАЙНО-ОБРЕДНИ ПРАКТИКИ

Христина Коларова-Василева, Божена Л. Такворян-Солакян – НАБЛЮДЕНИЕТО И ЕКСПЕРИМЕНТЪТ КАТО ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В ПРИЛОЖНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

Чавдар Георгиев Сотиров – ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩЕ

Чавдар Н. Стойчев – ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ ЗА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ ПОПРЕДМЕТА„ФИЗИЧЕСКОВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

Юлияна Г. Панова – ФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО ДИРИЖИРАНЕ


 Изтегли целия сборник