Катедриабв

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ПРОФЕСОР - РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: Проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

Специалист: Мария Димитрова Георгиева

Телефон за връзка: 054 830 365 / вътр. 108

Мобилен телефон: 0895 522 542

Email: m.georgieva@shu.bg