Ст. преп. Божидар Стоянов Стояновабв

Ст. преп.  Божидар Стоянов Стоянов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: 054 830495 вътр.231

Email: b.stoyanov@shu.bg

Приемно време: Вторник 10-12 ч., кабинет K3-425

Завършен университет, специалност

Шуменски Университет, Информатика, ОКС "магистър".

Месторабота преди постъпване в ШУ

Графичен дизайнер. (1997-1999г.)

CAD-CAM Програмиране. (2010-2011г.)

Заемани академични длъжности

Асистент от 1999г.

Главен асистент от 2011г.

Преподавател от 01.01.2015г.

Старши преподавател от Декември 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

През годините са водени семинарни и лабораторни упражнения по:

- програмиране

- компютърни архитектури

- компютърна графика

- програмиране в LINUX

- езици за функционално и логическо програмиране

- изкуствен интелект

- експертни системи

- WEB технологии

- мултимедийни и хипермедийни технологии

- геоинформатика

- фотограметрия

- CAD-системи

- цифрова обработка на изображения

Области на научни интереси

1. Цифрови модели на релефа.

2. Стеганография и стеганографски методи.

3. Фотограметрия.

4. Методи за дистанционно изследване и наблюдение.

5. Растерна, видео, аудио обработка и анализи.

6. Разработване на приложения за CAD/CAM системи.

7. Възстановяване на цифрови изображения.

8. Картографски системи и ГИС.

9. Компютърни симулации.

Членства в научни организации

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - периода 2005-2007г.

Държавни и/или научни награди

Участие в Републиканско Военно състезание "Равда - 1987г.", топо-геодезия и изчисляване данните за наземна артилерия. Първо място (отборно), второ място (индивидуално).

Статии

2017г. - Пламен М. Михайлов, Божидар С. Стоянов, Евгени Гр. Стойков, ЗАСНЕМАНЕ НА ШУМЕНСКАТА КРЕПОСТ С ДРОН И ОРТОРЕКТИФИЦИРАНЕ – ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА, Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ”, 1-3 ноември 2017, София.

2017г. - Пламен М. Михайлов, Божидар С. Стоянов, Евгени Гр. Стойков, ЗАСНЕМАНЕ НА ШУМЕНСКАТА КРЕПОСТ С ДРОН И ОРТОРЕКТИФИЦИРАНЕ – ОЦЕНКА НА ТОЧНОСТТА, Списание "ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО", БРОЙ 5-6’2017 г., стр. 9-13, available at: http://geodesy-union.org/?page_id=69

2016г. - доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ас. д-р Сунай ИБРЯМОВ, СРУТИЩНИ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА ПЕЩЕРАТА „НИМФИТЕ” (МАДАРСКО ПЛАТО), Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 172-177.

2016г. - B. Stoyanov, E. Stoyanov,ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria (PASB), 2016. , available at: http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf , retrieved on 01.12.2016.

2016г. - Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ЗАПАДНИЯ СКАТ НА МАДАРСКОТО ПЛАТО,Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", 65-69.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 184-190.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, НЕВИДИМОТО ЛИЦЕ НА ИНКАЯ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 191-198.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЮЖНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с.74-81.

2016г. - проф. д.физ.н. Диана КЮРКЧИЕВА, доц. д-р Димитър ВЛАДЕВ, Божидар СТОЯНОВ, Емануил СТОЯНОВ, доц. д-р Пламен Михайлов, гл. ас. д-р Евгени СТОЙКОВ, ас. Събин ИВАНОВ, гл. ас. д-р Борислав БОРИСОВ, доц. д-р Нина АРХАНГЕЛОВА, ИЗСЛЕДВАНЕ НА СРЕДНИЯ ДЯЛ НА ПЛАТОТО БЕЛИНТАШ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 04.11-05.11.2016, ШУ "Еп. Константин Преславски", с. 178-183.

2015г. - Emanuil Stoyanov, Bozhidar Stoyanov; GRAPHIC INTERPRETATION OF DIGITAL PRODUCTS AND APPLICATIONS IN STEGANOGRAPHY; JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol.8, 2015, p.64-73.

2014г. - Стоянов, Б.С., Стоянов, Е.С., Използване на локални цифрови филтри в съвременните геодезични методи, Втора научна конференция с международно участие - ТУ Варна, 26.09-27.09.2014г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", прието за печат.

2014г. - Графично интерпретиране на цифрови продукти и приложения в стеганографията, Стоянов Е., Б. Стоянов, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014", 20.11-22.11.2014, ШУ "Еп. К. Преславски", (в печат)

2014г. - Стоянов Б., Р. Христова, Някои аспекти в обучението по информатика на студентите от специалност "Геодезия", Научна сесия 2014, 23-24.10. 2014г., Национален военен университет „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – Шумен, приет за публикуване в сборник.

2013г. - Един подход за стеганографска защита на цифрови продукти, Емануил Стоянов, Б. Стоянов, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии" и 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", ТУ-Варна, 27.09-28.09.2013г., Списание "КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ", Година XI, Брой 1/2013, с.176-181.

2012г. - Един подход за повишаване динамиката на растерни изображения", Стоянов Б., Е. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски", том 1, с.151-158

2012г. - Приложение на стеганографията за нуждите на геодезията и цифровата фотограметрия, Стоянов Е., Б. Стоянов, МАТТЕХ 2012, 22.11-24.11.2012, ШУ "Еп. К. Преславски",том 2

2008г. - Модифициране на цифров метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Стоянов Б., Стоянов Е, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 - гр. Шумен, с.247-254

2008г. - Обратими растерни трансформации и тяхното приложение в стеганографията, Стоянов Е., Стоянов Б., Международна научна конференция РУ "Ангел Кънчев" и Съюз на учените в Русе, 31.10 - 01.11.2008г. - гр. Русе, том 47, серия 3.2, с. 84-91.

2008г. - Модификации на метода "Unsharp mask" за подобряване визуализацията на цифрови изображения, Стоянов Б., Стоянов Е., Международна научнаконференция "Компютърни методи в науката и образованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09 - 14.09.2008г. - гр. Варна

2008г. - Използване на растерни преобразувания в стеганографията, Стоянов Е., Стоянов Б., Международна научна конференция "Компютърни методи в науката иобразованието", ШУ "Еп. К. Преславски" и Геометричното дружество “Боян Петканчин”, 12.09-14.09.08г. - гр. Варна

2008г. - Цифрова реализация на фотографски метод за подобряване на изображения чрез дефокусиране, Стоянов Б., Е. Стоянов, Научна конференция ШУ "Еп. К.Преславски", Институт за перспективни изследвания за отбраната – МО, Факултет по артилерия, ПВО и КИС на НВУ „В. Левски”– Шумен, 4.12-5.12.08 г. - гр. Шумен, с.242-246.

2004г. - Детайлизация на слабо-различими обекти върху планови фотоснимки на релефа, Стоянов, Б., Научна конференция ШУ „Еп. Константин Преславски” (4-5.12.2003),Сборник научни трудове посветен на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том II, Компютърна информатика, Проблеми на обучението по информатика, Шумен, 2004, с. 131-138

2000г. - Основни принципи на мултиагентно разпознаване на обекти в линейна среда, Стоянов, Б., Научна конференция „Научно–технологичен трансфер” към Институт закосмически изследвания – БАН със съдействието на ШУ „Еп. Константин Преславски” и ВВУАПО „П. Волов”(3-4.10.), гр. Шумен, 2000, с.93-100

1997г. - Applyng the Multi-Agent Approach to Text Analysis, Stoyanov, E., Stoyanov, B., Twenty-second International Conference INFORMATION TECHNOLOGIES AND PROGRAMMING, Multimedia Technology and Systems, Sofia, June 12-17, 1997, p. 85-92

Доклади

2018г. - Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов, „Цифрова обработка на изображения в помощ на Разследването“, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2018" - 25 - 27 ОКТОМВРИ 2018 г., Шумен.

2017г. - Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов, СТЕГАНОГРАФСКИ ЗАЩИТИ В СЪВРЕМЕННАТА ГЕОДЕЗИЯ, Mеждународна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017, София.

2016г. - Стоянов Б., Е. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 16, ШУ „Еп. К. Преславски”, 19.05.2016г.

2014г. - Стоянов Б., Е. Стоянов, За някои стеганографски техники, Научен семинар с международно участие ШУСТЕГ 14, ШУ „Еп. К. Преславски”, Дегестански държавен университет за народно стопанство (ДГИНХ) - РУСИЯ, Асоциация на учените в областта на сигурността и отбраната, 18.10.2014г.

Фотограметрия II част лабораторно упражнение 1
Лабораторното упражнение е върху определяне на образните координати, намиране мащаба на аерофотоснимките и изчисляване на средната относителна височина на летене по време на заснемането.


Фотограметрия II част лабораторно упражнение 2
Лабораторното упражнение е върху същността на хоризонталния паралакс и използването му при определяне превишението между две точки от местността.


Фотограметрия II част лабораторно упражнение 3
Лабораторното упражнение има за цел да се отработи практически въпроса за определяне на елементите на взаимно ориентиране по стандартни точки.


Фотограметрия I част лабораторно упражнение
Лабораторното упражнение има за цел да се отработи практически въпросът с определяне на параметрите на аерофотозаснемането.


Наредба за планиране на полети
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.