Гл. ас. д-р инж. Валентин Тонев Атанасовабв

Гл. ас. д-р  инж. Валентин Тонев Атанасов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 401А

Телефон: 054 830 191

Email: v.atanasov@shu.bg

Приемно време: втора седмица понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Завършен университет, специалност

1986 год. – Национален военен университет „Васил Левски”, факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и компютърни информационни системи”, специалност "Инженер по електронно-изчилителна технка", ОКС магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Компюнърни системи, локални мрежи и електронно правителство " - Публична администрация

Заемани академични длъжности

Главен асистент от 01.12.2017 год.

Придобити научни степени

ОНС "Доктор" , специалност "Автоматизация на области от нематериалната сфера" (Образование) - 2017

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по "Компютърни мрежи", "Микропроцесорна техника"

Области на научни интереси

Автоматизация на образователния процес

Игровизиране на образователния процес.

Участия в международни и национални научни проекти

Проекти по фонд „Научни изследвания“ към Русенски университет:

1. Проект 2016-РУ-01 „Развитие и популяризиране на иновационните образователни технологии“

2. Проект 2016-РУ-04 „Проектиране и създаване на университетска интернет- базирана справочно-информационна система Докторант –1 част“

3. Проект 2016-ФЕЕА-03 „Методи и средства за автоматизирано търсене на информация“

4. Проект 2017-ФЕЕА-02 „Създаване и изследване на сериозни игри“

Членства в научни организации

Център за иновационни образователни технологии - Русенски университет

Държавни и/или научни награди

Кристален приз „The Best Paper“ за доклад от научна конференция РУ&СУ`15 Русе

Студии

2016г. - Смрикаров, А., Атанасов, В. и кол. Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, 2016, стр. 85, ISBN 978-954-712-697-8.

Статии

2017г. - Atanasov V., Ivanova, A., Student modelling in a web-based platform for learning games composing, Trakia Journal of Sciences, No 4, pp 285-291, 2017 , ISSN 1313-7069

2017г. - Атанасов, В., Един поглед към игровите технологии в педагогически контекст, сп. „Педагогика“, бр.5/2017.

2014г. - Atanasov V., Ivanova, A., Educational Games as a motivational Tool for Digital Students (a Case Study), ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2014, No 3, Vol. 2, pp. 277 - 285, ISSN 1314-8788.

Доклади

2017г. - Atanasov V., Ivanova, A., Student modelling in a web-based platform for learning games composing , Proceedings of the 13th International Scientific Conference "eLearning and Software for Education, Buchares, Romania April 27 - 28, 2017.

2015г. - Атанасов В. Един подход за създаване на УЕБ базирана платформа за генериране на обучаващи игри, Сборник с научни трудове на Русенския университет - 2015, том 54, серия 3.2, 2015, стр. 113 – 118, ISBN 1311-3321.

2015г. - Atanasov V., Ivanova, A., A WEB based Platform for Learning Games composing - Basic Concept and Architectural Aspects , Proceedings of e-Learning 15 International Conference, Berlin, Germany, 2015.