Преп. Мариела Любчева Вeликоваабв

Преп.  Мариела Любчева Вeликова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 1, стая 108

Телефон: +359 54 830 350

Email: m.velikova@shu.bg

Приемно време: -

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Бакалавър", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4. Социални дейности.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "Магистър", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.4. Социални дейности, "Регулиране и контрол в системата на социалните дейности.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Община Шумен

Участия в международни и национални научни проекти

2018 г. - Вътрешно-университетски проект "Мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика" / № РД-08-140/08.02.2018 г.

2017 г. - Вътрешно-университетски проект "Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" / № РД-08-95/06.02.2017 г.

2016 г. - 2018 г. - Технически изпълнител в Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Статии

2019г. - Великова М., "Особености в перцепциите на образователната среда", 2019, e-Journal VFU, бр. 12 - 2019

2017г. - Karastoyanov G., Bakraheva M., Velikova M., INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SELF-REGULATION, MEASURED THROUGH THE ACTION-STATE ORIENTATION AND DECISION-MAKING STYLE. 2017.SocioBrains.ISSUE 40, DECEMBER 2017,pp.179-184.

Доклади

2017г. - Карастоянов Г., Великова М., "Стрес и стил на вземане на решение", 2017, сп. "Психологични изследвания", ИИНЧ- БАН, Департамент "Психология" /accepted/