Преп. Румяна Веселинова Василеваабв

Преп.  Румяна Веселинова Василева

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус D, стая D3

Телефон:

Email: r.vasileva@shu.bg

Приемно време:

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, 2016 г., Системи за сигурност, бакалавър

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, 2017 г., Административна и организационна сигурност, магистър

Заемани академични длъжности

Преподавател в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност - от 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

Управление на човешките ресурси, Защита на класифицирана информация, Противодействие на посегателствата срещу сигурността на организацията, Организационни структури на системите за сигурност, Конфликтология, Информационни и психологически операции, Екология и сигурност

Участия в международни и национални научни проекти

Международен проект: Участие в IEEE R8 Student and Young Professional Congress (SYP Congress 2018) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Африка, Европа и Близкия Изток в гр. Порто, Португалия,25-29 юли 2018 г.

Международен проект: Участие в IEEE R8 Student and Young Professional Congress (SYP Congress 2016) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Африка, Европа и Близкия Изток в гр. Регенсбург, Германия,17-21 май 2016 г.

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики” 2012 - 2015 г.

Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1” 2016 - 2018 г.

Университетски проект 1: "Проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване". Договор № РД – 08-203/06.03.2014г. Период на проекта: 2014 г., Ръководител на проекта доц. д-р Николай Досев.

Университетски проект 2: "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията". Договор № РД – 08-312/13.03.2015г. Период на проекта: 2015 г., Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров.

Университетски проект 3: „Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия“, Договор № РД-08-144/08.02.2016 г. Период на проекта: 2016 г., Ръководител на проекта доц. д-р Христо Атанасов Христов.

Университетски проект 4: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Университетски проект 5: "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност", Договор № РД-08-144/08.02.2018 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Организационна дейност

Отговорник по качеството на обучение в катедра УСС.

Член на комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 7-10 ноември 2017 г.

Член на комисията по провеждане на Вътрешен тематичен одит на системата за наблюдение, поддържане и управление на качеството на образованието и академичния състав – учебни практики и стажове. 16.04. - 20.04.2018 г.

Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2018" - 25 - 27 ноември 2018 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Член на комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 15-19 април 2019 г.

Членства в научни организации

Член на IEEE.

Член на Съюза на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".

Държавни и/или научни награди

Награда от Ректорското ръководство и Студентския съвет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ по случай 8 декември и във връзка с ПМС 90, чл.9, т.1 за постигнат отличен успех през академичната 2014/2015.

Грамота от Ректорско ръководство за отличен успех за образователно-квалификационна степен Бакалавър, специалност Системи за сигурност, 01.12.2016 г.

Учебници

2019г. - Христов, Хр., Василева, Р. Защита на класифицирана информация и лични данни, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-287-8, 2019 г., 272 с.

Статии

2018г. - Василева Р, "ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 (GDPR)",Юридически сборник т. XXV, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2018, с.185-193, ISSN 1311-3771.

2018г. - Василева Р, Русева В, „Корупцията в сферата на държавната администрация“, НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ "Епископ Константин Преславски", 25-27 октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат)

2018г. - Василева Р, Русева В, „Корупцията - обществен феномен в България“, НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ "Епископ Константин Преславски", 25-27октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат)

2018г. - Василева Р, "Анализ на органите и структурата на местното самоуправление", Годишната университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г., гр. Велико Търново, ISSN:1314-1937(print), 2367-7481(online)

2018г. - Василева Р, „Същност и особености на местното самоуправление“, НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ "Епископ Константин Преславски", 25-27октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат)

2018г. - Vassileva R, Dimanova D, "Human trafficking" - crime against the personality. SocioBrains, International Scientific Online Journal, www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721 (online), Issue 52, December 2018, pp. 135 – 138.

Доклади

2017г. - Василева Р, Методиева Ц, "Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз", Първа научна конференция "Образование, Наука и Иновации", 01-02 декември 2017 г., София

2016г. - Василева Р, Казакова И „Основни форми и проявления на престъплението – Трафик на хора“, НК с международно участие „MATTEX 2016“, ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016 г., Шумен.

2016г. - Василева Р, Диманова Д, „Управление на средствата от трафика на хора с цел сексуална експлоатация“, НК с международно участие „MATTEX 2016“, ШУ "Епископ Константин Преславски", 11-13 ноември 2016 г., Шумен.

2015г. - Василева Р, Диманова Д, „Анализ на честотата на наводненията“, НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 26-27 март 2015 г.

2015г. - Василева Р, „Анализ на състоянието на защита при бедствия в България“, НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 26-27 март 2015 г.

2014г. - Василева Р, Христова И, Казакова И, „Корупция в здравеопазването. Корупционни схеми в снабдяването с лекарства“, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски", 20-22 ноември 2014 г., Шумен

2014г. - Василева Р, Казакова И, Христова И, Диманова Д, „Корупция в публичната администрация“, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски", 20-22 ноември 2014 г., Шумен.

2014г. - Василева Р, Христов Х., Казакова И, „Организирана престъпност. Трафик на хора с цел сексуална експлоатация“, НС 2014, НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, 23-24.10.2014 г.

2014г. - Василева Р, Христов Х, Казакова И, „Защита от домашно насилие“, НС 2014, НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 23-24.10.2014 г.

2014г. - Василева Р, „Защита на населението при земетресения – провеждане на спасително неотложни аварийно-възстановителни работи“, Научна сесия за студенти и курсанти 2014, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, Варна, 27-28.03.2014 г.

2013г. - Василева Р, Узунов Р, "Ролята на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) при решаването на конфликти", НВУ „Васил Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 30-31.10.2013 г.

Цитирания

2018г. - Василева, Р., Методиева, Ц., Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз, Първа научна конференция "Образование, Наука и Иновации", 01-02 декември 2017 г., София. Цитирано в: Земеделски Г. „Аспекти на противодействие на наркотрафика в България“ Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.

2018г. - Василева, Р., Диманова, Д., Управление на средствата от трафика на хора с цел сексуална експлоатация, НК с международно участие „MATTEX 2016“, ШУ "Епископ Константин Преславски", 11-13 ноември 2016 г., Шумен. Цитирано в: Славов К., „Миграционната криза и предизвикателствата пред Република България“ Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.

2018г. - Василева Р., „Анализ на състоянието на защита при бедствия в България“, НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 26-27 март 2015 г. Цитирано в: Иванов И., Андонов П., „Нормативни документи и органи по защита при бедствия“, Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.

2018г. - Василева Р., „Защита на населението при земетресения – провеждане на спасително неотложни аварийно-възстановителни работи“, Научна сесия за студенти и курсанти 2014, ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, Варна, 27-28.03.2014 г. Цитирано в: Иванов И., Андонов П., „Нормативни документи и органи по защита при бедствия“, Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.

2018г. - Василева Р., Диманова Д., „Анализ на честотата на наводненията“, НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 26-27 март 2015. Цитирано в: Иванов И., Андонов П., „Нормативни документи и органи по защита при бедствия“, Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.