Ас. инж. Моника Бориславова Беджеваабв

Ас.  инж. Моника Бориславова Беджева

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: 0889 09 60 39

Email: m.bedzheva@shu.bg, monibedzh17@abv.bg

Приемно време: сряда 13-15 ч., четвъртък 9-11 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски" - "Геоматика", магистър, 2016 г.

ШУ "Епископ Константин Преславски" - "Геодезия", бакалавър, 2014 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

Община Шумен - 2016 г.

"Шуменски кадастър" ЕООД - 2015 г.

Заемани академични длъжности

асистент в катедра "Геодезия" - от 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по:

- Геодезия I част;

- Фотограметрия I част;

- Фотограметрия III част;

- Дистанционни методи в геодезията;

- CAD системи;

- Приложен софтуер за обработка на геодезични данни.

Практики по:

- Геодезия I част;

- Геодезия II част.

Области на научни интереси

Фотограметрия

Дистанционни изследвания

Статии

2019г. - Bedzheva M., Dobrev St. Estimating the area of the irregular dung-hills in Shumen municipality by using unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, 2019

Доклади

2018г. - Петров, Д., Беджева, М. Статистически модели на запълването на депо за битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018 г., Шумен

2017г. - Беджева, М., Петров, Д. Създаване на кадастър на населените места чрез използване на аерофотоснимки, получени с безпилотни летателни системи – технологични възможности и перспективи за развитие. Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 1-3 ноември 2017 г., София

2017г. - Петров, Д., Беджева, М. Използване на безпилотни летателни апарати във факултета по технически науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". I-ви научно-индустриален форум: Ден на безпилотната летателна система 2017, СУ "Св. Климент Охридски", 2 юни 2017 г., София