Ас. Цветелина Илиева Методиеваабв

Ас.  Цветелина Илиева Методиева

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус K3, стая 406

Телефон: 054 830 495 /196

Email: ts.metodieva@shu.bg

Приемно време: вторник от 9-11 ч.

Завършен университет, специалност

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - "Национална сигурност",бакалавър,2009 г.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - " Административна и организационна сигурност", магистър,2016 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

З

Заемани академични длъжности

Асистент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност - от 2017 г.

Водени лекции и/или упражнения

Теоретични основи на националната сигурност - СУ

Обществен ред и сигурност - СУ

Отбранителна сигурност и операции по поддържане на мира - СУ

Глобализация и сигурност - СУ

Географски системи в сектора сигурност - СУ

Практическа подготовка

Кризи и конфликти - СУ

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект 5: "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност", Договор № РД-08-144/08.02.2018 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Организационна дейност

Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведен специализиран семинар:" ДНИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - 2017" с участието на фирми от IT сектора. Дата на провеждане: 11 Май 2017 г., във ФАКУЛТЕТ" АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС"

Членства в научни организации

Член на Съюза на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".

Статии

2018г. - Методиева Ц, "България, в качеството си на суверен на властта в държавата ",Юридически сборник т. XXV, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2018, с.194-202, ISSN 1311-3771

2018г. - Методиева Ц, "Национална и корпоративна сигурност",НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ "Епископ Константин Преславски", 25-27октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат)

2018г. - Методиева Ц,"Традиционни VS. Не-традиционни заплахи", Годишната университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г., гр. Велико Търново, ISSN:1314-1937(print)

Доклади

2017г. - Парашкеванова Г., Махмуд, А., Методиева Ц., " Заплахи в интернет. Фишинг и финансово муле.", международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, НВУ „Васил Левски“ факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - гр.Шумен, 20-21 Април 2017г., ISBN 978-954-9681-82-6, с. 157- 160

2017г. - 2017г. - Василева Р, Методиева Ц, "Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз", Първа научна конференция "Образование, Наука и Иновации", 01-02 декември 2017 г., София

Цитирания

2018г. - Василева, Р., Методиева, Ц., Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз, Първа научна конференция "Образование, Наука и Иновации", 01-02 декември 2017 г., София. Цитирано в: Земеделски Г. „Аспекти на противодействие на наркотрафика в България“ Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.