Гл. ас. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йордановаабв

Гл. ас. д-р  Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 402

Телефон: 054 830495 вътр.193

Email: j.jordanova@shu.bg

Приемно време: Вторник 10:00-12:00 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, ,,ЕООС''- бакалавър

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, ,,ЕБКХ''- магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

ШУ "Епископ Константин Преславски"- главен специалист УО

Заемани академични длъжности

главен асистент

Придобити научни степени

доктор 2016 г.

Водени лекции и/или упражнения

1. Индустриален мениджмънт

2. Техническа безопасност

3. Инженерна екология

4. Авторско и патентно право

5. Теоретични основи на икономиката в логистиката

6. Стандартизация и управление на качеството

Участия в международни и национални научни проекти

- Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

Държавни и/или научни награди

Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър

Статии

2018г. - Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive, JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2018. (co-with Tonchev T. N., Yankova-Yordanova Y. I.)

2018г. - Opportunities for remote use a powerful computer, JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2018., Yankova-Yordanova Y. I.,Tsvetoslav Stanislavov Tsankov1

2016г. - Yordanka Yankova-Yordanova,Plamen Diyankov,AUTOMATED SYSTEMS FOR PROCESS CONTROL,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 27, November 2016,55-64

2016г. - Yordanka Yankova-Yordanova, KEY ASPECTS OF ECONOMIC LOGISTICS , INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED INDEXED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR PUBLISHER: “SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA ISSN 2367-5721, ISSUE 27 November 2016, 65-79

2016г. - Yordanka Yankova-Yordanova,,LOGISTICS FLOWS AND LOGISTIC CHAINS- IDENTITIES AND DIFFERENCES BETWEEN THEM ,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 27, November 2016,80-84

Доклади

2018г. - Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)

2016г. - Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова, Стефан Казаков. Структурно-методически комплекс за обучение с ANYLOGIC.Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016

2016г. - Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова. Методика за обучение по симулационно моделиране на технологични процеси.Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016