Гл. ас. д-р инж. Стефан Маринов Казаковабв

Гл. ас. д-р  инж. Стефан Маринов Казаков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 402

Телефон: 054 830495 вътр.193

Email: st.kаzakov@ shu. bg

Приемно време: Вторник 10:00 - 12:00

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", КИС бакалавър

ШУ "Епископ Константин Преславски", КИС магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

ШУ "Епископ Константин Преславски" - системен администратор

Заемани академични длъжности

Асистент 2016-17г.

Главен асистент 2017г.

Придобити научни степени

Доктор

Водени лекции и/или упражнения

Инженерна графика

Информационни технологии

Производствен практикум

Метрология

Стандартизация и управление на качеството

Участия в международни и национални научни проекти

- Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

Дисертации

2017г. - Казаков Ст., Изследване ефективността на трафика на данни в LAN

Статии

2018г. - Оценка нa сигурността на RFID чипове от второ поколение, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат)

Доклади

2017г. - Декомпозиция на логистични вериги

2017г. - Typology of risks in RFID

2017г. - Evaluation of RFID Generation 2 security

2016г. - Обзор на Anylogic софтуер за проектиране на сложни логистични системи

2014г. - Вероятностно времеви характеристики на централизирана компютърна структура на три нива

2014г. - Симулиране на локална компютърна мрежа със CISCO PACKET TRACER

2013г. - Вероятностни характеристики на параметрите в LAN Ethernet

2013г. - Вероятно временни параметри в централизирана структура на две нива

2013г. - Вероятностни характеристики на параметрите в LAN Ethernet”

2012г. - Анализ разпределение на грешките при предаване на данни в LAN Ethernet

2011г. - Анализ на трафика в локална компютърна мрежа на пет нива

2011г. - Анализ на трафика в локална компютърна мрежа на пет нива

2010г. - Сравнителен анализ между протоколите IPv4 и IPv6

2010г. - Методи за комуникация между възли в компютърните мрежи използващи различни протоколи в мрежовия слой

Курсов проект по ПП Iч.
Задание за курсов проект по Производствен практикум I част