Гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузмановабв

Гл. ас. д-р  Здравко Юриев Кузманов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 406

Телефон: 054 830495 вътр.196

Email: z.kuzmanov@shu.bg

Приемно време: петък от 13 до 16 ч.

Завършен университет, специалност

Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, „Административна и информационна сигурност“, Бакалавър

Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, „Административна и информационна сигурност“, Магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, катедра „Информационна сигурност“

Заемани академични длъжности

Асистент - 2012 г.

Главен асистент - 2015 г.

Придобити научни степени

Доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)" - 2013 г.

Водени лекции и/или упражнения

Международни организации за сигурност, Ресурси и сигурност, Екология и сигурност, Географски системи в сектора за сигурност, Мениджмънт на системите за сигурност, Информационни и психологически операции

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Померански университет, гр. Слупск, Република Полша по образователна програма Еразъм +, 2018 г.

Области на научни интереси

Енергийна сигурност, Икономическа сигурност, Ресурсно осигуряване на системите за сигурност,

Специализации

Курс „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика“, НВУ „Васил Левски“, факултет „Общовойскови“, гр. Велико Търново - 2015 г.

Курс „Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво B2“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2014 г.

Курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

Курс „Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

Курс „Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

Курс „Компютърни комуникации и дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

Курс „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2012-2013 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Програма Interreg V-A Румъния-България: ROBG-23 (15.3.1.017) Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-4.3.04-0016. „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” - администратор.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление на Национален военен университет „Васил Левски” - сътрудник софтуер.

Университетски проект: „Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия“, Договор № РД-08-144/08.02.2016 г. - участник.

Университетски проект: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика)“, Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. - ръководител.

Университетски проект: „Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност“, Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. - ръководител.

Университетски проект: "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност". Договор № РД-21-236/28.02.2019 г. - ръководител.

Организационна дейност

Член на Факултетен съвет на Факултет по технически науки.

Ръководител на студенти на проведено екипно обучение по „Защита на населението и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи“, „Център за професионална квалификация" ГДПБЗН-МВР - РДПБЗН, гр. Монтана - 28 и 29 септември 2017 г.

Член на Факултетен съвет на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен - 2014-2015 г.

Катедрен координатор по програма на ЕС Еразъм + (2014-2020 г.) - 2014-2015 г.

Катедрен координатор по програма на ЕС Еразъм (2007-2013 г.) - 2013-2014 г.

Член на Факултетна комисия по признаване на образователни кредити - 2013-2014

Катедрен отговорник по система за управление качеството на обучение - 2012-2015 г.

Научен секретар на секция „Държава и сигурност“ на научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, Шумен, България. 4-5 юни 2015 г.

Председател на научна секция „Курсантско-студентска“ В. Обществени науки на Научна сесия 2014 (Форум „Отбранителни технологии – Шумен 2014“), Шумен, България. 23-24 октомври 2014 г.

Научен секретар на секция „Държава и сигурност“ на научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, Шумен, България. 5-6 юни 2014 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Шумен

Дисертации

2013г. - Кузманов, З., „Управление на сигурността на електроенергийната система при кризи“. Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, С., 2013, 183 с.

Статии

2017г. - Kuzmanov, Z. Energy security a major element of economic security and national security. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 39 – 42, Issue 30, February 2017

2017г. - Kuzmanov, Z. Protection of human rights and the system of the Ministry of Interior. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017

2017г. - Kuzmanov, Z. Interaction of the Ministry of Interior for preventing and suppressing of terrorist acts. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 43 – 47, Issue 30, February 2017

2017г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z. Measuring and assessing risk. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 63 – 69, Issue 32, April 2017

2017г. - Kuzmanov, Z. Options for creating a spatial database of critical infrastructure sites in energy sector (sub-sector electricity) using open source software. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 74 – 79, Issue 36, August 2017

2017г. - Chobanov, D., Kuzmanov, Z. LoRaWAN network architecture. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 11 – 16, Issue 40, December 2017

2017г. - Kuzmanov, Z. Modern Web-GIS technologies. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 169 – 173, Issue 40, December 2017

2017г. - Kuzmanov, Z., Kuzmanova, E. Public order and public security. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VII E, Faculty of Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 75 – 82

Доклади

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Risk management in information security, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 139-145.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., International security standards, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 131-138.

2016г. - Кузманов, З., Видове контрол – характеристики. Юридически сборник т. XXIII, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2016, с., ISSN: 1311-3771

2016г. - Диманова Д, Кузманов З, "Класификация на риска". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921

2016г. - Диманова Д, Кузманов З, "Национална система за спешни повиквания". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921

2015г. - Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2015г. - Кузманова, Е., Кузманов, З. За разузнавателната и оперативно-издирвателната дейност в контекста на системата за национална сигурност. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9

2014г. - Kuzmanov, Z. Study of crisis management approaches in power system of the Еuropean Union, USА and Russia. “The young in science – investment in the feature” Collections of papers from International scientific conference Sofia-Plovdiv, 18-20.10.2013, UniBIT, S., 2014, p. 460, ISBN 978-619-185-132-4

2014г. - Кузманов, З. Политики на Руската Федерация при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2014, с. 233, ISBN 978-954-9681-49-9

2014г. - Кузманов, З. Политики на Европейския съюз при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2014, с. 236, ISBN 978-954-9681-49-9

2014г. - Кузманов, З. Политики на Съединените американски щати при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 240, ISBN 978-954-9681-49-9

2013г. - Кузманов, З. Състояние и управление на електроенергийните системи в рамките на Европейския съюз. Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 100, ISBN 978-954-9681-49-9

2013г. - Кузманов, З. Състояние и управление на електроенергийната система на САЩ. Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 108, ISBN 978-954-9681-49-9

2013г. - Кузманов, З. Състояние и управление на електроенергийната система на Руската Федерация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2013 „Защита на личните данни в контекста на информационната сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 113, ISBN 978-954-9681-49-9

2013г. - Кузманов, З. Особености, технологична структура и горивна база на електроенергетиката. Сборник научни трудове – част II от Научна сесия 2013, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 260, ISSN 1313-7433

2013г. - Кузманов, З. Държавни органи за управление и контрол на електроенергетиката на Република България. Сборник научни трудове – част II от Научна сесия 2013, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 266, ISSN 1313-7433

2013г. - Кузманов, З. Електроенергийна система на Република България. Сборник научни трудове – част II от Научна сесия 2013, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2013, с. 271, ISSN 1313-7433

2012г. - Кузманов, З., Идентификация и типизация на обектите от критичната инфраструктура в електроенергийния сектор. Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2012, с. 170, ISBN 978-954-9681-49-9

2011г. - Кузманов, З. Заплахи за критичната инфраструктура в електроенергийния сектор и комуникационните и информационни технологии. Сборник научни трудове от Научна конференция 2011 „Проблеми на информационната сигурност през XXI век”, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2011, с. 343, ISBN 978-954-9681-49-9

Цитирания

2018г. - Dimanova D, Kuzmanov Z, „Measuring and assessing risk“. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 32, april 2017, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Цитирано от: Boyanov, P., Hristov, H. Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 386 – 391, Issue 42, February 2018

2018г. - Dimanova D, Kuzmanov Z, „Measuring and assessing risk“. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 32, april 2017, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Цитирано от: Boyanov, P., Hristov, H. Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 392 – 397, Issue 42, February 2018

2018г. - Dimanova D, Kuzmanov Z, „Measuring and assessing risk“. International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 32, april 2017, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Цитирано от: Boyanov, P., Hristov, H. Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the WANNACRY (WANACRYPT0R 2.0) ransomware cyber-attack. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 398 – 407, Issue 42, February 2018

2017г. - Кузманов, З. Политики на Руската Федерация при управление на кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2014, с. 233, ISBN 978-954-9681-49-9. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017

2017г. - Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017

2017г. - Кузманов, З., Видове контрол – характеристики. Юридически сборник т. XXIII, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2016, с., ISSN: 1311-3771. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017

2017г. - Диманова Д, Кузманов З, "Класификация на риска". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. Цитирано от: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 48 – 53, Issue 30, February 2017

2017г. - Кузманов, З., Идентификация и типизация на обектите от критичната инфраструктура в електроенергийния сектор. Сборник научни трудове от Научна конференция 2012 „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2012, с. 170, ISBN 978-954-9681-49-9. Цитирано от: Stoyanov, K. Structural features of the energy infrastructure of Bulgaria, in the context of the protection of critical infrastructure. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 75 – 86, Issue 40, December 2017

2016г. - Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. Цитирано от: Христов Х., „Граждански контрол на сектора за сигурност“, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016, Vol.VI E ISSN 1311-834X.

2016г. - Кузманова, Е., Кузманов, З. Административноправен режим на достъпа до обществена информация. Сборник научни трудове от Научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, НВУ „В. Левски”, факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, Ш., 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. Цитирано от: Христов, Х., „Обществен контрол над сектора за сигурност“, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016, Vol.VI E ISSN 1311-834X.

2016г. - Кузманов, З., „Политики на Европейския съюз при управление на кризи“. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството, НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС, Ш., 2014 Цитирано от: Марков, К., „Проблемът за риска в организацията“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2016 „Облачните структури и защитата на информацията, НВУ „В. Левски, факултет „Артилерия, ПВО и КИС, Ш., 2016, ISBN 978-954-9681-73-4

2016г. - Кузманов, З., „Политики на Руската Федерация при управление на кризи“. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2014 Цитирано от: Марков, К., „Проблемът за риска в организацията“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2016 „Облачните структури и защитата на информацията", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2016, ISBN 978-954-9681-73-4

2016г. - Кузманов, З., „Политики на Съединените американски щати при управление на кризи“. Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2014 Цитирано от: Марков, К., „Проблемът за риска в организацията“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2016 „Облачните структури и защитата на информацията", НВУ „В. Левски", факултет „Артилерия, ПВО и КИС", Ш., 2016, ISBN 978-954-9681-73-4

Други публикации

2013г. - Кузманов, З., „Управление на сигурността на електроенергийната система при кризи“. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, С., 2013, 42 с.