Гл. ас. д-р Драгомир Иванов Василевабв

Гл. ас. д-р  Драгомир Иванов Василев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 411

Телефон: +359 54 830 345 вътр.245

Email: d.vasilev@shu.bg

Приемно време: Сряда от 8:00 до 10:00 часа

Завършен университет, специалност

2011 – 2013г. Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Магистър инженер „Комуникационни и Информационни системи”

Месторабота преди постъпване в ШУ

“Е-ПЛАНТ” ООД гр.Шумен, Изграждане и поддръжка на електросъоръжения (ФвЕЦ).

“ТЕЛЕЛИНК” ЕАД гр. София, Изграждане и интегриране на телекомуникационни мрежи и съоръжения.

Заемани академични длъжности

Асистент

Водени лекции и/или упражнения

- Предаване на данни и компютърни комуникации;

- Оптоелектроника и оптични комуникации;

- Токозахранващи устройства;

- Телевизионна, аудио и видеотехника;

- Технческа безопасност.

Области на научни интереси

GSM/UMTS мрежи;

4G/LTE мрежи;

Интелигентни сградни решения;

Енергиен мениджмънт;

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект "Програмиране и приложение на PLC" РД -08-87/04.02.2016 г. Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото). Изграждане на центрове за върхови постижения.

Заемани ръководни позиции

Ръководител Технически отдел “Е-ПЛАНТ” ООД гр.Шумен

Дисертации

2017г. - ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА НАПРЕГНАТОСТ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИО МРЕЖИ

Статии

2018г. - Aliev S. Vasilev D. Grid computing - Application in Modern Digital Eco Systems, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN:2367-5721

2018г. - Aliev S. Vasilev D. 5G and MIMO evolution in the application of high-capacity digital ecosystems, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN:2367-5721

2015г. - Василев Д., Цонев И., "Планиране на четвърто поколение мрежи (WLAN, All-IP, OFDM)", ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 2015г. (под печат)

2015г. - Василев Д., Цонев И., "Планиране и оптимизация на преноса в мрежите четвърто поколение", ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 2015г. (под печат)

2015г. - Vasilev D., Tsonev I., 4G TRANSMISSION NETWORK PLANNING AND OPTIMIZATION, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, vol.5, 71-79

2015г. - Vasilev D., Tsonev I., RADIO FREQUENCY REQUIREMENTS IN ACQISITION, DESIGN AND CONSTRUCTION PHASES OF SITES, SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, vol.5, 79-86

Доклади

2016г. - Vasilev D. MONITORING RESEARCH IN UNIVERSITY AREA OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN THE FREQUENCY RANGE 800 MHz – 2200 MHz, Proceedings of the 11th Baltic – Bulgarian International Conference on BPBMMR, Riga 2016. – p. 105-109

2016г. - Vasilev D. RESEARCH WITH SMP2 - PORTABLE MONITORING SYSTEM FOR ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE FREQUENCY RANGE 800 MH – 2200 MHZ Proceedings of the 11th Baltic – Bulgarian International Conference on BPBMMR, Riga 2016. – p. 110-114

2014г. - Цонев И., Василев Д., „Постигане високи показатели на предаване на данни в мобилните комуникации“, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г.