Доц. д-р инж. Андрей Илиев Богдановабв

Доц. д-р  инж. Андрей Илиев Богданов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 403

Телефон: 054 830495 вътр.149

Email: a.bogdanov@shu.bg

Приемно време: вторник от 9 00 до 11 00

Завършен университет, специалност

1988 г. - ВНВАУ „Г Димитров”, гр. Шумен през 1988 година, специалност “Технология на машиностроенето”

1993 г. - УНСС , гр. София специалност “ Икономика и мениджмънт ”

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "Васил Левски", факултет АПВО и КИС - Шумен

Заемани академични длъжности

асистент - 1994 г.

доцент - 2008 г.

Придобити научни степени

доктор 2003 г.

Водени лекции и/или упражнения

Инженерна логистика

Техническа логистика

Стандартизация

Индустриален мениджмънт

Метрология

Области на научни интереси

Логистика

Метрология

Безразрушителен контрол

Специализации

2005 г. - Международна и европейска стандартизация, Стандартизация в Р България

Участия в международни и национални научни проекти

BG051PO001-4.3.04-0016. „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

BG051PO001-3.1.07 - 0011 "Актуализиране на учебните програми в НВУ „В Левски” в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра "Инженерна логистика"

Членства в научни организации

съюз на метролозите в България

българска секция на IEEE - общност „Метрология”

Съюз на учените в България, клон Шумен

Дисертации

2003г. - Богданов А. Изследване на критериите за оценка точността на измервателните системи

Монографии

2013г. - Цонев Ц. Богданов А. Изследване кинематиката на подвижната система на стелковото оръжие. НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2013 ISBN: 978-954-9681-56-7

Учебници

2017г. - А. Богданов, П. Дянков- "Индустриален мениджмънт" ISBN 978-619-201-161-1

2014г. - Богданов А. Марков К. Мениджмънт на сигурността. Издателски комплекс при НВУ „Васил Левски” ISBN 978-954-753-206-9

2007г. - Узунов Р. Богданов А. Защита на класифицираната информация Шумeнски университет Еп. К Преславски Център за дистанционно обучение Шумен 2007 ISBN: 978-954-577-469-0

2000г. - Коджейков Калев К. Богданов А. Ганев В. Основи на метрологията и метрологичното осигуряване – Метрология и измервателна техника. ДВИ “Св. Г. Победоносец” София 2000

Студии

2017г. - Andrey Bogdanov, Plamen Dyankov,OPTIMIZATION MODELS IN LOGISTIC ENGINEERING /article/, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.1-41

2015г. - Bogdanov A., METHODS FOR ANALYSIS OF LOGISTICS SYSTEMS, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50

2013г. - Bogdanov A. Analysis of Relationship Between Logistics and Standardization Association Scientific and Applied Research Internatio-nal Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 59

Статии

2018г. - Богданов А, Приложение на размита логика за управление на логистични ситеми, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат)

2017г. - Bogdanov A., The Shortest Path Problem in Logistics, Scientific and Applied Research International Journal vol. 4, 2017, ISSN 1314-6289

2017г. - Andrey Bogdanov,Plamen Dyankov,CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, JULY 2017,1-6

2016г. - Bogdanov A.,USE OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN LOGISTICS DEMAND FORECASTING, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4. p 12

2016г. - ABogdanov A, METHOD FOR FACILITIES LOCATION AND WAREHOUSE LAYOUT DESIGN, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4. p 17

2015г. - Bogdanov A., USE OF FILL-AND-ROTATE ALGORITHM TO INCREASE THE STORAGE CAPACITY

2014г. - Bogdanov A., LOGISTICS APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF TRANSPORT AND WAREHOUSE PROCESSES, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 3. p 48

2014г. - Bogdanov A., ANALYSIS OF MODERN LOGISTICS SYSTEMS, Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 3. p 54

2013г. - Bogdanov A. Combined Transportation and Logistics Advantage For Bulgaria Within The EU Association Scientific and Applied Research Internatio-nal Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 49

2013г. - Bogdanov A.Analysis of The Industrial Logistics Feature Association Scientific and Applied Research Internatio-nal Journal vol. 1. 2013, ISSN 1314-9784, p 54

2013г. - Bogdanov A Alternative Warehouse in Logistics Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, p 135

2013г. - Bogdanov AAnalysis of The Management Systems of Logistics Warehouse Operations Association Scientific and Applied Research International Journal vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, p 135

2003г. - Bogdanov А. A Prognosis Approach of Gyroscope Measuring Systems Condition Based on the Linear Level of the Vibration Modern Technologies in the XXI century Bucharest 2003

2003г. - Bogdanov А. Kalev K. Logical and Structural Connections in the Process of Teaching Metrology and Measurement Equipment Second Regional Conference on Engineerin Education Sofia 2003

Доклади

2017г. - USE OF HEURISTIC ALGORITHMS IN LOGISTICS Defence Technology Forum - 2017

2016г. - Bogdanov A. USE OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS IN LOGISTICS, Defence Technology Forum - 2016

2016г. - Bogdanov A. A METHOD WAREHOUSE LAYOUT DESIGN, Defence Technology Forum - 2016

2016г. - Богданов А, Коджейков Р., Възможност за прилагане на оптимизационни методи в логистиката, - MATTEX 2016

2015г. - Bogdanov A. Grozev V, A DISTRIBUTION SYSTEM DESIGN MODEL, Defence Technology Forum - International Scientific Conference

2015г. - Bogdanov A. Grozev V, OPTIMISATION OF SUNFLOWER OIL TRANSESTERIFICATION PROCESS USING SEQUENTIALLY GENERATED SYMMETRICAL DESIGN, Defence Technology Forum - International Scientific Conference

2014г. - А. Богданов, П. Дянков, АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЩРИХ КОДОВЕ В ЛОГИСТИКАТА, Научен форум НВУ

2014г. - А. Богданов, П. Дянков, П. Чернокожев, ИДЕНТИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛОГИСТИЧНИ ПОТОЦИ И ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ, Научна сесия НВУ

2014г. - Андрей Богданов, Пламен Дянков Приложение на генетичен алгоритъм за оценка на логистична система, МАТТЕХ, 2014, том 2, ISSN 1314-3921

2013г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Анализ на методите за измерване елементите на отката, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2013, с. 249

2013г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Съвременни средства за измерване износването на канала на оръдейните тела, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2013, с. 243

2012г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Изследване чувствителността на тензометричен датчик за измерване налягането на форсиране на барутните газове, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2012, с. 158

2012г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Анализ на методите за измерване скоростта на снаряда, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2012, с. 154

2011г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Приложение на магнитоанизотропен датчик за налягане в балистическите измервания, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2011, ISSN 1313-9126, с. 162

2011г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Анализ на методите за вътрещно балистични измервания, Метрология и метрологично осигуряване, Созопол 2011, ISSN 1313-9126, с. 158

2010г. - Калев К. Богданов А. Ганев В. Изследване инерционните свойства на на манометър с еластичен чувствителен елемент, Созопол 2010, ISSN 1313-9126, с. 133

2006г. - Nenov N. Bogdanov А. Field Artillery and New Technologies IV rd International Symposium on “Defens Technology”, 2006, Hungary.

2006г. - Bogdanov А. Kalev K. Ganev V Statistic Modeling of the Artillery Cannon Wearing Process With Case Ammunition Charging IV rd International Symposium on “Defens Technology”, 2006, Hungary.

2006г. - Bogdanov А. Kalev K. Ganev V Statistic Modeling of the Artillery Cannon Wearing Process With Semifixed Charging. IV rd International Symposium on “Defens Technology”, 2006, Hungary.

2005г. - Bogdanov А. Zhelev S. Specialized Software Application in the Investigation of Change of Inner Ballistic Parameters” 3rd International Conference “New Challenges in the Field of Military Sciences”, 2005, Hungary

2005г. - Zhelev S. Bogdanov А. Fetfov O. Management of Curricula Design in Agreement With the Quality in Education Management Requirements 3rd International Conference “New Challenges in the Field of Military Sciences”, 2005, Hungary

2001г. - Bogdanov А. Ganev V. A Research on Dissipative Forces Influence on Gyroscope Measurement Punctuality “Tehnologii moderne in secolul XXI” – Military Technical Academy, Bucharest, Nov. 2001

Цитирания

2018г. - Bogdanov A., Methods for analysis of logistics systems, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181

2018г. - Bogdanov, A., P. Dyankov, Optimization Models in Logistic Engineering. Sociobrains. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor.Issue 37, Septebmer (2017), pp 1-41 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181

2018г. - Богданов А, Коджейков Р., Възможност за прилагане на оптимизационни методи в логистиката, MATTEX 2016 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181

2018г. - Bogdanov A., Methods for analysis of logistics systems, Association Scientific and Applied Research International Journal ISSN 1314-9784 vol. 4.2015 p 19-50 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181

2018г. - Bogdanov A., Use Of Fill-And-Rotate Algorithm Forincreasing The Storage Capacity, Scientific and Applied Research International Journal vol. 8, 2015, ISSN 1314-6289, 21-25 цитирано от Дянков П. Оптимизиране на доставките от дистрибуторски центрове с използване методът на линейното програмиране- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 185

2018г. - Bogdanov A., The Shortest Path Problem in Logistics, Scientific and Applied Research International Journal vol. 11, 2017, ISSN 1314-6289, 68-72 цитирано от Казаков С. Оптимизиране на доставките от дистрибуторски центрове с използване методът на линейното програмиране- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 185

2017г. - Богданов, А., Дянков, П., Анализ на използваните щрих кодове в логистиката, Научен форум, НВУ, 2014, Казаков, С., Йорданова, Й. Typology of risks in RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 12, 2017 ISSN 1314-6289