Доц. д-р инж. Събин Иванов Ивановабв

Доц. д-р  инж. Събин Иванов Иванов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 425

Телефон: +359899816265

Email: s.ivanov@shu.bg

Приемно време: вторник и четвъртък 09.00-13.00 ч.

Завършен университет, специалност

НВУ "Васил Левски"

Геодезия,фотограметрия и картография

Месторабота преди постъпване в ШУ

"Танкова бригада"-София

"Географски център"-Троян

"Деян Златев-94"-Шумен

"Пътища и мостове"-Варна

Заемани академични длъжности

асистент

главен асистент

доцент

Придобити научни степени

Доктор по Картография (вкл. тематично географско картографиране)

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения и лекции по Геодезия 2 част

Упражнения по Картография 1 и 2 част

Упражнения по Топографска картография 1 и 2 част

Упражнения и лекции по Приложен софтуер за обработка на геодезически данни

Лекции по Основи на картографията

Лекции по Геодезия 1 част

Области на научни интереси

Картография

GPS технологии

Геодезически засечки

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051PO001-3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

2. 2014 г. Проект РД-08-263/14.03.2014 г. ”Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС”.

3. 2014 г. Проект РД-08-285/2014г. „Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

4. 2015 г. Проект РД-08-314/13.03.2015 г. "Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи".

5. 2016 г. Проект РД-08-97/05.02.2016 г. "Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи".

6. 2016 г. Проект РД-08-100/05.02.2016 г.,„Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

7. 2017 г. Проект РД-08-66/01.02.2017 г. "Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства."

8. 2018 г. Проект РД-08-161/09.02.2018 г. "Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства".

9. 2019 г. Проект РД-08-95/01.02.2019 г – „Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим РТК, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра“.

Членства в научни организации

Член на IEEE.

Член на СУБ.

Дисертации

2017г. - 2017г. - Иванов С. дисертационен труд - "Картографиране и анализ на културно - историческото наследство на област Шумен".

Монографии

2018г. - 2018г. - Иванов С. - монографичен труд - "Съвременни аспекти на математическата картография". Университетско издателство "Еп.К.Преславски". ISBN 978-619-201-253-3

Учебни помагала

2018г. - 2018г. - Иванов С. учебно помагало - "Ръководство за работа с топографска карта". Университетско издателство "Еп.К.Преславски". ISBN 978-619-201-239-7

Статии

2019г. - Иванов, Събин. Видев, Красимир. Кастрева, Пенка. 2017 г. "Картографски знаци за карти на културно-историческото наследство". Journal of the Bulgarian Geographical Society, Volume 40, 2019 г. 54 – 58 стр. ISBN 0375-5924.

2018г. - Иванов, Събин. Видев, Красимир. Кастрева, Пенка. 2017 г. "Картографско документиране на обектите на културно-историческото наследство по примера на област Шумен". Геодезия, картография, земеустройство. кн. 5 - 6/2018 г. 28 - 31 стр. ISSN 0324-1610.

2018г. - Ivanov, Sabin. 2018 г. "Determination of visibility between card points". Journal scientific and applied research, Volume 13, 36 -40 стр, ISSN: 1314-6289. Лицензирано в EBSCO , USA.

2018г. - Ivanov, Sabin, 2018 г. "Determining the scale of a topographic map". Journal scientific and applied research, Volume 13, 41 - 45 стр, ISSN: 1314-6289. Лицензиран в EBSCO , USA.

2018г. - Ivanov, Sabin., Videv Krasimir., Kastreva Penka.2018 г. "Technology for documenting and preserving cultural and historical sites in the Shumen region". 7th International Conference on Cartography and GIS, 18 - 23 June 2018, Sozopol, Bulgaria. ISSN: 1314-0604. Web of Science. https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018%20(99).pdf

2016г. - Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Менхирите около с.Царев брод,Шуменска област", сп.Наука, кн.1/2016, 52 - 55 стр. ISSN: 0861-3362.

2015г. - Кастрева, Пенка. Дреновски, Иван. Безинска, Галина. Иванов, Събин. 2015 г. "Създаване на специализирана карта на културното наследство - приоритетни цели и задачи". Геодезия, картография и земеустройство, бр.5 - 6/2015 г. 21 - 24 стр. ISSN 0324-1610.

Доклади

2018г. - Иванов, Събин. 2018 г. "Определяне на точката на стоене по топографска карта". МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 134 - 140 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Ivanov, Sabin. 2018 г. "METHODS FOR DETERMINING PLANE RECTANGULAR COORDINATES OF TOPOGRAPHIC MAP POINTS". Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 134 - 137 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов, Събин. 2018 г. "Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли". МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 126 - 129 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов, Събин. 2018 г. "Методи за определяне ъгъла на наклона", МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 130 - 133 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Ivanov, Sabin. 2018 г. "METHODOLOGY FOR DETERMINING THE DIRECTION TO A POINT". Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 143 - 146 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Стойков, Евгени., Иванов, Събин., Михайлова, Мартина.,Стоянова, Радина. 2018 г. "Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията". МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 92 - 97 стр. ISSN:1314-3921.

2018г. - Иванов, Събин. 2018 г. "Разграфка и номенклатура на топографските карти". МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 141 - 146 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Ivanov, Sabin. 2018 г. "METHODS FOR DETERMINING AREAS ON TOPOGRAPHIC MAPS". Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 138 - 142 стр. ISSN: 1311-834X.

2016г. - Иванов, Събин. Кастрева, Пенка. Безинска, Калина. 2016 г. "Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство". МАТТЕХ 2016: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 165 - 168 стр. ISSN : 1314-3921.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Невидимото лице на Инкая". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 191 - 198 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Северния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 184 - 190 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Средния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 178 - 183 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2016г. - Иванов, Събин. 2016 г. "Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли". МАТТЕХ 2016: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 169 - 173 стр. ISSN:1314-3921.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Южния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 74 - 81 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2015г. - Василева, Доротея. Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Култов комплекс Ковил", Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 178 - 198 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. Владев, Димитър. Иванова, Ирина. 2015 г. "Изследване на мегалитния комплекс Бегликташ". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 137 - 163 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Борисов, Борислав. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Изследване на менхирите около с.Златна нива, Шуменска област". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 107 - 121 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Владев, Димитър. Василева, Доротея. Борисов, Борислав. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Харман кая - светилище и природен феномен". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 199 - 214 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Мишкова нива - градеж от монолити". Национална научна конференция "Интердисциплинарно изследване на мегалити". Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 164 - 177 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2014г. - Иванов, Събин. 2014 г. "Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005". МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 197 - 203 стр. ISSN:1314-3921.

Цитирания

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Кастрева П., Дреновски И., Безинска Г., Иванов С. – „Създаване на специализирана карта на културното наследство - приоритетни цели и задачи“, сп. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр.5-6/2015 г. стр.21-24, Цитирано от: Стойков Е., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Кастрева П., Дреновски И., Безинска Г, Иванов С. – „Създаване на специализирана карта на културното наследство - приоритетни цели и задачи“, сп. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр.5-6/2015 г. стр.21-24, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., "Ръководство за работа с топографска карта", Университетско издателство "Еп.К.Преславски". ISBN 978-619-201-239-7, Цитирано от: Добрев Ст. - "Анализ на геодезическите методи за изследване деформациите на хидротехническите обекти", научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2018, ШУ "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., "Ръководство за работа с топографска карта", Университетско издателство "Еп.К.Преславски". ISBN 978-619-201-239-7, Цитирано от: Кастрева П. - "Понятието картографско изображение в ArcGIS", научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2018, ШУ "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1314-3921.

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of geodetic networks“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of geodetic networks“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of geodetic networks“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

2018г. - Иванов С., „Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли“, научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.

Бланки за учебна практика по геодезия 1 част
Нивелачен карнет


Бланки за учебна практика по геодезия 1 част
Полигонов карнет


Бланки за учебна практика по геодезия 1 част
Дължинен карнет


Бланки за учебна практика по геодезия 1 част
Карнет за тригонометрична нивелация


Геодезия 2 част
Специални засечки - Ханзен, Снелиус, Марек


Топографска картография
Ръководство за работа с топографска карта


Геодезия 2 част
Нова формула за изчисляване на обратна засечка по измерени хоризонтални ъгли.