КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христовабв

Проф. д-р  инж. Христо Атанасов Христов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус D, стая D3

Телефон: 054 830495 вътр.196

Email: h.a.hristov@shu.bg

Приемно време: Вторник 13:00 - 15:00

Завършен университет, специалност

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Висше Военно Артилерийско училище „Г.Димитров” –Шумен

• Наименование на придобитата квалификация Машинен инженер - Технология на машиностроенето

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистърска програма

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Стопанска Академия –„Димитър Ценов” –Свищов

• Основни предмети/застъпени професионални умения Финанансов мениджмънт

• Наименование на придобитата квалификация Финанси

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо) Магистърска програма

Месторабота преди постъпване в ШУ

• Име и адрес на работодателя „Държавна Агенция Национална Сигурност” в структурите на ТДНС –Варна и ТДНС Шумен

• Вид на дейността или сферата на работа Служител на ДАНС

Заемани академични длъжности

Хонорован асистент в ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Главен асистент в катедра Управление на системите за сигурност - ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Доцент в катедра Управление на системите за сигурност - ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Ръководител Катедра "Управление на системите за сигурност"

Професор в катедра Управление на системите за сигурност - ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Декан на Факултет по Технически Науки

Придобити научни степени

• Наименование на придобитата квалификация

Доктор по организация и управление извън сферата на материалното производство – (национална сигурност)

• Основни предмети/застъпени професионални умения Тема:”Организация и управление на противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност”

Водени лекции и/или упражнения

• Основни дейности и отговорности Лекции по дисциплината - Бъдещи конфликти и кризи, ЗКИ, Мениджмънт на системите за сигурност, Отбранителна сигурност и ОПМ. Семинарни упражнения по дисциплините: Регионална сигурност; ЗКИ; МОС; ОСОПМ; Глобализация и сигурност; Конфликтология; Обществен ред и сигурност; Основи на охранителната дейност;Теоретични основи на националната сигурност; Мениджмънт на системите за сигурност, Мониторинг на сектора за сигурност.

Области на научни интереси

Национална сигурност , Фирмена сигурност

Специализации

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР за завършен курс за разузнавач по криминална линия - Удостоверение №103/1994г.;

Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР за завършен курс „Военна полиция” - Удостоверение №3105/1991г.;

Академия на МВР за завършен курс за повишаване на квалификацията –„Началници на сектори „Контраразузнаване” - Удостоверение №351/2005г.;

Завършен курс по английски език – ІІ ниво, Удостоверение №33/2006г.

Завършен курс по немски език ІІ ниво 3 - Удостоверение №2827/2005г. От НВУ „В.Търново”;

Разрешение за достъп до КИ –„NATO SECRET”.;

Разрешение за достъп до КИ„SECRET UE/EU SECRET”.

Експерт към НАОА в ПН 9.1. Национална сигурност

Участие в ОПМ на ЕС в Босна и Херцеговина.

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051P0001-3.3.06-0055 „Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в Унибит – Европейски социален фонд, министерството на образованието, младежта и науката, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

2. Проект BG051 Pooo1-1.1.10-0036 „Обучени и мотивирани за трудова реализация“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

3. Национален проект: Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики ".Период на проекта 2012-2014г.

4. Университетски проекти: Учебна платформа за проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване. Договор РД-08-203/06.03.2014г. Период на проекта: 2014г, Ръководител на проекта доц. д-р Досев, студенти 4, докторанти 1.

5. Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г.

6. Участие в проект „Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект” – финансиран от фонд НИ на ШУ, вх.№ РД-08-250/2013.

7. Национален проект - BG-051-Р 0001-3.1.07.0040 "Образованието в ШУ -Еп.К.Преславски, в служба на икономиката и знанието", ръководител на поекта проф. Маргарита Георгиева; 2014год.

8. Университетски проект "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията". Период на проекта: 2015г, Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров. 2015 Договор № РД – 08-312/13.03.2015г.

9. Университетски проект „ Стеганография и сигурност в облачните услуги“. ” – финансиран от фонд НИ на ШУ, 2015 РД – 10 – 686/ 01.03.2015г.

10. Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1 -2016;

11.Университетски проект ”СИТУАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ И РЕАГИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ - НАВОДНЕНИЯ” - вх. № РД-08-114/08.02.2016. Ръководител доц. д-р Христо Атанасов Христов.

12. Университетски проект “Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги” РД-08-85/04.02.2016. Ръководител доц. д-р Стефка Петкова-Калева.

13. Университетски проект 6: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

14. Университетски проект. Мониторинг на реализацията на възпитаниците на ШУ(2014-2016 г.)

РД-08- 95/06.02.2017 Ръководител на проекта. доц. д-р Стефка Петкова-Калева

15. Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1” 2016 - 2017 г

16. Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1” 2016 - 2018 г.

17. Университетски проект: „Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност”. Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

18. Университетски проект: Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", ръководител доц. д-р Стевка Янчева Калева РД 08 - 140/ 08.02. 2018.

19. Университетски проект: Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност РД-08-75/30.01.2019, ръководител на проекта - гл. ас. д-р инж. Здравко Юриев Кузманов.

20. Университетски проект: Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет РД-08-91/31.01.2019 г., ръководител на проекта - Доц. д-р Стефка Калева

Заемани ръководни позиции

Командир на Батарея в Ракетни Войски на БА.

Началник на оперативна служба в структурата на Военна Полиция - Шумен.

Офицер по сигурността в „Операция на ЕС – „Алтея” по укрепване на сигурността в Босна и Херцеговина”

Осигуряване мисията на Българския национален контингент в операцията.

Офицер от ВКР - Началник на сектор.

Началник на сектор и главен експерт в „Държавна Агенция Национална Сигурност” в структурите на ТДНС –Варна и ТДНС Шумен.

Ръководител Катедра "Управление на системите за сигурност"

Декан на Факултет по Технически Науки

Организационна дейност

1.Отговорник по качеството на обучение в катедра УСС.

2. Член на комисия по качеството на обучение на ФТН.

3. Член на комисия по качеството на обучение на ШУ.

4. Член на центъра по "Защита на КИ и критичната инфраструктура" при ФТН.

5. Експерт към НАОА в ПН 9.1. Национална сигурност

6. Член на редакционната колегия на "Годишник ФТН" на ШУ „Еп. К. Преславски“.

7. Член на Библиотечния съвет на ШУ „Еп. К. Преславски“.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".

Държавни и/или научни награди

Грамота №119/31.05.2007 год. за получен наградния знак „За вярна служба „под знамената” ІІІ степен от МО на РБ .;

Грамота” от Началник на ГЩ на БА за проявен професионализъм в „Операция на ЕС –„Алтея” по укрепване на сигурността в Босна и Херцеговина”;

„Грамота” за получен нагръден знак за участие „Операция на ЕС –„Алтея” по укрепване на сигурността в Босна и Херцеговина” от ЩАБА на операцията.

Монографии

2019г. - Христов Х., 2019 г., Военното контраразузнаване в разузнавателните общности., 348 стр., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен. ISBN: 978 – 619-201-296-0 / ШУ "Еп. К. Преславски".

2014г. - Сигурност на фирмата и противодействие на посегателства срещу нея, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-954-577-981-7, гр. Шумен, 2014 г., 328 с.

Учебници

2019г. - Учебник – Защита на класифицирана информация и лични данни. Автори: Христо Атанасов Христов и Румяна Веселинова Василева – 272 страници. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ – Шумен. 2019 г. ISBN: 978 – 619-201-287-8/ШУ "Еп. К.Преславски" Рецензенти: Проф. д-р Велико Панчев Петров, до.д-р Радослав Димитров Узунов. Научен редактор: доц. д-р Николай Йорданов Досев

Учебни помагала

2018г. - Христов, Хр., Солаков, Т. Мюсюлманските религиозни общности в Република България и националната сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-217-5, 2018 г., 255 с.

2015г. - Досев, Н., Христов, Хр. Основи на охранителната дейност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-025-6, 2015 г., 188 с.

2015г. - Христов, Хр. Демократичен контрол на сектора за сигурност, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-025-6, 2015 г., 287 с.

2015г. - Станев, Ст., Железов, Ст., Параскевов, Хр., Христов, Хр., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-619-201-011-9, 2015 г., 139 с.

2014г. - Христов, Хр. Организиране на физическата охрана, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN: 978-954-577-863-6, 2014 г., 81 с. е-book, формат: pdf, език: български

Студии

2018г. - Petrova, M., Hristov, Hr., Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice, AKJ, Riga, Latvia, Print ISSN 1407-2971, Online ISSN 2592-8422, 2018, Vol 1, No 82, p.91-109, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v1i82.2853, http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/article/view/2853.

2018г. - Станев, С., Христов, Х., Ролята и мястото на военното контраразузнаване в системите за защита на националната сигурност в държавите от постсъветското пространство. Сборник Научни трудове на ВУСИ Том IV. 2018. Издателски комплекс ВУСИ, Пловдив, 2018, ISSN 2367- 8526, с.105-155.

Статии

2019г. - Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, Bulgaria, 2019, pp. 100-107.

2019г. - Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of England, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, Bulgaria, 2019, pp. 108-116.

2019г. - Hristov, H., The religion as constitutional law and national security, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 54, February 2019, Bulgaria, 2019, pp. 78-88.

2019г. - Hristov, H., Islamic religious fundamentalism and extrmism, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 56, April 2019, Bulgaria, 2019, pp. 80-91.

2019г. - Христов, Х., Характеристика на съвременните видове шпионски информационни програми. Политика и сигурност, Год. III, бр.1, 2019г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, ISSN 2535- 0358, с. 30-37.

2018г. - 1. Petrova, M., Hristov, Hr., Proactive publication of information about judicial cases and acts of the court of justice, AKJ, Riga, Latvia, Print ISSN 1407-2971, Online ISSN 2592-8422, 2018, Vol 1, No 82, p.91-109, DOI: http://dx.doi.org/10.17770/acj.v1i82.2853, http://journals.rta.lv/index.php/ACJ/article/view/2853.

2018г. - 2. Hristov, H., Scanning for vulnerabilities in the security mechanisms of the hosts in the academic institutions and government agencies, Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 1-6 (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals.

2018г. - 3. Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.

2018г. - 4. Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (wanacrypt0r 2.0) ransomware cyber-attack, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.

2018г. - 5. Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.

2018г. - 6. Христов, Х., Солаков, Т., Процеси на реислямизация сред мюсюлманската общност и провеждана малцинствена политика в Република България, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 105 -113.

2018г. - 1. Христов, Х., Солаков, Т., Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 114 -122.

2018г. - 10. Митевска-Енчева, М, Христов. Х, Боянов, П. Доклад на тема: „ Характеристика на сканиращите мрежови кибератаки“. В: Сборник трудове на XV национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХ1 век”, Панел „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“ Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, 2017; ISSN 1314-7099, Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ".

2018г. - 11. Митевска-Енчева, М, Христов. Х, Боянов, П. Доклад на тема: „Характеристика на кибератаката за получаване на информационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники“. В: Сборник трудове на XV национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХ1 век”, Панел „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ“ Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, 2017; ISSN 1314-7099, Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ".

2018г. - 20. Христов, Х., Андреев, А., Компютърно симулирани учения КСУ с използване на геоинформационен модел за симулиране на наводнения, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 65-71.

2018г. - 22. Христов, Х., Андреев, А., Управление на риска от кризи, породени от бедствия чрез използване на геоинформационни системи, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 81-90.

2018г. - 7.9. Hristov, H., Scanning for vulnerabilities in the security mechanisms of the hosts in the academic institutions and government agencies, Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol. 4, No. 1, 2018, pp. 1-6 (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals.

2018г. - Христов, Х., Солаков, Т., Процеси на реислямизация сред мюсюлманската общност и провеждана малцинствена политика в Република България, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 105 -113.

2018г. - Христов, Х., Солаков, Т., Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 114 -122.

2018г. - Христов, Х., Прилагане на информационно разузнавателни атаки срещу академични институции. Годишник Висше училище по сигурност и икономика, Том ХV, Пловдив, 2018 г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2018, ISSN 2367- 8798, с. 59-66.

2017г. - 12. Марков, Ю., Христов, Х., Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури”, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г., Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 133-142.

2017г. - 13. Христов, Х., Исаев, Г., Корупцията в правоохранителните органи – заплаха за вътрешната сигурност на държавата, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г. Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 119-126.

2017г. - 14. Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46.

2017г. - 15. Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58.

2017г. - 16. Hristov, H., Parliamentary control over security sector, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, с. 82-88.

2017г. - 17. Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154.

2017г. - 18. Hristov, H., Approaches about defining the nature of „control, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2017, с. 89-98.

2016г. - 19. Христов, Х., Андреев, А., Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по ТASK-FORCE принцип, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 72-76.

2016г. - 21. Христов, Х., Андреев, А., Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 91-97.

2016г. - 24. Христов, Х., Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIII, 2016, стр. 458-466.

2016г. - 25. Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173.

2016г. - 26. Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189.

2015г. - 27. Hristov, H., Forms, methods and contrivances to materialize encroachments on business organization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 4. 2015, pp. 93-101.

2015г. - 28. Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79.

2015г. - 29. Христов, Х., Подходи свързани с изследване сигурността на организацията - фирмата, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 126-136.

2015г. - 30. Христов, Х., Подходи за създаване на система за управление на фирмена сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 137-143.

2015г. - 31. Христов, Х., Фирменото контраразузнаване в действие, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 113-125.

2014г. - 32. Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107.

2014г. - 33. Krastev, K., Hristov, H., Development of warfare and counter-terrorism, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 179-186.

2014г. - 34. Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194.

2014г. - 35. Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 97-103.

2014г. - 36. Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111.

2014г. - 37. Христов, Х., Стеганографските методи и конфиденциална информация в организацията - аспекти на атаки и защита, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново, ISSN 1314-1937, 2014, т. 3, стр. 122-129.

2014г. - 38. Досев, Н., Илиев, Св., Христов, Х., Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Google+, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново, ISSN 1314-1937, 2014, т. 3, стр. 138-143.

2014г. - 40. Христов, Х., Аспекти на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 132-139.

2014г. - 41. Христов, Х., Фирменото контраразузнаване н действие, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 140-148.

2014г. - 42. Димитров, Д., Илиев, Св., Христов, Х., Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Facebook, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново, ISSN 1314-1937, 2014, т. 3, стр. 130-137.

2014г. - 43. Христов, Х., Активната стратегия за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – същност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 102-113.

2014г. - 44. Христов, Х., Изучаване на социалната организация – елемент от организацията на противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 114-124.

2014г. - 47. Христов, Х., Чобанов, М., Аспекти на сигурността на бизнес организацията, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 168-174.

2014г. - 53. Христов, Х., Подходи за дефиниране и оценка на ценностите и активите за защита на социалната организация, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 2, с. 156-160.

2014г. - 55. Стаменова, А., Христов, Х., Кибернетичните измерения на съвременната война, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 3, с. 93-98.

2014г. - 56. Василева, Р., Казакова, И., Христов, Х., Организирана престъпност. Трафик на хора с цел сексуална експлоатация, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 3, с. 154-159.

2014г. - 62. Маринова, П., Христов, Х., „Диплома без стойност“ – Корупция в образователната система на България, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 384-388.

2013г. - 45. Христов, Х., Фирмена сигурност – характеристики, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 181-187.

2013г. - 46. Христов, Х., Тодоров, Н., Теоретични подходи относно проблематиката на сигурността, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 175-180.

2013г. - 48. Христов, Х., Организацията и управлението на противодействието срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. I, с. 352-358.

2013г. - 49. Hristov, H., Aspects of the organization for counteraction to attacks against the company security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 118-125.

2013г. - 50. Станев, С., Христов, Х., Роля на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействието срещу стеганографски атаки, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В.Левски”, 27-28 юни 2013, Научно направление „Сигурност и отбрана”, В. Търново, ISSN 1314-1937, 2013, т. 5, стр. 87-95.

2013г. - 51. Христов, Х., Защита на личните данни – елемент от системата за сигурност на организацията, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В.Левски”, 27-28 юни 2013, Научно направление „Сигурност и отбрана”, В. Търново, ISSN 1314-1937, 2013, т. 5, стр. 96-106.

2013г. - 52. Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 126-132.

2013г. - 57. Станев, С., Христов, Х., Противодействието на компютърната и мрежова стеганография – обективна необходимост в дейността на службите за фирмена сигурност, Сборник трудове – Електротехника, Електротехника и Автоматика, Информатика от Научна конференция с международно участие на ВВМУ „Морски научен форум”, Варна, 2013, „Ридком“ ЕООД Варна, ISSN 1310-9278, том.4, с. 153-159.

2012г. - 58. Христов, Х., Организация и управление на противодействието срещу посегателства на фирмената сигурност – неделим елемент от системата за фирмена сигурност, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2012“, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 18-19.10.2012 г., направление „Национална сигурност”, ISSN: 1313-7433, ч. 1, с. 352-359.

2012г. - 60. Христов, Х., Противодействието на посегателства срещу фирмената сигурност - неделим елемент от системата на фирмената сигурност, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., ISSN: 1314-3921, т. 2, 2012, с. 129-134.

2012г. - 61. Узунов, Р., Христов, Х., Ролята на ООН в Палестино-Израелския конфликт, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., ISSN: 1314-3921, т. 2, 2012, с. 124-128.

Доклади

2019г. - Солаков, Т., Христов, Х., Балканските страни и радикалния ислям. Вътрешни и външни рискове за България. Сборник с доклади от Международна научна конференция, Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите. Поредица от трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Том 6, 02-03.11.2018г. Велико Търново, България. Издателство „Ивис“, 2019, гр. В. Търново, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, с. 99-112.

2019г. - Солаков, Т., Христов, Х., Планът „Мюсюлманска дъга“ и свързаните с него методи на радикализиране на лица и рискови групи. Сборник с доклади от Международна научна конференция, Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите. Поредица от трансгранично сътрудничество „Нови предизвикателства пред сигурността и развитието на Балканите“ Том 6, 02-03.11.2018г. Велико Търново, България. Издателство „Ивис“, 2019, гр. В. Търново, ISSN 2335-0056, ISBN 978-619-205-123-5, с. 232-237.

2019г. - Христов, Х., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Германия. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.1101-1111.

2019г. - Христов, Х., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Италия. Сборник Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.1112-1121.

2019г. - Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of England. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, pp. 108-116. Цитирано в: 1.Станев, Ст., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Израел. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.921-930. 2.Stanev, St., MILITARY COUNTERINTELLIGENCE SERVICES IN THE INTELLIGENCE COMMUNITIES OF VISHEGRAD GROUP COUNTRIES. Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, :May 2019, Bulgaria, 2019, pp. 85-96.

2019г. - Hristov, H., Military counterintelligence in the intelligence community of France. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 53, January 2019, pp. 100-107. Цитирано в: 1.Станев, Ст., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Израел. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.921-930. 2. Stanev, St., MILITARY COUNTERINTELLIGENCE SERVICES IN THE INTELLIGENCE COMMUNITIES OF VISHEGRAD GROUP COUNTRIES. Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, :May 2019, Bulgaria, 2019, pp. 85-96.

2018г. - 1. Солаков, Т., Христов, Х., Мюсюлманската общност в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 621-630.

2018г. - 2. Солаков, Т., Христов, Х., Предпоставки за радикализиране на мюсюлманските общности в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 631-641.

2018г. - 3. Пиронкова, Е., Христов, Х., Информационна система за влизане/излизане, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 252-261.

2018г. - 4. Пиронкова, Е., Христов, Х., Оптимизиране на граничния контрол чрез внедряване на нови информационни системи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 242-251.

2018г. - 5. Христов, Л., Христов, Х., Обща характеристика и посегателства върху икономическата сигурност на корпорацията, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 73-77.

2018г. - 6. Христов, Х., Солаков, Т., Използвани методи за радикализиране на лица и рискови групи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 67-72.

2018г. - 7. Христов, Х., Солаков, Т., Взаимоотношения държава и регионални организации, форми и методи на дейност на нетрадиционните вероизповедания, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 61-66.

2018г. - 8. Христов, Х., Органи и използвани технологии за контрол, Сборник научни трудове от международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 20-21.04.2017 г., ISВN 978-954-9681-82-6, 2017, стр. 47-54.

2018г. - 13. Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Approaches for stego defence of sensitive information, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 117-122.

2018г. - Пиронкова, Е., Христов, Х., Оптимизиране на граничния контрол чрез внедряване на нови информационни системи, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на ЕС по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 242-251.

2018г. - Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Хр., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (ИНСАЙДЕРИ). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.109-115.

2018г. - Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Хр., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.96- 108.

2018г. - Hristov, H., Islamic associations, organizations and movements developing or used to develop activity in the Republic of Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, pp. 17-26.

2018г. - Солаков, Т., Христов, Х., Мюсюлманската общност в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 621-630.

2018г. - Христов, Х., Приложение на кибератаките за подслушване и следене на конфиденциална информация в компютърните мрежи на правителствени агенции, частни организации и академични институции. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция на тема: Сигурност и икономика в несигурния свят – дилеми и предизвикателства. ВУСИ – Пловдив, 07.12.2018 г. ISВN 978-619-7343-24-3. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, с. 160-166.

2018г. - Hristo A. Hristov, Analysis on reasons for applied financial corrections connected with public procurements from beneficieries who have signed a contract for а grant financial assistance with agriculture state fund under rural development programme. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, pp. 5-16.

2017г. - 9. Христов, Х., Видове контрол – характеристики, Сборник научни трудове от международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 20-21.04.2017 г., ISВN 978-954-9681-82-6, 2017, стр. 40-46.

2016г. - 10. Христов, Х., Модел за управление на операция за реагиране при криза, възникнала вследствие на бедствие или авария, Научна конференция с международно участие „ Облачните структури и защитата на информацията“ НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 202-209.

2016г. - 11. Христов, Х., Координация, взаимодействие и сътрудничество при преодоляване на кризи, породени от бедствия и аварии, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 210-216.

2014г. - 12. Hristov, H., Dimanova, D., A model about organizing a counteraction to encroachments on company security, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 96-104.

2014г. - 14. Кръстев, К., Христов, Х., Еволюция в схващанията за сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 88-96.

2014г. - 15. Zhelezov, St., Paraskevov, H., Hristov, H., Boyanov, P., Uzunova B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128.

2014г. - 16. Марков, Ю., Христов, Х., Нередностите и измамите при усвояване на средствата от ЕС - заплаха за националната и фирмената сигурност, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 324-334.

2014г. - 17. Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343.

2014г. - 18. Христов, Х., Досев, Н., Илиев, Св., Възможности за използване на стеганография в социалните мрежи Faсebook и Google+, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 317-323.

2014г. - 19. Досев, Н., Христов, Х., Неправителственият сектор и националната сигурност, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 344-351.

2014г. - 20. Христов, Х., Досев, Н., Илиев, Св., Предаване на тайни съобщения чрез стеганографски методи и способи във Faсebook и Google+, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 82-87.

2014г. - 21. Христов, Х., Стоянов, В, Аспекти на сигурността на банковите транзакции, осъществявани чрез ПОС терминал, дебитни и кредитни карти, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 169-174.

2014г. - 22. Василева, Р., Казакова, И., Христов, Х., Защита от домашно насилие, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 3, с. 160-165.

2014г. - 23. Станев, Ст., Христов, Хр., Диманова, Д., IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност. Сборник от единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център, изд. Демакс, София, ISBN 978-954-479-043-1, 2014, 434 с.

2014г. - 28. Христов, Х., Активна и пасивна стратегии за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – предимства и недостатъци, Сборник трудове от Международна научна конференция „Младите в науката – инвестиция в бъдещето”, Секция „Проблеми на сигурността”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, Издателство „За буквите“ – София, ISBN; 978-619-185-132-4, 2014, с.474-481.

2014г. - 29. Христов, Х., Аспекти на управлението на противодействието срещу посегателства на фирмената сигурност, Сборник трудове от Международна научна конференция „Младите в науката – инвестиция в бъдещето”, Секция „Проблеми на сигурността”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, Издателство „За буквите“ – София, ISBN; 978-619-185-132-4, 2014, с. 482-493.

2013г. - 24. Станев, С., Христов, Х., Стеганографските методи и личните данни – аспекти на атаки и защита, Сборник научни трудове от научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Секция Информационна сигурност, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, 2013, стр. 165-171.

2013г. - 25. Станев, С., Христов, Х., Предизвикателства на компютърната и мрежова стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност, Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и трудно предвидима среда", 20 юни 2013 г., Тематично направление 3, ISBN 978-954-535-796-1, 2013, 526 с.

2013г. - 26. Христов, Х., Посегателства срещу лични данни в организацията – специфични аспекти, Сборник научни трудове от научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Секция Информационна сигурност, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, 2013, стр. 56-63.

2013г. - 30. Христов, Х., Стратегии за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – теоретични подходи, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Научно направление „Мениджмънт в сигурността и отбрана” на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 16-18 октомври 2013, ISBN 978-954-753-200-7, 2013, т. 1, стр. 5-14.

2013г. - 31. Христов, Х., Диманова, Д., Системата фирмена сигурност – управленски аспекти, Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, Научно направление „Мениджмънт в сигурността и отбрана” на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 16-18 октомври 2013, ISBN 978-954-753-200-7, 2013, т. 1, стр. 15-24.

2012г. - 32. Христов, Х., Организация и управление на оперативното противодействие на нерегламентиран достъп до чувствителна информация в социалната организация, Сборник научни трудове от научна конференция „Защита на информацията –състояние и перспективи”, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 07-08.06.2012 г., ISBN 978-954-9681-49-9, стр. 235-239.

2012г. - 33. Христов, Х., Ролята на организацията и управлението на оперативното противодействие за разкриване и неутрализиране на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Защита на информацията –състояние и перспективи”, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 07-08.06.2012 г., ISBN 978-954-9681-49-9, стр. 136-142.

2012г. - 34. Христов, Х., Особености на организацията и управлението на оперативното противодействие на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, проведена в НВУ „В. Левски” на 14-15.06.2012 г., Научно направление „Сигурност и отбрана“, Издателски комплекс на НВУ “В. Левски“, ISBN: 978-954-753-095-9, 2012, т. 4, с. 205-213.

Цитирания

2019г. - Кръстев, К., Христов, Х., Еволюция в схващанията за сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 88-96. Цитирано в: 1.Ефтимова, Е., Великов, И., Жените в съвременните служби за сигурност. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 579-588.

2019г. - Hristov, H., The religion as constitutional law and national security, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 54, February 2019, pp. 78-88. Цитирано в: 1. Солаков, Т., Тоталитарна секта. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 570-575.

2019г. - Hristov, H., Islamic religious fundamentalism and extremism, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 56, April 2019, pp. 80-91. Цитирано в: 1.Солаков, Т., Религиозна секта, религиозен култ и нетрадиционни религиозни движения. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 560-569.

2019г. - Hristov, H., The religion as constitutional law and national security, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 54, February 2019, pp. 78-88. Цитирано в: 1.Солаков, Т., Религиозните секти като заплаха за националанта сигурност. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с. 551-559.

2019г. - Христов, Х., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателствата срещу нея. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен. ISBN 978-954-577-981-7. Шумен, 2014, с.328. Цитирано в: 1.Станев, Ст., Военното контраразузнаване в разузнавателната общност на Израел. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.921-930. 2. Кантарджиев, И., Ефективност на функциониране на фирменото контраразузнавателно звено. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.911-919. 3.Христов, Л., Железов, Ст., Аутсорсинг на корпоративната икономическа сигурност. Доклади на Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски“, 26-27 юни 2019 г., Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN -2367-7481. с.902- 910.

2019г. - Hristov, L., Stanev, S., Hristov, H., Sredstva za zashtita na chuvstvitelnata informatsia na firmata ot vatreshni zlozhelateli (insayderi). Sbornik nauchni trudove - Nauchna konferentsia s mezhdunarodno uchastie "MATTEH 2018" - 25-27 oktomvri 2018, ISSN: 1314-3921, t.2, ch.1, 2018, s.109-115 Цитирано в: 1.Boyanov, P., A NOVEL ALGORITHM FOR DETECTING TCP/IP NETWORK ATTACKS USING HYBRID FIREWALL SCRIPT APPLIED IN LINUX OPERATING SYSTEM. Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 57, :May 2019, Bulgaria, 2019, pp. 33-40.

2019г. - Hristov, Hr., A modern survey on problems of business organization’s security. A refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: 1.Solakov, T., THE RELATIONS BETWEEN THE STATE AND THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS AS A FACTOR POSING THREATS TO THE NATIONAL SECURITY OF BULGARIA, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, с. 102-110. 2. Kovacheva, M., Bascs of corporate security, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, с. 65-78. 3. Боянов, П., Неоторизирани опити за достъп до нформационните ресурси за частни компютърни мрежи в академични институции чрез мрежово сканиращи кибератаки Годишник Висше училище по сигурност и икономика, Том ХV, Пловдив, 2018 г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2018, ISSN 2367- 8798, с. 51- 58. 4. Савов, И., Боянов, П., Приложение на кибератаката с отказ на услуги DOS (Denial of service) срещу информационните ресурси на национални държавни агенции и акадамични институции. Политика и сигурност, Год. III, бр.1, 2019г. Издателски комплекс ВУСИ – Пловдив, 2019, ISSN 2535- 0358, с. 15-20.

2018г. - Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Исаев, Г., Някои аспекти на организираната престъпност в контекста на членството на България в Европейски съюз, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 104-118.

2018г. - Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Исаев, Г., Някои аспекти на организираната престъпност в контекста на членството на България в Европейски съюз, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 104-118.

2018г. - Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.

2018г. - Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.

2018г. - Христов, Х., Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIII, 2016, стр. 458-466. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.

2018г. - Христов, Х., Исаев, Г., Корупцията в правоохранителните органи – заплаха за вътрешната сигурност на държавата, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г. Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 119-126. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.

2018г. - Станев, С., Христов, Х., Предизвикателства на компютърната и мрежова стеганография към дейността на фирмените служби за сигурност, Сборник от Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ: състояние и перспективи пред обучението в условия на динамична и труднопредвидима среда", 20 юни 2013 г., Тематично направление 3, ISBN 978-954-535-796-1, 2013, 526 с. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.

2018г. - 2018 Станев, С., Христов, Х., Роля на фирмените служби за сигурност при организиране на противодействието срещу стеганографски атаки, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В.Левски”, 27-28 юни 2013, Научно направление „Сигурност и отбрана”, В. Търново, ISSN 1314-1937, 2013, т. 5, стр. 87-95. Цитирано в: Борисова, Н., Патрулно постова дейност като административна дейност на полицията при опазване на обществения ред, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 145-152.

2018г. - Марков, Ю., Христов, Х., Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури”, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г., Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 133-142. Цитирано в: Исаев, Г., Членство на България в Европейския съюз и някои аспекти на сигурността и правосъдието, Сборник научни трудове от Международна научна конференция - „Политика на Европейския съюзи по защита на информацията и личните данни, Национален военен университет “Васил Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО И КИС”, Катедра “Информационна сигурност, Шумен 2018, ISBN 978-954-9681-89-5, стр. 95-103.

2018г. - Христов, Х., Координация, взаимодействие и сътрудничество при преодоляване на кризи, породени от бедствия и аварии, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 210-216. Цитирано в: Диманова, Д., Дейности на ГДПБЗН по безопасност и защита. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, А., Андреев, A., Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по ТASK-FORCE принцип. Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ“, ШУ „Еп. К. Преславски“ 11-13ноември 2016 г., ISSN: 1314-3921, т. 2, 2016, стр. 72-76. Цитирано в: Диманова, Д., Дейности на ГДПБЗН по безопасност и защита. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Международни стандарти за сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Управление на риска в информационната сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Марков, Ю., Христов, Х., Проблемни области в превенцията и борбата с измамите по проекти, съфинансирани от ЕС и националния бюджет на Република България - манипулирани оферти в тръжни процедури”, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, 29-30 септември 2017 г., Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIV, 2017, стр. 133-142. Цитирано в: Исаев, Г., Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския съюз. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Кръстев, К., Христов, Х., Еволюция в схващанията за сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството”, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 5-6.06.2014 г., ISBN 978-954-9681-49-9, 2014, стр. 88-96. Цитирано в: Исаев, Г., Корупцията в държавната администрация и икономическата корупция в контекста на членството на България в Европейския съюз. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Солаков, Т., Процеси на реислямизация сред мюсюлманската общност и провеждана малцинствена политика в Република България, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 105 -113. Цитирано в: Иванов, М., Нацизъм и ислям. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Солаков, Т., Различия между ислямски радикализъм и турски рационализъм. Причини, довели до разделението на мюфтийството, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2018, т. XXV, с. 114 -122. Цитирано в: Иванов, М., Нацизъм и ислям. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Солаков, Т., Христов, Х., Мюсюлманската общност в Република България, Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, Национален военен университет „Васил Левски”, гр. В. Търново, България, ISBN 978-619-7246-20-9 (online e-book), 14-15 Юни 2018, с. 621-630. Цитирано в: Иванов, М., Нацизъм и ислям. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018

2018г. - Христов, Х., Андреев, А., Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по ТASK-FORCE принцип, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 72-76. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Андреев, А., Компютърно симулирани учения КСУ с използване на геоинформационен модел за симулиране на наводнения, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 65-71. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Подходи свързани с изследване сигурността на организацията - фирмата, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 126-136. Цитирано в: Борисова, Н., Конфликти в организацията и тяхното управление. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Система за вътрешен контрол в организациите от публичния сектор, Юридически сборник от проведена научно-практическа конференция на тема „Право и сигурност”, на Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет, Бургас, ISSN 1311-3771, т. XXIII, 2016, стр. 458-466. Цитирано в: Борисова, Н., Конфликти в организацията и тяхното управление. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - 19. Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (wanacrypt0r 2.0) ransomware cyber-attack, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в: Dosev, N., Petrov, V., Modern trends and aspects of the information security in the automated information systems and networks. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111. Цитирано в: Boyanov, P., Raynov, V., Identification of the main types and phases of modern cyber-attacks and their use for identifying weaknesses in computer networks and systems in the regional governance of regional directorates of interior. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Василева, Р., Същност и особености на местното самоуправление. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Христов, Х., Тодоров, Н., Теоретични подходи относно проблематиката на сигурността, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 175-180. Цитирано в: Методиева, Цв., Национална и корпоративна сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Николов, Л., Фетфов, O., Борисова. A., Съображения за сигурност при писането на кодове с javascript. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2018г. - Hristov, Hr., Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies. Mathematical and Software Engineering, ISSN 2367-7449, Vol.4, No 1, 2018, pp. 1-6, (available at: http://varepsilon.com/), indexed in Russian Science Citation Index, (РИНЦ: Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU), ВИНИТИ РАН Электронный каталог научно-технической литературы VINITI.RU, National Centre for Information and Documentation (Bulgaria), Google Scholar, OpenAIRE, Polish Scholarly Bibliography (PBN), Index Copernicus International, ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources, DOAJ, Directory of Open Access Journals. Цитирано в: Todorova, M., Stoyanov, B., Szczypiorski, K., Kordov, K., HAH: Hash Function based on Irregularly Decimated Chaotic Map. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2018, Vol. 64, No 4, pp. 457–465, DOI: 10.24425/123546, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).

2018г. - Христов, Х., Сигурност на фирмата и противодействие на посегателствата срещу нея. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-954-577-981-7, гр. Шумен, 2014. Цитиранo в: Янакиева, В., Стоянова, Т., Ransomware атаки и противодействие, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 1, 2018, стр. 189-195.

2018г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Designing a small corporate building with four working computer departments using distance vector routing protocol - RIP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 52-61.

2018г. - Hristov, H., The company security system – a contrivance to counteract to all possible encroachments, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 3. 2014, pp. 104-111. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, ч. 1, 2018.

2017г. - Krastev, K., Hristov, H., Development of warfare and counter-terrorism, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 179-186. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.

2017г. - Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.

2017г. - Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.

2017г. - Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343. Цитирано в: Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с.

2016г. - Христов, Х., Подходи за оцеляване при терористичен акт, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 125-131. Цитирано в: Добрев, Д., Париж петък 13, Любословие - Годишно списание по хуманитаристика, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, ISSN 1314-6033, стр. 138-143.

2016г. - Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).

2016г. - Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Станев, С., Стоянов, Б., Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISSN 1311-834X, 2016, т. XVII C, стр. 89-111.

2016г. - Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Станев, С., Обучението и изследванията по стеганология в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по математика и информатика, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, ISSN 1311-834X, 2016, т. ХVІ С, 2014, стр. 117-129.

2016г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Фетфов, О., Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 112-122.

2016г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Фетфов, О., Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 123-133.

2016г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Николов, Ив., Изследване на сигурността на безжична локална компютърна мрежа, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 134-142.

2016г. - Христов, Х., Модел за управление на операция за реагиране при криза, възникнала вследствие на бедствие или авария, Научна конференция с международно участие „ Облачните структури и защитата на информацията“ НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 202-209. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Национална система за спешни повиквания, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 77-83.

2016г. - Христов, Х., Координация, взаимодействие и сътрудничество при преодоляване на кризи, породени от бедствия и аварии, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие „облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „Факултет А,ПВО и КИС“, гр. Шумен, 12-13 май 2016, ISBN 978-954-9681-73-4, 2016, стр. 210-216. Цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Национална система за спешни повиквания, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 77-83.

2016г. - Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Пиронкова, Е., Реформи в структурите на гранично управление и взаимодействие между институциите, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" 11 - 13 ноември 2016 г., ISSN 1314-3921, т. 2, 2016, с. 118-123.

2016г. - Христов, Х., Демократичен контрол на сектора за сигурност, Учебно пособие, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISВN 978-619-201-026-3. Шумен 2016, с. 262. Цитирано в: Кузманов, З., Видове контрол - характеристики, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2016, т. ХХIII, с. 467 -475.

2016г. - Христов, Х., Обществен контрол на сектора за сигурност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189. Цитирано в: Кузманов, З., Видове контрол - характеристики, Юридически сборник на Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, гр. Бургас, България, ISSN 1311-3771, 2016, т. ХХIII, с. 467 -475.

2016г. - Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 97-103. Цитирано в: Диманова, Д., Цанков, Ц., Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 45-54.

2016г. - Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for Stego Defense of Sensitive Information from Inside Leakage. Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 1. 2013, pp. 126-133. Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).

2016г. - Stanev, S., Zhelezov, S., Paraskevov, H., Hristov, H., Manual for steganography exercises. Konstantin Preslavski University Press, Shumen, 2015. 140 p. ISBN 978-619-201-011-9. (In Bulgarian). Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).

2016г. - Христов, Х., Досев, Н., Илиев, Св., Възможности за използване на стеганография в социалните мрежи Faсebook и Google+, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 317-323. Цитирано в: Цанков, Ц., Диманова, Д., Компютърна дидактична програма за код на Хеминг, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 38-44.

2016г. - Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343. Цитирано в: Диманова, Д., Софтуерна система за автоматизирано синтезиране на модели за честота на природни бедствия, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. V E, 2016, с. 105-112.

2015г. - Христов, Х., Подходи за дефиниране и оценка на ценностите и активите за защита на социалната организация, Сборник научни трудове от Научна сесия 2014, НВУ „В. Левски“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 23-24.10.2014 г., ISSN 1314-1953, ч. 2, с. 156-160. Цитирано в: Dimanova, D., Analysis of risk factors for the occurrence of natural disasters, Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 7, 2015, ISSN 1314-6289. pp.80-88.

2015г. - Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Станев, С., Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти в университетите, Сборник научни трудове от научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност”. ФАПВО-КИС на НВУ, Шумен, 2015, ISBN 978-954-9681-65-9. стр. 36-55.

2015г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Detection and implementation of alternate data streams in the computer and network systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 34-42.

2015г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Scanning and monitoring one http server and several hosts in wireless local area network for security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 4. 2015, pp. 50-57.

2014г. - Hristov, H., Aspects of the organization for counteraction to attacks against the company security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 118-125. Цитирано в: Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.

2014г. - Христов, Х., Тодоров, Н., Теоретични подходи относно проблематиката на сигурността, Сборник научни трудове от научна конференция „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. II, с. 175-180. Цитирано в: Кръстев, К., Понятие за национална сигурност. Разбиране на националната сигурност като способност на държавата да защити националните интереси, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 135-146.

2014г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51.

2014г. - Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for Stego Defense of Sensitive Information from Inside Leakage. Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 1. 2013, pp. 126-133. Цитирано в: Boyanov, P., Tasheva, Zh., Fetfov, Og., Trifonov, T., Uzunova, B., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112.

2014г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Boyanov, P., Analysis and assessment the security vulnerability in communication processes in a given computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 39-44.

2014г. - Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for Stego Defense of Sensitive Information from Inside Leakage. Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, Vol. 1. 2013, pp. 126-133. Цитирано в: Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.

2014г. - Станев, Ст., Христов, Хр., Диманова, Д., IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност. Сборник от единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център, изд. Демакс, София, ISBN 978-954-479-043-1, 2014, 434 с. Цитирано в: Стоянов, В., Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии (ITIL), Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 165-175.

2014г. - Христов, Х., Посегателства срещу лични данни в организацията – специфични аспекти, Сборник научни трудове от научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Секция Информационна сигурност, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, 2013, стр. 56-63. Цитирано в: Тонев, Ст., Процес на дефиниране на чувствителната информация, като елемент от националната система за защита на информацията, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 189-202.

2014г. - Христов, Х., Активната стратегия за управление на противодействието на посегателства срещу бизнес организацията – същност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 102-113. Цитирано в: Тонев, Ст., Актуални аспекти на управление на чувствителната информация, като елемент от националната системата за защита на информацията, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 203-218.

2014г. - Hristov, H., Passive strategy for management of counteraction to encroachments on business organization, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 187-194. Цитирано в: Боянов, П., Прилагане на листи за контрол на достъпа с цел осигуряване на по-добра защитеност на трафика в дадена компютърна мрежа, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" 20 - 22 ноември 2014 г., ISSN: 1314-3921, т.2, 2014, с.100-107.

2014г. - Христов, Х., Особености на организацията и управлението на оперативното противодействие на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, проведена в НВУ „В. Левски” на 14-15.06.2012 г., Научно направление „Сигурност и отбрана“, Издателски комплекс на НВУ “В. Левски“, ISBN: 978-954-753-095-9, 2012, т. 4, с. 205-213. Цитирано в: Кръстев, К., Тероризъм и противодействие, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 125-134.

2014г. - Христов, Х., Ролята на организацията и управлението на оперативното противодействие за разкриване и неутрализиране на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от научна конференция „Защита на информацията –състояние и перспективи”, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 07-08.06.2012 г., ISBN 978-954-9681-49-9, стр. 136-142. Цитирано в: Марков, Ю., Измами с европейски фондове – изкуствени условия и функционална несамосъстоятелност, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 176-188.

2013г. - Христов, Х., Особености на организацията и управлението на оперативното противодействие на посегателства срещу фирмената сигурност, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция „10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, проведена в НВУ „В. Левски” на 14-15.06.2012 г., Научно направление „Сигурност и отбрана“, Издателски комплекс на НВУ “В. Левски“, ISBN: 978-954-753-095-9, 2012, т. 4, с. 205-213. Цитирано в: Марков, К., Ръководителят и структурата на формалната подсистема на организацията, Сборник научни трудове от научна конференция „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. 11, с. 283.

2013г. - Христов, Х., Организация и управление на противодействието срещу посегателства на фирмената сигурност – неделим елемент от системата за фирмена сигурност, Сборник научни трудове от „Научна сесия 2012“, проведена в НВУ „В. Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на 18-19.10.2012 г., направление „Национална сигурност”, ISSN: 1313-7433, 2013, ч. 1, с. 352-359. Цитирано в: Марков, К., Подбор и разпределение на ръководителите, Сборник научни трудове от научна конференция „Научна сесия 2013”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ, Шумен, 2013, ISSN: 1313-7433, 2014, ч. 11, с. 287.

Аспекти на общатаполитика за сигурност и отбрана на ЕС
The purpose of this report is to study the role of EU in the area of security and defence created to contribute to the vitality of ever-shaping and restored global world.


Подходи за създаване на система на фирмена сигурност
Докладът изследва, подходите за създаване на система за управление на фирмената сигурност.