Гл. ас. д-р инж. Евгени Гришев Стойковабв

Гл. ас. д-р  инж. Евгени Гришев Стойков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 424

Телефон: 054 830495 вътр.218

Email: e.stoykov@shu.bg

Приемно време: понеделник и четвъртък 9 - 13 ч.

Завършен университет, специалност

ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Геодезия"

Месторабота преди постъпване в ШУ

Община Шумен

Заемани академични длъжности

асистент - 3 години

главен асистент

Придобити научни степени

От 2015 г. доктор по "Обща, висша и приложна геодезия"

Водени лекции и/или упражнения

Математическа обработка на геодезическите измервания, Геодезически мрежи I - II част, Приложение на GPS в геодезията

Области на научни интереси

Геодезия

Участия в международни и национални научни проекти

2012 г. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

2012 г. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

2012 г. Проект РД-05-251/15.03.2012 г. "Създаване на комплекс за геодезически изчисления – 1-во ниво (лаборатория по Географски Информационни Системи)"

2013 г. Проект РД-08-279/15.03.2013 г. "Създаване на комплекс за геодезически изчисления – II-ро ниво”

2014 г. Проект РД-08-263/14.03.2014 г. ”Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС”

Проект: BG05M2OP001/2.3.002-0001 "Студентски практики - Фаза I"

Проект: BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики".

Проект РД-08-285/2014г. „Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

2015 г. Проект РД-08-314/13.03.2015 г. "Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи"

2016 г. Проект РД-08-97/05.02.2016 г. "Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи"

Проект РД-08-100/05.02.2016 г.,„Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

Проект РД-08-66/01.02.2017 г. "Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства."

Проект РД-08-161/09.02.2018 г. "Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства".

Стойков, Евгени. 2019 г. Проект: "Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра", № РД-08-95 / 01.02.2019 г.

Членства в научни организации

Член на IEEE, Съюз на учените в България

Дисертации

2015г. - Е. Стойков "Изследване на възможността за използване на двучестотен GPS приемник в режим RTK за създаване на РГО, заснемане и трасиране на обекти" за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Обща, висша и приложна геодезия”, Защитена Шумен, 2015 г.

Статии

2018г. - Стойков, Евгени., Иванов, Събин., Михайлова, Мартина.,Стоянова, Радина. 2018 г. "Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията". МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 92 - 97 стр. ISSN:1314-3921.

2018г. - Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 157 - 165 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Стойков, Евгени. 2018 г., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 75 - 80 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Стойков, Евгени. 2018 г., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 81 - 84 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 147 - 152 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 119 - 125 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Стойков, Евгени. 2018 г., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 68 - 74 стр. ISSN: 1314-3921.

2018г. - Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 153 - 156 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis of geodetic networks“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 126 - 129 стр. ISSN: 1311-834X.

2018г. - Stoykov, Evgeni. 2018 г., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 130 - 133 стр. ISSN: 1311-834X.

2017г. - Пламен Михайлов, Божидар Стоянов, Евгени Стойков, „Заснемане на шуменската крепост с безпилотно летателно средство и орторектифициране – оценка на точността“ Геодезия, Картография, Земеустройдтво, Брой 5-6/2017г.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Менхирите около с.Царев брод,Шуменска област", сп.Наука, кн.1/2016, 52 - 55 стр. ISSN: 0861-3362.

2014г. - Диана Кюркчиева, Пламен Михайлов, Евгени Стойков, Събин Иванов, Борислав Борисов, Христо Христов, Пенчо Кюркчиев, "Менхирите около с.Златна нива, Шуменска област" - Наука - кн.5/2014, том XXIV, Издание на Съюза на учените в България.

2012г. - Михайлов, Пламен., Стойков, Евгени. 2012 г., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", МАТТЕХ 2012: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 196 - 204 стр. ISSN: 1314-3921.

Доклади

2017г. - П. Михайлов, Б. Стоянов, Е. Стойков "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България

2017г. - Е. Стойков, С. Иванов, М. Михайлова , Р. Стоянова "Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията", Курсантско-студентска научна конференция 2017, 30.11. - 01.12.2017 г., НВУ "Васил Левски", гр.Велико Търново.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Северния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 184 - 190 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Средния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 178 - 183 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Изследване на Южния дял на платото Белинташ". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 74 - 81 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2016г. - Андрей Ив. Андреев, Пламен М. Михайлов, Евгени Гр. Стойков, "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2016г. - Мариян Марков, Андрей Андреев, Евгени Стойков, Деница Александрова "Приложение на съвременните технологии в дейността на военно-географска служба", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2016г. - Андрей Андреев, Илинка Иванова, Евгени Стойков, Красимир Крумов "Изследване на процесите свързани с контрола и приемането на кадастралната карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2016г. - Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Стоянов, Божидар. Стоянов, Емануил. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Архангелова, Нина. 2016 г. "Невидимото лице на Инкая". Пета международна конференция "Географски науки и образование" 4-5 ноември 2016 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 191 - 198 стр. ISBN:978-619-201-172-7.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Владев, Димитър. Василева, Доротея. Борисов, Борислав. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Харман кая - светилище и природен феномен". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 199 - 214 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Мишкова нива - градеж от монолити". Национална научна конференция "Интердисциплинарно изследване на мегалити". Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 164 - 177 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Михайлов, Пламен. Борисов, Борислав. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Изследване на менхирите около с.Златна нива, Шуменска област". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 107 - 121 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Д. Кюркчиева, Пл. Михайлов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Хр. Христов, П. Кюркчиев, „Менхирите около с. Царев брод, Шуменска област“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен

2015г. - Василева, Доротея. Кюркчиева, Диана. Владев, Димитър. Михайлов, Пламен. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. 2015 г. "Култов комплекс Ковил", Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 178 - 198 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2015г. - Кюркчиева, Диана. Стойков, Евгени. Иванов, Събин. Борисов, Борислав. Христов, Христо. Кюркчиев, Пенчо. Владев, Димитър. Иванова, Ирина. 2015 г. "Изследване на мегалитния комплекс Бегликташ". Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 137 - 163 стр. ISBN 978-619-201-066-9.

2014г. - Evgeni Stoykov, "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia

2014г. - Евгени Стойков, "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2014г. - Евгени Стойков, Мирем Ниязи, Петя Райнова, "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2013г. - Plamen Mihajlov, Evgeni Stoykov, 'Evaluation of the accuracy of measurements with dual-frequency GPS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode', International conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and mechanics, mechatronics and robotics, June 17-21, 2013, Riga, Latvia

Цитирания

2018г. - Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methods for determining areas on topographic maps", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. Methods for determining areas on topographic maps", Годишник на ФТН 2018 г.ISSN 1311-834X

2018г. - Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methods for determining plane rectangular coordinates of topographic map points", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X

2018г. - Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Stoykov Е., "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methodology for determining the direction to a point", Годишник на ФТН 2018 г.ISSN 1311-834X

2018г. - Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г. ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Stoykov Е., "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Михайлов Пл., Стоянов Б., Стойков Е. "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България, Цитирано в: Иванов С. "Методи за определяне ъгъла на наклона", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Михайлов Пл., Стоянов Б., Стойков Е. "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България, Цитирано в: Иванов С. "Определяне на точката на стоене по топографска карта", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Stoykov Е., "Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", 10th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS, June 2 – 7, 2014, Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Михайлов Пл., Стоянов Б., Стойков Е. "Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността", Международна Юбилейна Научна Конференция "75 години УАСГ", 1 - 3 Ноември, София, България, Цитирано в: Иванов С. "Разграфка и номенклатура на топографските карти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Михайлов Пл., Стойков Е., "Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., Ниязи М., Райнова П., "Съвременни информационни и GPS технологии - аспекти и последици от тяхното приложение", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли", научна конференция с международно участие, МАТТЕХ 2018 г., ISSN 1314-3921

2018г. - Андреев А., Михайлов Пл., Стойков Е., "Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Добрев С., "Анализ на геодезическите методи за изследване деформациите на хидротехнически обекти", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 г.,ISSN 1314-3921

2018г. - Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methods for determining plane rectangular coordinates of topographic map points", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X

2018г. - Стойков Е., "Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали", научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, Цитирано в: Иванов С. "Methodology for determining the direction to a point", Годишник на ФТН 2018 г. ISSN 1311-834X

2016г. - Стойков Е., "Изследване на възможността за използване на двучестотен GPS приемник в режим RTK за създаване на РГО, заснемане и трасиране на обекти" Дисертационен труд, Цитирано в: Иванова И., "Кадастърът в България. Замисъл и изпълнение", издателство "АСМО-Аcademic press, печат IKN.BG/SP DESIG, София, 2016. Стр.134, 14 ред отгоре., ISBN 978-619-90684-0-3

2014г. - Стойков Е., „Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)“, Varna 2014, Liepaya, Latvia. Цитирано в: Dimanova D., “Climate change as a factor of security”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014