Хон. ас. инж. Филип Илиев Любомировабв

Хон. ас.  инж. Филип Илиев Любомиров

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 411

Телефон: 054 830495 вътр.245, 0886386681

Email: lubomirov@shu.bg

Приемно време: Вторник: от 10:00 до 14:00

Завършен университет, специалност

2011 - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по технически науки”, специалност "Сигнално-охранителни системи и технологии", ОКС магистър

2009 - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по технически науки”, специалност "Комуникационни и информационни системи", ОКС бакалавър

2007 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, „Факултет по технически науки”, специалност "Информатика ", ОКС бакалавър

Месторабота преди постъпване в ШУ

17.04.2006 – 15.11.2006

ЕТ „ Станислав Николов“ - Шумен

Компютърен оператор

14.09.2009 – 01.12.2010

Ро и Ни ООД – Шумен

Компютърен оператор

01.12.2010 – 12.02.2011

ЕТ „Интерсофт консулт – Димитър Андреев“ – Шумен

Компютърен оператор

Заемани академични длъжности

Асистент от 15.09.2011 г.

Водени лекции и/или упражнения

Упражнения по Компютърни системи, Аналогови и цифрови сигнални устройства, Цифрова обработка на сигнали, Компютърни мрежи, Технически средства в системи за сигурност , Проектиране на системи за

сигурност, Електрически измервания

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

2. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

3. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

4. Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4

Доклади

2014г. - Lyubomirov F., "The cloud - next step in global networks", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), June 2 – 7.2014, Riga - Latvia

2014г. - Любомиров Ф., "WAN - улавяне и анализа на пакети" МАТТЕХ 2014 ШУ " Епископ Константин Преславски" , Шумен

2014г. - Любомиров Ф., "Динамични топологии" МАТТЕХ 2014 ШУ " Епископ Константин Преславски" , Шумен

2013г. - Lyubomirov F., "Comparative analysis of the topology of the global computer networks", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Bulgaria - Varna, RTU Printing House - Riga

2012г. - Желев С., Любомиров Ф., Живков Ж., "Условни характеристики на точността на адаптивна система за контрол." Научна сесия 2012 – факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен (под печат)

2012г. - Желев С., Любомиров Ф., "Ефективно управление на компютърни мрежи", Научна сесия 2012 – факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, НВУ “В. Левски”, Шумен (под печат)

Датчици, детектори и камери.
Основни понятия за датчици, детектори и камери.