Доц. д-р инж. Петър Красенов Бояновабв

Доц. д-р  инж. Петър Красенов Боянов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 411

Телефон: +35954830495

Email: лична поща: peshoaikido@gmail.com и служебна поща: petar.boyanov@shu.bg

Приемно време: Вторник от 8:00 до 10:00 часа

Завършен университет, специалност

2012 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Факултет по технически науки”, специалност "Комуникационни и информационни системи", ОКС Магистър.

2012 - Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Technical Sciences, M.Sc. in Communication and Information Systems.

Заемани академични длъжности

Хоноруван асистент в катедра "Комуникационна и компютърна техника", Факултет по технически науки - от 01.09.2011 г. - до 31.08.2012 г.

Асистент в катедра "Комуникационна и компютърна техника", Факултет по технически науки - от 03.09.2012 г. до 30.06.2016 г.

Главен асистент в катедра "Комуникационна и компютърна техника", Факултет по технически науки - от 01.07.2016 г. до 31.05.2018 г.

Доцент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - от 01.06.2018 г.

Придобити научни степени

2016г. - Петър Красенов Боянов, Тема: Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи, Научна степен: образователната и научна степен "доктор" по комуникационни мрежи и системи, Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Диплома No/дата: Д-090 / 24.02.2016 г., Висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен ръководител: Доцент доктор на техническите науки Жанета Николова Савова-Ташева, Рецензенти: Професор доктор на техническите науки Борислав Йорданов Беджев и Доцент доктор Росен Атанасов Богданов. Дисертационният труд съдържа 254 страници, от които 104 са приложения. Списъкът на използваната литература се състои от 140 заглавия, от които 5 на български и 135 на английски език. Включени са 68 фигури и 7 таблици. Dissertation: Petar Krasenov Boyanov, Analysis and counteraction to attempts of unauthorized access to the resources of computer networks, Acquired degree: Doctor (PhD), Professional direction: 5.3. Communication and computer networks, Diploma No/date: Д-090 / 24.02.2016.

Водени лекции и/или упражнения

"Програмируеми логически контролери",
"Противодействие на кибератаки срещу информационни системи обработващи класифицираната информация и личните данни",
"Информационни системи и сигурност",
"Електронна поверителност",
"Киберсигурност на информационните ресурси в организацията",
"Киберпрестъпления и киберсигурност",
"Мрежова сигурност и администриране",
"Системи за откриване и предотвратяване на прониквания",
"Сигурност на данните в мрежи и информационни системи",
"Технически средства в сектора за сигурност",
"Компютърна и мрежова сигурност",
"Информационни технологии",
"Защита на информацията в интернет",
"Информационна сигурност",
"Кибертероризъм",
"Администриране на мрежи",
"Безжични комуникации",
"Електромагнитна съвместимост",
"Компютърни мрежи,
"Микропроцесорна техника",
"Полупроводникови елементи",
"Предаване на данни и компютърни комуникации",
"Програмиране в средата на MATLAB",
"Операционни системи",
"Радиокомуникационна техника",
"Симулационно моделиране в средата на SIMULINK",
"Системи за персонални комуникации",
"Системно програмиране в LINUX",
"Специализирана комуникационна техника",
"Обработка на изображение и звук",
"Токозахранващи устройства",
"Комутационна, мултиплексна и кабелна техника",
"Телевизионна, аудио и видеотехника",
"Системи с изкуствен интелект",
"Цифрова обработка на сигналите",
"Индустриални компютърни мрежи".

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

1. Изнесен цикъл от лекции по образователна програма „Еразъм” в университет Namik Kemal University, Chorlu Faculty of Engineering, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Chorlu, Turkey. Периодът на преподаване беше от 12.05 до 16.05.2014 г. Сертификатът за успешно изнесените лекции е качен в секцията „файлове“.

2. Изнесен цикъл от лекции на тема „The future of IP protocols” по образователна програма „Еразъм+” в университет AGH University of Science and Technology, Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, Department of Telecommunications, Krakow, Poland. Периодът на преподаване беше от 18.05 до 22.05.2015 г. Сертификатът за успешно изнесените лекции е качен в секцията „файлове“.

Области на научни интереси

National Security, Information Security, Cyber attack, Steganography, Cybersecurity, Digital Forensics, Computer and Network Security, Systems and Communications, Education Methodology, Signal Processing, Software engineering,

Networking, Control Systems, Internet Security Systems.

Специализации

Участие в IEEE Student Brach & Gold Congress (SBC Madrid 2012).

Участие в международен семинар по въвеждане на новия Интернет протокол IPv6, който се проведе на 16 юли 2012 г. в Технически университет - София.

Участие в обучението за базите данни ScienceDirect и SCOPUS, което се проведе на 10 април 2013 г. от 10 часа в зала 202 на Ректората на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Удостоверение № 688 за завършен модул на обучение "Системно администриране" в школа А&Б 2004/2005 г. - гр. Шумен.

Участия в международни и национални научни проекти

1. Участие в поредния конгрес (SBC 2012 Madrid) на Студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) от Регион 8, който се проведе в Техническия университет на гр. Мадрид, Кралство Испания от 25 до 29 юли 2012 г.

URL: http://sbcmadrid.es и https://www.facebook.com/groups/SBCMadrid2012/?fref=ts

2. Участие в проект BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“.

3. Участие в университетски проект "Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии" № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4.

4. Участие в национален проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2014 г.

5. Участие в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

6. Програмиране и използване на PIC микроконтролери. Договор № РД-05–252/15.03.2012 г.

7. IP мрежово управление на технологични обекти и процеси. Договор № № РД-07-322/ 15.03.2011 г.

8. Лазерно сканиране на 3D обекти. Договор № РД-07-1131/ 15.04.2010 г.

9. Участие в научноизследователски проект на тема "Високопроизводителна система за паралелни изчисления (Cluster)" № РД-05-307/08.03.2010 г.

10. Участие в научноизследователски проект на тема "Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси" № РД-07-543/31.03.2009 г.

11. Участие в научноизследователски проект на тема "WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи", Договор № РД-08-221/ 11.03.2014.

12. Участие в научноизследователски проект на тема "Приложение на KINECT сензори в комуникационно - информационните системи", Договор № РД-08-279/12.03.2015 г. Ръководител на проекта: проф. д.т.н. инж. Христо Лалев. Участници в проекта са: проф. д-р инж. С. Желев, проф. д-р инж. И. Цонев, доц. д-р инж. А. Атанасов, доц. д-р инж. С. Крайчев, доц. д-р инж. О. Фетфов, доц. д-р инж. Ж. Ташева, доц. д-р инж. Т. Трифонов, гл. ас. д-р инж. Р. Цаков, докторанти от ФТН и студенти от специалности „КИС”, „РТТ” „РКТТ” и “СОСТ”.

13. Участие в научноизследователски проект на тема "Програмиране и приложение на PLC", Договор № РД-08–87/04.02.2016 г. с ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 4; докторанти: 6.

14. Участие в научноизследователски проект на тема "Програмиране на микроконтролери в развойна среда Arduino", Договор № РД-08-78/03.02.2017 г. с ръководител доц. д-р инж. Чавдар Николаев Минчев.

15. Участие в научноизследователски проект на тема "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност", Договор № РД-08-144/08.02.2018 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски.

16. Участие в научноизследователски проект на тема "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност", Договор № РД-08-75/30.01.2019 г., финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски.

Организационна дейност

1. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.1. 2013г., http://www.associationsar.com/

2. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, VOL.2. 2014г., http://www.associationsar.com/

3. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.3. 2014г., http://www.associationsar.com/

4. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.4. 2015г., http://www.associationsar.com/

5. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL.5. 2015г., http://www.associationsar.com/

6. Участие в редакционната колегия на THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, DEDICATED TO THE 145TH ANNIVERSARY OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND TO THE 35TH ANNIVERSARY OF GEORGI IVANOV’S FLIGHT, ISBN 978-954-577-969-5, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014., http://www.associationsar.com/

7. Участие в редакционната колегия на THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, DEDICATED TO THE 145TH ANNIVERSARY OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND TO THE 35TH ANNIVERSARY OF GEORGI IVANOV’S FLIGHT, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014., http://www.associationsar.com/

8. В момента е технически администратор на студентския IEEE клон.

URL: http://shu-bg.net/faculties/ftn/kursantsko-studentski-ieee-klon/ieee_en/

URL: http://www.aadcf.nvu.bg/ieee/main.html

9. Секретар на секция "Комуникационна и компютърна техника и технологии" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

10. Секретар на секция "Студентска секция" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен

11. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен. В конференцията взеха участие 22 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” като всички студенти получиха парична награда за изнесените научни доклади.

12. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия за курсанти и студенти с международно участие - 02-03 май 2012 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 12 студенти от ФТН на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр.Шумен

13. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия за курсанти и студенти с международно участие - 28-29 март 2013 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 13 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” като 2 студенти бяха наградени със специална награда

14. Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“ - 28 март 2014 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 22 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

15. Подготовка на студентите от ФТН на проведената научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“ - 28 март 2014 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна. В конференцията взеха участие 22 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

16. Подготовка на студентите от ФТН на проведената научна конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. във Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен. Общият брой на подготвените студенти е 50.

17. Участие в кандидатстудентската кампания в университетския информационен център през месец юни 2014 г.

18. Подготовка на студентите от ФТН за Научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“, проведена на 26-27 март 2015 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна. В подготовката за конференцията взеха участие 17 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски

19. Ръководител на студентите от ФТН в Научна сесия с международна участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката“, проведена на 26-27 март 2015 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна. В конференцията взеха участие 17 студенти от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” с ръководители ас. инж. Петър Красенов Боянов и инж. Иван Огнянов Николов.

20. Редовно поддържам и обновявам информацията на сайта на ФТН. Сайтът на ФТН е: http://ftn.shu.bg/. Отделно е създаден и ftp server.

21. Ръководител на студентите от ФТН в Юбилейна научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище, проведена на 24-25 март 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна. В конференцията взеха участие 12 студенти и 4 преподаватели от ФТН на ШУ „Епископ Константин Преславски” с ръководители гл. ас. д-р инж. Петър Красенов Боянов.

22. Ръководител на двама студенти от катедра ККТ при ФТН в Научна сесия за курсанти и студенти с международна участие, проведена на 26-27 октомври 2017 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна.

23. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 10, 2016, http://www.associationsar.com.

24. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, http://www.associationsar.com.

25. Участие в международната редакционна колегия (International Editorial Board) на международното списание на Association Scientific and Applied Research - a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 12, 2017, http://www.associationsar.com.

26. От Ноември 2017 г. поддържам информацията на ФТН в централния сайт на университета - www.shu.bg. (http://shu.bg/faculties/ftn).

27. Координатор на "Центъра за трансфер на технологии" в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

28. Уеб администратор на уеб сайта на "Центъра за трансфер на технологии" - http://ctt.shu.bg

Членства в научни организации

Член на IEEE, Member № 90302257.

Съюз на учените в България, клон Шумен. Членска карта № 14728.

Държавни и/или научни награди

Грамота за отлични резултати при придобиването на образователна и научна степен "Доктор" в докторска програма "Комуникационни мрежи и системи", професионално направление "5.3. Комуникационна и компютърна техника", област на висшето образование "5. Технически науки". (02.12.2016 г., гр. Шумен)

Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър, специалност "Комуникационни и информационни системи", първенец на випуска. (07.12.2012 г., гр. Шумен)

Получена предметна награда от изнесения доклад на тема "Синхронизация по време в мобилната комуникационна система LTE" при проведената национална конференция с международно участие “40 Години Шуменски университет 1971 - 2011”, 2011 г., гр. Шумен.

Дисертации

2016г. - Петър Красенов Боянов, Тема: Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи, Научна степен: образователната и научна степен "доктор" по комуникационни мрежи и системи, Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника, Диплома No/дата: Д-090 / 24.02.2016 г., Висше училище: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Научен ръководител: Доцент доктор на техническите науки Жанета Николова Савова-Ташева, Рецензенти: Професор доктор на техническите науки Борислав Йорданов Беджев и Доцент доктор Росен Атанасов Богданов. Дисертационният труд съдържа 254 страници, от които 104 са приложения. Списъкът на използваната литература се състои от 140 заглавия, от които 5 на български и 135 на английски език. Включени са 68 фигури и 7 таблици. Dissertation: Petar Krasenov Boyanov, Analysis and counteraction to attempts of unauthorized access to the resources of computer networks, Acquired degree: Doctor (PhD), Professional direction: 5.3. Communication and computer networks, Diploma No/date: Д-090 / 24.02.2016.

Монографии

2017г. - Боянов П., Кибератаки и противодействие, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с. (Рецензент Проф. д.т.н. инж. Атанас Иванов Начев). Монографичният труд може да намери приложение и в работата на Националната разузнавателна служба, Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на правосъдието, Сектор "Икономическа полиция", Служба "Военна полиция", Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност"-МВР, Служба "Военна информация" и Консултативния съвет за национална сигурност при президента на Република България.

Учебни помагала

2014г. - Боянов Кр. П., Програмиране в средата на MATLAB, ISBN: 978-954-577-844-5, 17.01.2014 г., Сайт (платформа) за e-book: http://www.cdo.shu.bg

2014г. - Боянов Кр. П., Упражнения по компютърни мрежи, ISBN: 978-954-577-843-8, 17.01.2014 г., Сайт (платформа) за e-book: http://www.cdo.shu.bg

Статии

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (wanacrypt0r 2.0) ransomware cyber-attack, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.

2018г. - Боянов, П., Христов, Хр. Приложение на информационните системни кибератаки срещу правителствени агенции, частни организации и академични институции, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 24-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.34-41.

2018г. - Боянов, П., Райнов, В. Идентифициране на основните типове и фази на съвременните кибератаки и използването им за определяне на слабостите в компютърните мрежи и системи в Районното управление при Областна дирекция на МВР, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.60-67.

2018г. - Боянов, П., Приложение на кибератаката от тип социално инженерство срещу правителствени агенции, частни организации и академични институции. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.42-51.

2018г. - Боянов, П., Приложение на кибератаки, насочени срещу уеб сървъри и уеб приложения. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.52-59.

2018г. - Боянов, П., Христов, Хр. Приложение на кибератаките за получаване на информационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники срещу правителствени агенции, частни организации и академични институции, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т.2, ч.1, 2018, с.23-33.

2018г. - Boyanov, P., Educational exploiting the information resources and invading the security mechanisms of the operating system Windows 7 with the exploit Eternalblue and backdoor Doublepulsar, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 14, 2018, pp.34-41.

2018г. - Boyanov, P., Countermeasures against various types of cyber attacks in the context of the protection of the national security of Republic of Bulgaria, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1311-834X, Vol. VIII E, 2018, pp. 79-85.

2017г. - Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46.

2017г. - Boyanov Kr. P. et al., Equipment for evaluation of the characteristics of electronic-optic converters, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), Vol. 70, No. 11, 5 December 2017, pp. 1575-1578, IF: 0.251 (2016), SJR: 0.207 (2016).

2017г. - Boyanov, P., Stoyanov St., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58.

2017г. - Boyanov, P., Hristov, Hr., Fetfov, O., Trifonov, T., Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154.

2017г. - Getzov, P., Stoyanov, St., Boyanov, P., Research of the transparency characteristics of the atmosphere which influence the flight control of flying machines, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 5-9.

2016г. - Фетфов, О., Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 112-122.

2016г. - Борборян, С., Чираков, Д., Илиев, Ил., Боянов, П., Проектиране на оптична комуникационна мрежа за нуждите на административна сграда, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2016, с. 254-259.

2016г. - Беджев, Б., Боянов, П., Противодействие на мрежови сканиращи кибератаки с изградена хибридна защитна стена, Международната конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят”, Организатор - Комисия за защита на личните данни на Република България, 17-19 ноември 2015 г. в София Хотел Балкан, гр. София, България, Информационен бюлетин, бр. 2 (59), март 2016 г. ISSN 2367-7759, с. 133-139.

2016г. - Юсуф М., Ахмедов Иб., Иванов Ат., Боянов П., Приложение на безжична IP камера за контрол и наблюдение в локалната компютърна мрежа на факултета по технически науки, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2016, с. 260-266.

2016г. - Getzov, P., Stoyanov, S., Antonov, A., Boyanov, P., Visual detection of distant objects using electronic optical devices at irregular background luminance, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol.10, 2016, pp. 5-10.

2016г. - етфов, О., Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 123-133.

2016г. - Боянов, П., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Николов, Ив., Изследване на сигурността на безжична локална компютърна мрежа, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 134-142.

2016г. - Фетфов, О., Боянов, П., Николов, Ив., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Сравнителен анализ на съвременните видове безжични IP видеокамери в компютърните мрежи за наблюдение и контрол, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 143-149.

2015г. - Boyanov, P., Detection and implementation of alternate data streams in the computer and network systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 34-42.

2015г. - Boyanov, P., Designing a small corporate building with four working computer departments using distance vector routing protocol - RIP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 52-61.

2015г. - Boyanov, P., Scanning and monitoring one http server and several hosts in wireless local area network for security, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 4. 2015, pp. 50-57.

2015г. - Коджейков, Р., Жеков, Ж., Боянов, П., Анализ на информационните ресурси в системата на логистичния мениджмънт, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 година, Национален военен университет "Васил Левски", Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 1314-1937, т. 12, с. 191-198.

2015г. - Boyanov, P., Designing a small corporate building with four working computer departments using static routing and subnetting, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 43-51.

2015г. - Жеков, Ж., Боянов, П., Червенков, Д., Анализ на особеностите на информационните логистични системи, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 16-17 юли 2015 година, Национален военен университет "Васил Левски", Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 1314-1937, т. 12, с. 208-213.

2015г. - Stoyanov, St., Boyanov, P., Optic system for a spectrophotometer, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 5. 2015, pp. 59-64.

2015г. - Stoyanov, St., Boyanov, P., Spectrophotometer with two concave diffraction lattices for investigation of the atmospheric ozone in the strips of Hartly-Huggins and Shoppui, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 5. 2015, pp. 65-70.

2014г. - Боянов, П., Характеристика на интернет протокол версия 4 в комуникационните и компютърните мрежи, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 43-50.

2014г. - Боянов, П., Изследване на структурата на интернет протокол версия 4 в компютърните мрежи, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 51-59.

2014г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92.

2014г. - Boyanov, P., Monitoring of suspicious network traffic in private computer system, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 72-78.

2014г. - Boyanov, P., Performance and connection analysis of the computer systems and networks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 141-147.

2014г. - Boyanov, P., Using a specialized software for comprehensive monitoring the suspicious states in computer networks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 148-154.

2014г. - Боянов, П., Прилагане на листи за контрол на достъпа с цел осигуряване на по-добра защитеност на трафика в дадена компютърна мрежа, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" 20 - 22 ноември 2014 г., ISSN: 1314-3921, т.2, 2014, с.100-107.

2014г. - Boyanov, P., Analysis and assessment the security vulnerability in communication processes in a given computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 39-44.

2014г. - Боянов, П., Прилагане на механизми за сигурност на портовете в мрежовите устройства, за намаляване на различни видове кибер-атаки, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г., ISSN: 1314-3921, т.2, 2014, с.92-99.

2014г. - Boyanov, P., Using the Colasoft Capsa network analyzer to diagnose, pinpoint and detect a variety of malicious cyber-attacks and to improve the vulnerabilities for a SOHO network, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 93-100.

2014г. - Boyanov, P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51.

2014г. - Zhekov, Zh., Antonov, A., Boyanov, P., Chervenkov, D., Trifonov, T., Method for identification of signals, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 108-112.

2014г. - Boyanov, P., Building Secure mechanisms with the software program Avast Free Antivirus, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press,, ISSN 1314-9784, vol.3, 2014, 64-71.

2014г. - Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107.

2013г. - Boyanov, P., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124.

2013г. - Stoyanov, St., Boyanov, P., Converting the learning process in educational research work of the students, Journal Science Education Innovation, ISSN 1314-9784, VOL. 1. 2013, pp. 20-24.

2013г. - Boyanov, P., Using the security network scanner GFI Languard to discover and improve the vulnerabilities in the computer network systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 4, 2013, pp.74-79.

2013г. - Boyanov, P., Zhaneta, T., An unauthorized penetration into computer system with activated firewall and antivirus software, Anniversary Scientific International Conference 45 Years Computer Sciences and Engineering Department 30 Years Computer Systems and Technologies Speciality, 27-28 September, 2013, ISSN 1312-3335, Varna, Bulgaria, Section 1 Computer systems and Networks, pp.41-46.

2012г. - Цонев, Ив., Боянов, П., Изследване на комуникационните процеси в глобалната компютърна мрежа frame relay, Сборник научни трудове Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г., ISSN: 1314-3921, т.2, 2012, с.42-47.

2011г. - Боянов, П., Технологии за обединение на фиксираните и мобилните комуникационни мрежи, Сборник научни трудове от проведена научна сесия 2010 г. в НВУ „Васил Левски, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2011, ч. II, „Компютърни системи и технологии, Национална сигурност, Обществени науки: Филологии. Организация, управление и методика на обучението във висшите училища. Курсантско-студентска секция“, изд. „Химера“ ООД, изд. „Химера“ ООД, c/o Jusautor, ISSN 1313-7433, 2011, с. 422-430.

2011г. - Боянов П. К., Изследване на корелационните свойства на сложни радиосигнали, използвани в безжичната комуникационна система LTE. // Сборник доклади от VII Национална студентска научно-техническа конференция 2011. София, Издателство на Технически Университет - София, 2011, ISSN 1314-0442, с.247-254

2010г. - Боянов, П., LTE радиоканали, Сборник научни трудове, посветен на 130-Годишнината от рождението на академик Кирил Попов - МАТТЕХ 2010. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISSN: 1314-3921, т.2, 2010, с.313-320.

Доклади

2017г. - Чираков, Д., Ахмедов, Иб., Боянов, П., Сигурност при извършване на автодиагностика, Научна сесия за курсанти и студенти с международна участие, проведена на 26-27 октомври 2017 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна (Под печат). Издаден е специален сертификат от ректора на ВВМУ за участието в този научен форум.

2017г. - Майяна Милчева Митевска-Енчева, Христо Атанасов Христов, Петър Красенов Боянов, Характеристика на кибератаката за получаване на информационни отпечатъци и прилагане на разузнавателни техники, ХV-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 1 НОЕМВРИ 2017 г., София, УниБИТ (Под печат).

2017г. - Майяна Милчева Митевска-Енчева, Христо Атанасов Христов, Петър Красенов Боянов, Характеристика на сканиращите мрежови кибератаки, ХV-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК ПОСВЕТЕНА НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 1 НОЕМВРИ 2017 г., София, УниБИТ (Под печат).

2016г. - Георгиева, В., Велизарова, М., Фетфов, О., Боянов, П., Сканиране и анализиране на мрежовия трафик в безжична локална компютърна мрежа, Юбилейна научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище, проведена на 24-25 март 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, 2016, c/o Jusautor, т.2, с. 60-65.

2016г. - Борборян, С., Илиев, Ил., Фетфов, О., Боянов, П., Приложение на сканиращата мрежова програма Zenmap в безжична локална компютърна мрежа, Юбилейна научна сесия за студенти и курсанти с международно участие, посветена на 135-годишнината от създаването на Морско училище, проведена на 24-25 март 2016 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, 2016, c/o Jusautor, т.2, с. 127-132.

2016г. - Bedzhev, B., Nikolov, I., Boyanov, P., Protocols providing secure communication with unmanned aerial vehicles, International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2016), Riga - Latvia, APL/RTU, ISBN 978-9934-14-902-3, Volume 11, June 6 - 10, 2016, pp. 124-127.

2016г. - Ivan Krastev Tsonev, Miroslav Mariyanov Tsvetanov, Petar Krasenov Boyanov, Simulation of wide area network frame relay with Cisco Packet tracer, International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2016), Riga - Latvia, APL/RTU, ISBN 978-9934-14-902-3, Volume 11, June 6 - 10, 2016, pp. 119-123

2014г. - Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.

2014г. - Boyanov, P., Tasheva, Zh., Fetfov, Og., Trifonov, T., Uzunova, B., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112.

2014г. - Zhelezov St. K., Paraskevov Hr. Iv., Hristov Hr. At., Boyanov P. Kr., Uzunova B. Hr., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128

2014г. - Гинчев, Н., Димитров, Д., Габровски, Ст., Боянов, П., Специализирани системи за откриване на злонамерени потребители и осигуряване на безопасни операции в компютърната мрежа, Scientific Conference with International participation “Cadets and Students of the Naval Academy and Science”, N.Y. Vaptsarov Naval Academy, Varna 27-28 march 2014, т. 2, c/o-Jusautor, с. 210-214.

2014г. - Кънчев, К., Йорданов, Й., Иванов, И., Боянов, П., Нов подход за намаляване действието на разпределената атака за отказ на услугата при използване на протокола Bit-Torrent в компютърните мрежи, Scientific Conference with International participation “Cadets and Students of the Naval Academy and Science”, N.Y. Vaptsarov Naval Academy, Varna 27-28 march 2014, т. 2, c/o-Jusautor, с 199-203.

2014г. - Boyanov, P., Analysis and assessment of several security vulnerability databases, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 118-122.

2014г. - Boyanov, P., Comprehensive scanning for vulnerabilities in the wireless networks, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 112-117.

2013г. - Бучукчиева, М., Боянов, П., Приложение на портовия скенер NMAP в компютърните мрежи, // Научна сесия с международно участие “Курсантите и студентите на Морско училище и науката”, 28-29 март 2013 г. на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, т. 1, c/o Jusautor, с. 432-437.

2013г. - Boyanov, P., A sophisticated information gathering and security auditing of computer and network resources using the cross-platform portscanner Zenmap, International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), Riga - Latvia, LABPOTO - Latvia, ISBN 978-9934-8409-0-6, Volume 9, June 17 - 21, 2013, pp. 154-157.

2013г. - Boyanov, P., Tasheva Zh, N., A comprehensive testing and analisys of the computer and network security vulnerabilities using the scanning program Nessus, International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), Riga - Latvia, LABPOTO - Latvia, ISBN 978-9934-8409-0-6, Volume 9, June 17 - 21, 2013, pp.162-165.

2013г. - Ташева, Ж., Боянов П., Сравнителен анализ на злонамерени уеб-базирани атаки, Научна конференция на тема „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при Националният военен университет „Васил Левски”, гр. Шумен, България, ISBN 978-954-9681-49-9, 6 - 7 Юни 2013, с. 178-183.

2012г. - Боянов, П., Методи за защита на комуникационните процеси в каналния слой на малки локални мрежи, Научна сесия с международно участие от 2 май 2012 г. на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - “Курсантите и студентите на морско училище и науката”, Варна, Издателски център и размножителна база на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2012, c/o Jusautor, с.527-532.

2012г. - Tsonev, I., Boyanov, P., "Processes Modeling in the Data Link Layer on Small Local Area Networks", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Bulgaria - Varna, RTU Printing House - Riga, ISBN 978-9934-10-299-8, Volume 8, 2012, pp. 51-55.

2012г. - Stanev, S., Tsonev, I., Boyanov, P., "Research of Communication Processes in the Data Link Layer on Small Local Area Networks", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Bulgaria - Varna, RTU Printing House - Riga, ISBN 978-9934-10-299-8, Volume 8, 2012, pp. 56-59.

2011г. - Боянов, П., Найденов, Б., Синхронизация по време в мобилната комуникационна система LTE. В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 Години Шуменски университет 1971 - 2011”, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-954-577-620-5, 2011, с. 85-90.

2010г. - Боянов, П., Основни характеристики на мобилните телефонни мрежи от четвърто поколение, Научна сесия с международно участие от 26 март 2010 на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - “Курсантите и студентите на морско училище и науката”, Варна, Издателски център и размножителна база на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2010, c/o Jusautor, с.366-371.

2008г. - Боянов П. К., Приложение на нелинейните радиолокатори за търсене на подслушвателни устройства, // Годишник на Технически университет - Варна, Варна, 2008, Available at: http://www.zone4science.com/images/stories/st_sesiq_2008/98-100 Petar Boyanov.doc

Цитирания

2018г. - Getsov, P., Bo, W., Mardirossian, G., Nedkov, R., Stoyanov, S., Prokopenko, O., Boyanov, P., Equipment for evaluation of the characteristics of electronic-optic converters, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), Vol. 70, No. 11, 5 December 2017, pp. 1575-1578, IF: 0.270 (2017), SJR: 0.210 (2017), SNIP: 0.332 (2017), CiteScore: 0.29 (2017).     Цитирано в: Kai-jun, Yu,, Rui-yi, Gong. Research on the Competitive Intelligence Alliance of Medical Devices Based on Industrial-University-Hospital-Administration-Research. The 2018 International Conference of Organizational Innovation (ICOI-2018), KnE Social Sciences, ISSN 2518-668X, 2018, pp. 1364–1377. DOI: 10.18502/kss.v3i10.3476.

2018г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92. Цитирано в Hristo, Hr.,Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies, Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1 (2018), 1-6 (available at: http://varepsilon.com/).

2018г. - Boyanov, P., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124. Цитирано в Hristo, Hr.,Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies, Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1 (2018), 1-6 (available at: http://varepsilon.com/).

2018г. - Boyanov, P., Zhaneta, T., An unauthorized penetration into computer system with activated firewall and antivirus software, Anniversary Scientific International Conference 45 Years Computer Sciences and Engineering Department 30 Years Computer Systems and Technologies Speciality, 27-28 September, 2013, ISSN 1312-3335, Varna, Bulgaria, Section 1 Computer systems and Networks, pp.41-46. Цитирано в Hristo, Hr.,Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies, Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1 (2018), 1-6 (available at: http://varepsilon.com/).

2018г. - Boyanov, P. 2013. A sophisticated information gathering and security auditing of computer and network resources using the cross-platform portscanner Zenmap, International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), Riga - Latvia, LABPOTO - Latvia, ISBN 978-9934-8409-0-6, Volume 9, June 17 - 21, 2013, pp. 154-157. Цитирано в Hristo, Hr.,Scanning for Vulnerabilities in the Security Mechanisms of the Hosts in the Academic Institutions and Government Agencies, Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1 (2018), 1-6 (available at: http://varepsilon.com/).

2018г. - Boyanov, P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51. Цитирано в: Zhelezov, St., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, Hr., An approach for hiding steganography data within web applications. Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN: 1816-949x (Print): ISSN: 1818-7803 (Online), 2017, Vol. 12, Issue 8 SI, pp. 8251-8255, DOI: 10.3923/jeasci.2017.8251.8255, SJR: 0.163 (2017), SNIP: 0.380 (2017), CiteScore: 0.31 (2017).

2018г. - Boyanov, P., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124. Цитирано в: Khammas, B. Malware Detection using Sub-Signatures and Machine Learning Technique. Journal of Information Security Research, Print ISSN 0976-4143, Online ISSN 0976-4151, Vol.9, No 3, 2018, pp. 96-106, DOI: 10.6025/jisr/2018/9/3/96-106, indexed in UlrichsWeb Global Serials Directory.

2018г. - Getsov, P., Bo, W., Mardirossian, G., Nedkov, R., Stoyanov, S., Prokopenko, O., Boyanov, P., Equipment for evaluation of the characteristics of electronic-optic converters, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, ISSN 1310–1331 (Print), ISSN 2367–5535 (Online), Vol. 70, No. 11, 5 December 2017, pp. 1575-1578, IF: 0.270 (2017), SJR: 0.210 (2017), SNIP: 0.332 (2017), CiteScore: 0.29 (2017). Цитирано в:     Li, Ruoyang. The Current Situation and Thinking of Ideological and Political Education in College Students. The 2018 International Conference of Organizational Innovation (ICOI-2018), KnE Social Sciences, ISSN 2518-668X, 2018, pp. pages 1378–1387. DOI: 10.18502/kss.v3i10.3477.

2018г. - Боянов, П., Изследване на корелационните свойства на сложни радиосигнали, използвани в безжичната комуникационна система LTE, Сборник научни трудове от проведена научна сесия 2011 г. в НВУ „Васил Левски, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2012, ч. III, Курсантско-студентска секция, изд. „Химера“ ООД, c/o Jusautor, ISSN 1313-7433, 2012, с. 41-49. Цитирано в:      Беджев, Б., Николов, Н., Цанков, Ц., Обучаема изкуствена имунна система използваща „добри“ пътища за синтез на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Боянов, П., Изследване на корелационните свойства на сложни радиосигнали, използвани в безжичната комуникационна система LTE, Сборник научни трудове от проведена научна сесия 2011 г. в НВУ „Васил Левски, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2012, ч. III, Курсантско-студентска секция, изд. „Химера“ ООД, c/o Jusautor, ISSN 1313-7433, 2012, с. 41-49. Цитирано в:      Беджев, Б., Янакиев, Пл., Обзор на методите за синтез на идеални фазово манипулирани сигнали с дължина n=3mod4. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Боянов, П., Изследване на корелационните свойства на сложни радиосигнали, използвани в безжичната комуникационна система LTE, Сборник научни трудове от проведена научна сесия 2011 г. в НВУ „Васил Левски, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2012, ч. III, Курсантско-студентска секция, изд. „Химера“ ООД, c/o Jusautor, ISSN 1313-7433, 2012, с. 41-49. Цитирано в:      Беджев, Б., Янакиев, Обзор на методите за синтез на идеални фазово манипулирани сигнали с дължина n=1mod4. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92. Цитирано в:      Николов, Л., Фетфов, O., Борисова. A., Съображения за сигурност при писането на кодове с javascript. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51. Цитирано в:      Николов, Л., Фетфов, O., Борисова. A., Съображения за сигурност при писането на кодове с javascript. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Фетфов, О., Боянов, П., Николов, Ив., Ташева, Ж., Трифонов, Т., Сравнителен анализ на съвременните видове безжични IP видеокамери в компютърните мрежи за наблюдение и контрол, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско идателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 143-149. Цитирано в:      Чобанов, Д., Интегрирана система за наблюдение и контрол. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Analysis and assessment of several security vulnerability databases, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 118-122. Цитирано в:      Диманова, Д., Кузманов, З., Международни стандарти за сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в:      Диманова, Д., Кузманов, З., Международни стандарти за сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92. Цитирано в:      Диманова, Д., Кузманов, З., Управление на риска в информационната сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в:      Диманова, Д., Кузманов, З., Управление на риска в информационната сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Zhaneta, T., An unauthorized penetration into computer system with activated firewall and antivirus software, Anniversary Scientific International Conference 45 Years Computer Sciences and Engineering Department 30 Years Computer Systems and Technologies Speciality, 27-28 September, 2013, ISSN 1312-3335, Varna, Bulgaria, Section 1 Computer systems and Networks, pp.41-46. Цитирано в: Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Х., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92. Цитирано в:      Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Х., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Zhaneta, T., An unauthorized penetration into computer system with activated firewall and antivirus software, Anniversary Scientific International Conference 45 Years Computer Sciences and Engineering Department 30 Years Computer Systems and Technologies Speciality, 27-28 September, 2013, ISSN 1312-3335, Varna, Bulgaria, Section 1 Computer systems and Networks, pp.41-46. Цитирано в:      Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Х., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92. Цитирано в:      Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Х., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124. Цитирано в: Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Vulnerability penetration testing the computer and network resources of windows based operating systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 85-92. Цитирано в:      Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Боянов, П. Кибератаки и противодействие. Монография, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски" Шумен, ISBN 978-619-201-206-9, гр. Шумен, 2017 г., 210 с. Цитирано в:      Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2018г. - Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391. Цитирано в:      Русева, В., Василева Р., Корупция в сферата на държавната администрация. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, (под печат).

2016г. - Zhelezov, St., Paraskevov, Hr., Hristov, Hr., Boyanov, P., Uzunova, B., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Vol. 10, June 2-7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Stanev, St., Szczypiorski, K., Steganography Training: a Case Study from University of Shumen in Bulgaria. International Journal of Electronics and Telecommunications, ISSN 2081-8491 (until 2012), E-ISSN 2300-1933 (since 2013), 2016, Vol. 62, No 3, pp. 315-318, DOI: 10.1515/eletel-2016-0043, SJR: 0.216 (2017), SNIP: 0.693 (2017), CiteScore: 0.75 (2017).

2016г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124. Цитирано в: Hristov, Hr., Civic Control under security sector, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2016, Vol. VI E, Faculty of Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 161-173.

2016г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124. Цитирано в: Hristov, Hr., Public control under security sector, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2016, Vol. VI E, Faculty of Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 174-189.

2016г. - Boyanov P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51. Цитирано в: Zhelezov, Stanimir; Uzunova-Dimitrova, Boryna; Paraskevov, Hristo. An approach for hiding steganography data within web applications, Advanced Science Letters, American Scientific Publishers, 2016.

2015г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Ташева Ж. Н., Следващо поколение киберсигурност - предвиждане на заплахите. CIO. бр. 7, от 20 юли 2015, http://cio.bg/7296_sledvashto_pokolenie_kibersigurnost__predvizhdane_na_zaplahite

2015г. - Boyanov P., Using HTTP filter to analyze and monitor the vulnerability and security states in determined computer network, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 45-51 Zhelezov St.,Modified Algorithm for Steganalysis, Mathematical and Software Engineering, Vol. 1, No. 2 (2015), 31-36 (available at: http://varepsilon.com/)

2015г. - Hristov Hr., Boyanov P., Trifonov T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107 Цитирано в: Станев Ст., Железов Ст., Параскевов Хр., Христов Хр., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9

2015г. - Zhelezov St. K., Paraskevov Hr. Iv., Hristov Hr. At., Boyanov P. Kr., Uzunova B. Hr., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: STANIMIR S. STANEV, BORISLAV P. STOYANOV., Предизвикателствата на стеганографията към информационната сигурност и обучението на специалисти в университетите, Сборник трудове на научна конференция „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност”. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен, 2015. ISBN 978-954-9681-65-9. стр. 36-55.

2015г. - Boyanov P., Analysis and assessment of several security vulnerability databases, Third International Scientific Conference Science, Education, Innovation, Dedicated To The 145th Anniversary Of Bulgarian Academy Of Sciences And To The 35th Anniversary Of Georgi Ivanov’s Flight, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 118-122. Цитирано в: Hristov, Hr., Company security service in action, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2015, Vol. V E, Faculty of Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 113-125.

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Hristov H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 97-103

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Krastev K., Hristov H., Development of warfare and counter-terrorism, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 169-179

2014г. - Boyanov P., Analysis and assessment the security vulnerability in communication processes in a given computer network, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, VOL. 2. 2014, pp. 39-44 Цитирано в: Hristov H., Development of warfare and counter-terrorism, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, VOL. 3. 2014, pp. 104-111

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Krastev K., Hristov Hr., Development of warfare and counter-terrorism, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 6, 2014, pp. 179-186

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Ташева Ж. Н., Предизвикателства към сигурността на съвременните информационни системи. CIO. бр. 7, от 23 юли 2014, http://cio.bg/6511_predizvikatelstva_kam_sigurnostta_na_savremennite_informacionni_sistemi

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Dimanova D., Hristov H., A model about organizing a counteraction to encroachments on company security, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 96-104

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Hristov Hr., Methods of approach for identifying the sources of threats for an organization, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, DEDICATED TO THE 145TH ANNIVERSARY OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND TO THE 35TH ANNIVERSARY OF GEORGI IVANOV’S FLIGHTISSN, ISBN 978-954-577-969-5, vol. II, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343

2014г. - Boyanov P., Using the security network scanner GFI Languard to discover and improve the vulnerabilities in the computer network systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 4, 2013, pp.74-79 Цитирано в: Dimanova D., Risk factors for occurrence of crisis situations and crisis, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 82-86

2014г. - Boyanov P. K., A taxonomy of the cyber attacks, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, Vol.3, 2013, pp. 114-124 Цитирано в: Dimanova D., Risk factors for occurrence of crisis situations and crisis, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 82-86

2014г. - Boyanov P, Kr., Tasheva Zh, N., "A comprehensive testing and analisys of the computer and network security vulnerabilities using the scanning program Nessus", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), Riga - Latvia, LABPOTO - Latvia, ISBN 978-9934-8409-0-6, Volume 9, June 17 - 21, 2013, pp. 162-165 Цитирано в: Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information", Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 117-122

2014г. - Boyanov P., Zhaneta T., "An unauthorized penetration into computer system with activated firewall and antivirus software", Anniversary Scientific International Conference 45 Years Computer Sciences and Engineering Department 30 Years Computer Systems and Technologies Speciality, 27-28 September, 2013, ISSN 1312-3335, Varna, Bulgaria, Section 1 Computer systems and Networks, pp.41-46 Цитирано в: Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information", Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 117-122

2014г. - Boyanov P., Using the security network scanner GFI Languard to discover and improve the vulnerabilities in the computer network systems, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 4, 2013, pp.74-79 Цитирано в: Dimanova D., Hristov H., A model about organizing a counteraction to encroachments on company security, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 96-104

2014г. - Zhelezov St. K., Paraskevov Hr. Iv., Hristov Hr. At., Boyanov P. Kr., Uzunova B. Hr., An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 123-128. Цитирано в: Stanev, S.S., Обучението и изследванията по стеганология в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски”, Факултет по математика и информатика, том ХVІ С, 2014, стр. 117-129.

2014г. - Боянов П. К., Технологии за обединение на фиксираните и мобилните комуникационни мрежи. // Сборник научни трудове от научна сесия 2010. Шумен, Творческо студио и Рекламна агенция „Химера” ООД - гр. Шумен, част II, 2011, с. 422-430. Цитирано в: Kanchev Y. K., Argirov B. Sv., Ginchev St. N., Ivanov M. Iv., Nedzhibov S. M., Dimitrov Kr. Z., Yankova Sp. N., Main features of LTE advanced technology, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 300-306.

2014г. - Боянов П. К., Найденов Б. Г., Синхронизация по време в мобилната комуникационна система LTE. В: Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие “40 Години Шуменски университет 1971 - 2011”, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-954-577-620-5, 2011, с. 85-90. Цитирано в: Kanchev Y. K., Argirov B. Sv., Ginchev St. N., Ivanov M. Iv., Nedzhibov S. M., Dimitrov Kr. Z., Yankova Sp. N., Main features of LTE advanced technology, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 300-306.

2014г. - Stanew S., Tsonev I., Boyanov P., "Research of Communication Processes in the Data Link Layer on Small Local Area Networks", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Bulgaria - Varna, RTU Printing House - Riga, ISBN 978-9934-10-299-8, Volume 8, 2012, pp. 56-59. Цитирано в: Argirov Sv. B., Kanchev Y K., Rasim Z. T., Ginchev St. N., Stanimirova A. V., Dimitrova M. M., Fahredin V. G., Ismail V. V., Ismail V. F., Main features of the MPLS protocol, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2014" - 20 - 22 November 2014 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2014, pp. 293-299.

2012г. - Боянов П. К., Технологии за обединение на фиксираните и мобилните комуникационни мрежи. // Сборник научни трудове от научна сесия 2010. Шумен, Творческо студио и Рекламна агенция „Химера” ООД - гр. Шумен, част II, 2011, с. 422-430. Цитирано в: Nikolov G., Yordanov Y., Features of the Standard IEEE 802.11, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 november 2012 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2012, pp. 408-414.

2012г. - Боянов П. К., Изследване на корелационните свойства на сложни радиосигнали, използвани в безжичната комуникационна система LTE. // Сборник доклади от VII Национална студентска научно-техническа конференция 2011. София, Издателство на Технически Университет - София, 2011, ISSN 1314-0442, с.247-254. Цитирано в: Nikolov G., Yordanov Y., Features of the standard IEEE 802.11, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 november 2012 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2012, pp. 408-414.

2012г. - Boyanov П. К., Методи за защита на комуникационните процеси в каналния слой на малки локални мрежи, // Научна сесия с международно участие от 2 май 2012 г. на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” - “Курсантите и студентите на морско училище и науката”, Варна, Издателски център и размножителна база на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, 2012, с.527-532. Цитирано в: Bonchev Y., Bonchev M., Types of network attacks, Proceedings of the international conference "МАТТЕХ 2012" - 22 - 24 november 2012 г., ISSN: 1314-3921, vol. 2, 2012, pp. 473-478.