Доц. д.н. инж. Пламен Борисов Дянковабв

Доц. д.н.  инж. Пламен Борисов Дянков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 402

Телефон: 054 830495 вътр.193

Email: plamen_dqnkov@abv.bg, p.dqnkov@shu.bg

Приемно време: вторник 9 - 10

Завършен университет, специалност

ВВТУ "Тодор Каблешков", гр. София, "Транспортна техника"

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, "Инженерна логистика" - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Община Шумен

"БЖК" АД, гр. София

Заемани академични длъжности

асистент

главен асистент

доцент

Придобити научни степени

ОНС "Доктор" - 2014 г. в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство"

ОНС "Доктор" - 2016 г. в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

НС "Доктор на науките" - 2017 г. по научна специалност "Организация и управление на информационни процеси"

Водени лекции и/или упражнения

- "Машинни елементи";

- "Машини и апарати в производствените технологии";

- "Материалознание";

- "Съпротивление на материалите";

- "Индустриален мениджмънт";

- "Стандартизация и управление на качеството";

- "Методи за контрол и изпитване на материали, изделия и апаратура";

- "Транспортни системи в логистиката";

- "Стопанска логистика";

- "Логистични комплекси";

- "Подемно-транспортна техника";

- Производствен практикум - част І;

- Производствен практикум - част ІІ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Области на научни интереси

Транспортни системи в логистиката, Оптимизиране оперативните дейности в ТЛС, Проучване и анализиране на системи за комбиниран транспорт в логистиката, Администриране на логистични субекти.

Специализации

Участия в международни и национални научни проекти

2012 г.-“Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г;

2012г.- "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки";

2012 - Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; Проект № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2012-2014 – разработка на модули за обучение;

2013 - Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „ Студентски практики» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013.

2013 г.- „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производствения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.;

2014 г.- Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. "Симулационни технологии за моделиране на логистични системи"

2015 г.- "Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда" - РД-08-286/12.03.2015;

2016 г.- „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г

2017г. - Проект № РД-08-90/03.02.2017г. - "Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи";

2018 г.- Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи;

2018г. -ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I - 2018

Заемани ръководни позиции

Организационна дейност

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, брой 2, 2012г

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Шумен, секция военно-техническа.

Държавни и/или научни награди

Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър, специалност "Инженерна логистика",

Монографии

2017г. - Теоретичен модел на организацията и управлението на транспортни логистични системи ISBN 978-619-201-166-6

Учебници

2017г. - К. Давидов, Т. Панайотова, П. Дянков "Системният подход при проектирането на логистични системи" ISBN 978-619-201-160-4

2017г. - А. Богданов, П. Дянков- "Индустриален мениджмънт" ISBN 978-619-201-161-1

Учебни помагала

2019г. - Красимир Давидов, Пламен Дянков, "Методи за безразрушителен контрол", УИ "Епископ Константин Преславски",2019 г. ISBN 978-619-201-280-9

2014г. - Ръководство за провеждане на практически упражнения по учебна дисциплина „Производствени технологии“ по проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2013г. - УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ (ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ) ISBN 978-954-577-714-1

2013г. - ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ ПО "МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ" (МОДУЛ 2 - ПРОЕКТИРАНЕ НА ВИНТОГАЕЧНА ПРЕДАВКА И РЕДУКТОР СЪС ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ)

2013г. - Електронен модул по „Стандартизация и управление на качеството“- (модул 2 - методология на стандартизационните документи и процедури)-„Технология на управлението на стандартизацията и стандартни числа“, 2013г. Електронен модул по „Производствени технологии“- „Теоретични основи на обработването чрез пластична деформация“, 2013 г.

Студии

2017г. - Andrey Bogdanov, Plamen Dyankov,OPTIMIZATION MODELS IN LOGISTIC ENGINEERING /article/, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.1-41

2016г. - Plamen Diyankov, IMPLEMENTATION OF MATHEMATICAL MODEL USING SOFTWARE OPTIMIZED OF LOGISTICAL PRODUCTS IN TRANSPORT SYSTEMS /study/, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 25, SEPTEMBER 2016,42-60

Статии

2018г. - Plamen Dyankov, THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF QUALIMETR, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov - MANAGEMENT OF COMPLEX DYNAMIC SYSTEMS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov - ECONOMIC IMPACT OF LOGISTICS IN TRANSPORT, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov, Svetlozar Stoyanov - TRENDS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT IN BULGARIA, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Svetlozar Stoyanov, Plamen Dyankov - MARKETING BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEFINITION, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov - INTEGRATED AND QUANTITATIVE LIMITS FOR MONITORING IN LOGISTICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Дянков, П., Оптимизиране на доставки от дистрибуторски центрове чрез метода на линейно програмиране - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с.185-193.

2017г. - Plamen Dyankov,Petar Enev,RISKS AND LOSSES IN THE ORGANIZATION OF TRANSPORT PRODUCTION,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.51-60

2017г. - Plamen Dyankov, AMBIGUITY AND ENTROPY OF INFORMATION FLOWS IN ENGINEERING LOGISTICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.42-50

2017г. - Plamen Dyankov,Oktai Hussein,APPLICATION SOFTWARE TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF SUPPLY CHAIN,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, July 2017,138-143

2017г. - Krasimir Davidov,Plamen Dyankov,DYNAMIC MODELING OF LOGISTIC PROCESSES IN ENTERPRISES,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 29, JANUARY 2017, p.68-74

2017г. - Пламен Дянков, Емил Жечев, THE CONCEPTION OF ENGINEERING LOGISTICS IN THE PRODUCTION COMPANIES,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 38, OCTOBER 2017,128-133

2017г. - Andrey Bogdanov,Plamen Dyankov,CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, JULY 2017,1-6

2017г. - Plamen Dyankov, APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS IN IMPROVING THE TRANSPORT FORWARDING SERVICE, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, JULY 2017,156-159

2017г. - Plamen Dyankov,THE PROJECT WORK IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION AS A PRODUCTIVE STRATEGY IN THE EDUCATION OF THE STUDENTS,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 36, AUGUST 2017,p38-42

2017г. - Plamen Dyankov,APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS IN THE IMPROVEMENT OF TRANSPORT FREIGHT FORWARDER SERVICES,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 36, AUGUST 2017,p35-37

2017г. - Plamen Dyankov.THE HEURISTIC ALGORITHMS IN LOGISTICS ,реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 12, 2017 г. ISSN 1314-6289 /под печат/

2017г. - Plamen Dyankov, Decomposition of logistics networks,, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 40, DECEMBER 2017,/под печат/

2017г. - Plamen Dyankov, The heuristic algorithms in logistics,JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA., vol. 12, 2017, ISSN 1314-6289

2016г. - Plamen Diyankov, Todor Tsonev,THE ROLE OF LOGISTICS TERMINALS FOR DEVELOPMENT MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS SYSTEMSINTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 19, MARCH 2016,34 - 36

2016г. - Plamen Diyankov, Yoanna tsoneva,DESIGN OF INFORMATION BASED ON LOGISTIC SYSTEM,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 19, MARCH 2016,37 - 40

2016г. - Yordanka Yankova-Yordanova,Plamen Diyankov,AUTOMATED SYSTEMS FOR PROCESS CONTROL,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 27, November 2016,55-64

2013г. - Roumen K. Kojeikova, Plamen Djankov, Emiliq Encheva, Encoding the information in a logistical system, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA., vol. 4, (под печат)

2013г. - Пламен Дянков, МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЛС, международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10, 2013г. ISSN 1314-4138

2013г. - Пламен Дянков, ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА КОМБИНИРАНИТЕ ПРЕВОЗИ, международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10 2013г. ISSN 1314-4138

2012г. - Plamen Chernokozhev, Anton Antonov, Plamen Dyankov. Shaping the process of penetration in thin targets. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 2, 2012г. ISSN 1314-6289

Доклади

2015г. - Пламен Дянков, Пламен Чернокожев. Регионална търговска интеграция в контекста на логистиката. .Научна сесия на НВУ „Васил Левски”, Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015

2015г. - Пламен Дянков, Антон Антонов. Мултимодални превози и насоки за развитието им в България. Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015 (под печат)

2015г. - Христо Христов, Пламен Дянков, Съвременни методи и техники на преподаване по механика, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски"- Технически науки, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015 г. стр. 144-149, ISSN 1311-834X

2014г. - Антонов, А., Червенков, Д., Дянков, П., Определяне на вероятностната грешка при изследване на сигнали на изхода на многоканален уред, Трета международна конференция „Наука, образование, иновации“, Шумен, 2014

2014г. - Пламен Дянков, Применение современных софтверных технологий в оперативном управлении транспортом, International Conference Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Robotics, Liepaya, Latvia, 2014

2014г. - А. Богданов, П. Дянков, АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЩРИХ КОДОВЕ В ЛОГИСТИКАТА, Научен форум НВУ

2014г. - П. Дянков, А. Богданов, П. Чернокожев, ИДЕНТИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛОГИСТИЧНИ ПОТОЦИ И ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ, Научна сесия НВУ

2014г. - Пламен Дянков, Андрей Богданов, Приложение на генетичен алгоритъм за оценка на логистична система, МАТТЕХ, 2014, том 2, ISSN 1314-3921

2014г. - Чернокожев, П., Дянков, П., "Влияние на на формата на сърдечниците изработени от металокерамика върху ефективността на стрелбата", Трета международна конференция „Наука, образование, иновации“, Шумен, 2014

2012г. - Пламен Дянков. Логистичен мониторинг и контрол в железопътния транспорт. МАТТЕХ 2012

2012г. - Пламен Дянков, Антон Антонов. Метод за оценка на ефективността на „ро- ла „ превози. МАТТЕХ 2012

Цитирания

2019г. - БОГДАНОВ, А., ДЯНКОВ, П. ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2017, ISBN 978-619-201-161-1, ЦИТИРАНО ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.83

2019г. - ДЯНКОВ, П. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2017, ISBN 978-619-201-166-6, ЦИТИРАНО ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.83

2019г. - BOGDANOV, A., DYANKOV, P. CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL SOCIOBRAINS, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, JULY 2017. ЦИТИРАНО ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.83

2019г. - ДЯНКОВ, П. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2017, ISBN 978-619-201-166-6, ЦИТИРАНО ОТ ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., THE NEED FOR REDUCING THE UNFAVORABLE CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT FROM TRANSIT CARGO TRANSPORTATION, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.110

2019г. - BOGDANOV, A., DYANKOV, P. CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL SOCIOBRAINS, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, JULY 2017. ЦИТИРАНО ОТ ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., THE NEED FOR REDUCING THE UNFAVORABLE CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT FROM TRANSIT CARGO TRANSPORTATION, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.110

2019г. - DYANKOV, P., STOYANOV, S. TRENDS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT IN BULGARIA. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL SOCIOBRAINS, ISSN 2367-5721, ISSUE 41, JANUARY 2018, ЦИТИРАНО ОТ ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., THE NEED FOR REDUCING THE UNFAVORABLE CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT FROM TRANSIT CARGO TRANSPORTATION, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.111

2018г. - Bogdanov, A., P. Dyankov, Optimization models in logistic engineering. Sociobrains. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor.Issue 37, Septebmer (2017), pp 1-41 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181

2018г. - Dyankov P, Application of Innovative Methods in Improving the Transport Forwarding Service, Socio Brains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL, ISSUE 36, August 2017 35-37, цитирано от Богданов, А. Приложение на размита логика в логистиката, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 170

2018г. - Dyankov P, The Heuristic Algorithms In Logistics, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 12, 2017 г. ISSN 1314-6289, 53-59, цитирано от Богданов, А. Приложение на размита логика в логистиката, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 170

2018г. - Dyankov, P., Hussein, O., Application software technologies in the management of Supply chain. International scientific refereed online journal publisher: “smart ideas – wise decisions” ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, July 2017, 138-143, цитирано от Антонов, А. Инвентаризация на основни средства с помощта на Радиочестотната идентификация*, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 174

2018г. - Давидов, К., Панайотова, Т., Дянков, Пл. Системният подход при проектирането на логистични системи. Ш., Епископ Константин Преславски, 2017, с. 56. Цитира се в: Стоянов, Св. Класическите принципи и методи на полевото археологическо познание: кратък исторически преглед. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 34 – 49, с. 40, ISSN 1314-1937. Изданието е индексирано.

2018г. - 1. Dyankov, Pl. Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2017, Issue 37, 42-50, р. 48, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, , 28.10.2017. Цитира се в: Стоянов, Св. Класическите принципи и методи на полевото археологическо познание: кратък исторически преглед. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 34 – 49, с. 40, ISSN 1314-1937. Изданието е индексирано.

2018г. - Dyankov, Pl., 2017: The project work in the educational institution as a productive strategy in the education of the students., In: International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, S., (BG), 2017, Issue 36, 38 – 42, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., , 06.10.2017.,Svetlozar Stoyanov,MANAGEMENT – EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Dyankov, Pl., 2017: Application of innovative methods in the improvement of transport freight forwarder services., In: International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, S., (BG), 2017, Issue 36, 35 – 37, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., , 06.10.2017.,Svetlozar Stoyanov,MANAGEMENT – EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Davidov, K., Panayotova, T., Dyankov, Pl. (2017): Sistemniyat podhod pri proektiraneto na logistichni sistemi (Systematic approach to designing logistics systems). Shumen: Episkop Konstantin Preslavski. Цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D , Шумен, 2018 , Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680 , с. 678, ISSN 131 4 - 6769 .

2018г. - Dyankov, Pl . (2017): Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics . // International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, Issue 37, pp. 42-50, , 28.10.2017. Цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D, Шумен, 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680, с. 678, ISSN 1314-6769.

2018г. - Davidov, K., Panayotova, T., Dyankov, Pl. (2017): Sistemniyat podhod pri proektiraneto na logistichni sistemi (Systematic approach to designing logistics systems). Shumen: Episkop Konstantin Preslavski. Цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D , Шумен, 201 8 , Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680 , с. 678, ISSN 131 4 - 6769 .

2018г. - Dyankov, Pl . (2017): Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics . // International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, Issue 37, pp. 42-50, , 28.10.2017. цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D, Шумен, 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680, с. 678, ISSN 1314-6769.

2017г. - Богданов, А., Дянков, П., Анализ на използваните щрих кодове в логистиката, Научен форум, НВУ, 2014,Казаков, С., Йорданова, Й. Typology of risks in RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 12, 2017 ISSN 1314-6289

2016г. - Дянков, Пл. Логистичен мониторинг и контролинг в железопътния транспорт. – МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том 2, „Общо инженерство и технически системи”, „Студентска секция”, Шумен, 2012, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 335-337, с. 335; цитиран от Стоянов, Св. Бележки върху възникването и историческото развитие на логистиката като наука. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016” (гр. Шумен, 11-13 ноември 2016 г., ШУ „Епископ Константин Преславски”), Секция 6. Общо инженерство и технически системи,

2016г. - Дянков, Пл. Логистичен мониторинг и контролинг в железопътния транспорт. – МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том 2,”, „Общо инженерство и технически системи”, Шумен, 2012, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 335-337, с. 336. цитиран от Стоянов, Св. Бележки върху възникването и историческото развитие на логистиката като наука. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016” (гр. Шумен, 11-13 ноември 2016 г., ШУ „Епископ Константин Преславски”), Секция 6. Общо инженерство и технически системи