Доц. д.н. инж. Пламен Борисов Дянковабв

Доц. д.н.  инж. Пламен Борисов Дянков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 402

Телефон: 054 830495 вътр.193

Email: plamen_dqnkov@abv.bg, p.dqnkov@shu.bg

Приемно време: вторник 9 - 10

Завършен университет, специалност

ВВТУ "Тодор Каблешков", гр. София, "Транспортна техника"

ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, "Инженерна логистика" - магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

Община Шумен

"БЖК" АД, гр. София

Заемани академични длъжности

асистент

главен асистент

доцент

Придобити научни степени

ОНС "Доктор" - 2014 г. в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, по докторантска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство"

ОНС "Доктор" - 2016 г. в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

НС "Доктор на науките" - 2017 г. по научна специалност "Организация и управление на информационни процеси"

Водени лекции и/или упражнения

- "Машинни елементи";

- "Машини и апарати в производствените технологии";

- "Материалознание";

- "Съпротивление на материалите";

- "Индустриален мениджмънт";

- "Стандартизация и управление на качеството";

- "Методи за контрол и изпитване на материали, изделия и апаратура";

- "Транспортни системи в логистиката";

- "Стопанска логистика";

- "Логистични комплекси";

- "Подемно-транспортна техника";

- Производствен практикум - част І;

- Производствен практикум - част ІІ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Области на научни интереси

Транспортни системи в логистиката, Оптимизиране оперативните дейности в ТЛС, Проучване и анализиране на системи за комбиниран транспорт в логистиката, Администриране на логистични субекти.

Специализации

Участия в международни и национални научни проекти

2012 г.-“Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г;

2012г.- "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки";

2012 - Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»; Проект № BG051РО001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ „Еп. К. Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение” 2012-2014 – разработка на модули за обучение;

2013 - Министерство на образованието, младежта и науката; Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „ Студентски практики» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2013.

2013 г.- „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производствения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.;

2014 г.- Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. "Симулационни технологии за моделиране на логистични системи"

2015 г.- "Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда" - РД-08-286/12.03.2015;

2016 г.- „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г

2017г. - Проект № РД-08-90/03.02.2017г. - "Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи";

2018 г.- Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи;

2018г. -ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I - 2018

Заемани ръководни позиции

Организационна дейност

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, брой 2, 2012г

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Шумен, секция военно-техническа.

Държавни и/или научни награди

Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър, специалност "Инженерна логистика",

Монографии

2017г. - Теоретичен модел на организацията и управлението на транспортни логистични системи ISBN 978-619-201-166-6

Учебници

2017г. - К. Давидов, Т. Панайотова, П. Дянков "Системният подход при проектирането на логистични системи" ISBN 978-619-201-160-4

2017г. - А. Богданов, П. Дянков- "Индустриален мениджмънт" ISBN 978-619-201-161-1

Учебни помагала

2019г. - Красимир Давидов, Пламен Дянков, "Методи за безразрушителен контрол", УИ "Епископ Константин Преславски",2019 г. ISBN 978-619-201-280-9

2014г. - Ръководство за провеждане на практически упражнения по учебна дисциплина „Производствени технологии“ по проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2013г. - УЧЕБНО ПОСОБИЕ ПО МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ (ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ) ISBN 978-954-577-714-1

2013г. - ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ ПО "МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ" (МОДУЛ 2 - ПРОЕКТИРАНЕ НА ВИНТОГАЕЧНА ПРЕДАВКА И РЕДУКТОР СЪС ЗЪБНО ЗАЦЕПВАНЕ)

2013г. - Електронен модул по „Стандартизация и управление на качеството“- (модул 2 - методология на стандартизационните документи и процедури)-„Технология на управлението на стандартизацията и стандартни числа“, 2013г. Електронен модул по „Производствени технологии“- „Теоретични основи на обработването чрез пластична деформация“, 2013 г.

Студии

2017г. - Andrey Bogdanov, Plamen Dyankov,OPTIMIZATION MODELS IN LOGISTIC ENGINEERING /article/, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.1-41

2016г. - Plamen Diyankov, IMPLEMENTATION OF MATHEMATICAL MODEL USING SOFTWARE OPTIMIZED OF LOGISTICAL PRODUCTS IN TRANSPORT SYSTEMS /study/, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 25, SEPTEMBER 2016,42-60

Статии

2019г. - Plamen Dyankov, Emil Zechev,INTEGRATING INTELLIGENT MONITORING SYSTEMS IN RAIL TRANSPORT, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSUE 59, JULY 2019,ISSN 2367-5721, p.44-51/ IF/

2018г. - Plamen Dyankov, THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF QUALIMETR, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov - MANAGEMENT OF COMPLEX DYNAMIC SYSTEMS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov - ECONOMIC IMPACT OF LOGISTICS IN TRANSPORT, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov, Svetlozar Stoyanov - TRENDS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT IN BULGARIA, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Svetlozar Stoyanov, Plamen Dyankov - MARKETING BRIEF HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEFINITION, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Plamen Dyankov - INTEGRATED AND QUANTITATIVE LIMITS FOR MONITORING IN LOGISTICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Дянков, П., Оптимизиране на доставки от дистрибуторски центрове чрез метода на линейно програмиране - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с.185-193.

2017г. - Plamen Dyankov,Petar Enev,RISKS AND LOSSES IN THE ORGANIZATION OF TRANSPORT PRODUCTION,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.51-60

2017г. - Plamen Dyankov, AMBIGUITY AND ENTROPY OF INFORMATION FLOWS IN ENGINEERING LOGISTICS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 37, SEPTEMBER 2017, p.42-50

2017г. - Plamen Dyankov,Oktai Hussein,APPLICATION SOFTWARE TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF SUPPLY CHAIN,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, July 2017,138-143

2017г. - Krasimir Davidov,Plamen Dyankov,DYNAMIC MODELING OF LOGISTIC PROCESSES IN ENTERPRISES,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 29, JANUARY 2017, p.68-74

2017г. - Пламен Дянков, Емил Жечев, THE CONCEPTION OF ENGINEERING LOGISTICS IN THE PRODUCTION COMPANIES,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 38, OCTOBER 2017,128-133

2017г. - Andrey Bogdanov,Plamen Dyankov,CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, JULY 2017,1-6

2017г. - Plamen Dyankov, APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS IN IMPROVING THE TRANSPORT FORWARDING SERVICE, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 35, JULY 2017,156-159

2017г. - Plamen Dyankov,THE PROJECT WORK IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION AS A PRODUCTIVE STRATEGY IN THE EDUCATION OF THE STUDENTS,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 36, AUGUST 2017,p38-42

2017г. - Plamen Dyankov,APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS IN THE IMPROVEMENT OF TRANSPORT FREIGHT FORWARDER SERVICES,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR,ISSN 2367-5721,ISSUE 36, AUGUST 2017,p35-37

2017г. - Plamen Dyankov.THE HEURISTIC ALGORITHMS IN LOGISTICS ,реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 12, 2017 г. ISSN 1314-6289 /под печат/

2017г. - Plamen Dyankov, Decomposition of logistics networks,, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 40, DECEMBER 2017,/под печат/

2017г. - Plamen Dyankov, The heuristic algorithms in logistics,JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA., vol. 12, 2017, ISSN 1314-6289

2016г. - Plamen Diyankov, Todor Tsonev,THE ROLE OF LOGISTICS TERMINALS FOR DEVELOPMENT MULTIMODAL TRANSPORT LOGISTICS SYSTEMSINTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 19, MARCH 2016,34 - 36

2016г. - Plamen Diyankov, Yoanna tsoneva,DESIGN OF INFORMATION BASED ON LOGISTIC SYSTEM,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 19, MARCH 2016,37 - 40

2016г. - Yordanka Yankova-Yordanova,Plamen Diyankov,AUTOMATED SYSTEMS FOR PROCESS CONTROL,INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER:“SMART IDEAS – WISE DECISIONS” Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 27, November 2016,55-64

2013г. - Roumen K. Kojeikova, Plamen Djankov, Emiliq Encheva, Encoding the information in a logistical system, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA., vol. 4, (под печат)

2013г. - Пламен Дянков, МЕТОДИКА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНА ТЛС, международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10, 2013г. ISSN 1314-4138

2013г. - Пламен Дянков, ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА КОМБИНИРАНИТЕ ПРЕВОЗИ, международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10 2013г. ISSN 1314-4138

2012г. - Plamen Chernokozhev, Anton Antonov, Plamen Dyankov. Shaping the process of penetration in thin targets. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 2, 2012г. ISSN 1314-6289

Доклади

2015г. - Пламен Дянков, Пламен Чернокожев. Регионална търговска интеграция в контекста на логистиката. .Научна сесия на НВУ „Васил Левски”, Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015

2015г. - Пламен Дянков, Антон Антонов. Мултимодални превози и насоки за развитието им в България. Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015 (под печат)

2015г. - Христо Христов, Пламен Дянков, Съвременни методи и техники на преподаване по механика, Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски"- Технически науки, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015 г. стр. 144-149, ISSN 1311-834X

2014г. - Антонов, А., Червенков, Д., Дянков, П., Определяне на вероятностната грешка при изследване на сигнали на изхода на многоканален уред, Трета международна конференция „Наука, образование, иновации“, Шумен, 2014

2014г. - Пламен Дянков, Применение современных софтверных технологий в оперативном управлении транспортом, International Conference Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Robotics, Liepaya, Latvia, 2014

2014г. - А. Богданов, П. Дянков, АНАЛИЗ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЩРИХ КОДОВЕ В ЛОГИСТИКАТА, Научен форум НВУ

2014г. - П. Дянков, А. Богданов, П. Чернокожев, ИДЕНТИЧНОСТИ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛОГИСТИЧНИ ПОТОЦИ И ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ, Научна сесия НВУ

2014г. - Пламен Дянков, Андрей Богданов, Приложение на генетичен алгоритъм за оценка на логистична система, МАТТЕХ, 2014, том 2, ISSN 1314-3921

2014г. - Чернокожев, П., Дянков, П., "Влияние на на формата на сърдечниците изработени от металокерамика върху ефективността на стрелбата", Трета международна конференция „Наука, образование, иновации“, Шумен, 2014

2012г. - Пламен Дянков. Логистичен мониторинг и контрол в железопътния транспорт. МАТТЕХ 2012

2012г. - Пламен Дянков, Антон Антонов. Метод за оценка на ефективността на „ро- ла „ превози. МАТТЕХ 2012

Цитирания

2019г. - БОГДАНОВ, А., ДЯНКОВ, П. ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2017, ISBN 978-619-201-161-1, ЦИТИРАНО ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.83

2019г. - ДЯНКОВ, П. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2017, ISBN 978-619-201-166-6, ЦИТИРАНО ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.83

2019г. - BOGDANOV, A., DYANKOV, P. CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL SOCIOBRAINS, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, JULY 2017. ЦИТИРАНО ОТ ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., REDUCING THE CONSEQUENCES FROM THE TRANSIT PASSAGE OF CARGO VEHICLES ON THE ROADS IN REPUBLIC OF BULGARIA, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.83

2019г. - ДЯНКОВ, П. ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ“, ШУМЕН, 2017, ISBN 978-619-201-166-6, ЦИТИРАНО ОТ ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., THE NEED FOR REDUCING THE UNFAVORABLE CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT FROM TRANSIT CARGO TRANSPORTATION, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.110

2019г. - BOGDANOV, A., DYANKOV, P. CHOOSING A COMPLETE DELIVERY CIRCUIT FOR MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL SOCIOBRAINS, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, JULY 2017. ЦИТИРАНО ОТ ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., THE NEED FOR REDUCING THE UNFAVORABLE CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT FROM TRANSIT CARGO TRANSPORTATION, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.110

2019г. - DYANKOV, P., STOYANOV, S. TRENDS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT IN BULGARIA. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL SOCIOBRAINS, ISSN 2367-5721, ISSUE 41, JANUARY 2018, ЦИТИРАНО ОТ ГЛ. АС. Д-Р ЯНКОВА-ЙОРДАНОВА Й. И., ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЦАНКОВ Ц. С., THE NEED FOR REDUCING THE UNFAVORABLE CONSEQUENCES FOR THE ENVIRONMENT FROM TRANSIT CARGO TRANSPORTATION, VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING, TECHNOLOGIES. EDUCATION.SECURITY. 29 MAY-1 JUNE 2019 VELIKO TARNOVO, BULGARIA, VOL.1, ISSN 2535-0315 /PRINT/ ISSN 2535-0323 /ONLINE/ РР.111

2019г. - Давидов К.С., Панайотова Т., Дянков П., Системният подход при проектирането на логистични системи, Шумен, 2017. цитира се в: Krasimir S. Davidov, Tsonio G. Tsonev "APPLYING OF THE SYSTEMATIC APPROACH FOR THE CANNON BARRELS DESIGN", Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies”, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, ISSN 2367-7902, стр.136-141

2019г. - Dyankov, P. Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2017, Issue 37, р. 46 - 47. цитира се в: Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на нормативната уредба за управление на археологическото културно-историческо наследство на България от обнародването на Закона за старините на 18 февруари 1911 г. до обнародването на Закона за културното наследство на 13 март 2009 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 57 – 64, с. 60 (бел. 36), ISSN 1314-1937 (От 2018 г. изданието е индексирано в НАЦИД).

2019г. - Dyankov, P. Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2017, Issue 37, 42 – 50, р. 46 - 47. цитира се в: Стоянов, Св. Към краткия исторически преглед на нормативната уредба за управление на археологическото културно-историческо наследство на България от Берлинския конгрес до издаването на Закона за старините на 10 февруари 1911 г. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 27 – 28 юни 2019 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 65 – 73, с. 69 (бел. 53), ISSN 1314-1937 (от 2018 г. изданието е индексирано в НАЦИД).

2018г. - A. Bogdanov, Pl. Dqnkov, Analysis of used bar codes in logistics, Scientific forum NMU 2014, цитиран от: STEFAN M. KAZAKOV, ANALYSIS OF RFID GENERATION 2 SECURITY, Сборник научни трудове от научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, том 2, част 2, стр. 194-202, ISNN 1314-3921

2018г. - Bogdanov, A., P. Dyankov, Optimization models in logistic engineering. Sociobrains. International Scientific Refereed Online Journal with Impact Factor.Issue 37, Septebmer (2017), pp 1-41 цитирано от Димитрова, Н. Характеристика на ефективността на логистичните решения- Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 181

2018г. - Dyankov P, Application of Innovative Methods in Improving the Transport Forwarding Service, Socio Brains, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL, ISSUE 36, August 2017 35-37, цитирано от Богданов, А. Приложение на размита логика в логистиката, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 170

2018г. - Dyankov P, The Heuristic Algorithms In Logistics, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 12, 2017 г. ISSN 1314-6289, 53-59, цитирано от Богданов, А. Приложение на размита логика в логистиката, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 170

2018г. - Dyankov, P., Hussein, O., Application software technologies in the management of Supply chain. International scientific refereed online journal publisher: “smart ideas – wise decisions” ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, ISSUE 35, July 2017, 138-143, цитирано от Антонов, А. Инвентаризация на основни средства с помощта на Радиочестотната идентификация*, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с. 174

2018г. - Давидов, К., Панайотова, Т., Дянков, Пл. Системният подход при проектирането на логистични системи. Ш., Епископ Константин Преславски, 2017, с. 56. Цитира се в: Стоянов, Св. Класическите принципи и методи на полевото археологическо познание: кратък исторически преглед. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 34 – 49, с. 40, ISSN 1314-1937. Изданието е индексирано.

2018г. - 1. Dyankov, Pl. Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics. – International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, 2017, Issue 37, 42-50, р. 48, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, Sofia, , 28.10.2017. Цитира се в: Стоянов, Св. Класическите принципи и методи на полевото археологическо познание: кратък исторически преглед. – Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Националния военен университет „Васил Левски” (Велико Търново, 14 – 15 юни 2018 г.) – Том 2, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, Велико Търново, 2017, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 34 – 49, с. 40, ISSN 1314-1937. Изданието е индексирано.

2018г. - Dyankov, Pl., 2017: The project work in the educational institution as a productive strategy in the education of the students., In: International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, S., (BG), 2017, Issue 36, 38 – 42, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., , 06.10.2017.,Svetlozar Stoyanov,MANAGEMENT – EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Dyankov, Pl., 2017: Application of innovative methods in the improvement of transport freight forwarder services., In: International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, S., (BG), 2017, Issue 36, 35 – 37, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., , 06.10.2017.,Svetlozar Stoyanov,MANAGEMENT – EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR Ltd., BULGARIA,ISSN 2367-5721,ISSUE 41, JANUARY 2018

2018г. - Davidov, K., Panayotova, T., Dyankov, Pl. (2017): Sistemniyat podhod pri proektiraneto na logistichni sistemi (Systematic approach to designing logistics systems). Shumen: Episkop Konstantin Preslavski. Цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D , Шумен, 2018 , Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680 , с. 678, ISSN 131 4 - 6769 .

2018г. - Dyankov, Pl . (2017): Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics . // International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, Issue 37, pp. 42-50, , 28.10.2017. Цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D, Шумен, 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680, с. 678, ISSN 1314-6769.

2018г. - Davidov, K., Panayotova, T., Dyankov, Pl. (2017): Sistemniyat podhod pri proektiraneto na logistichni sistemi (Systematic approach to designing logistics systems). Shumen: Episkop Konstantin Preslavski. Цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D , Шумен, 201 8 , Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680 , с. 678, ISSN 131 4 - 6769 .

2018г. - Dyankov, Pl . (2017): Ambiguity and entropy of information flows in engineering logistics . // International scientific refereed indexed online journal with impact factor “SocioBrains”, Issue 37, pp. 42-50, , 28.10.2017. цитирано в: Стоянов, Св. Кратък исторически обзор на класическите принципи за стратиграфското познание. – Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Педагогически факултет, Том ХХІІ D, Шумен, 2018, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 675 – 680, с. 678, ISSN 1314-6769.

2017г. - Богданов, А., Дянков, П., Анализ на използваните щрих кодове в логистиката, Научен форум, НВУ, 2014,Казаков, С., Йорданова, Й. Typology of risks in RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, Vol. 12, 2017 ISSN 1314-6289

2016г. - Дянков, Пл. Логистичен мониторинг и контролинг в железопътния транспорт. – МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том 2, „Общо инженерство и технически системи”, „Студентска секция”, Шумен, 2012, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 335-337, с. 335; цитиран от Стоянов, Св. Бележки върху възникването и историческото развитие на логистиката като наука. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016” (гр. Шумен, 11-13 ноември 2016 г., ШУ „Епископ Константин Преславски”), Секция 6. Общо инженерство и технически системи,

2016г. - Дянков, Пл. Логистичен мониторинг и контролинг в железопътния транспорт. – МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, Том 2,”, „Общо инженерство и технически системи”, Шумен, 2012, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 335-337, с. 336. цитиран от Стоянов, Св. Бележки върху възникването и историческото развитие на логистиката като наука. – Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2016” (гр. Шумен, 11-13 ноември 2016 г., ШУ „Епископ Константин Преславски”), Секция 6. Общо инженерство и технически системи