Доц. д-р Николай Станев Продановабв

Доц. д-р  Николай Станев Проданов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 1, стая

Телефон: 0878652444 , 830-495, вътр. 196

Email: n_prodanov@abv.bg, n.prodanov@shu.bg

Приемно време: Петък от 10ч. до 12ч.

Завършен университет, специалност

Исторически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Магистър по История

Юридически факултет, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Магистър по Право

Факултет „Национална сигурност и отбрана”, Военна академия „Георги С. Раковски”

Магистър по «Национална сигурност и отбрана»

Месторабота преди постъпване в ШУ

РУ - МВР Нова Загора

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Заемани академични длъжности

Асистент от 1986

Ст. асистент

Гл. асистент

Доцент от 2003

Придобити научни степени

Доктор по история

Водени лекции и/или упражнения

Историография

Архивистика

История на българската държава и право

Всеобща история на държавата и правото

История на политическите и правни учения

Малцинствени проблеми в България до 1944 г.

История на службите за сигурност и обществен ред в България

Въведение в правото

Административно право и процес

Правна уредба на туризма в България

Правни основи на организацията и управлението на националната сигурност в България

Държавно регулиране на образованието, науката и културата

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

не

Области на научни интереси

История

Историография, Формирането на българска държавност в „новите земи” 1885-1944 г., Западнопокраинският проблем

Право

История на българският конституционализъм, Конституционно право на Република България, Правни основи на националната сигурност

Национална сигурност

История на системата за национална сигурност на България, Военно-политически и геополитически проблеми на сигурността

Специализации

СССР, Лвов, 1988

Република Сърбия, Ниш, 2006

Руска федерация, Москва, 2011

Участия в международни и национални научни проекти

OPENNESS

PAST MEMORY

FOR A FUTURE OPEN SOCIETY

Europe for Citizens 2007-2013 - Action 4

No.520719-EFC-1-2011-1-RO-EFC-REM

Заемани ръководни позиции

Член на Факултетен съвет на Исторически, Историко-юридически и Юридически факултет на ВТУ

Председател на Жилищната комисия на ВТУ – 1992-1995

Председател на Атестационната комисия на Историко-юридическия факултет – 2005-2007

Председател на Общото събрание на Юридически факултет – 2009-2011

Член на Академическия съвет на ВТУ – 2003-2007; 2007-2011; 2011- досега

Председател на Централната избирателна комисия на ВТУ – 2007-2011; 2011 – и досега

Директор на Центъра за квалификация на ВТУ – 2007-2011; 2011- досега

Зам. декан на Юридически факултет – 2011-досега

Организационна дейност

Свързана със заеманите ръководни позиции

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Съюз на юристите в България

Българско историческо дружество

Държавни и/или научни награди

Награда в конкурса за високи научни постижения на Съюза на учените в България за 2005 г.

Учебници

2007г. - Правни основи на организацията и управлението на националната сигурност. Шумен, 2007.

Статии

2012г. - Скопският университет „Цар Борис ІІІ Обединител”. – В: Националното обединение на България 1940 – 1944. Сборник доклади от Националната научна конференция, Благоевград, 14-15 април 2011. С., 2012, 355-367.

2012г. - Висшият съвет на народната отбрана (30-те години на ХХ в.) – опит за институционална координация между политика и военна стратегия. Създаване и правнонормативни аспекти. – De Jure, 2012, кн. 1, 29-38.

2012г. - Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. 3. Наредба-закон за териториалните води на Царство България от 1935 г. – В: Правото в глобалния свят. Научна конференция. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на ВСУ „Черноризец Храбър”], 24-26 юни 2011. Варна, 2012, 86-95.

2012г. - Антикомунистическата съпротива в България след 1944 г.: бележки по досегашните изследвания, тематиката и основните проблемни въпроси. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944 – 1989 г.). Сборник материали от национална научна конференция, Нов български университет, 23-24 март 2011. С., 2012 – електронна публикация на http://ebox.nbu.bg/anti/

2012г. - Национален празник на българската земя – една нереализирана идея на Григор Василев. – В: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар [на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”] в Китен 25-29 юни 2012. С., 2012, 220-226.

2012г. - Private Propety as Basic Value of the Democratic Society. Bilgarian Experience during the Time of the Tarnovo Constitution [Частната собственост като основна ценност на демократичното общество. Българският опит по време на действие на Търновската конституция]. – In: Remembrance in Time. V. I., Brasov, 2012, S. 301-304.

2012г. - Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. 3. Наредба-закон за териториалните води на Царство България от 1935 г. – В: Правото в глобалния свят. Научна конференция. Лятна научна сесия на Юридическия факултет [на ВСУ „Черноризец Храбър”], 24-26 юни 2011. Варна, 2012, 86-95.

2012г. - Майор Григор Преславский и основные аспекты его деятельности в качестве болгарского военного атташе в Росии (1914-1915 гг.). – В: Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХV. Уфа, 2012, 61-89.

2012г. - Майор Григор Преславский и основные аспекты его деятельности в качестве болгарского военного атташе в Росии (1914-1915 гг.). – В: Modern History. Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. Выпуск ХV. Уфа, 2012, 61-89.

2012г. - Формиране и развитие на системата за опазване на държавната тайна в средствата за масова информация в България 1944 – 1989 г. – В: Проблеми на националната и международна сигурност. Т. 3. Сборник статии от международна научна конференция, Велико Търново 2011 г. В. Търново, 2012, 265-284.

2011г. - Идеи за промени в Конституцията на НРБ през 1958 г. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. (Доклади от Международната конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, В. Търново, 29-31 октомври 2009 г.), В. Търново, 2011, 621-629.

2011г. - „Законът за опазване на държавната тайна” (1948 г.) в контекста на политиката на Народна република България в сферата на защитата на класифицираната информация в средата на ХХ век. – В: Проблеми на националната и международната сигурност. Т. 2. Доклади от научна конференция Велико Търново 22-23. 10. 2010 г. В. Търново, 2011, 20-31.

2011г. - Несъстоялите се промени на Органическия устав на Източна Румелия от лятото на 1886 г. – В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. Сборник статии. С., 2011, 65-74.

2011г. - Разузнавателно осигуряване на Тутраканската операция на българската войска през Първата световна война. – В: Първата световна война и събитията на Добруджанския фронт. Сборник с изследвания, Тутракан, 2011, 44-60.

2011г. - Извънредното (военното) положение – исторически и актуални правни аспекти. – В: Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България. Материали от научна конференция, Велико Търново, 3 юни 2011 г. С., 2011, 255-272.

2011г. - Капитан Константин Настев – български военен разузнавач в Гърция (1914-1915 г.). – В: Гласовете Ви чувам. Личностите на гимназията и България. 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия. Доклади и съобщения от Национална научна конференция (Благоевград, 29-30 април 2010 г.). Благоевград, 2011, 448-460.

2010г. - Проблемът за официалното наименование на държавата в рамките на конституционния дебат в България (1960-1971). – В: Учредителното събрание и българските конституции. Сборник с доклади на научната конференция, организирана от Народното събрание на Република България, СУ „Св. Климент Охридски”, „ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, читалище „Надежда”, 9 февруари 2009 г. С., 2009, 183-201 (Същият текст под заглавие „Проблемът за официалното наименование на България (1960-1971)” Вж. в Исторически преглед, 2010, кн. 1-2, 159 - 174).

2010г. - Опитите за приемане на закон за инославните и иноверните вероизповедания в изпълнение на чл. 42 от Търновската конституция. – De Jure, 2010, № 1, 51-65.

2010г. - The Gorianin and Hristo Botev Radio Stations, The US Intelligense and the Bulgarian State Security (1951-1962) (Радиостанциите „Горянин” и „Христо Ботев”, американското разузнаване и българската Държавна сигурност (1951-1962). - – In: Calvary – Deportations and Destinies. International Symposium`s Proceedings. Brasov, 2010, 203-208.

2009г. - Конституционни гаранции за съхраняване държавните граници на България според Търновската конституция – норми и практика. – В: Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование. В. Търново, 2009, 171-177.

2009г. - Идеи за изменения в конституцията на Народна република България през 1956 година. - Исторически преглед, 2009, кн. 5-6, 121-143.

2009г. - Специалното разузнавателно бюро при Министерството на войната (1916-1918 г.). – организационни и управленски аспекти. – В: 100 години независима България: стълбовете на държавността. Сборник доклади и научни съобщения, изнесени на международна научна конференция в София, 14-15 октомври 2008 г. С., 2009, 164-173.

2008г. - Право на националната сигурност – основни аспекти. – В: Национална научна конференция "Политика и национална сигурност, В. Търново, 2-3 октомври 2008. В. Търново, 2008, 48-53.

2008г. - Малко известни български историци. 5. Всеволод Николаев (1909-1987). – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. В. Търново, 2008, 197-218.

2008г. - Владимир Караманов – първият български историк на полицията. – Известия на Исторически музей Кюстендил, Т. ХVІ, Кюстендил, 2008, 301-308.

2008г. - Из историята на нормативната обезпеченост на националната сигурност. 2. Проект за устройствен акт на българското военно разузнаване от 1907 г. – Архивен преглед, 2008, № 1-2, 128-133.

2008г. - Изменения в Конституцията на Народна република България от 1947 г. – Съвременно право, 2008, кн. 3, 30-45.

2007г. - Бележки към жанровото определение, атрибуцията, датирането и мястото на “История вкратце о болгарословенском народе (Зографски летопис) в развитието на българската средновековна историопис”. - Paleobulgarica/Старобългаристика, 2007, кн. 4, 87-98.

2007г. - Боню Ангелов като историограф. – В: Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 октомври 2004 г., Стара Загора. В. Търново, 2007, 97-108.

2007г. - Към проучването на унгарско-българските контакти в областта на историческата наука (документи за Петър Миятев като студент в Будапещенския университет). – В: Историкии. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-та годишнина. Шумен, 2007, 450-456.

2007г. - Пътуващият човек като риск за държавата (на примера на държавната политика спрямо циганите чергари в България до 1944 г.). – В: История на пътя. Черно море между Изтока и Запада. Дванадесети Понтийски четения. Варна, 9-10 юни 2006. Варна, 2007, 280-296. (Разширен вариант на същия материал под заглавие "Основни елементи на държавната политика спрямо циганите чергари в България до 1944 г." – История, 2007, кн. 4, 11-25).

2007г. - Разградчанинът Васил Кубадинов – български военен аташе в СССР (1939-1943). – В: Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Сборник статии от научна конференция, посветена на 150-годишнината от неговото рождение, Разград, 25 октомври 2005 г. С., 2007, 260-266.