Проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреевабв

Проф. д.ик.н.  инж. Андрей Иванов Андреев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 413

Телефон: GSM 0892 293 500

Email: a.andreev@shu.bg

Приемно време: вторник 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

ВНВАУ "Г. Димитров" - гр. Шумен 1978 г. Гражданска специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"

ВА "Г. Ст. Раковски" София 1993 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "В. Левски"

Заемани академични длъжности

асистент (1985 - 1987 г.) ВНВАУ "Г. Димитров" - Шумен

главен асистент (1987 - 1991 г.) ВНВАУ "Г. Димитров" - Шумен

доцент (1991 - 2005 г.) ВВУАПВО "П. Волов" Шумен и НВУ "В. Левски" В. Търново. 5.7. Архитектура, строителство и архитектура. Научна специялност "Обща, висша и приложна геодезия" (ВАК)

професор (2005 - 2011 г.) НВУ "В. Левски" В. Търново 5.7. Архитектура, строителство и архитектура. Научна специялност "Обща, висша и приложна геодезия" (ВАК)

професор (2011 г до сега) ШУ "Еп. К. Преславски"5.7. Архитектура, строителство и архитектураНаучна специялност "Обша, висша и приложна геодезия" (ВАК)

Придобити научни степени

доктор 1985 г. 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. Научна специялност "Обща, висша и приложна геодезия" (ВАК)

доктор на науките 2012 г. 3.5. Обществени комуникации и информационни науки. Научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (УНИБИТ)

Водени лекции и/или упражнения

Геодезия II част; Геоинформатика Iчаст; Геоинформатика II част (ГИС); Физическа геодезия и гравиметрия, Приложна геодезия 1,2; Цифрова обработка на изображения; Изследване на геодинамични явления с геодезически методи; Прецизни инженерно геодезически работи; Трансформация на картни изображения от една проекция или височинна система в друга; Моделиране на геоида; Катрография и ГИС. Картография и GPS навигация.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Рижки технически университет 2012 г

Области на научни интереси

Геодезия, ГИС, Физическа геодезия и Гравиметрия, Приложна геодезия, Кадастър, Геоинформационни системи за моделиране на сигурност и др.

Специализации

ВИА "Куйбишев" Москва 1983 г.

Торун - Полша , 2001 г.

Липтовски Микулаш - Словакия 2003 г.

Лондон - Великобритания 2004 г.

Ница, Сан Тропе, Иер, Драгенян - Франция 2005 г.

ВА "Г. Ст. Раковски" София 2006 г. "Стратегически курс за ръководни кадри на МО на РБългария"

Монреал - Канада 2007 г.

Бърно - Чехия 2008 г.

Участия в международни и национални научни проекти

1. Национален проект за създаване на планове за земеразделяне на територията на РБългария - общ. Хитрино 1991-1993 г.

2. Пилотен проект за създаване на цифрова кадастрална карта на област Добрич - Световната банка 1996 - 1997 г

3.РД-05-199/07.03.2011 Създаване на еталонни GPS точки в района на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

4.РД-05-251/15.03.2012 г"Създаване на комплекс за геодезически задачи - I ниво" . - ШУ

5. РД-05-251/15.03.2013 г"Създаване на комплекс за геодезически задачи - II ниво" . - ШУ

6. РД -08-242/13.03.1014 „ИЗСЛЕДВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КАДРИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОДГОТОВКАТА НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ШУ”ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

5. BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

6. BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

7. BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

8. BG161PO003-1.1.06-0077-C0001 „Научно приложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси” по Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013 г.” и Решение № РГП-ЕП-005/26.07.2013 г.

9.РД-08-263/14.03.2014 Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС

10.РД-08-314/13.03.2015 г "Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи"

11. РД-08-308/13.03.2015 г. "Оптимизиране и автоматизиране на обработката на анкетни проучвания за мнението на студенти, преподаватели и потребители на кадри относно качеството на обучението в ШУ „Епископ Константин Преславски”

12.РД-08-85/04.02.2016: „Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги“.

13 РД-08-97/05.02.2016 :Изследване на съвременните геоинформационнимоделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи".

14. РД-08-66/01.02.2017 г. "Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства."

15. РД-08-161/09.02.2018 г. „Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства“

Заемани ръководни позиции

Зам. началник на кат. Геодезия във ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен 1993-2000г.

Началник (Ръководител) на кат. Геодезия във ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен 2000 -2002 г.

Началник (ректор) на ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен 2002 г.

Зам. началник (Зам. ректор по научната част) на НВУ "В. Левски" - В. Търново 2002 - 2010 г.

Председател на Университетска комисия по качеството на ШУ "Еп. К. Преславски" - 2012 г до сега

Зам.декан на ФТН в ШУ "Еп. К. Преславски" по учебната част, акредитацията и качеството - 2015/16

Организационна дейност

Член на Съюза на учените в България от 1986 г. (от 2017 г Председател на клон Шумен),

Член на УС и ИС на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ)

Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Член на Камарата на геодезистите в България (КИГ)

Членства в научни организации

Член на специализиран научен съвет по Геодезия към ВАК (2004 - 2010)

Член на Научна комисия към ВАК по Национална сигурност и военни науки (2004 - 2010 г.)

Член на редколегията на сп. Артилерийски преглед на НВУ - Факултет "А, ПВО и КИС" (2005-2011)

Член на редакциона колегия на сп. Висша геодезия на НИГГГ към БАН (от 2014 до сега)

Член на редколегията на сп. Геодезия, картография и земеустройство. Орган на СГЗБ. (от 2017 до сега)

Държавни и/или научни награди

Орден " За принос към МО на РБългария" 2008 г.

Почитен знак на УАСГ - София за принос в развитието на университета 2005 г..

Почитен знак за принос в развитието на военнообразователната система на НВУ"В.Левски" 2013 г.

Почитен знак за доблест и чест - министър на отбраната на РБългария послучай 70 годишнината от създаването ВВУАПВО - Шумен. 2018 г.

Дисертации

2012г. - Андреев А. Съвременна геоинформационна концепция и технологии за моделиране на сигурност. Дисертация за получаване на научна степен „доктор на науките”. 360 с. Защитена София, 2012 г. Автореферат – София, 39 с.

2005г. - Андреев А. Съвременни методи за локално моделиране на геоида. Хабилитационен труд за получаване на научното звание „професор”, 250 с. Защитен Шумен, 2005 г.

1985г. - Андреев А. Развитие на опорните геодезически мрежи по метода на точната полигонометрия с използване на нови средства за измерване на разстояния при топогеодезическото осигуряване на войските. Дисертация за получаване на образователната и научна степен „ктн” (доктор). 161 с. Защитена София, 1985 г. Автореферат – София, 24 с.

Монографии

2008г. - Андреев А., Съвременни методи за локално моделиране на геоида. 162 с. НВУ ”В.Левски” – Шумен, ВТС, 2008.

Учебници

2013г. - Андреев А. Физическа геодезия и гравиметрия. 205 с. УИ "Еп. Константин Преславски" - Шумен, 2013.

2009г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи. 187 с. НВУ ”В.Левски” – Шумен, ВТС, 2009.

2006г. - Андреев А., Лалев Хр. Компютърна графика. 209 с. НВУ”В.Левски” – Шумен, ВТС, 2006.

1991г. - Андреев А., Дачев Ю., Костадинов Н. Линейни измервания с радио и светлодалеко-мери. 209 с. ВВУАПВО ”П. Волов” – Шумен, ВТС, 1991.

1990г. - Андреев А., Ангелов А. Автоматизирани картографски системи. 148 с. ВВУАПВО ”П. Волов” – Шумен, ВТС, 1990.

1989г. - Андреев А., Кабаков Г. Топогеодезическа подготовка на РТВ и РЛС. 258 с. ВНВАУ ”Г.Димитров” – Шумен, ВТС, 1989.

Учебни помагала

2013г. - Андреев А. Ръководство за упражнения по физическа геодезия и гравиметрия. 102 с. УИ "Еп. Константин Преславски" - Шумен, 2013.

2009г. - Андреев А., Марков, М. Ръководство за упражнения по Географски информационни системи. 222 с. НВУ”В.Левски” – Шумен, ВТС, 2009.

1990г. - Андреев А. Ръководство за упражнения по физическа геодезия. 167. ВНВАУ ”Г. Димитров” – Шумен, 1990.

1990г. - Йорданов Д., А. Андреев и колектив. Ръководство за бойното използване на артилерийските подразделения въоръжени с АСУОАД – I част. 296 с. ВНВАУ”Г.Димитров” – Шу-мен, 1990.

1990г. - Боримечков Н., А. Андреев и колектив. Автоматизирана система за управление на огъня на артилерийския дивизион I, II и III част.. 200 с., 387с., 497 с. ВНВАУ”Г.Димитров” – Шумен, 1990.

1990г. - Андреев, А. Пакет топогеодезически задачи. 45 с. ВНВАУ”Г.Димитров” – Шумен, 1990.

Студии

1984г. - Андреев А. Квантов топографо-геодезически далекомер (КТД-1) – ръководство за работа във ВТС на БНА. 25 с. ВТС - София, 1984.

Статии

2019г. - Андреев А. Съвременни тенденции в обучението в среда ГИС. Научна конференция с международно участие „География, регионална политика и туризъм. 23-24 ноември 2018 г Шумен. Сп. „Socio Brains“ 2019 ISSN: 2367-5721.

2017г. - Андреев А., Михайлов Пл. Обучението в специалност „Геодезия“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Сп. Геодезия, картография и земеустройство, кн. 3-4, стр.32-38, 2017г. ISSNN 0324-1610.

2015г. - Андреев А., Кирилова Кр. Изследване на ефективността на гравиметричните построения по МНМК. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, стр. 73-85, 2015 г.

2015г. - Андреев А., Кирилова К. Моделиране на геоида за територията на Югозападна България. сп. „Висша геодезия” Г при БАН 2015 кн. 1

2015г. - Андреев А., Янчев К. Изследване на приложението на гравиметричните методи за дефиниране на сеизмогенни зони и физически полета. Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" Технически науки т.IVЕ, стр. 85-102, 2015 г.

2015г. - Вълев Г., Андреев А. Основи за създаването на локален модел на геоида за територията на България. Сп. Геодезия, картография и земеустройство, кн. 1-2, стр.9-14, 2015 г. ISSNN 0324-1610.

2014г. - Вълев Г., Андреев А. Теоретични постановки за създаването на локален модел на геоида за територията на България. Сп. Геодезия, картография и земеустройство, кн. 5-6, стр.7-14, 2014 г. ISSNN 0324-1610.

2013г. - Andreeva G., Andreev A., Survey and analysis of intercultural comumunication in bulgaria and abroad. Journal "Scientific and applied research", USA, vol.3, p.89-98, 2013.

2012г. - Andreev A., Andreeva G. Modeling of the river system of Goliama Kamchia. Journal "Scientific and applied research", USA, vol.2, p.50-58, 2012.

2009г. - Андреев А., Андреева П. Създаване на цифров модел на местността на базата на съществуващи топографски карти в среда GIS“. 7 с. Сп. „Артилерийски преглед” 2009 кн.3, стр.10-17.

2006г. - Андреев А. Съвременни тенденции за моделиране на геоида (квазигеоида). 8 с. сп. „Висша геодезия” на ЦЛВГ при БАН 2006 кн. 19.

2005г. - Андреев А. Локално моделиране на геоида на територията на Североизточна България – експериментални изследвания. 13 с. Сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, бр. 6/2005, София.

1998г. - Андреев А., Ангелов, А. Концепция за нов учебен план на специалност „Геодезия” на ВВУАПВО „П. Волов” и мястото на цифровата картография в него. Технически бюлетин на ВТС, бр. 1, София, 1998, стр.109 -116.

1998г. - Андреев А., Илиев, И. Цифрова картографска информация за създаване на симулативни елементи при работата на командирите на АСУО . Технически бюлетин на ВТС, бр. 1, София, 1998, стр.125 -130.

1997г. - Андреев А., Петрова П., Дачев Ю. Архео-геодезическо проучване на тракийско скално светилище край село Веселиново, Шуменско. 19. Известия на Исторически музей Шумен, кн. IX, 1997, стр.40 -59.

1994г. - Андреев А., Дачев Ю. Сгъстяване на ОГМ за целите на поземлената реформа. Сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, бр. 3 4, стр 26 - 27, 1994, София.

1993г. - Андреев А., Дачев Ю. Върху проблемите за геометричните редукции за привеждане на измерените с радио и светлодалекомери разстояния към референтния елипсоид. Технически бюлетин на ВТС, бр. 1, София, 1993, стр.11-19.

1991г. - Андреев А., Дачев Ю. Върху проблемите за по-точно отчитане влиянието на метеорологичните условия при прецизни измервания на разстояния с радио и светлодалекомери. Технически бюлетин на ВТС, бр. 2, София, 1991, стр.55-63.

1989г. - Андреев А., Илиев, И. Съвременни навигационни системи. Сп. „Армейски преглед”, бр. 12/1989, стр. 108-111.

1986г. - Андреев А. Геодезически метод за повишаване точността на измерване на разстояния с импулсни лазерни далекомери. Сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, бр. 1/1986, стр. 13-15.

1983г. - Андреев А. Точна полигонометрия с електронно оптически далекомери. 10 с. Технически бюлетин № 1, МНО-ГЩ, ВТС, София, 1983.

Доклади

2018г. - Андреев А. Изследване на точността на моделите на геоида в локална област. ШУ "Еп. К. Преславски", МАТТЕХ 2018 г.

2018г. - Андреев А. Възможности за използване нивото на малки водни басейни като динамични височини. ШУ "Еп. К. Преславски" МАТТЕХ 2018 г. ISSN:1314-3921.

2016г. - МАРГАРИТА В. ВАСИЛЕВА, АНДРЕЙ И. АНДРЕЕВ, КОРНЕЛИЯ Т. ЦОНЕВА "ПРОГРАМНА СИСТЕМА „АНКЕТИ“" МАТТЕХ2016 Шумен

2016г. - Андрей Ив. Андреев, Пламен М. Михайлов, Евгени Гр. СтойковСРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВИСОЧИННИ ИЗМЕРВАНИЯ ПО РАЗЛИЧНИ МЕТОДИ. МАТТЕХ 2016 Шумен

2016г. - Христо А. Христов, Андрей И. Андреев. Оптимизиране дейността на структурите за бърза реакция при кризи, чрез използване на екипи по Тask-force принцип.МАТТЕХ 2016 Шумен

2016г. - Христо А. Христов, Андрей И. Андреев. Компютърно симулирани учения (КСУ) с използване на еоинформационен модел за симулиране на наводнения.МАТТЕХ 2016 Шумен.

2016г. - Андрей Андреев, Илинка Иванова, Красимир Крумов. Изследване на процесите, свързани с контрола и приемането на кадастралната карта. МАТТЕХ 2016 Шумен.

2015г. - Андреев А. ГЕОИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ НА РЕЧНАТА СИСТЕМА НА Р. ГОЛЯМА КАМЧИЯ. НВУ - Шумен. НК 2015. 22 и 23 октомври 2015.

2014г. - Андреев А., Вълев Г. Създаване на локален модел на геоида за територията на България. с. 20. Международен симпозиум. София 5-6 ноември 2014.

2014г. - Андреев А., Кирилова К. Моделиране на геоида за територията на Югозападна България. МАТТЕХ, 20-21 ноември 2014. Шумен.

2014г. - Андреев А., Петрова П. Системен подход при оценка ефективността на информационните технологии за кадастъра. Международна конференция "35 години от космическия полет на Георги Иванов", Шумен, 21-23 май 2014

2012г. - Андреев А., П. А. Петрова, Г. А. Андреева. Геоинформационна концепция за моделиране на сигурност . 10 с. НК’2012 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове, - Шумен.

2012г. - Андреев А., П. А. Петрова, Г. А. Андреева. Компютърно симулирани учения с геоинформационни системи и модели. 9. НК’2012 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове , - Шумен.

2012г. - Андреев А., П. А. Петрова, Г. А. Андреева. Методика за оценка на ефективността на геоинформационния модел. 11 с. НК’2012 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове , - Шумен.

2012г. - Андреев А. Геопространствени данни от преки геодезически измервания на територии заети от водни течения. 8 с. Сборник научни трудове МАТТЕХ , ШУ ”Еп. К. Преславски” 2012.

2012г. - Андреев А. Геоинформационни технологии за моделиране на сигурност при бедствия. 13 с. Сборник научни трудове МАТТЕХ , ШУ ”Еп. К. Преславски” 2012.

2011г. - Андреев А. Съвременни методи за публикуване на карти. 6 с. НК’2011 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове , - Шумен.

2011г. - Андреев А., Янчев М. Съвременни технологии за представяне на web геоинформация. 7 с. Сборник научни трудове „Геодезия” ШУ ”Еп. К. Преславски” 2011.

2011г. - Андреев А., Янчев М. Използване на kml формати за представяне на геоинформация в Интернет базирани 2d и 3d гео-браузъри на Земята. 8 с. Сборник научни трудове ФТН - „Геодезия” ШУ ”Еп. К. Преславски” 2011.

2011г. - Андреев А., Янчев М. Стандарти за обмен на пространствена информация. 6 с. Сборник научни трудове ФТН - „Геодезия” ШУ”Еп. К. Преславски” 2011.

2010г. - Андреев А., колектив Географската информационна система като среда за представяне на кадастралната карта. 11 с. НК’2010 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове , - Шумен.

2010г. - Андреев А. Изисквания към ГИС, за ефективно функциониране в особени условия. 5 с. НК’2010 – НВУ”В.Левски” Сборник трудове, - Шумен.

2010г. - Андреев А., Андреева П. Анализ на системите височини от гледна точка на физическата геодезия и приложението им в РБългария. 10 с. Сборник научни трудове ФТН - „Геодезия” ШУ ”Еп. К. Преславски” 2010.

2010г. - Андреев А., Андреева П. Локално моделиране на геоида за територията на Североизточна България. 15 с. Сборник научни трудове ФТН - „Геодезия” ШУ ”Еп. К. Преславски” 2010.

2009г. - Андреев А. Средата за сигурност и влиянието и върху националната сигурност и националните интереси. 9 с. НК’2009 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове , - Шумен.

2009г. - Андреев А. Върху някои аспекти на сигурността като понятие. 5 с. НК’2009 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове , - Шумен.

2007г. - Андреев А., Марков М. Многонационална програма за съвместно създаване на геопространствени данни и отговорностите на РБългария в нея. 10. НС’2007 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове - Шумен.

2005г. - Андреев А. Разлики в моделите на геоидите за района на Североизточна България. Годишник на НВУ ”В.Левски” 2004/2005, стр. 47-53.

2005г. - Андреев А. Избор на оптимално интерполационни модели за определяне на височината на геоида в локална област. Годишник на НВУ ”В.Левски” 2004/2005, стр. 54-60.

2004г. - Андреев А., Михайлов Пл.. Използване на нормални височини при изравнение с GPS. Военно-научен форум 2004 с международно участие, НВУ ”В.Левски” – В. Търново, Том 1, стр. 36-42.

2004г. - Андреев А., Михайлов Пл. Съотношение на тежестите при съвместното изравнение на геодезически и GPS измервания. Военно-научен форум 2004 с международно участие, НВУ ”В.Левски” – В. Търново, Том 1, стр. 43-50.

2004г. - Андреев А. Върху значението на гравиметрията за геодезията. НС’2004 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове част III, стр. 353-361, - Шумен.

2004г. - Андреев А. Системите височини от гледна точка на физическата геодезия. НС’2004 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове част III, стр. 362-367, - Шумен.

2003г. - Андреев А. Приложение на ГИС в екологията. Национална научна конференция с международно участие, ШУ ”Еп. К. Преславски, 20.05.2003, Шумен.

2003г. - Андреев А., Станев Ст., Пеева Д., Желязков Ст.. Компютърно моделиране на исторически обекти в района на гр. Шумен. Сборник научни трудове „Информатика и икономика” ШУ ”Еп. К. Преславски” 2003, стр. 107 -112.

2003г. - Андреев А., Станев Ст., Желязков Ст., Христова Н., Стойчев М.. Програмни среди за визуално моделиране на исторически обекти и сцени. Сборник научни трудове „Информатика и икономика” ШУ ”Еп. К.Преславски” 2003, стр.113 -120.

2003г. - Андреев А., Ангелов А., Марков М. Съвременни ГИС – тенденции на развитие. НС’2003 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове част II, стр. 332-336 , - Шумен.

2002г. - Андреев А. Върху някои аспекти на изграждането на GIS в Българската армия. НК гр. Торун, Р. Полша, 2002, стр. 168 -175.

2002г. - Андреев А., Ангелов А., Марков М. Използване на аерофотоснимки и цифров модел на релефа за създаване на ортофотокарта на военен полигон. НК гр. Торун, Р. Полша, 2002, стр. 176 -190.

2002г. - Андреев А., Владев Д. Цифров модел на Шуменското плато в среда ГИС. Национална научна конференция с международно участие, ШУ ”Еп. К. Преславски", 28-29.11.2002, Шумен.

2002г. - Андреев А., Минчев М. Върху приложението на диференциалните GPS методи. НС’2002 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове част III, стр. 199 – 204, Шумен .

2002г. - Андреев А., Ангелов А., Марков М. Модели за представяне на земната повърхност TIN и GRID и техните приложения. НС’2002 – НВУ ”В.Левски” Сборник трудове част III, стр. 223 – 231, - Шумен.

2002г. - Андреев А., Ангелов А., Марков М. Създаване на цифрови географски продукти за нуждите на БА. Международен симпозиум –7-8.11.2002 г . София, стр. 96-105.

2001г. - Андреев А., Минчев М. Относно възможностите за осигуряване на геодинамическа информация за летищата и наземните навигационни съоръжения. ЮНС’2001 - ВВВУ “Г. Бенковски” – Д. Митрополия, Сборник доклади, том II, стр. 176-185.

2001г. - Андреев А., Маринов Г., Иванова И., Узунов, Р. Повишаване точността на земната навигационна апаратура с използване на GPS. НК’2001 с международно участие - ВВОВУ “В. Левски” В. Търново, кн.71, стр. 5 - 13..

2001г. - Андреев А., Маринов Г., Узунов Р. Изследване възможността за повишаване далекобойността на реактивните системи. НК’ 2001 с международно участие - ВВОВУ “В. Левски” В. Търново, кн.71, стр. 65 - 75.

2001г. - Андреев А., Маринов Г., Маринов Ал. Възможности за приложение на GPS-GARMIN за определяне на плановото и височинно положение на обектите от РВ и А. НК’2001 - ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – Варна, том V, стр. 155 -165

2001г. - Андреев А., Кастрева П. Върху задачите свързани с внедряване на ГИС. НК’2001 - ВВУАПВО “П. Волов”- Шумен, Сборник трудове част II стр.496 -501.

2000г. - Андреев А. Експериментални изследвания и анализ на резултатите от въвеждането на местни динамични височини. НК’ 2000 – Шумен, Сб. научни трудове – част II, стр. 281 - 287.

1999г. - Андреев А., Петрова П., Дачев Ю. Проверка на реконструкцията на скалните системи за астрономически наблюдения и измервания по време на пълното слънчево затъмнение през 1999 г.. 10. МНК на Военно техническа академия Букурещ, Румъния, 1999.

1998г. - Андреев А. Изследване на възможностите за въвеждане на местни динамични височини. 6. НС ВВУАПВО, 1998, част VI стр. 51-55. .

1997г. - Андреев А. Експериментални изследвания с гравиметри ГНШ-МТ2 и ГАГ-2 на точки от Шуменския гравиметричен полигон. НС ВВУАПВО, 1997, част VI стр. 46-52.

1996г. - Андреев А., Дачев Ю., Костадинов Н. Сравнителен анализ на данни от гравиметрична снимка и съществуващия картографски материал в района на град Шумен. НС ВВУАПВО, 1996, част VI стр. 96-100.

1995г. - Андреев А., Дачев Ю. Върху проблемите при прецизни линейни измервания със светлодалекомери в ДГМ. НС ВВУАПВО, 1995 част VII стр.149-160.

1995г. - Андреев А., Дачев Ю. Върху някои проблеми на гравиметричните измервания в Шуменския район. 9. НС ВВУАПВО, 1995 част VII стр. 109 -117.

1995г. - Андреев А., Досев Н. Оценка на ефективността на топогеодезическата подготовка на САДн с използване на автоматизирана система за управление огъня на артилерията. НС ВВУАПВО, 1995, част VII стр.129-136.

1991г. - Андреев, А., Сандев Г., Динев И., Досев Н. Изисквания на автоматизираното управление на артилерията към точността, своевременността и надеждността на информацията от артилерийското разузнаване. 18 с. НК ВНВАУ, февруари 1991.

1991г. - Андреев А., Дачев Ю., Аврамов А. Практическо значение на редукциите към измерването с квантови далекомери разстояния за топогеодезични нужди. 10 с. НК ВНВАУ, фев-руари 1991.

1989г. - Андреев А., Илиев, И. Спътникови навигационни системи. 7 с. НС „Космически технологичен трансфер” – Шумен, април 1989.

1989г. - Андреев А., Захариев З. Върху проблемите за подготовка и създаването на база данни за автоматизирана цифрово-информационна топографска система (АЦИТС). 3. НС „Космически технологичен трансфер” – Шумен, април 1989.

1989г. - Андреев А., Захариев З. Върху проблемите по формиране на БД в автоматизирана цифрово-информационна топографска система (АЦИТС) чрез дискретно дигитализиране на топографската карта. 6 с. НС СНРБ, ВНВАУ и ВПИ, Шумен, декември 1989.

1989г. - Андреев А., Илиев И., Дачев, Ю. Създаване на планово-височинна геодезическа основа за аерофототриангулация с импулсни лазерни далекомери (ИЛД). 8 с. НС СНРБ, ВНВАУ и ВПИ, Шумен, декември 1989.

1988г. - Андреев А. Решения на топогеодезическото и метеорологическото осигуряване в АСУ. 6 с. Научна артилерийско-стрелкова конференция ВНВАУ, март 1988.

1988г. - Андреев А., Казаков М. Приложение на импулсните лазерни далекомери в инженерните войски. 7 с. НС ВНВАУ, 1988.

1988г. - Андреев А., Досев Н. Астрономическо ориентиране чрез предварително изчислени дирекционни ъгли на небесното светило с ЕИМ. 6 с. НС ВНВАУ, 1988.

1988г. - Андреев А., Кабаков Г., Дачев, Ю. Използване на персоналния компютър в учебния процес във ВВУЗ. 4 с. НС ВНВАУ, 1988.

1988г. - Андреев А., Петров Ив. Параметри и значение на земния магнетизъм при водене на бойните действия на войските. 12 с. НС ВНВАУ, 1988.

1987г. - Андреев А. Определяне на координатите на точки от земната повърхност с помощта на ИСЗ. 6 с. Национална научна сесия на клубовете на младите научни работници –Шумен, май 1987.

1987г. - Андреев А. Определяне на моментното положение на ИСЗ. 7 с. Национална научна сесия на клубовете на младите научни работници –Шумен, май 1987.

1987г. - Андреев А., Сандев Г. Анализ на разузнавателните данни с помощта на ЕИМ. 5 с. Юбилейна научна сесия, ВМЕИ – Габрово, ноември 1987.

1987г. - Андреев А., Досев Н. Определяне координатите на цели, разположени в близост до границите на две съседни гаусови координатни зони. 5 с. Юбилейна научна сесия, ВМЕИ – Габрово, ноември 1987.

1987г. - Андреев А. Приложение на лазерната техника в геодезическата практика. 5 с. Юбилейна научна сесия, ВМЕИ – Габрово, ноември 1987.

1987г. - Андреев А. Върху проблемите на компютаризация на обучението по геодезия. 9 с. Юбилейна научна сесия, ВМЕИ – Габрово, ноември 1987.

1986г. - Андреев А. Върху проблемите на космическата геодезия и свързаните с тях наблюдения на ИСЗ. 8 с. I национална младежка школа „Научно приложни аспекти на космическите изследвания”, Шумен, април 1986.

1986г. - Андреев А. Статистически анализ на резултатите от измерване на разстояния със светлодалекомер „Геодиметър М8”. 11 с. Юбилейна научна сесия, ВМЕИ – Габрово, октомври 1986.

1986г. - Андреев А., Кабаков Г. Изследване на необходимата точност и методите за получаване на геометричните и геодезически корекции въвеждани към измерените с импулсни лазерни далекомери разстояния. 7 с. Юбилейна научна сесия, ВМЕИ – Габрово, октомври 1986.

1986г. - Андреев А. Точност на геодезическия метод на критичните точки при измерване на разстояния с ИЛД. 4 с. НС – Клуб на младите научни работници, Шумен, октомври 1986. стр. 37-40.

1986г. - Андреев А. Автоматизация на геодезически работи от гледна точка на геодезическата ергономия. 6 с. НС – Клуб на младите научни работници, Шумен, октомври 1986. стр. 41-46.

1986г. - Андреев А. Върху проблемите за създаване на локални геодезически мрежи. 5 с. НС – Клуб на младите научни работници, Шумен, октомври 1986. стр. 47-51.

1984г. - Андреев А. Метод за повишаване точността на ИЛД за нуждите на геодезията. 8 с. Теоретична конференция под. 22810 – София, септември 1984.

1984г. - Андреев А. Отчитане влиянието на външната среда при измерване на разстояния с ИЛД. 9 с. Теоретична конференция под. 22810 – София, септември 1984.

1984г. - Андреев А. Импулсен лазерен далекомер КТД-1 и практическото му използване в геодезията. 8 с. Теоретична конференция под. 22810 – София, септември 1984.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Рецензия на монографичен труд на Събин Иванов Съвременни аспекти на математическата картография. Монография. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018

2016г. - СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев – ШУ ”Еп. Константин Преславски” на дисертационен труд на инж. Таня Веселинова Славова на тема „ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИННО РАЗПОЛОЖЕНИ КУХИНИ, ПОСРЕДСТВОМ ГРАВИМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ” за присъждане на образователната и научна степен „доктор" в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ по научната специалност „Обща, висша и приложна геодезия" 2016

2016г. - РЕЦЕНЗИЯ на монографичен труд "Кадастъра в България - замисъл и изпълнанение" автор Илинка Методиева Иванова.

2016г. - СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“. В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 38/20.05.2016 г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Висша геодезия" към факултет Геодезически, като кандидат участва гл. ас. д-р инж. Юри Павлинов Цановски от УАСГ, катедра „Висша геодезия".

2015г. - СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н инж. Андрей Иванов Андреев на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 100/05.12.2014 г., стр. 79, т. 74 и в сайта на МГУ „Св. Иван Рилски” за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия”” към Миннотехнологичен факултет, като кандидат участва единствено доц. д-р инж. Момчил Димитров Минчев.

2015г. - СТАНОВИЩЕ от проф. дикн инж. Андрей Иванов Андреев Шуменски университет, факултет технически науки, катедра „Геодезия" на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент"/"доцент" / "професор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност Картография (включително тематично географско картографиране) В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 7/27.01.2015 г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография" към факултет Геодезически, като кандидат участва доц. д-р инж. Петър Тодоров Пенев от УАСГ, катедра „Фотограметрия и картография".

2015г. - Пашов Л. Управление на кризи при бедствия и аварии. Издателство "Виджи" IBAN 978-619-90083-2-4 София. 2015 г. - Рецензент

2015г. - СТАНОВИЩЕ В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 7/27.01.2015 г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография" към факултет Геодезически, като кандидат участва доц. д-р инж. Петър Тодоров Пенев от УАСГ, катедра „Фотограметрия и картография".

2015г. - СТАНОВИЩЕ В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 7/27.01.2015 г. и в сайта на УАСГ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография" към факултет Геодезически, като кандидат участва доц. д-р инж. Петър Тодоров Пенев от УАСГ, катедра „Фотограметрия и картография".

2015г. - СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд на ас. инж. Татяна Владимирова Ламбева на тема „РОБАСТНО-СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА РЕЛАТИВНИ ГРАВИМЕТРИЧНИ МРЕЖИ” за присъждане на образователната и научна степен „доктор" в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ по научната специалност „Обща, висша и приложна геодезия" Основание за становището е Заповед № 1517/29.12.2014 на Ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия гр. София, чл. 31 и чл. 32 от ППЗРАСРБ.

2015г. - РЕЦЕНЗИЯ . Основание за рецензията А.1. Заповед № 626 от 17.09.2015 г. на Ректора на УАСГ за утвърждаване на състава на научното жури по конкурс за заемане на академичната длъжност “професор”, по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия. А.2. Конкурсът е редовно обявен в Държавен вестник бр. 50/03.07.2015 г., със срок от два месеца, за нуждите на УАСГ, Геодезически факултет, катедра „Висша геодезия”. А.3. Рецензентът е избран с Решение на първото заседание на научното жури, състояло се на 18.09.2015 г. (Протокол №1) с Председател проф. д-р Славейко Господинов Господинов. А.4. Рецензията е съобразена с изискванията на правилата, процедурите, критериите и инструкцията за заемане на академични длъжности в УАСГ.

2015г. - РЕЗЕНЗИЯ от проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев на монографията „Качество на образованието в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”” Автори: Богдана Георгиева, Снежана Николова, Кирил Кирилов УИ "Еп. К. Преславски", 2015

2014г. - СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев – ШУ ”Еп. Константин Преславски” на дисертационен труд на ас. инж. Татяна Владимирова Ламбева на тема „РОБАСТНО-СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА РЕЛАТИВНИ ГРАВИМЕТРИЧНИ МРЕЖИ” за присъждане на образователната и научна степен „доктор" в професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“ по научната специалност „Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ, София, 2015

2012г. - Рецензия от проф. д-р инж. Андрей Иванов Андреев — ШУ "Еп. Константин Преславски" по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, специалност „Обща, висша и приложна геодезия” обявен от ЕПУ в ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., с кандидат: доцент д-р Керанка Славова Василева.

2012г. - Рецензия от проф. дикн. инж. Андрей Иванов Андреев - ШУ „Еп. Константин Преславски” на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, науч-на специалност „Фотограметрия и дистанционни методи” обявен в Държавен вестник, бр. 22/16.03.2012 г. и в Интернет - страницата на УАСГ за нуждите на катедра „Фотограметрия и картография”, към Геодезическия факултет, като кандидат участва доц. д-р инж. Пламен Богданов Малджански от УАСГ.

2012г. - Становище от проф. дикн инж. Андрей Иванов Андреев — ШУ "Еп. Константин Преславски" на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на акаде-мичната длъжност “професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Картография/ вкл. тематично географско картографиране/”на доц. дтн инж. Станислав Василев Василев. 2012 г. УАСГ.

2012г. - Становище от проф. дикн инж. Андрей Иванов Андреев — ШУ "Еп. Константин Преславски" на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Картография/ вкл. тематично географско картографиране/” на доц. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова. 2012 г. УАСГ

2011г. - Становище от проф. д-р инж. Андрей Иванов Андреев — ШУ "Еп. Константин Преславски" по дисертационен труд на гл. ас. инж. Борислав Емилов Александров на тема „Геодезически дейности на остров Ливингстън, Антарктика,,за присъждане на образователна и научна степен „ ДОКТОР"по научната специалност 02.16.01. „Обща, висша и приложна геодезия" 2011 г УАСГ.

2011г. - Становище от проф. д-р инж. Андрей Иванов Андреев — ШУ "Еп. Константин Преславски" на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия” (Висша геодезия) на доц. д-р инж. Славейко Господинов Господинов.2011 г. УАСГ.

Цитирания

2019г. - . Аndreev А. Geoprostranstveni danni оt рreki geodezicheski izmervaniya nа teritorii zaeti оt vodni techeniya. Sbornik nauchni trudove МАТТЕХ , ShU ”Еp. К. Preslavski” 2012. Цитирано от Dimitar Vladev, Structural-geomorphological development of the Varna depression. “SocioBrains”, 2019 ISSN: 2367-5721.

2019г. - Аndreev А., M. Маrkov Geografski informatsionni s-mi, NVU - Shumen, 2009. ISBN 978-954-9681-46-8. Цитирано от Dimitar Vladev, Structural-geomorphological development of the Varna depression. “SocioBrains 2019 ISSN: 2367-5721

2018г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи. Ръководство за упражнения. НВУ Шумен 2009; Цитирано от Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. Монография. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Андреев А. (2012 г.) Съвременна геоинформационна концепция и технологии за моделиране на сигурност. Дисертация за присъждане на научна степен «доктор на науките». Цитирано от Иванов С. КАРТОГРАФИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ШУМЕН. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи. НВУ Шумен 2009. Цитирано от Иванов С. КАРТОГРАФИРАНЕ И АНАЛИЗ НА КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЛАСТ ШУМЕН. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Андреев А., Лалев Хр. Компютърни системи и технологии. Компютърна графика. НВУ 2006; Цитирано от Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи. НВУ Шумен 2009; Цитирано от Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Andreev A., Andreeva G. Modeling of the river system of Goliama Kamchia. Journal "Scientific and applied research", USA, vol.2, p.50-58, 2012. цитирано от Деница Савова "Картографско моделиране на природни бедствия за начално и основно образование. дисертация, УАСГ, София, 2018

2018г. - Андреев А. Съвременни методи за локално моделиране на геоида, Шумен 2008г . Цитирано от Красимира К. Кирилова. Изследване на методите за моделиране на геоида в локални области от територията на България. Дисертационен труд. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Андреев А.Физическа геодезия и гравиметрия, Шумен 2008г. Цитирано от Красимира К. Кирилова. Изследване на методите за моделиране на геоида в локални области от територията на България. Дисертационен труд. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018.

2018г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи. НВУ Шумен 2009, ISBN 978-954-9681-46-8 ; Цитирано от Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. Монография. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-253-3.

2018г. - Андреев А, Михайлов П. , Стойков Е. Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи. МАТТЕХ 2016 ISSN:1314-3921. Цитирано от Иванов С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018 стр.133. ISSN:1314-3921.

2018г. - Андреев А., Лалев Хр. Компютърна графика. НВУ –Шумен 2006. Цитирано от Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. Монография. ШУ "Еп. К. Преславски" Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-253-3.

2018г. - Андреев А. Съвременни методи за локално моделиране на геоида. НВУ "В. Левски", Шумен, 2008 ISBN 978-954-9681-40-6. Цитирано от Иванов С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018 стр.133. ISSN:1314-3921.

2017г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи. НВУ - Шумен, 2009. цитирано от Милев Г., Милев Иво. Основи, системи и технологии в инженерната геодезия. СГЗБ, София, 2017 стр. 281.

2016г. - Андреев А. Физическа геодезия и гравиметрия. Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2013. Шитирано от Красимира К. Кирилова. Анализ и оценка на гравиметричните точки в района на Югозападна България.МАТТЕХ 2016 Шумен.

2015г. - Андреев А., Марков М. ГИС. НВУ "В. Левски", Шумен, 2008. Цитирано от: Пашов Л. Управление на кризи при бедствия и аварии. Издателство "Вежди", София, 2015 г.

2015г. - Андреев А., Марков М. ГИС. НВУ "В. Левски", Шумен, 2008. Цитирано от: Пашов Л. Управление на кризи при бедствия и аварии. Издателство "Вежди", София, 2015 г.

2015г. - Андреев А., Марков М. Ръководство за упражнения по ГИС. НВУ "В. Левски", Шумен, 2008. Цитирано от: Пашов Л. Управление на кризи при бедствия и аварии. Издателство "Вежди", София, 2015 г.

2015г. - Андреев А., Ангелов А.,Марков М. Модели за представяне на земната повърхност с TIN и GRID и техните приложения. Сборник научни трудове. Ч III НВУ "В. Левски", Шумен, 2008. Цитирано от: Пашов Л. Управление на кризи при бедствия и аварии. Издателство "Вежди", София, 2015 г.

2015г. - Андреев А., Ангелов А. Автоматизирани картографски системи. ВТС, Шумен, 1993. Цитирано от: Пашов Л. Управление на кризи при бедствия и аварии. Издателство "Вежди", София, 2015 г.

2015г. - 1. Андреев А. Геопространствени данни от преки геодезически измервания на територии заети от водни течения. Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Сборник научни трудове том II, 2012. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2015г. - Андреев А. Ръководство за упражнения по физическа геодезия и гравиметрия. Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2013. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2015г. - Андреев А. Съвременни методи за локално моделиране на геоида (квазигеоида). Хабилитационен труд, Шумен, 2005. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2015г. - Андреев А. Съвременни методи за локално моделиране на геоида (квазигеоида). Хабилитационен труд, Шумен, 2005. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2015г. - Андреев А. Физическа геодезия и гравиметрия. Шумен, Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2013. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2015г. - Андреев А., Андреева П. Анализ на системите височини от гледна точка на физическата геодезия и приложението им в Р. България. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Сборник научни трудове том II, 2011. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2015г. - Андреев А., Андреева П. Локално моделиране на геоида за територията на Североизточна България. Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Сборник научни трудове том II, 2011. Цитирано от: Стойков Е. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДВУЧЕСТОТЕН GPS ПРИЕМНИК В РЕЖИМ RTK ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РГО, ЗАСНЕМАНЕ И ТРАСИРАНЕ НА ОБЕКТИ. Дисертационен труд . ШУ "Еп. К. Прескавски" Шумен, 2015.

2014г. - Андреев А. Съвременни методи за локално моделиране на геоида.НВУ "В. Левски", Шумен, 2008 . Цитирано от: Маждраков М., Иванова И. Геодезия - обща геодезия.УИ"Еп. К. Преславски", Шумен. 2014.

2014г. - Андреев А., Марков М. ГИС. НВУ "В. Левски", Шумен, 2008. Цитирано от: Маждраков М., Иванова И. Геодезия - обща геодезия.УИ"Еп. К. Преславски", Шумен. 2014.

2014г. - Андреев А., Марков М. Ръководство за упражнения по ГИС. НВУ "В. Левски", Шумен, 2008. Цитирано от: Маждраков М., Иванова И. Геодезия - обща геодезия.УИ"Еп. К. Преславски", Шумен. 2014.

2014г. - Андреев А., Марков М. Географски информационни системи НВУ,2009. Цитирани от: Ivanova I.,THE ROLE OF THE NATIONAL GIS FOR THE OWNERSHIP OF THE LANDPROPERTIESJornalscientificandappliedresearch, vol. 6 2014, p. 126, 133.

2014г. - Андреев А., Марков М. Ръководство за упражнения по Географски информационни системи НВУ,2009. Цитирани от: Ivanova I.,THE ROLE OF THE NATIONAL GIS FOR THE OWNERSHIP OF THE LANDPROPERTIESJornalscientificandappliedresearch, vol. 6 2014, p. 126, 133.

2011г. - 1. Андреев А., Марков М. Географски информационни системи НВУ,2009. Кастрева Пенка. ГИС и компютърна картография. УИ "Св. Иван Рилски" ЮЗУ - Благоевград. стр. 434