Проф. д.т.н. инж. Жанета Николова Савоваабв

Проф. д.т.н.  инж. Жанета Николова Савова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 407

Телефон: 054 830495 вътр.231

Email: zh.savova@mail.bg

Приемно време: четвъртък от 15 ч. до 16 ч.

Завършен университет, специалност

Технически университет, гр. Варна, специалност "Изчислителна техника", 1989 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

01.09.1994 – 31.03.1990 – Конструктор в завод “Електрон”, гр. Шумен.

01.04.1990 – 07.11.93 – Научен сътрудник III ст. в институт “Електрон”, филиал към завод “Електрон”, гр. Шумен.

08.11.93 – 11.10.1994 – Началник на отдел “Разработване на нови изделия”, завод “Електрон”, гр. Шумен.

От 1994 до сега: Първи ОТД: Доцент в катедра „Комуникационно-информационни системи”, професор в катедра "Компютърни системи и технологии", НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, гр. Шумен.

Заемани академични длъжности

Професор по научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление", професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Доцент по научна специалност 02.07.20 "Комуникационни мрежи и системи", Научна комисия 15, Протокол N 2 от 29.03.2006 г.

Придобити научни степени

Доктор на науките по научна специалност "Комуникационни мрежи и системи", професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Доктор по научна специалност 02.07.20 "Комуникационни мрежи и системи", Научна комисия 15, Протокол N 4 от 04.06.2003 г.

Доктор на техническите науки по научна специалност 02.07.20 "Комуникационни мрежи и системи", 30.10.2015 г.

Водени лекции и/или упражнения

Анализ и синтез на алгоритми

Микропроцесорна техника

Програмиране на Асемблер за PIC микропроцесори

Компютърни системи

Области на научни интереси

Научно-изследователска дейност и разработки в областта на:

• шумоустойчивото кодиране;

• компресиране на изображения;

• поточно шифриране и криптология;

• съвременни комплементарни и оптични кодове.

• Програмиране на C/C++, MS Visual C++; Delphi, Matlab, Assembler (Microchip PICXXX, Motorola 68HC11, Intel 80X86, Pentium, I8051).

Специализации

Защита на класифицираната информация, 2007 г.

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"

2. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

3. BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет „Васил Левски”"

4. BG051PO001-3.1.07 - 0011 “ Актуализиране на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”

5. BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“

6. Участие в научноизследователски проект на тема "Приложение на KINECT сензори в комуникационно - информационните системи", Договор № РД-08-279/12.03.2015 г. Ръководител на проекта: проф. д.т.н. инж. Христо Лалев. Участници в проекта са: проф. д-р инж. С. Желев, проф. д-р инж. И. Цонев, доц. д-р инж. А. Атанасов, доц. д-р инж. С. Крайчев, доц. д-р инж. О. Фетфов, доц. д-р инж. Ж. Ташева, доц. д-р инж. Т. Трифонов, гл. ас. д-р инж. Р. Цаков, докторанти от ФТН и студенти от специалности „КИС”, „РТТ” „РКТТ” и “СОСТ”.

Заемани ръководни позиции

Началник на отдел “Разработване на нови изделия”, завод “Електрон”, гр. Шумен.

Членства в научни организации

IEEE Member, IEEE Information Theory Society

Съюз на учените в България

Държавни и/или научни награди

1. Prize “The Best Paper” in SESSION IIIB Application Aspects of Computer Systems and Technologies of the International conference CompSysTech’07 for the paper Tashev T.D., Bedzhev B.Y., Tasheva Zh. N., “The Generalized Shrinking-Multiplexing Generator”

2. Prize “The Best Paper” in SESSION II Computer Technologies of the International conference CompSysTech’05 for the paper Tasheva Zh. N., “An Algorithm for Fast Software Encryption”

Дисертации

2015г. - НЕДВОИЧНИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ - ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ, 276 с., Шумен, 2015.

2015г. - Приложения към дисертационен труд на тема "НЕДВОИЧНИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ - ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ", 2020 с., Шумен, 2015.

2015г. - Автореферат към дисертационен труд на тема "НЕДВОИЧНИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТИ - ТЕОРИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ", 60 с., Шумен, 2015.

2003г. - Дисертация, Методи и алгоритми за шумоустойчиво предаване на цифрови образи, 130 стр

2003г. - Приложение, Методи и алгоритми за шумоустойчиво предаване на цифрови образи, 142 стр., Депозирано на 22.06.2002. Защитена пред СНС “АСУИВО” към ВАК на 24.04.2003

Учебници

2014г. - Ташева Ж. Н. Хардуерни и софтуерни средства за информационна сигурност, Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2014, ISBN 978-954-753-187-1. с 136.

2014г. - Ташева Ж. Н. Информационни технологии за сигурност, Издателски комплекс на Национален военен университет „Васил Левски“, 2014, ISBN 978-954-753-190-1. с 174.

2014г. - Ташева Ж. Н. Представяне и обработка на информацията в микропроцесорната техника, Издателски комплекс на ШУ „Еп. К. Преславски“, 2014, с 86.

2013г. - Жанета Николова Ташева, Росен Атанасов Богданов, Технологични решения за информационна сигурност, ISBN 978-954-753-130-7 (CD), Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски", 2013, 110 стр.

Статии

2015г. - Savova-Tasheva, Z., and Tasheva, A., Algorithms for Extended Galois Field Generation and Calculation. Mathematical and Software Engineering. Vol 1, No 1, 2015, pp. 18-24. ISSN: 2367-7449

2015г. - Tasheva, Z. N. On Linear Complexity of Generalized Shrinking-Multiplexing Generator. Journal of Basic and Applied Research. Vol. 4, Issue. 1, pp. 8-17. ISSN 2395-3438 (Print)

2015г. - Tasheva, Z. N. On Linear Complexity of Generalized Shrinking-Multiplexing Generator. Journal of Basic and Applied Research. Vol. 4, Issue. 1, pp. 8-17. ISSN 2395-3446 (Online).

2015г. - Ташева Ж. Н. Следващо поколение киберсигурност - предвиждане на заплахите. CIO, бр. 7. 2015, стр. 51-53.

2015г. - Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Николов Ив., Изследване на сигурността на безжична локална компютърна мрежа, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2015 (под печат).

2015г. - Фетфов О., Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2015 (под печат).

2015г. - Фетфов О., Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2015 (под печат).

2015г. - Фетфов О., Боянов П., Николов Ив., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове безжични IP видеокамери в компютърните мрежи за наблюдение и контрол, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, 2015 (под печат).

2014г. - Boyanov P. Kr., Tasheva Zh. N., Fetfov Og. M., Trifonov T. Sp., Uzunova B. Hr., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112.

2014г. - Ташева, Ж. Н. Генериране на p-ични кодове на Рийд-Соломон. Mattex 2014. Шумен. под печат.

2014г. - Zhaneta Tasheva, A Short Survey of p-ary Pseudo-Random Sequences, Journal Science Education Innovation, Volume 2, 2014. Association Scientific and Applied Research International Journal, pp. 17-26.

2014г. - Tasheva Z. N., Tasheva, A. T. Randomness Testing of Sequences Produced by p-ary Generalized Self-Shrinking Generator Using Approximate Entropy. Journal Scientific and Applied Research, vol. 5, 2014. ISSN 1314-6289, pp. 76-84.

2014г. - Tasheva, A. T., Tasheva Z. N., Nakov 0. Software Stream Cipher based on pGSSG Generator. International Journal of Cyber-Security and Digital Forensics (IJCSDF). Vol. 3. No 2. Kowloon, Hong Kong. ISSN 2305-0012, pp. 111-121.

2014г. - Ташева, Ж. Н. Предизвикателства към сигурността на съвременните информационни системи. CIO. бр. 7, 2014, стр. 55-58.

2014г. - Ташева, Ж. Н., Богданов, Р. А. Анонимна система за комуникации в киберпространството, използваща протокола Tor. Сборник от Научна конференция „Новата парадигма за сигурност в киберпространството“, 5 - 6 юни 2014 г, Шумен. под печат.

2013г. - Petar Kr. Boyanov, Zhaneta N. Tasheva, A comprehensive testing and analysis of the computer and network security vulnerabilities using the scanning program NESSUS, Proceedings of the 9th Baltic – Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ps. 162-165.

2013г. - Zhaneta N. Tasheva, Design and Analysis of 3-ary Generalized Shrinking Multiplexing Generator, International Journal of Advance in Communication Engineering, Volume : 4 Issue No. :2(2012), Pages : 129-140

2013г. - Жанета Н. Ташева, Петър Кр. Боянов, Сравнителен анализ на злонамерени уеб-базирани атаки, Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи“, 7-8 юни 2013, под печат.

2013г. - Жанета Н. Ташева, Сигурността на облачните технологии – основно предизвикателство пред IT приложенията за отбраната, CIO, бр. 7. стр. 57-59.

2013г. - Antoniya Tasheva, Ognyan Nakov, Zhaneta Tasheva, About Balance Property of the p-ary Generalized Self-Shrinking Generator Sequence, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’13, ACM Library

2013г. - Ташева А. Т., Ташева, Ж. Н.. Анализ на сигурността в GSM комуникациите, Компютърни науки и технологии, Година XI, Брой 1/2013, Технически университет – Варна, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", 27-28 септември, 2013 г., Варна, България, стр. 97-103.

2013г. - Боянов, П. Кр., Ташева, Ж. Н. Неоторизирано проникване в компютърна система с активирани защитна стена и антивирусен софтуер, Компютърни науки и технологии, Година XI, Брой 1/2013, Технически университет – Варна, Юбилейна научна конференция с международно участие 45 години катедра "Компютърни науки и технологии", 30 години специалност "Компютърни системи и технологии", 27-28 септември, 2013 г., Варна, България, стр. 41-46.

2013г. - Tasheva, Z. N., Tasheva, A. T. Combining cryptography and steganography in software system for hiding confidential information, International Journal of Science, Education and Innovation, Volume 1, 2013. ISSN 1314-9784, Association Scientific and Applied Research, pp. 84-92.

2013г. - Ташева, Ж. Н., Боянов, П. Кр. Сравнителен анализ на злонамерени уеб-базирани атаки, Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи“, 7-8 юни 2013, стр. 178-184.

2012г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., A Method for Computer Synthesis of Radio Signals for the Next Generation Personal Communication Systems, The ACM DigitalLibrary (The Guide to Computing Literature)

2012г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., An Algorithm for Computer Synthesis of Complementary Sequences, The ACM Digital Library (The Guide to ComputingLiterature)

2012г. - Ташева, Ж. Н. Една възможност за използване на недвоични псевдослучайни последователности в поточните шифри – пленарен доклад. // Сборник научни трудове на научна конференция „Защитата на информацията – състояние и перспективи“. Шумен, Химера, 2012, стр. 19-28.

2012г. - Жанета Н. Ташева, Росен А. Богданов, Някои въпроси относно сигурността на радиокомуникациите на бойното поле, CIO, бр. 7, 2012, с. 65-66.

2012г. - Жанета Н. Ташева, Росен А. Богданов, Приложение на недвоичните псевдослучайни последователности в криптографията, Международна научна конференция “Немус 2012“. Пловдив, май 2012.

2012г. - Антония Т. Ташева, Жанета Н. Ташева, Система за скриване на конфиденциална информация чрез комбинирано използване на криптографски и стеганографски методи, Международна научна конференция “Немус 2012“. Пловдив, май 2012.

2011г. - Antoniya Todorova Tasheva, Zhaneta Nikolova Tasheva, and Aleksandar Petrov Milev, “Generalization of the Self-Shrinking Generator in the Galois Field GF(p^n)“, Advances in Artificial Intelligence, vol. 2011, Article ID 464971, 10 pages, 2011. doi:10.1155/2011/464971

2011г. - Жанета Н. Ташева, Безжичните 4G системи – изисквания и характеристики, Списание CIO, бр. 7, 2011, с. 56-57. http://cio.bg/3970_bezzhichnite_4g_sistemi__iziskvaniya_i_harakteristiki/

2011г. - Antoniya T. Tasheva, Zhaneta N. Tasheva, Period of the Sequences Produced by the p-Ary Generalized Self-Shrinking Generator, Sixth International Scientific Conference “Computer science’11”, Ohrid, Macedonia, September 2011.

2010г. - Р.А. Богданов, Ж.Н. Ташева, Еволюция на мобилните мрежи към 4G поколение, Списание CIO, бр. 7, с. 48-50. http://cio.bg/3276_evolyuciya_na_mobilnite_mrezhi_kam_pokolenie_4g

2009г. - T. Tashev, Al. Milev, Zh.Tasheva, WLAN and WMAN Security Problems, International Conference on Security for Information Technology and Communication, SECITC ,Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security

2009г. - Zh.Tasheva , Al. Milev, Generalization of the Self Shrinking Generator in the Galois Field GF(p^n) International Conference on Security for Information Technology andCommunication, SECITC , Bucharest, Rumania, Journal of Information Technology and communication Security

2008г. - Т. Д. Ташев, Ж. Ташева, Изследване нивото на секретност на софтуерна криптираща система, използваща обобщен свиващ мултиплексиращ генератор, Сборник научни трудове на международна научна конференция, посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман , Шумен

2008г. - Ж. Ташева Р.А. Богданов, Съвременни широколентови технологии, Сборник научни трудове на международна научна конференция, посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман , Шумен

2007г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Bogdanov R. A., A Method of Phase Manipulated Complementary Signals Applying in Spacecraft-based Radars, “Aerospace Research inBulgaria”, No21/2007, pp.105-114

2007г. - Tashev T., Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., The generalized Shrinking – Multiplexing Generator, Proceedings of the CompSysTech’07, 14-15 June, 2007, Rousse, ISBN978-954-9641-50-9, pp. IIIB.1-1 - IIIB.1-6. The awarded Best Paper for Section IIIB. The ACM Digital Library (The Guide to Computing Literature)

2006г. - Tasheva Zh. N., Bedzhev B. Y., Stoyanov B. P., The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Bergel House Inc., USA, “Journal of Automation and InformationScience”, vol. 38, № 10, 2006, pp. 56 – 62, ISSN 1064-2315

2006г. - Беджев Б. Й., Ташева Ж. Н., Стоянов Б. П., Международный научно-технический журнал „Проблемы управление и информатики”, №5, сентябрь – октябрь, 2006,стр. 131-137, ISSN 0572-2691

2005г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Bogdanov R. A., Datskova D. S., A Method for Synthesis of Optical Orthogonal Codes, Proceedings of the International Scientific ConferenceCERC 2004, Military Technical Academy – Bucharest, Romania, 19.05– 20.05.2005, Section 11, Number 2, (on CD)

2005г. - Tasheva Zh. N., Bedzhev B. Y., Stoyanov B. P., N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidences, Cryptology ePrint Archive, 2005,http://eprint.iacr.org/2005/068.pdf

2005г. - Tasheva Zh. N., Bedzhev B. Y., Stoyanov B. P., P-adic Shrinking-Multiplexing Generator, Proceedings of the Third IEEE Workshop IDAACS’2005, Sofia, Bulgaria,05-07.09.2005, pp. 443-448

2005г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., Bogdanov R. A., An Algorithm for Lossless Signal Processing, Proceedings of the Third IEEE Workshop IDAACS’2005, Sofia,Bulgaria, 05-07.09.2005, pp. 498-502

2004г. - Ж.Н. Ташева, Програмен модел за представяне на p-адичните числа, Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов,Шумен 2004, том III, Шумен, 2004, с. 140-147, ISBN 954-577-259-X (т.3)

Доклади

2015г. - Савова-Ташева, Ж. Н. Обобщен самосвиващ генератор на псевдослучайни последователности. Сборник научни трудове от научна конференция 2015 „Новите предизвикателства пред системите за информационна сигурност“, Шумен 2015, с. 56-70. ISBN 978-954-9681-65-9. Пленарен доклад.

2015г. - Tasheva A., Zh. Tasheva. Algorithms for Building Extended Galois Field and Calculations in it. Proceedings of International Scientific Conference Computer Science’2015, 2015, pp. 133-138. ISBN: 978-619-167-177-9.

2015г. - Stoyanova V, Tasheva Zh. Research of the characteristics of a steganography algorithm based on LSB method of embedding information in images. In Proceedings of International Scientific Technical Conference Technics. Technologies. Education. Safety ’15, Vol. 2, Information Technologies, Natural and Mathematical Sciences. 2015. pp. 56-59. ISSN: 1310 – 3946. 08-10.

2012г. - Ташева, А.Т., Ташева, Ж.Н. „Анализ на сигурността в GSM комуникациите“; Сборник научни трудове на научна конференция на Факултет ”А, ПВО и КИС”, 13-15 ноември 2012 г., гр. Шумен, стр. 189-199.

2011г. - Жанета Н. Ташева, Криптиране на електронната поща: възможности и компромиси, Сборник научни трудове на научна конференция на Факултет ”А, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 13-15 ноември 2011, част I, „Комуникационни и информационни системи”. Шумен, Химера, 2012, c. 148 – 156.

2010г. - Ташева, Ж.Н. „Безжичните 4G системи – изисквания и характеристики“; Сборник научни трудове на научна конференция на Факултет ”А, ПВО и КИС”, гр. Шумен, 13-15 ноември 2010, част I, „Комуникационни и информационни системи”. Шумен, Химера, 2011, стр. 175-183.

2009г. - Богданов, Р.А., Ж.Н. Ташева. „Анализ на двоичните последователности, използвани в CDMA системите“; Сборник научни трудове на научна сесия на Факултет „А, ПВО и КИС”, 13-15 ноември 2009, част I, Шумен, Химера, 2010, стр. 89-98.

2009г. - Богданов, Р.А., Ж.Н. Ташева. „Оценка на изчислителната сложност на алгоритмите за генериране на големи прости числа за целите на криптографията“; Сборник научни трудове на Научна конференция „Проблеми на информационната сигурност”, 11-12 юни 2009, гр. Шумен (на CD).

2008г. - Ташев, Т.Д., Р.А. Богданов, Ж.Н. Ташева. „Техники за намаляване на интерференцията в UWB комуникационните системи“; Сборник научни трудове на научна сесия на Факултет „А, ПВО и КИС”, 13-15 ноември 2008, част I, „Комуникационни и информационни системи.”, 2008, Шумен, Химера, 2009, стр. 131-141.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2016г. - Рецензия на статия Manuscript Number: Ms_BJMCS_23924 „ Analysis of attacks and security issues on the peer-to-peer networks“ за международно списание British Journal of Mathematics & Computer Science. – Сертификат.

2015г. - Рецензия на статия Manuscript Number: Ms_BJMCS_19442 „ Construction of Maximum period Linear Feedback Shift Registers (LFSR) (Primitive polynomials and linear recurring relations)“ за международно списание British Journal of Mathematics & Computer Science. – Сертификат.

2015г. - Рецензия на статия Manuscript Number: 2015_AJOMCOR_1150 „ Performance, Security and Statistical Analysis of Nimbe Cipher 1 (NC1)“ за международно списание Asian Journal of Mathematics and Computer Research. – Сертификат.

2015г. - Рецензия на статия Manuscript Number: Ms_BJMCS_22159 „A review of SMS security using hybrid cryptography and use in mobile money system “ за международно списание British Journal of Mathematics & Computer Science. – Сертификат.

2014г. - Рецензия на статия Manuscript Number: 2013_BJMCS_8123 „Fibonacci Random Number Generator using Lehmer’s Algorithm“ за международно списание British Journal of Mathematics & Computer Science.

2014г. - Рецензия на статия Manuscript Number: 2014_BJAST_14762 „LFCSR: a novel cryptographic primitive based on FCSR“ за международно списание British Journal of Applied Science & Technology.

Цитирания

2015г. - Boyanov P, Kr., Tasheva Zh, N., "A comprehensive testing and analisys of the computer and network security vulnerabilities using the scanning program Nessus", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), Riga - Latvia, LABPOTO - Latvia, ISBN 978-9934-8409-0-6, Volume 9, June 17 - 21, 2013, pp.162-165. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Ташева Ж. Н., Хардуерни и софтуерни средства за информационна сигурност, Издателство на НВУ „Васил Левски, ISBN 978-954-753-188-8, 2014, 136 с. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Tasheva, A. T., Tasheva, Z. N., & Milev, A. P. (2011). Generalization of the self-shrinking generator in the galois field GF (pn). Advances in Artificial Intelligence, 2011, 2. Цитирано в: Sundaresan, Saravanan, et al. "Secure tag search in rfid systems using mobile readers." Dependable and Secure Computing, IEEE Transactions on 12.2 (2015): 230-242. doi: 10.1109/TDSC.2014.2302305. Impact Factor: 1.352, 5-Year Impact Factor: 1.330, Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.098, SCImago Journal Rank (SJR): 0.645.

2015г. - Tasheva, A. T., Tasheva, Z. N., & Milev, A. P. (2011). Generalization of the self-shrinking generator in the galois field GF (pn). Advances in Artificial Intelligence, 2011, 2. Цитирано в: Sundaresan, Saravanan, et al. "Secure ownership transfer for multi-tag multi-owner passive RFID environment with individual-owner-privacy." Computer Communications 55 (2015): 112-124. Elsivier. Impact factor: 1,895.

2015г. - Tasheva, A. T., Tasheva, Z. N., & Milev, A. P. (2011). Generalization of the self-shrinking generator in the galois field GF (pn). Advances in Artificial Intelligence, 2011, 2. Цитирано в: Sundaresan, Saravanan, Robin Doss, and Wanlei Zhou. "Zero Knowledge Grouping Proof Protocol for RFID EPC C1G2 Tags." IEEE Transactions on Computers Volume:64, Issue: 10. (2015): 2994 – 3008. Impact factor: 1,659.

2015г. - Tasheva, Z., & Tasheva, A. (2013). COMBINING CRYPTOGRAPHY AND STEGANOGRAPHY IN SOFTWARE SYSTEM FOR HIDING CONFIDENTIAL INFORMATION. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 1, 84. Цитирано в: Boyanov, P. (2015). DETECTION AND IMPLEMENTATION OF ALTERNATE DATA STREAMS IN THE COMPUTER AND NETWORK SYSTEMS.Association Scientific and Applied Research, 7, 34.

2015г. - Tasheva, Z., & Tasheva, A. (2013). COMBINING CRYPTOGRAPHY AND STEGANOGRAPHY IN SOFTWARE SYSTEM FOR HIDING CONFIDENTIAL INFORMATION. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 1, 84. Цитирано в: Boyanov, Petar. "DESIGNING A SMALL CORPORATE BUILDING WITH FOUR WORKING COMPUTER DEPARTMENTS USING DISTANCE VECTOR ROUTING PROTOCOL-RIP." Association Scientific and Applied Research 7 (2015): 52.

2015г. - Tasheva, Z., & Tasheva, A. (2013). COMBINING CRYPTOGRAPHY AND STEGANOGRAPHY IN SOFTWARE SYSTEM FOR HIDING CONFIDENTIAL INFORMATION. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 1, 84. Цитирано в: Boyanov, Petar. "DESIGNING A SMALL CORPORATE BUILDING WITH FOUR WORKING COMPUTER DEPARTMENTS USING STATIC ROUTING AND SUBNETTING." Association Scientific and Applied Research 7 (2015): 43.

2015г. - Tasheva, Z., & Tasheva, A. (2013). COMBINING CRYPTOGRAPHY AND STEGANOGRAPHY IN SOFTWARE SYSTEM FOR HIDING CONFIDENTIAL INFORMATION. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 1, 84. Цитирано в: Boyanov, Petar. "SCANNING AND MONITORING ONE HTTP SERVER AND SEVERAL HOSTS IN WIRELESS LOCAL AREA NETWORK FOR SECURITY ISSUES." ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH 4 (2015): 50.

2015г. - Tasheva, Z., & Tasheva, A. (2013). COMBINING CRYPTOGRAPHY AND STEGANOGRAPHY IN SOFTWARE SYSTEM FOR HIDING CONFIDENTIAL INFORMATION. ASSOCIATION SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, 1, 84. Цитирано в: Стоянова, В. "Възможности за подобряване на скритостта на предаването на информацията в комуникационно- информационните системи чрез използване на стеганографски методи " Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Ташева, А., Ж.Ташева. Система за скриване на конфиденциална информация чрез комбинирано използване на криптографски и стеганографски методи. Трудове на „Хемус-2012“, Пловдив, 2012. Цитирано в: Стоянова, В. "Възможности за подобряване на скритостта на предаването на информацията в комуникационно- информационните системи чрез използване на стеганографски методи " Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Ташева Ж. Н., Р. А. Богданов, Технологични решения за информационна сигурност, Издателство на НВУ „Васил Левски, ISBN 978-954-753-130-7, 2013, 110 с. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Ташева Ж. Н., Информационни технологии за сигурност, Издателство на НВУ „Васил Левски, ISBN 978-954-753-190-1, 2014, 176 с. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Ташева Ж. Н., Боянов П. Кр., "Сравнителен анализ на злонамерени уеб-базирани атаки", Научна конференция на тема „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при Националният военен университет „Васил Левски”, гр. Шумен, Бълграия, ISBN 978-954-9681-49-9, 6 - 7 Юни 2013, стр. 178-183. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Boyanov P. Kr., Tasheva Zh. N., Fetfov Og. M., Trifonov T. Sp., Uzunova B. Hr., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2015г. - Boyanov P., Zhaneta T., "An unauthorized penetration into computer system with activated firewall and antivirus software", Anniversary Scientific International Conference 45 Years Computer Sciences and Engineering Department 30 Years Computer Systems and Technologies Speciality, 27-28 September, 2013, ISSN 1312-3335, Varna, Bulgaria, Section 1 Computer systems and Networks, pp.41-46. Цитирано в: Боянов, П. „Анализ и противодействие на опити за неоторизиран достъп до ресурсите на компютърните мрежи“, Дисертационен труд за придобиване на ОНС ‚доктор“. Шумен, 2015.

2014г. - Bedzhev, Borislav Y., Zhaneta N. Tasheva, and Valentin A. Mutkov. "CDMA codes for the next generation mobile communication systems." Conference proceedings of XII international symposium of theoretical electrical engineering ISTET 03, Warsaw, Poland. Vol. 1. 2003. Цитирано в: A Lazarov, PT Kostadinov, PD Minchev, Bistatic SAR/ISAR/FSR: Theory Algorithms and Program Implementation, John Wiley & Sons, Inc. January 2014, ISBN: 978-1-84821-574-0, ps. 192.

2014г. - [16] Tasheva Zh. N. Design and Analysis of 3-ary Generalized Shrinking Multiplexing Generator, International Journal of Advance in Communication Engineering 4 (2), 2012, pp. 129-140. Цитирано в: Antoniya Tasheva, Ognyan Nakov, Boyan Petrov. Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy. Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014. ISBN: 978-0-9891305-5-4. pp. 302-308.

2014г. - [15] Tasheva, Z., Bedzhev, B., Stoyanov, B. P-adic shrinking-multiplexing generator, Proceedings of the Third Workshop - 2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2005, 2005, pp. 443 – 448. Цитирано в: Antoniya Tasheva, Ognyan Nakov, Boyan Petrov. Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy. Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014. ISBN: 978-0-9891305-5-4. pp. 302-308.

2014г. - [20] A. T. Tasheva, Z. N. Tasheva, and A. P. Milev, “Generalization of the self-shrinking generator in the galois field GFpn,” Adv. Artif. Intell., vol. 2011, pp. 1–10, Jan. 2011. Цитирано в: Saravanan Sundaresan, Robin Doss Member, Selwyn Piramuthu and Wanlei Zhou. Secure Tag Search in RFID Systems Using Mobile Readers. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, vol.PP, no.99, pp.1,1 doi: 10.1109/TDSC.2014.2302305. Impact factor: 1,059.

2014г. - [20] A. T. Tasheva, Z. N. Tasheva, and A. P. Milev, “Generalization of the self-shrinking generator in the galois field GFpn,” Adv. Artif. Intell., vol. 2011, pp. 1–10, Jan. 2011. Цитирано в: Saravanan Sundaresan, Robin Doss, Selwyn Piramuthu, and Wanlei Zhou. A Robust Grouping Proof Protocol for RFID EPC C1G2 Tags. IEEE transactions on Information Forensics and Security, vol. 9, no. 6, June 2014. Pp. 961-975. Impact factor: 1,895.

2014г. - [1] Bedzhev, Borislav.Y, dkk. An Algorithm for Synthesis of Aperiodic Optical Orthogonal Codes. International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech. 2005 Цитирано в: Wulandari, S. A., Hidayatno, A., and Santoso, I.. PERBANDINGAN KINERJA SISTEM CDMA OPTIK KOHEREN DAN INKOHEREN PADA SISTEM SINKRON DAN ASINKRON BERDASARKAN PENGKODEAN OPTIK (Doctoral dissertation, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Undip). 2011.

2014г. - [14] Tashev, T., Bedzhev, B., Tasheva, Zh. The Generalized Shrinking-Multiplexing Generator, ACM International Conference Proceeding Series 285, Article number 48, Proceedings of the 2007 international conference on Computer systems and technologies CompSysTech ‘07, 2007. Цитирано в: Antoniya Tasheva, Ognyan Nakov, Boyan Petrov. Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy. Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014. ISBN: 978-0-9891305-5-4. pp. 302-308.

2014г. - [17] Tasheva A. T., Tasheva, Zh. N., Milev, A. P., Generalization of the Self-Shrinking Generator in the Galois Field GF(pn), Advances in Artificial Intelligence, vol. 2011, Article ID 464971, 10 pages, 2011. doi:10.1155/2011/464971. Цитирано в: Antoniya Tasheva, Ognyan Nakov, Boyan Petrov. Determining the Secrecy of Software Encryption System based on pGSSG Generator using Shannon Entropy. Proceedings of the International conference on Computing Technology and Information Management, Dubai, UAE, 2014. ISBN: 978-0-9891305-5-4. pp. 302-308.

2014г. - Bedzhev, Borislav Y., Zhaneta N. Tasheva, and Valentin A. Mutkov. “CDMA codes for the next generation mobile communication systems.” Conference proceedings of XII international symposium of theoretical electrical engineering ISTET 03, Warsaw, Poland. Vol. 1. 2003. Цитирано в: A Lazarov, PT Kostadinov, PD Minchev, Bistatic SAR/ISAR/FSR: Theory Algorithms and Program Implementation, John Wiley & Sons, Inc. January 2014, ISBN: 978-1-84821-574-0, ps. 192.

2014г. - [20] A. T. Tasheva, Z. N. Tasheva, and A. P. Milev, “Generalization of the self-shrinking generator in the galois field GFpn,” Adv. Artif. Intell., vol. 2011, pp. 1–10, Jan. 2011. Цитирано в: Sundaresan, S., Doss, R., Zhou, W., and Piramuthu, S.. Secure ownership transfer for multi-tag multi-owner passive RFID environment with individual-owner-privacy. Computer Communications. 2014. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2.098, SCImago Journal Rank (SJR): 0.645, Impact Factor: 1.352, 5-Year Impact Factor: 1.330.

2014г. - Tasheva, Zh, B. Bedzhev, and B. Stoyanov. “Self-shrinking p-adic cryptographic generator.” In XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST, pp. 7-10. 2005. Цитирано в: B. Stoyanov, K. Kordov. Pseudorandom Bit Generator with Parallel Implementation, Large-Scale Scientific Computing, Lecture Notes in Computer Science 2014, Jun 2014, pp 557-564.

2013г. - Z Tasheva, B Bedzhev, B Stoyanov, N-adic summation shrinking generator–basic properties and empirical evidences, IACR e-print archive, 2005, http://eprint.iacr.org/2005/068.pdf Цитирано в: Huijuan WANG Qiaoyan WEN Jie ZHANG, The Properties of the FCSR-Based Self-Shrinking Sequence, IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences Vol.E96-A No.2, 2013, pp.626-634, Impact factor: 0.226

2013г. - [3] B. Y. Bedzhev, Zh. N. Tasheva, B. P. Stoyanov, The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Bergel House Inc., USA, Journal of Automation and Information Science, vol. 38, № 10, 2006, pp. 56 – 62 Cited in: Michailov, I. M., Yordanov, S. S., & Bedzhev, B. Y. A Method for Synthesis of CAZAC Sequences with Period 7^n–1. International Journal of Computer Networks and Wireless Communications (IJCNWC), ISSN: 2250-3501, Vol.3, No2, April 2013, pp. 89-96. Impact Factor: 0.421

2013г. - [8] Bedzhev B. Y., Zh. N. Tasheva, B. P. Stoyanov, The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Bergel House Inc., USA, Journal of Automation and Information Science, vol. 38, № 10, 2006, pp. 56 – 62 Цитирано в: Б Беджев, С Йорданов, Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3^n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция, Международна научна конференция на РУ „А." Кънчев”, Русе (2012): 26-27.

2013г. - [8] Bedzhev B. Y., Zh. N. Tasheva, B. P. Stoyanov, The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Bergel House Inc., USA, Journal of Automation and Information Science, vol. 38, № 10, 2006, pp. 56 – 62 Цитирано в: Беджев, Борислав, and Стоян Йорданов. "Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства, Международна научна конференция на РУ „А." Кънчев”, Русе (2012): 90-94.

2013г. - [8] Bedzhev B. Y., Zh. N. Tasheva, B. P. Stoyanov, The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Bergel House Inc., USA, Journal of Automation and Information Science, vol. 38, № 10, 2006, pp. 56 – 62 Цитирано в: Йорданов, Стоян. "Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства на сигнали с дължина от вида 2n-и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция." Международна научна конференция на РУ „А." Кънчев”, Русе (2012): 52-56.

2013г. - [8] Tasheva, A.T., Tasheva, Z.N., and Petrov, A.M., Generalization of the self-shrinking generator in the Galois Field GF(pn),Advances in Artificial Intelligence, 2011, Article ID 464971, 10 pages, doi:10.1155/2011/464971. Cited in: TASHEVA, A., NAKOV, O., & TRIFONOV, T. Statistical Analysis of the Sequences Produced by the p-aryGeneralized Self-Shrinking Generator. Recent Advances in Computer Science, ISBN: 978-960-474-311-7, pp. 83-88.

2013г. - [5] Tashev, T., Bedzhev, B. andTasheva, Z., The Generalized Shrinking-Multiplexing Generator, ACM International Conference Proceeding Series285, art. no. 48, 2007. Cited in: TASHEVA, A., NAKOV, O., & TRIFONOV, T. Statistical Analysis of the Sequences Produced by the p-aryGeneralized Self-Shrinking Generator. Recent Advances in Computer Science, ISBN: 978-960-474-311-7, pp. 83-88.

2013г. - [7] Tasheva, A., Tasheva, Zh., Period of the sequences produced by the p-ary generalized self-shrinking generator, Proceedings of the Sixth International Scientific Workshop “Computer Science’11” Supercomputer Architectures and Applications, Ohrid, Macedonia, 01-03 September 2011, pp. 70-75. Cited in: TASHEVA, A., NAKOV, O., & TRIFONOV, T. Statistical Analysis of the Sequences Produced by the p-aryGeneralized Self-Shrinking Generator. Recent Advances in Computer Science, ISBN: 978-960-474-311-7, pp. 83-88.

2013г. - [9] Tasheva, Z., Bedzhev, B., and Stoyanov, B., P-adic shrinking-multiplexing generator, Proceedings of the Third Workshop – 2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2005, art. no. 4062171, pp. 443-448. Cited in: TASHEVA, A., NAKOV, O., & TRIFONOV, T. Statistical Analysis of the Sequences Produced by the p-aryGeneralized Self-Shrinking Generator. Recent Advances in Computer Science, ISBN: 978-960-474-311-7, pp. 83-88.

2013г. - Tasheva, Zhaneta, Borislav Bedzhev, and Borislav Stoyanov. “N-adic Summation-Shrinking Generator.” Basic properties and empirical evidence, http://eprint. iacr. org 68, 2005. Цитирано в: Li, F., Hu, H., & Zhu, S. (2014). FCSR periodic multisequences with maximal joint N-adic complexity and large k-error joint N-adic complexity over Z/(N). Journal of Systems Science and Complexity, 27(2), 370-381.

2012г. - 11] Tasheva A. T., Zh. N. Tasheva, A. P. Milev, Generalization of the Self-Shrinking Generator in the Galois Field GF(pn), Advances in Artificial Intelligence, vol. 2011, Article ID 464971, 10 pages, 2011. doi:10.1155/2011/464971. Цитирано в: Antoniya Tasheva, Some cryptanalysis of a p-ary generalized self-shrinking generator, Proceeding “CompSysTech’12”, Proceedings of the 13th International Conference on Computer Systems and Technologies, Pages 126-133, ACM New York, NY, USA 2012, ISBN: 978-1-4503-1193-9, http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2383296

2012г. - [17] Tasheva, Zh., Bedzhev, B. and Stoyanov, B., 2005. “Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator”, Proceedings of the XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, pp.7-10. http://bpstoyanov.hit.bg/ICEST2005_Proceedings_of_Papers_07_10.pdf Цитирано в: B Stoyanov, M Kolev, A Nachev, Design of a New Self-Shrinking 2-adic Cryptographic System with Application to Image Encryption, European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.78 No.3 (2012), pp.362-374.

2012г. - [7] Богданов Р.А., Ташева Ж. Н., Еволюция на мобилните мрежи към 4G поколение, CIO, бр.7, 2010г.,стр.48-50. Цитирано в: Стефан С. Желев, Спътникови комуникации, Университетско издателство на ШУ „Еп. К. Преславски“, 2012 г.

2012г. - [14] Богданов Р.А., Ташева Ж. Н., Анализ на двоичните последователности, използвани в CDMA системите, Научна сесия на Факултет „А, ПВО и КИС”,13-15 ноември 2009. Цитирано в: Стефан С. Желев, Спътникови комуникации, Университетско издателство на ШУ „Еп. К. Преславски“, 2012 г.

2012г. - [15] Богданов Р.А., Ташева Ж. Н., Съвременни широколентови технологии, Международна научна конференция, посветена на Джон Атанасов и Джон Фон Нойман, Шумен, 2008. Цитирано в: Стефан С. Желев, Спътникови комуникации, Университетско издателство на ШУ „Еп. К. Преславски“, 2012 г.

2011г. - [17] Z. Tasheva, B. Bedzhev, B. Stoyanov, N-adic summation-shrinking generator [PDF]. http://eprint.iacr.org/2005/o68.pdf, 2005. Цитирано в: Shixin Zhu, Fulin Li, Periodic sequences with maximal N-adic complexity and large k-error N-adic complexity over Z/(N), Journal of Complexity, 2011 Elsevier Inc. Impact Factor: 1,099, 5-Year Impact Factor: 1.074.

2010г. - [15] Zhaneta,Tasheva et.al., “Self Shrinking P-adic Cryptographic Generator, iCST 2005,Serbia and Montenegro, Nis, June 29-July1, 2005. Цитирано в: Ramesh S 1, K N Haribhat 2, R Murali, On Linear Complexity of Binary Sequences Generated Using Matrix Recurrence Relation Defined Over Z4, International Journal of Distributed and Parallel Systems (IJDPS) Vol.1, No.2, November 2010, pp. 68-85.

2010г. - [3] Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., N-adic SummationShrinking Generator. Basic properties and empirical evidences, Cryptology ePrint Archive, http://eprint.iacr.org/2005/068.pdf Цитирано в: Bedzhev B. Y., Trifonov T. S., Nikolov N. R., A Multicore Computer System for Design of Stream Ciphers Based on Random Feedback Shift Registers, “Vth InternationalSymposium on Wavelets Applications to World Problems”, 7-8 June 2010, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey

2009г. - [11] Tasheva, Zh., B. Bedzhev, B. Stoyanov. “N-adic Summation-Shrinking Generator”. Basic properties and empirical evidence, http://eprint.iacr.org, 2005/068/. Цитирано в: D Lihua, Z Yong, H Yupu, F-GSS: A novel FCSR-based keystream generator, Information Science and Engineering (ICISE), 2009, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5454814&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5454814

2009г. - [9] Zh Tasheva, Bedzhev B, Stoyanov B. N-adic Summation-Shrinking Generator [DB/OL]. [2009-04-01 ] .http://eprint.iaer.org, 2005/068/. Цитирано в: Dong Lihua Zeng Yong Hu Yu-pu Xian, Based on the FCSR double filtering key stream generator, “Information Security and Communications Privacy” 2009, 8, 4, pp. 309-312.

2009г. - [10] Zh. Tasheva, B. Bedzhev, B. StoyanoV. Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator[C]//IEEE. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, 2005, [s.l.] :Spring-Verlag,2005:7 - 10. Цитирано в: Dong Lihua Zeng Yong Hu Yu-pu Xian, Based on the FCSR double filtering key stream generator, “Information Security and Communications Privacy” 2009, 8, 4, pp. 309-312.

2009г. - [12] Zh. Tasheva , B. Bedzhev, B. Stoyanov. Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005, pp.7-10. Цитирано в: B. Stoyanov, Al. Milev, Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, 17th Telecommunications forum TELFOR 2009 Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009.

2009г. - [26] Borislav Bedzhev, Zhaneta Savova-Tasheva, and Valentin Mutkov, “A Method for Computer Design of Families of Generalized Mutually Orthogonal Complementary Signals,” International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’06, vol. IIIB2, 2006, pp. 1-6. Цитирано в: Joao S. Pereira and Henrique J. A. da Silva, M-ARY MUTUALLY ORTHOGONAL COMPLEMENTARY GOLD CODES, 17th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2009) Glasgow, Scotland, August 24-28, 2009, EURASIP, 2009, pp. 1636-1640.

2009г. - [11] Zh. Tasheva, B. Bedzhev. Software Implementation of p-adic Selfshrinking Generator for Aerospace Cryptographic Systems. Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY” with International Participation, 10–13 June 2005, Varna, Bulgaria, pp. 439-444. Цитирано в: B. Stoyanov, Al. Milev, Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, 17th Telecommunications forum TELFOR 2009 Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009.

2009г. - [13] Zh. Tasheva. An Algorithm for Fast Software Encryption. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech 2005, Technical University, Varna, Bulgaria, 16-17 June 2005, pp.II.18-1-II.18-6. Цитирано в: B. Stoyanov, Al. Milev, Research on the Self-shrinking 2-adic Cryptographic Generator, 17th Telecommunications forum TELFOR 2009 Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009.

2009г. - [12] Zh. Tasheva , B. Bedzhev, B. StoyanoV. "Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator". XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, 2005, pp.7-10. Цитирано в: D Lihua, Z Yong, H Yupu, F-GSS: A novel FCSR-based keystream generator, Information Science and Engineering (ICISE), 2009, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5454814&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D5454814

2008г. - [Tasheva, 2005] Zh. Tasheva. An Algorithm for Fast Software Encryption. International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech 2005, Technical University, Varna, Bulgaria, 16-17 June 2005, pp.II.18-1-II.18-6. Цитирано в: Borislav Stoyanov, Improved Cryptoanalysis of the Self-shrinking P-adic Cryptographic Generator, Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 4, Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE” Volume 2 / 2008, pp. 112-115, http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-04/IBS-04.pdf#page=112

2008г. - [4] Zhaneta Tasheva, Borislav Bedzhev, Borislav Stoyanov, “Nadic Summation-Shrinking Generator” Basic properties and empirical evidences Цитирано в: Dr.M.Sikandar Hayat Khiyal, Aihab Khan, Saria Safdar, Performance Evaluation of Stream Ciphers on Large Databases, IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.8 No.9, September 2008, pp. 285-290.

2008г. - [Tasheva, Bedzhev, 2005] Zh. Tasheva, B. Bedzhev. Software Implementation of p-adic Self-shrinking Generator for Aerospace Cryptographic Systems. Scientific Conference “SPACE, ECOLOGY, SAFETY” with International Participation, 10–13 June 2005, Varna, Bulgaria, pp. 439-444. Цитирано в: Borislav Stoyanov, Improved Cryptoanalysis of the Self-shrinking P-adic Cryptographic Generator, Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 4, Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE” Volume 2 / 2008, pp. 112-115, http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-04/IBS-04.pdf#page=112

2008г. - [Tasheva, Bedzhev, Stoyanov, 2005] Zh. Tasheva , B. Bedzhev, B. Stoyanov. Self-Shrinking p-adic Cryptographic Generator. XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005, pp.7-10. Цитирано в: Borislav Stoyanov, Improved Cryptoanalysis of the Self-shrinking P-adic Cryptographic Generator, Advanced Studies in Software and Knowledge Engineering International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 4, Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE” Volume 2 / 2008, pp. 112-115, http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-04/IBS-04.pdf#page=112

2008г. - [1] Bedzhev, B., Zh. Tasheva, B. Stoyanov, A, Method for Synthesis of Generalized Barker Codes, XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2005, Nic, Serbia and Montenegro, June 29-July 1, 2005, p. 23-26. Цитирано в: Borislav BEDZHEV, Valeri TONEV, AN ALGORITHM FOR SYNTHESIS OF WELTI’S SIGNALS, Technical Sciences and Applied Mathematics, pp. 12-16, 2008, http://www.afahc.ro/revista/Nr_1_2008/Art_Tonev.pdf