Доц. д-р инж. Николай Йорданов Досевабв

Доц. д-р  инж. Николай Йорданов Досев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус D, стая D3

Телефон: 054 830495 вътр.200

Email: n.dosev@shu.bg

Приемно време: четвъртък от 10.00 до 12.00

Завършен университет, специалност

ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен - 1977 г. - магистър "Изчислителна техника"

ВА "Г. С Раковски" гр. София 1986 г. - магистър "Военно дело"

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "В. Левски" - Факултет "А, ПВО и КИС" гр. Шумен

Заемани академични длъжности

Асистент

Старши асистент

Гл. асистент

Доцент по научна специалност 05.12.01 "Организация и управление на въоръжените сили" (диплома № 19842 /08.09.1999 г.)

Придобити научни степени

Доктор по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили” (диплома № 24105 /14.03.1996г.)

Водени лекции и/или упражнения

Обществен ред и сигурност

Основи на охранителната дейност

Тероризъм и противодействие

Глобализация и сигурност

Корпоративна и фирмена сигурност

Корупция, организирана престъпност и контрабанда

Мениджмънт на системи за сигурност

Области на научни интереси

Автоматизация на процесите на управление

Тероризъм и противодействие на тероризма

Специализации

Курс за експерт по оценяване на дистанционна форма на обучение към НАОА (2013 г.)

Kурс "Защита на класифицираната информация" проведен от ДКСИ, 2007 г.

Курс "Основни въпроси на международната, националната и ведомствената стандартизация и основни принципи и процедури НАТО", София,2002 г.

Курс за подготовка на докторанти - ВВУАПВО "П. Волов" -гр.Шумен (1993г.).

Курс по специална педагогика - ВА "Г. С. Раковски (1991г.).

Участия в международни и национални научни проекти

Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г., Участник в проекта.

Национален проект: Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

Национален проект: BG051PO001-3.1.07.-0040 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

Национален проект "Автоматизирана система за управление на огъня на артилерийския дивизион „Искра” - участие в научен колектив. Период на проекта1989г. - 1991г.

Университетски проект: Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи (Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво). Договор РД-07-319 от 15.03.2011г. Ръководител на проекта доц. д-р Радослав Узунов, студенти - 5, докторанти – 2;

Университетски проект: Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства. Договор РД-07-726 от 04.04.2012г. Период на проекта: 2012г, Ръководител на проекта проф. д-р Димитър Салтиров, студенти - 3, докторанти – 1;

Университетски проект: “Учебна платформа за проектиране и менижиране на интегрирана среда включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност“ Договор № РД-08-304/ 15.03.2013, Ръководител доц. д-р Николай Йорданов Досев; студенти: 4; докторанти: 1;

Университетски проект: "Проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване”, № РД-10–636/04.04.2014 г.,Ръководител доц. д-р Николай Йорданов Досев; студенти: 4; докторанти: 1;

Университетски проект: „Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията” № РД-10–691/01.04.2015, Ръководител проф. д-р Димитър Салтиров Димитров, студенти: 5.

Университетски проект: „Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия“, Договор № РД-08-144/08.02.2016 г., Ръководител доц. д-р Христо Атанасов Христов;

Университетски проект "Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика)" РД-08-77/03.02.2017 г. Ръководител гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов

Университетски проект 7: "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност". Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Университетски проект 8: "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност". Договор № РД-21-236/28.02.2019 г. Период на проекта - 2019 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Национален проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020г." -

„Студентски практики“

Проект Симулационна обучаваща система за управление на артилерийските подразделения по стандартите на НАТО. Период на проекта 2001-2002 г.

Заемани ръководни позиции

Ръководител катедра 1999-2001 г.

Заместник декан 2001-2002 г.

Декан на факултет 2002-2010 г.

Председател на ОС на ФТН

Организационна дейност

Председател на Общото събрание на ФТН

Член на факултетния съвет на ФТН

Член на Съвета на ДИКПО- Варна

Член на комисията за атестиране на неакадемичния състав на ШУ

Членства в научни организации

Експерт към НАОА

Член на съюза на учените - клон Шумен

Специализиран научен съвет по военни науки към ВАК - 2007-2011 г.

Държавни и/или научни награди

Орден " За принос към МО на Р. България" 2008 г.

Дисертации

1996г. - Дисертация за получаване на ОНС "Доктор" на тема "Изследване влиянието на информационните потоци върху структурата и организацията на АСУОАД" - 1996 г.

Учебници

2015г. - Учебник "Основи на охранителната дейност", Университетско издателство на ШУ, Шумен 2015 г.

2014г. - „Кибертероризъм и противодействие“

2013г. - Електронен учебник, "Конфликтология", ЦДО на ШУ ""Еп. К. Преславски", Шумен 2013 г.

2013г. - Електронен модул, "Видове тероризъм", ЦДО на ШУ ""Еп. К. Преславски", Шумен 2013 г.

2013г. - Електронен модул, "Теоризмът като социално явление", ЦДО на ШУ ""Еп. К. Преславски", Шумен 2013 г.

2007г. - Учебник "Тероризъм и противодействие" - ЦДО на ШУ ""Еп. К. Преславски", Шумен 2007 г.

1997г. - Учебник "Теоретични основи на артилерийската стрелба кн. II " - ВИ, София 1997 г.

1997г. - Учебно пособие "Стрелба и управление на огъня с право мерене" - ВИ, София 1997 г.

1997г. - Учебник "Специализирани ЕИМ и системи" - София ВИ, 1997 г.

1996г. - Учебник"Теоретични основи на артилерийската стрелба кн. I " - ВИ, София 1996 г.

Статии

2011г. - "Информационната сигурност и мястото й в системата на националната сигурност" - Факултет "А, ПВО и КИС", Сборник “Научни трудове”, Шумен 2011г.

2011г. - "Национална сигурност и устойчиво развитие" - Научна конференция на ШУ, Сборник “Научни трудове” на конференцията „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011 г.

2011г. - "Нормативна база на понятието национална сигурност в Република България" - Сборник. “Научни трудове” на конференция „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011 г.

2010г. - "Основни насоки за повишаване качеството на обучението и усъвършенстване на управле-нието на висшето образование в Националния военен университет„В. Левски" - Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2010 г.

2008г. - "Проблеми на информационната сигурност в България" - Научна конференция ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Сборник научни трудове, Варна 2008 г.

2008г. - "Информационното неравенство в България" - Научна конференция ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", Сборник научни трудове, Варна 2008 г.

2007г. - „Вулкан-С” ПИКИС – С4I системата на БА" - Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2007 г.

2006г. - "Методът на бойните потенциали при огневото поразяване на противника" - Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2006 г.

2004г. - "Симулационни обучаващи системи за управление на военни подразделения по стандартите на НАТО" - Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2004 г.

2004г. - "Дистанционната форма на обучение – предизвикател-ството на 21 век" - Сборник трудове “Военно научен форум 2004” НВУ “В. Левски” 2004 г.

2004г. - "Стимулиране на обучаемите към научно-изследователска работа във висшите военни училища" - Сборник научни трудове Международна. научно-практическа конференция, Правец-2004

2004г. - "Модел на съвременния тероризъм, базиран на популационната динамика" - Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2004 г.

2003г. - "Използване на артилерията в антитерористични операции" - Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2003 г.

2001г. - "Комплекс средства за автоматизация с използване на предни наблюдатели" - Научна конференция ВВУАПВО "П. Волов", Сборник научни трудове, Шумен 2001 г.

2001г. - "Използване на механизираните и танкови съединения и подразделения в огневото поразяване на противника при отбрана на морски бряг" - Научна конференция на Централен военен архив, Сборник трудове на конференцията, В. Търново 2001 г.

2000г. - "Състояние и тенденции в развитието на средствата за автоматизация в земната артилерия" - Научна конференция ВВУАПВО "П. Волов", Сборник научни трудове, Шумен 2000 г.

Доклади

2018г. - "Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи", Научна конференция МАТТЕX на ШУ „Еп. К. Преславски“, гр. Шумен, 2018 г.

2017г. - "Създаване на склад от данни за определяне на риска за информационната сигурност на корпорацията", Научна конференция с международно участие на тема „Киберсигурността в информационното общество”, Факултет "А, ПВО и КИС", Шумен 2017 г.

2016г. - „Създаване на модел на система за ранно предвиждане рисковете за информационната сигурност на корпорацията“. Научна конференция МАТТЕX на ШУ „Еп. К. Преславски“, гр. Шумен, 2016 г.

2016г. - „Обезпечаване сигурността на достъпа до интегриран склад от данни“. Международна научна конференция 2016, Факултет „А, ПВО и КИС“ гр. Шумен

2015г. - "Борбата с нелегалното разпространение на наркотици и наркотрафика в света", Научна конференция "Новите предизивкателства пред системите за информационна сигурност", Шумен 2015

2014г. - Предаване на тайни съобщения чрез стеганогравски методи и способи във Faсebook и Google+, научна конференция –„Новата парадигма за сигурност в киберпространството“ –НВУ „В.ЛЕВСКИ“ , Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 5-6.06.2014г.

2014г. - „Възможности за използване на стеганография в социалните мрежи Faсebook и Google+“, Трета международна научна конференция –„Наука, образование, иновации“, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, 21-23-05. 2014г. Шумен.

2014г. - „Неправителствения сектор и националната сигурност“, Трета международна научна конференция –„Наука, образование, иновации“, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, 21-23-05. 2014г. Шумен.

2014г. - Досев, Н., Илиев, Св., Христов, Х., „Възможности за секретна комуникация в социалната мрежа Google+”, Годишна Университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В.Търново.

2013г. - Корупция в сферата на отбраната, Научна конференция на Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2013 г.

2013г. - Аерокосмическият мониторинг на околната среда, като средство за измерване на екологичния риск и сигурност, Научна конференция на НВУ "В. Левски", "Актуални проблеми на сигурността", В. Търново 2013 г.

2012г. - "Корупция и национална сигурност", ИКТ БАН, Юбилеен международен конгрес „40 год. България космическа държава”, Сборник с трудове на конгреса, Варна 2012 г.

2012г. - "Икономическата сигурност, основна подсистема на системата на националната сигурност", Факултет "А, ПВО и КИС" Сборник “Научни трудове”, Шумен 2012 г.

2011г. - "Управление на риска във висшето училище - гаранция за надеждно оцеляване на пазара на образователните услуги" - Научна конференция на ШУ, Сборник “Научни трудове” на конференцията „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011 г.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебно пособие "Военна сигурност“ - ISBN 978-954-9681-91-8, с автори проф. д-р инж. Велико Панчев Петров и доц. д-р Станчо Георгиев Станчев, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2019 г.

2019г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебник "Теоретични обосновки на огневото поразяване“ - ISBN 978-619-7531-02-2, с автор проф. д-р инж. Велико Панчев Петров, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2019 г.

2018г. - Становище от доц. д-р Николай Досев на материалите по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент”, професионално направление 9.1 Национална сигурност с кандидат гл. ас. доктор Петър Красенов Боянов

2018г. - Становище от доц. д-р Николай Йорданов Досев на дисертационен труд на тема: „Разработване на модел на система за подпомагане вземането на корпоративни решения, касаещи информационната сигурност”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор”, Професионално направление: 9.1. “Национална сигурност, ”Докторска програма: “Корпоративна сигурност” с автор Имрен Шерафединова Исмаилова - Садулова

2018г. - Становище от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема „Организация и управление на системата за морски суверенитет на Република България - фактор за националната сигурност“ за получаване на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 9.1 "Национална сигурност", докторантска програма „Национална сигурност” с автор Стоян Иванов Иванов

2017г. - Становище на материали за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана", професионално направление 9.2. "Военно дело", по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили" - кандидат доц. д-р Велико Панчев Петров

2016г. - Рецензия на материали за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана", професионално направление 9.1. "Национална сигурност", по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)“ - кандидат гл.ас. д-р Христо Атанасов Десев

2016г. - - Рецензия на материали за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана", професионално направление 9.2. "Военно дело", по научна специалност "Организация и управление на въоръжените сили" - кандидат гл.ас. д-р Станчо Георгиев Станчев

2016г. - Становище на материали за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана", професионално направление 9.2. "Военно дело", по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили" - кандидат полк. доц.д-р Сашо Стефанов Евлогиев

2016г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на монографичен труд на тема "Управление на огъня на артилерийските формирования с използване на автоматизирани системи за управление", ISBN 978– 954– 9681– 67– 3 с автори полк. доц. д-р инж. Сашо Стефанов Евлогиев и подп. д-р инж. Дилян Марков, , изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2016 г.

2016г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебно пособие "Планиране и координиране на съвместната огнева поддръжка, ISBN 978-954-9681-72-7, авторски колектив с ръководител полк. доц. д-р инж. Сашо Стефанов Евлогиев, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2016 г.

2016г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебно пособие "Тактика на полевата артилерия“ - Част I, ISBN 978-954-9681-76-5, авторски колектив с ръководител полк. доц. д-р инж. Велико Панчев Петров, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2016 г.

2016г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебно пособие "Тактика на полевата артилерия“ - Част II, ISBN 978-954-9681-77-2, авторски колектив с ръководител полк. доц. д-р инж. Велико Панчев Петров, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2016 г.

2016г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебно пособие "Административно право и административен процес“, ISBN 978-954-9681-71-0, с автор полк. доц. д-р инж. Велико Панчев Петров, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“, Шумен, 2016 г.

2015г. - Становище от доц. д-р Николай Йорданов Досев на дисертационен труд на тема: „Изследване на възможностите на сателитния мониторинг за управление на екологичната сигурност ” за придобиване на ОНС "доктор" с автор Георги Костов Баев

2015г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на монографичен труд на тема "Особености в бойното използване на артилерията в операции в планинско-гориста местност" ISBN 978-954-9681-67-3 с автори полк. доц. д-р инж. Велико П. Петров и подп. д-р инж. Станчо Г. Станчев, изд. НВУ „В. Левски“, Факултет „А, ПВО и КИС“ Шумен, 2015 г.

2014г. - Становище от доц. д-р Николай Йорданов Досев на дисертационен труд на тема : „Усъвършенстване на системата за придобиване на професионална квалификация на артилерийските специалисти от военните формирования на тактическо ниво” за придобиване на ОНС "доктор" с автор инженер Станчо Георгиев Станчев

2014г. - Рецензия от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема „ Модел за управление на риска в системи за управление на информационната сигурност” за получаване на образователна и научна степен "доктор" с автор Станчо Митев Кайков

2014г. - Становище от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема “Функциониране и организация на военносъдебната система като фактор за национална сигурност” за получаване на образователна и научна степен "доктор" с автор Георги Митков Петров

2013г. - Становище от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема “Изследване на процесите на целеобразуване и целеразпределение в интерес на огневата поддръжка в операциите на съвместни оперативни сили” за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” с автор Цветан Еленков Димитров

2013г. - Рецензия от доц. д-р Николай Йорданов Досев на учебник за дистанционно обучение "Правни аспекти на информационната сигурност", ISBN 978-954-753-135-2 с автор полк. доц. д-р инж. Велико П. Петров, изд. НВУ "В. Левски", 2013 г.

2012г. - Становище от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема „Огнево превъзходство в операциите на съвместните оперативни сили” за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” с автор Недялко Драганов Недялков

2011г. - Становище от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема „Стратегическо планиране и трансформация на въоръжените сили” за получаване на образователна и научна степен "доктор" с автор контраадмирал Николай Иванов Николов

2010г. - Рецензия от доц. д-р Николай Досев на дисертационен труд на тема „Българските въздушни войски във Втората световна война 1941-1944 г.” за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” с автор подп. инж. Мануш Петков Христов

2008г. - Рецензия от доц. д-р Николай Досев на материалите по конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” по научната специалност 05.12.01. “Организация и управление на въоръжените сили” с кандидат инженер доктор Велико Панчев Петров

Цитирания

2018г. - Досев, Н., „Корупция и национална сигурност“, ИКТ БАН, Юбилеен международен конгрес „40 год. България космическа държава”, Сборник с трудове на конгреса, Варна 2012 г., цитирано в Русева, В., Василева Р., Корупция в сферата на държавната администрация. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Досев, Н., „Корупция и национална сигурност“, ИКТ БАН, Юбилеен международен конгрес „40 год. България космическа държава”, Сборник с трудове на конгреса, Варна 2012 г., цитирано в Русева, В., Василева Р., Корупцията - обществен феномен в България. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Досев, Н., Томов Г., Кибертероризъм и противодействие. Учебник за дистанционно обучение, Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски",ISBN 978-954-753-207-6, 2014 г., цитирано в: Диманова, Д., Кузманов, З., Международни стандарти за сигурност. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Досев, Н., Национална сигурност и устойчиво развитие - Научна конференция „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Сборник Научни трудове, Шумен 2011г. цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2018г. - Досев, Н., Томов Г., Кибертероризъм и противодействие. Учебник за дистанционно обучение, Издателски комплекс на Национален военен университет "Васил Левски",ISBN 978-954-753-207-6, 2014 г., цитирано в Boyanov, P., Hristo, Hr., implementation of the footprinting and reconnaissance cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018

2017г. - Досев Н., Шарафединова И., "Създаване на склад от данни за определяне на риска за информационната сигурност на корпорацията", Научна конференция с международно участие на тема „Киберсигурността в информационното общество”, Факултет "А, ПВО и КИС", Шумен 2017 г., стр.231-237, ISBN 978-954-9681-82-6, цитирано в Боянов П., "Кибератаки и противодействие", Монография, Университетско издателство ШУ "Еп. К. Преславски" 2017, ISBN 978-619-201-206-9

2017г. - Досев Н., „Неправителствения сектор и националната сигурност“, Трета международна научна конференция –„Наука, образование, иновации“, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, 21-23-05. 2014г., стр. 344-352, ISBN 978-954-577-970-1, цитирано в Боянов П., "Кибератаки и противодействие", Монография, Университетско издателство ШУ "Еп. К. Преславски" 2017, ISBN 978-619-201-206-9

2016г. - Досев Н., „Вулкан-С ПИКИС – С4I - системата на БА", Научна сесия 2007, Сборник научни трудове част I, стр. 379-388, ISBN-13:978-954-9681-19-2, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен 2007, цитирано в Евлогиев С. и Марков Д., "Управление на огъня на артилерийските формирования с използване на автоматизирани системи за управление"- монография, Шумен 2016, ISBN 978-954-9681-75-8

2016г. - Досев Н., "Специализирани ЕИМ и системи", Учебник, София, ВИ, 1997г., Цитирано в Евлогиев С. и Марков Д., "Управление на огъня на артилерийските формирования с използване на автоматизирани системи за управление"- монография, Шумен 2016, ISBN 978-954-9681-75-8

2016г. - Досев Н., "Специализирани ЕИМ и системи", Учебник, София, ВИ, 1997 г., Цитирано в Марков Д.,„Специализирани компютърни системи в полевата артилерия”, Учебно пособие, Шумен 2016, ISBN 978-954-9681-83-3

2016г. - Досев Н., „Вулкан-С ПИКИС – С4I - системата на БА", Научна сесия 2007, Сборник научни трудове част I, стр. 379-388, ISBN-13:978-954-9681-19-2, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен 2007, цитирано в Марков Д., "Изисквания към програмното осигуряване на автоматизираната система за управление на огъня на артилерийските формирования", Международна научна конференция, "Киберсигурността в информационното общество", Сборник научни трудове, Шумен 2017, ISBN 978-954-9681-82-6

2016г. - Досев Н. "Изследване влиянието на информационните потоци върху структурата и организацията на АСУОАД" - дисертация, Цитирано в Евлогиев С.и Марков Д., "Управление на огъня на артилерийските формирования с използване на автоматизирани системи за управление"- монография, Шумен 2016, ISBN 978-954-9681-75-8

2016г. - Досев Д., Илиев С., Христов Х., „Възможности за използване на стеганография в социалните мрежи Faсebook и Google+“, Трета международна научна конференция –„Наука, образование, иновации“, посветена на 145 годишнината на БАН и 35 годишнината от космическия полет на Георги Иванов, 21-23-05. 2014г. Шумен, стр. 317-324, ISBN 978-954-577-970-1 Цитирано в: Диманова Д, Цанков Ц, "Компютърна дидактична програма за код на Хеминг". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X. pp. 38-45.

2016г. - Досев Н., "Изследване влиянието на информационните потоци върху структурата и организацията на АСУОАД", Дисертация за научна степен „доктор“, Военна академия СНС, София, 1996, Цитирано в Марков Д., "Специализирани компютърни системи в полевата артилерия”, Учебно пособие, Шумен 2016, ISBN 978-954-9681-83-3

2016г. - Досев Н., „Вулкан-С ПИКИС – С4I - системата на БА", Научна сесия 2007, Сборник научни трудове част I, стр. 379-388, ISBN-13:978-954-9681-19-2, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен 2007, Цитирано в Марков Д.,„Специализирани компютърни системи в полевата артилерия”, Учебно пособие, Шумен 2016, ISBN 978-954-9681-83-3

2015г. - Досев Н., Г. Баев, "Дистанционни аерокосмически методи за изследване и мониторинг на околната среда в интерес на екологичната сигурност". Сб. трудове от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Издат. ком. на НВУ, В. Търново, Цитирано от Георги Костов Баев в дисертационен труд на тема „Изследване на възможностите на сателитния мониторинг за управление на екологичната сигурност ”

2014г. - Досев Н.„История и тенденции на обучението на артилеристи за БА”. Списание „Везни” специален брой, 2004. Цитирано в Станчев С., дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на системата за придобиване на професионална квалификация на артилерийските специалисти от военните формирования на тактическо ниво”, Шумен 2014

2014г. - Досев, Н. "Теоризмът като социално явление", ЦДО на ШУ "Еп. К. Преславски", 2013 г.Сайт (платформа) за e-book: http://www.cdo.shu.bg., Цитирано в Христов Х., " Планиране и подбор на персонала", Учебно пособие, ЦДО на ШУ "Еп. К. Преславски", 2014г.Сайт (платформа) за e-book: http://www.cdo.shu.bg