Доц. д-р инж. Доника Величкова Димановаабв

Доц. д-р  инж. Доника Величкова Диманова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 406

Телефон: 054 830495 вътр.196

Email: d.dimanova@gmail.com, d.dimanova@shu.bg

Приемно време: вторник от 10 - 12 ч.

Завършен университет, специалност

Технически универсиситет – гр.Варна, 2000г., Съобщителна и осигурителна техника и системи / специализация Телекомуникационни мрежи, Магистър

Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр.Свищов, 2008 г., Финанси, Магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

.

Заемани академични длъжности

Хоноруван асистент в катедра "Комуникационна и компютърна техника", Факултет по технически науки - от 11.03.2011 г. - до 20.06.2011 г.

Асистент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - от 12.09.2011 г. до 01.07.2015 г.

Главен асистент в катедра "Управление на системите за сигурност", Факултет по технически науки - от 2.07.2015 г. до 30.09.2016 г.

Доцент в катедра "Управление на системите за сигурност" от 1.10.2016 г., област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност.

Придобити научни степени

На 16.02.2015 г. защитава дисертационен труд на тема "Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи" и получава научната степен “Доктор” по "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление".

Водени лекции и/или упражнения

Държавно и местно управление, Управление на човешките ресурси, Основи на управлението, Гражданска защита, Мениджмънт на риска, Мениджмънт на системите за сигурност, Информационни системи и сигурност, Практическа подготовка (интегрирана система за сигурност – сигналоохранителна техника, видеонаблюдение, контрол на достъпа), Технически средства в сектора за сигурност, Специализирана комуникационна техника, Полупроводникови елементи.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY гр. Рига, Латвия по образователна програма Еразъм +, 2015 г.

Polytechnic Institute of Braganca, гр. Враганца, Португалия по образователна програма Еразъм +, 2016 г.

Померански университет, гр. Слупск, Република Полша по образователна програма Еразъм +, 2018 г.

Области на научни интереси

Защита на населението при бедствия и аварии, Фирмена сигурност, Ресурсно осигуряване на системите за сигурност. Управление на риска.

Специализации

.

Участия в международни и национални научни проекти

Международен проект: Участие в IEEE Central European Student and Yong Profesionals Congress (CEuSYP 2015 Zagreb) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Централна и Източна Европа в Загребски университет гр. Загреб, Република Хърватска, 8-10 май 2015г.

Европейски проект: Проект „Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област“. ROBG (15.3.1.017), 2016-2018 г.

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2015 година.

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики” 2012 - 2015 г.

Национален проект: Проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1” 2016 - 2018 г.

Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение", период 2012 - 2014 година.

Университетски проект 1: " Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства". Договор № РД-05-228/03.03.2012 г. Период на проекта: 2012 година. Ръководител на проекта - проф. д-р Димитър Салтиров.

Университетски проект 2: "Учебна платформа за проектиране и менажиране на интегрирана среда, включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност". Договор № РД – 08-304/15.03.2013. Период на проекта: 2013 г. Ръководител на проекта - доц. д-р Николай Досев.

Университетски проект 3: "Проектиране и менажиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване". Договор № РД – 08-203/06.03.2014 г. Период на проекта: 2014 г. Ръководител на проекта - доц. д-р Николай Досев.

Университетски проект 4: "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията". Договор № РД – 08-312/13.03.2015 г. Период на проекта: 2015 г. Ръководител на проекта - проф. д-р Димитър Салтиров.

Университетски проект 5: „Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия“, Договор № РД-08-144/08.02.2016 г. Период на проекта: 2016 г. Ръководител на проекта - доц. д-р Христо Атанасов Христов.

Университетски проект 6: „Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)“. Договор № РД-08-77/03.02.2017 г. Период на проекта - 2017 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Университетски проект 7: "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност". Договор № РД-08-144/08.02.2018 г. Период на проекта - 2018 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Университетски проект 8: "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност". Договор № РД-21-236/28.02.2019 г. Период на проекта - 2019 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

Организационна дейност

Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2012" - 22 - 24 ноември 2012 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Секретар на секция "Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност" от научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2016" - 11 - 13 ноември 2016 г. в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Ръководител на студентите от ФТН на проведената научна сесия за курсанти и студенти с международно участие - 28-29 март 2013 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна.

Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената НК „Актуални проблеми на сигурността“, 16-18 октомври 2013 г., НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново.

Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност"на проведената НС за курсанти и студенти с международно участие „Курсантите и студентите на морско училище и науката", 27-28 март 2014 г., ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна.

Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената научната конференция с международно участие "MАТТЕХ 2014" - 20 - 22 ноември 2014 в ШУ "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен.

Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената научна конференция с международно участие “Курсантите и студентите на морското училище и науката“, 26-27 март 2015 г. във ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. Варна.

Ръководител на студентите от катедра "Управление на системите за сигурност" на проведената Юбилейната научна сесия за курсанти и студенти с международно участие. ВВМУ “Н. Й. Вапцаров". Варна, март 2016 г.

Участие със студенти от ФТН, специалност „системи за сигурност“ на:

- Ден на отворените врати" в Окръжна прокуратура гр.Шумен и Окръжен съд гр.Шумен, на 24.04.2013 г.;

- „Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия“, проведено на 28.04.2013 г. в Областна администрация гр. Шумен.

- „Учебно - методически сбор на областният управител по отбранително - мобилизационна подготовка“, проведен в областна администрация гр. Шумен на 16.05.2013 г.;

- Първо редовно заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и аварии на 08.05.2014 г. от 10.00 часа, в заседателната зала на областна администрация Шумен;

- „Учебно - методически сбор на областният управител по отбранително - мобилизационна подготовка“, проведен в областна администрация гр. Шумен на 29.05.2014 г.;

- Тренировка за изпълнение на част от Плана за използване на пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер, в изпълнение на Указания за дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, проведена на 28.05.2015 г.

- Съвместно обучение за Защита на населението при бедствия и аварии, проведено на 30.10.2015 г. в ГД ПБЗН гр. Шумен;

- „Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия“, проведено на 12.11.2015 г. в Областна администрация гр. Шумен;

- Втора част на семинар на тема: “Изпълнение на Програмата за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования“. Практическо учение на Областния щаб за защита от бедствия и аварии, проведено на 22.12.2015 г.;

- „Заседание на Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия“, проведено на 16.11.2016 г. в Община Шумен.

- Обучение за „информационна сигурност“ от експерти от Международната академия за обучение по киберразследвания и ГДБОП на 10.05.2016 г. в Община Шумен.

Член на комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 14-18 ноември 2016 г.

Член на комисията по провеждане на вътрешни тематини одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 18-21 април 2017 г.

Член на комисията по атестация на академичния състав във ФТН.

Ръководител на студентите от специалност „Системи за сигурност", на проведеното екипно обучение в „Центъра за професионална квалификация"-РДПБЗН-Монтана на 29 септември 2017 г., на тема „Защита на населението и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи“.

Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, относно готовността на органите на изпълнителната власт, юридическите лица, едноличните търговци и съставните части на ЕСС в област Шумен за усложнена зимна обстановка. 10 ноември 2017 г. заседателна зала на областна администрация Шумен.

Член на комисията по провеждане на вътрешни институционални одити на Системата за управление на качеството в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 7-10 ноември 2017 г.

Участие в комисия по провеждане на вътрешни тематичен одити на Системата за наблюдаване, поддържане и управление на качеството на образованието и академичния състав - учебни практики и стажове в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски". 16-20 април 2018 г.

Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено на 21 юни 2018 г. в областна администрация гр. Шумен.

Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното на 31 октомври 2018 г. в областна администрация гр. Шумен заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия.

Участие със студенти от специалност „Системи за сигурност“ на проведеното практическо занятие, на 3 ноември 2018 г. на брега на язовир Тича край село Иваново, на тема „Издирване и спасяване на пострадали в резултат на наводнения“. В учението взеха участие Доброволния екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК Шумен), Младежкия авариен екип и Студентския авариен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи.

Членства в научни организации

Член на IEEE

Съюз на учените в България, клон Шумен, секция - "Технически и военни науки".

Дисертации

2015г. - Диманова Д. "Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи"

Монографии

2016г. - Диманова Д, "Управление на риска", УИ на ШУ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-095-9

Учебници

2016г. - Диманова Д, Защита при бедствия, аварии и катастрофи, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-619-201-098-0

Учебни помагала

2013г. - Електронен модул " Планиране и подбор на персонала" по дисциплината УЧР, ЦДО на ШУ "Епископ Константин Преславски", 2013 г.Сайт (платформа) за e-book: http://www.cdo.shu.bg, ISBN: 978-954-577-866-7

Студии

2017г. - Диманова Д. "Роля на държавата при оповестяване на населението при бедствия възникнали в големи технически инфраструктури". Конференция „Комуникационни умения: Анализ и управления на риска“. РУ „Ангел Кънчев“, Русе, 25-26.01.2017, ISBN: 978-619-207-097-7.

2016г. - Диманова Д, Математически методи за вземане на управленски решения при бедствия. Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X.

Статии

2018г. - Dimanova, D. New categories of risk. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1311-834X, vol. VIII E, 2018, pp. 174-187.

2018г. - Dimanova, D., National disaster management system. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 52, December 2018, ISSN: 2367-5721, pp. 44-48, www.sociobrains.com.

2018г. - Dimanova, D., Risk of major accidents with hazardous substances. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 52, December 2018, ISSN 2367-5721, pp. 49-53, www.sociobrains.com.

2017г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z. Measuring and assessing risk. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN 2367-5721, pp. 63 – 69, Issue 32, April 2017

2017г. - Dimanova D, "Accidents caused by technogenic risks - nuclear and radiation accidents". Годишник ШУ. Vol. VII E, 2017, ISSN: 1311-834X. pp 58-66.

2017г. - Dimanova D, "Study of risk - uncertainty and indefiniteness". Годишник ШУ, Vol. VII E, 2017, ISSN: 1311-834X. pp. 66-75

2017г. - Dimanova D. "Risk management of critical infrastructure sites and facilities". International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, ISSN 2367-5721. www.sociobrains.com. Issue 36, august 2017, pp.67-73.

2016г. - Dimanova D, „Historical development of structures for the protection of population". Journal Scientific and applied research, Vol. 9, 2016, ISSN 1314-6289 . pp. 99-106.

2016г. - Диманова Д, Цанков Ц, "Компютърна дидактична програма за код на Хеминг". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X. pp. 38-45.

2016г. - Диманова Д, Цанков Ц, "Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, Vol. VI E, ISSN 1311-834X. pp.45-55.

2015г. - Dimanova D, "Mathematical methods for decision-making". Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 7, 2015, ISSN 1314-6289. pp. 88-97.

2015г. - Dimanova D., Nedelchev N, "Normative regulation of social relations arising from disasters", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.5, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 37-45.

2015г. - Dimanova D., "Analysis and assessment of the risk of natural disasters", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.5, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 45-54.

2015г. - Dimanova D., “Statistical methods in studying the frequency of natural disasters”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.4, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 78-84.

2015г. - Dimitrov D., Dimanova D., “Financing the activities for protection from natural disasters”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.4, 2015, ISSN 1314-9784. pp. 85-92.

2015г. - Диманова Д, Лалев Х, "Модел за честотата на екстремни температури". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp. 92-104.

2015г. - Dimanova D, "Analysis of risk factors for the occurrence of natural disasters". Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 7, 2015, ISSN 1314-6289. pp.80-88.

2015г. - Беджев Б, Диманова Д, "Алгоритъм за оценяване честотата на природните бедствия чрез полином на Чебишев“. Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp.82-91.

2015г. - Диманова Д, "Софтуерна система за автоматизирано синтезиране на модели за честота на природни бедствия. Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски". Шумен. 2015, Vol. V E, ISSN 1311-834X. pp.105-112.

2014г. - Dimanova D, Stamenova A, "Cyber security and hacking", The International Scientific Conference “Knowledge-Capital of the Future”, Bansko 2014, Jurnal of Process Managemant - New Technologies, International, www.japmnt.com. Vol.7 2014, ISSN: 2334-7449, pp. 215-218.

2014г. - Диманова Д., Илиев Св., "Стеганография – изкуството да скриваме информация". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2014, Vol. IV E, ISSN 1311-834X. pp. 147-152.

2014г. - Dimanova D., “Statistical model of incidence of fires in Bulgaria”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014, ISSN 1314-9784. pp. 161-168.

2014г. - Dimanova D., “Climate change as a factor of security”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.2, 2014, ISSN 1314-9784. pp. 152-160.

2014г. - Bedzhev B., Dimanova D., “Model for the intensity of abnormal temperatures on the territory of Shumen Region”, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.3, 2014, ISSN 1314-9784. pp. 89-96.

2014г. - Диманова Д., "Кризата като социално явление и фактор, влияещ върху състоянието на националната сигурност". Годишник ШУ "Епископ Константин Преславски“. Шумен. 2014, Vol. IV E, ISSN 1311-834X. pp.153-164.

2013г. - Stanev S., Hristov H., Dimanova D., "Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage", Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Vol.1, 2013, ISSN 1314-9784. pp. 126-132.

2013г. - Dimanova D, "Theory of modeling", Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. pp. 106-111.

2013г. - Dimanova D, Tsankov T, "Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region". Association Scientific and Applied Research, Journal Scientific and applied research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. pp. 98-105.

Доклади

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Risk management in information security, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 139-145.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., International security standards, Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 131-138.

2018г. - Dimanova, D., GDPBZN activities of safety and protection. Conference proceedings MATTEX 2018. Information, Technical and Economical Problems of Security Systems, October 2018, Shumen, ISSN: 1314-3921, vol. 2, part. 1, pp. 122-130.

2017г. - Диманова Д, Джоров П, „АЕЦ Козлодуй“ - стратегически обект на Република България. Юридически сборник т. XXIV, БСУ, Бургас 2017, ISSN: 1311-3771. pp. 263-272.

2017г. - Диманова Д, Джоров П, „ Рискови фактори и заплахи за сигурността на АЕЦ Козлодуй“, Юридически сборник т. XXIV, БСУ, Бургас 2017, ISSN: 1311-3771. pp. 146-153.

2016г. - Диманова Д, Христов Х, "Система за защита при бедствия", МНК "Изложение на съвременни отбранителни продукти“. НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“. Шумен, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902. pp/ 98-103.

2016г. - Диманова Д, Василева Р, Същност на престъплението „Трафик на хора“. Юбилейната научна сесия за курсанти и студенти с международно участие, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 2016.

2016г. - Диманова Д, Казакова И, "Защита при бедствия. Единна спасителна система". Юбилейната научна сесия за курсанти и студенти с международно участие, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", Варна, 2016.

2016г. - Диманова Д, "Опасност от химически аварии", НК „Облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4. pp. 152-155.

2016г. - Диманова Д, "Национална система за защита при бедствия", НК „Облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4. pp. 156-160.

2016г. - Диманова Д, "Функции на органите на изпълнителна власт за защита при бедствия", НК „Облачните структури и защитата на информацията“, НВУ „В. Левски“, Факултет Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2016, ISBN 978-954-9681-73-4. pp. 161-164.

2016г. - Диманова Д, Кузманов З, "Национална система за спешни повиквания". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 77-83.

2016г. - Василева Р, Диманова Д, "Управление на средствата от трафик на хора с цел сексуална експлоатация". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 240-247.

2016г. - Диманова Д, Кузманов З, "Класификация на риска". НК МАТТЕХ 2016. ШУ "Епископ Константин Преславски" 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 84-91.

2015г. - Диманова Д, Василева Р, "Анализ честотата на наводненията". НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", 26-27 март 2015, Варна.

2015г. - Диманова Д, Казакова И, "Рискови фактори за България". НС с международно участие "Курсантите и студентите на морското училище и науката", ВВМУ “Н. Й. Вапцаров", 26-27 март 2015, Варна.

2014г. - Беджев Б, Диманова Д, "Модел за честотата на опасни явления". НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 164-171.

2014г. - Dimanova D., Hristov H., "A model about organizing a counteraction to encroachments on company security ". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, Volume 10, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp. 96-104.

2014г. - Stanev S, Hristov H, Dimanova D, "Aproaches for stego defense of sensitive information". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, Volume 10, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp. 117-122.

2014г. - Dimanova D., "Risk factors for occurrence of crisis situations and crisis". Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, Volume 10, 2014. ISBN 978-9934-10-573-9. pp. 82-86.

2014г. - Диманова Д, "Рискови фактори и заплахи за сигурността в България". Трета международна научна конференция “Наука, образование, иновации”, 21 – 23 май 2014, Шумен, ISBN 978-954-577-970-1. pp. 352-358.

2014г. - Диманова Д, "Алгоритъм на програма за моделиране честотата на природни бедствия". НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 172-176.

2014г. - Василева Р, Казакова И, Христова И, Диманова Д, „Корупция в публичната администрация“, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 372-377.

2014г. - Стаменова А, Диманова Д, Цанков Ц, „Новите войни на XXI век“, НК МАТТЕХ 2014, ШУ "Епископ Константин Преславски" 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921. pp. 369-371.

2014г. - Диманова Д, Стаменова А, "Предизвикателството – Женевска конвенция за киберпространството". Scientific Conference with International participation “Cadets and Students of the Naval Academy and Science”, N.Y. Vaptsarov Naval Academy, Varna, 2014

2013г. - Dimanova D., "Possible approaches to crisis management", International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Latvia - Riga, ISBN 978-9934-18409-0-6, 2013, pp. 144-146

2013г. - Диманова Д., Илиев Св., Стаменова А., „Иновативния XXI-ви век и развитие на кибер отбраната”. Научна конференция с международно участие "Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната MT&S-2013", 2-3 декември 2013 г. гр. София ISBN 2367-5942. pp. IV-41.

2013г. - Станев С, Христов Х, Диманова Д, "IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност". Сборник трудове на XI международна конференция ”Сигурността в Югоизточна Европа – в търсене на интелигентни решения”, Секция 2, София, 2013.

2013г. - Диманова Д., Христов Х., "Системата фирмена сигурност – управленски аспекти", Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" НВУ "Васил Левски" 16-18 октомври 2013г., ISBN 978-954-753-200-7

2012г. - Диманова Д. В, "Анализ на система за хидроложко моделиране HEC - HMS при симулация на кризисни ситуации", Юбилеен международен конгрес Наука, Образование, Tехнологии " 40 години България - космическа държава", Варна, 12-14.09.2012 г., ISBN: 978-954-577-654-0.

2012г. - Диманова Д. В, "Съвременни методи при управление на кризи", Научна конференция МАТТЕХ 2012, ШУ " Епископ Константин Преславски" 22-24 ноември 2012г.,ISSN: 1314-3921. pp. 154-160.

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Рецензия от доц. д-р Доника Диманова на дисертационен труд на тема „Оптимизиране на граничният контрол в Република България”, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 9.1. “Национална сигурност", докторска програма "Административна сигурност“, с автор Емине Мустафова Пиронкова.

2017г. - Рецензия от доц. д-р Доника Величкова Диманова на монографичен труд на тема "Административно-управленска осигуреност на община Шумен", с автор д-р инж. Светлозар Стоянов, УИ на ШУ "Епископ Константин Преславски", ISBN 978-619-201-146-8, 2017.

Цитирания

2018г. - Диманова, Д., Кризата като социално явление и фактор, влияещ върху състоянието на националната сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 153-164. Цитирано в: Русева, В., Василева Р., Корупция в сферата на държавната администрация. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, 350-358.

2018г. - Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Методиева, Ц., Национална и корпоративна сигурност, Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, 285-293.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (WANACRYPT0R 2.0) ransomware cyber-attack. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN: 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 206-212.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (АИС/М). Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 85-93.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Defense the computer resources of the government agencies, private organizations and academic institutions against the wannacry (WANACRYPT0R 2.0) ransomware cyber-attack. International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 398-407.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Implementation of network enumeration cyber-attacks and defense the computer resources of the local and wide area networks, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 392-397.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristov, H., Security and vulnerability of the modern information systems in the government agencies, private organizations and academic institutions, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, ISSN 2367-5721 (online), Issue 42, February 2018, pp. 386-391.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Христов, Л., Станев, Ст., Христов, Х., Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери). Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 109-115.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Чобанов, Д., Интегрирана система за наблюдение и контрол. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 69-73.

2018г. - Диманова, Д., Защита при бедствия, аварии и катастрофи. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, ISBN: 978-619-201-098-0, 252 с. Цитирано в: Неделчев, Н., Организационна теория и сигурността в управлението при кризи. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 206-212.

2018г. - Диманова, Д. Управление на риска. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2016. ISBN 978-619-201-095-9. Цитирано в: Textbook In Risk Мanagement For Large-Scale Infrastructures In The Romania-Bulgaria Cross-Border Area, с.75. http://ro-bul-ret.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=591%3Atextbook-in-risk-management-for-large-scale-infrastructures-in-the-romania-bulgaria-cross-border-area&catid=101%3Arisk-management&Itemid=96&lang=bg.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Джоров, П., Политики по управление в АЕЦ Козлодуй. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 231-237.

2018г. - Диманова, Д. Защита при бедствия, аварии и катастрофи. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен. 2016. ISBN: 978-619-201-098-0, 252 с. Цитирано в: Textbook In Risk Мanagement For Large-Scale Infrastructures In The Romania-Bulgaria Cross-Border Area, с.145. http://ro-bul-ret.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=591%3Atextbook-in-risk-management-for-large-scale-infrastructures-in-the-romania-bulgaria-cross-border-area&catid=101%3Arisk-management&Itemid=96&lang=bg.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Панайотова, Ж., Идентификация и управление на операционните рискове в търговските банки. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 298-303.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Кантарджиев, И., Станев, Ст., Христов, Х., Относно финансовото осигуряване на дейността на фирмено контраразузнавателно звено. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 96-108.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Hristo, Hr., implementation of the footprinting and reconnaissance cyber-attacks against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 23-33.

2018г. - Dimanova, D., Kuzmanov, Z., Measuring and assessing risk. International Scientific Refereed Online Journal, Issue 32, April 2017, ISSN 2367-5721, pp. 63-69, www.sociobrains.com. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of cyber-attacks against web servers and web applications. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с. 52-59.

2018г. - Dimanova, D., Risk management of critical infrastructure sites and facilities, International Scientific Refereed Online Journal, www.sociobrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 36, August 2017, pp. 67-73. Цитирано в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018, с.42-51.

2017г. - Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 1. 2013, pp. 126-132. Цитирано в: Zhelezov, St., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, Hr., An approach for hiding steganography data within web applications. Journal of Engineering and Applied Sciences, ISSN: 1816-949x (Print): ISSN: 1818-7803 (Online), 2017, Vol. 12, Issue 8 SI, pp. 8251-8255, DOI: 10.3923/jeasci.2017.8251.8255, SJR: 0.163 (2017), SNIP: 0.380 (2017), CiteScore: 0.31 (2017).

2017г. - Диманова, Д., Кузманов, З., Класификация на риска. Сборник с научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, 11-13 ноември 2016, Шумен, ISSN: 1314-3921, vol.2, с. 84-91. Цитирано в: Мarkov, K. About some problems of psychology of safety. SocioBrains, international scientific online journal publisher: www.SocioBrains.com, ISSN: 2367-5721, Issue 30, February 2017, pp. 48 – 53.

2017г. - Диманова, Д., Цанков, Ц., Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016, ISSN: 1311-834X, vol. VI E, pp. 45-54. Цитирано в: Стоянов, Св., Георгиева, М., Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен, Сборник доклади от НК НВУ „Васил Левски”, Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки”, 01 – 02 юни 2017, гр. В. Търново, ISSN: 1314-1937, т. 1, p. 51-63.

2016г. - Dimanova, D., Tsankov, Ts., Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 4, 2013, pp. 98-105. Цитирано в: Христов, Х., Андреев, А., Аспекти на системата за сигурност при бедствие – наводнения, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN: 2367-7902, 2016, стр. 91-97.

2016г. - Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Христов, Х., Граждански контрол на сектора за сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 161-173.

2016г. - Dimanova, D., Analysis and assessment of the risk of natural disasters, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-9784, vol.5, 2015, pp. 45-53. Цитирано в: Христов, Х., Андреев, А., Управление на риска от кризи, породени от бедствия чрез изпoлзване на геоинформационни системи, International Scientific Conference “Defense Technologies”, Collection of Papers, 6-7 октомври 2016, ISSN 2367-7902, 2016, стр. 81-90.

2016г. - Dimanova, D., Analysis and assessment of the risk of natural disasters, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-9784, vol.5, 2015, pp. 45-53. Цитирано в: Христов, Х., Обществен контрол над сектора за сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189.

2016г. - Dimanova, D., Analysis of risk factors for the occurrence of natural disasters, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 80-87. Цитирано в: Христов, Х., Обществен контрол над сектора за сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 174-189.

2015г. - Диманова, Д., Кризата като социално явление и фактор, влияещ върху състоянието на националната сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 153-164. Цитирано в: Христов, Х., Подходи за създаване на система за управление на фирмена сигурност, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 137-143.

2015г. - Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Hristov, H., Forms, methods and contrivances to materialize encroachments on business organization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 4. 2015, pp. 93-101.

2015г. - Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Христов, Х., Подходи свързани с изследване сигурността на организацията – фирмата, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN: 1311-834X, Vol. V E, 2015, с. 126-136.

2015г. - Диманова, Д., Рискови фактори и заплахи за сигурността в България. Трета международна научна конференция „Наука, образование, иновации“, 21 – 23 май 2014, Шумен, УИ ШУ „Епископ Константин Преславски“, ISBN 978-954-577-970-1, vol. 1, 2014, с. 352-358. Цитирано в: Hristov, H., A modern survey on problems of business organization’s security, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-6289, vol. 7, 2015, pp. 72-79.

2014г. - Диманова, Д., Илиев, Св., Стаменова, А., Иновативния XXI-ви век и развитие на кибер отбраната. Сборник от Научна конференция с международно участие „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната“ (MT&S-2013), 2-3 декември 2013, гр. София, Научно направление „Киберотбрана, криптография и информационна сигурност“, ISBN: 2367-5942, с. IV-41. Цитирано в: Христов, Х., Подходи за идентифициране на източниците на заплаха на организацията, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN: 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 335-343.

2014г. - Диманова, Д., Илиев, Св., Стаменова, А., Иновативния XXI-ви век и развитие на кибер отбраната. Сборник от Научна конференция с международно участие „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната“ (MT&S-2013), 2-3 декември 2013, гр. София, Научно направление „Киберотбрана, криптография и информационна сигурност“, ISBN: 2367-5942, с. IV-41. Цитирано в: Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-9784, vol. 3. 2014, pp. 97-103.

2014г. - Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 1. 2013, pp. 126-132. Цитирано в: Boyanov, P., Tasheva, Zh., Fetfov, Og., Trifonov, T., Uzunova, B., Securing the social profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN: 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 109-112.

2014г. - Stanev, S., Hristov, H., Dimanova, D., Aproaches for stego defense of sensitive information from inside leakage, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 1. 2013, pp. 126-132. Цитирано в: Boyanov, P., Finding a modern security approach and defense mechanism against various cyber-attacks, Proceedings of the 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN: 978-9934-10-573-9, Volume 10, June 2 - 7, 2014, pp. 113-116.

2014г. - Dimanova, D., Statistical model of incidence of fires in Bulgaria, Association Scientific and Applied Research, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, vol.2, 2014, ISSN: 1314-9784, pp. 161-168. Цитирано в: Стойков, Е., Модернизация и въвеждане на допълнителни GPS сигнали, Сборник с научни трудове от Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, 20-22 ноември 2014, Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, с. 191-196.

2014г. - Диманова, Д., Илиев, Св., Стеганография – изкуството да скриваме информация, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 147-152. Цитирано в: Hristov, Hr., Boyanov, P., Trifonov, T., Approaches to identify vulnerabilities in the security system of the social organization and computer resources, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), Konstantin Preslavsky University Press, ISSN: 1314-6289, vol. 5, 2014, pp. 101-107.

2014г. - Диманова, Д., Илиев, Св., Стеганография – изкуството да скриваме информация, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Университетско издателство на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, ISSN: 1311-834X, vol. IV E, с. 147-152. Цитирано в: Hristov, H., Approaches about evaluation on threats’ influence upon social orgnization, Journal Science Education Innovation, Konstantin Preslavsky University Press, ISSN 1314-9784, vol. 3. 2014, pp. 97-103.

2014г. - Станев, Ст., Христов, Хр., Диманова, Д., IT – стеганографията и новите предизвикателства към системите за сигурност. Сборник от единадесета международна конференция Сигурността в Югоизточна Европа: в търсене на интелигентни решения, 11 септември 2013, Интер експо и Конгресен център, изд. Демакс, София, ISBN: 978-954-479-043-1, 2014, 434 с. Цитирано в: Стоянов, В., Библиотека за инфраструктурата на информационните технологии (ITIL), Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. IV E, 2014, с. 165-175.

2014г. - Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Stoykov, E., Евгени Стойков, Methods for transformation of spatial Cartesian coordinates (X, Y, Z), obtained by the GPS measurements in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)", Proceedings of 10th International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2014), Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9, Vol. 10, June 2 - 7, 2014, pp. 87-92.

2014г. - Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Христов, Х., Стеганографските методи и конфиденциална информация в организацията - аспекти на атаки и защита, Сборници доклади от Годишна университетска научна конференция, НВУ „В. Левски”, 3-4.07.2014 г., В. Търново, ISSN: 1314-1937, 2014, т. 3, с. 122-129.

2014г. - Dimanova, D., Possible approaches to crisis management, Proceedings of the 9th Baltic-Bulgaria Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics (ICBBM 2013), June 17-21, 2013, Riga, Latvia, ISBN: 978-9934-18409-0-6, vol.9, 2013, pp. 144-146. Цитирано в: Dosev N., Hristov H., Iliev S., Possibility of using steganography in the social networks – Fasebook and Goodle+, Third international scientific conference science, Education, innovation, dedicated to the 145th anniversary of Bulgarian Academy Of Sciences and to the 35th anniversary of Georgi Ivanov’s flight, Konstantin Preslavsky University Press, ISBN: 978-954-577-970-1, vol. I, Shumen, Bulgaria, 21-23 May 2014, pp. 317-323.

Други публикации

2014г. - Диманова Д, Автореферат: Ситуационно моделиране на факторите и процесите при управление на кризи, УИ на ШУ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014.