Доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанковабв

Доц. д-р  инж. Цветослав Станиславов Цанков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 401

Телефон: 054 830 495 /191, 0899 377 696

Email: c.cankov@shu.bg

Приемно време: вторник и сряда от 8:00 до 10:00 ч.

Завършен университет, специалност

27.09.2006 г. – Национален военен университет „Васил Левски”, факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и компютърни информационни системи”, специалност "Компютърни системи и технологии", ОКС магистър

4.07.2005 г. – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, „Факултет по природни науки”, специалност "Техника и технологии", ОКС бакалавър

Заемани академични длъжности

Асистент от 1.10.2008 г.

Главен асистент от 1.8.2015 г.

Доцент от 1.5.2018 г.

Придобити научни степени

Доктор по радиолокация и радионавигация - 2014 г.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции по Информационни технологии, Администриране на мрежи, Програмируеми логически контролери

Упражнения по Компютърни мрежи, Криптология, Компютърна графика, Специализирани компютърни системи

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, Turkey, по образователна програма Еразъм, 2013 г.

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, Latvia, по образователна програма Еразъм+, 2015 г.

POLYTECHNIC INSTITUTE OF BRAGANCA, Portugal, по образователна програма Еразъм+, 2016 г.

AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Krakow, Poland, по образователна програма Еразъм+, 2017 г.

VILNIUS UNIVERSITY, Lithuania, по образователна програма Еразъм+, 2018 г.

TOMAS BATA UNIVERSITY IN ZLIN, Czechia, по образователна програма Еразъм+, 2019 г.

Участия в международни и национални научни проекти

Университетски проект: Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност. РД-08-75/30.01.2019

Университетски проект: Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност. РД-08-144/08.02.2018

Национален проект: Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото)

Университетски проект: Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO, 2017 г.

Национален проект: Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, 2016 - 2018 г.

Университетски проект: Програмиране и приложение на PLC, 2016 г.

Университетски проект: Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи, 2015 г.

Международен проект: Участие в IEEE Central European Student and Yong Profesionals Congress (CEuSYP 2015 Zagreb) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Централна и Източна Европа в Загребски университет гр. Загреб, Република Хърватска, 8-10 май 2015 г.

Университетски проект: Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси, ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Университетски проект: Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster), ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Университетски проект: Лазерно сканиране на 3D обекти, ръководител проф. дтн. Христо Лалев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Университетски проект: IP мрежово управление на технологични обекти и процеси, ръководител проф. дтн. Христо Лалев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Университетски проект. Програмиране и използване на PIC микроконтролери, ръководител проф. дтн. Христо Лалев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки", период 04.10.2012 - 2015 година.

Национален проект: Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение", период 2012 - 2013 година.

Национален проект: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 ,"Студентски практики” 2012 - 2015 г.

Университетски проект: Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев; студенти: 9; докторанти: 4

Университетски проект: WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи, Договор № РД-08-221/ 11.03.2014

Членства в научни организации

IEEE

Съюз на учените в България

Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

Държавни и/или научни награди

Член на академичен и научно-изследователски колектив от системата на висшето образование, получил Наградата на Шумен в системата на образованието и науката на 24 май 2011 г., Решение №867 на Общински съвет - Шумен.

Дисертации

2014г. - Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност

Монографии

2018г. - Приложения на нелинейните функции за защита на информацията в комуникационните системи, ISBN 978-619-201-212-0, 2018

Учебни помагала

2014г. - Информационни технологии, ISBN 978-954-577-881-0

2013г. - Администриране на мрежи, ISBN978-954-577-793-6

Статии

2019г. - Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)

2019г. - Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)

2019г. - Opportunities for Remote Use a Powerful Computer. JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2019. (co-with Yankova-Yordanova Y. I.)

2019г. - Възможностите на отдалечени клиенти в архитектурата клиент-сървър. Сборник статии от XII международна научна конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2019 г. (в съавт. с Ненков Н.)

2019г. - Възможностите на отдалечени клиенти в архитектурата клиент-сървър. Сборник статии от XII международна научна конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2019, ISBN 978-5-00137-063-5, с. 341-346. (в съавт. с Ненков Н.)

2018г. - Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive, JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2018. (co-with Tonchev T. N., Yankova-Yordanova Y. I.)

2018г. - Inspection of Automotive Controllers for Stability via Communication Systems with Specialized Diagnostic Software, JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2018. (co-with Ahmedov I. S., Chirakov D. P.)

2018г. - Обучаема изкуствена имунна система използваща „добри“ пътища за синтез на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Беджев Б. Й. и Николов Н. Р.)

2018г. - Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)

2018г. - Методика за синтез на перфектни фазово манипулирани сигнали с дължина N=3mod4. Международна научна конференция УНИТЕХ 2018, гр. Габрово, 2018 г. (в съавт. с Янакиев П.)

2018г. - Методика за синтез на комплементарни бинарни фазово манипулирани сигнали с дължина N=1mod4. Международна научна конференция УНИТЕХ 2018, гр. Габрово, 2018 г. (в съавт. с Янакиев П.)

2018г. - Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Тончева Й. С. и Спасов С. Ц.)

2018г. - Полезен модел на ремарке за мотоблок. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Александрова А. Б. и Спасова М. Н.)

2018г. - Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018. (co-with Denev D. R.)

2017г. - Разпространение на електронни книги. Сп. „Автоматика и информатика“, год. L, № 3, София, 2017, ISSN 0861-7562, с. 35-38

2015г. - Компютърна дидактична програма за код на Хеминг, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2015 (в съавторство с Диманова Д. В.)

2015г. - Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2015 (в съавторство с Диманова Д. В.)

2014г. - Моделиране процеса на получаване на код на Хеминг с обобщена мрежа, Годишник на университет "Проф. д-р Асен Златаров", т.XLIII, Бургас, 2014 г. (в съавт. със Станева Л.А., Вардева И.)

2013г. - An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (co-with Trifonov T. S., Staneva L. A.)

2013г. - A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (co-with Trifonov T. S., Staneva L. A.)

2013г. - Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (co-with Dimanova D.)

2011г. - Хардуерна реализация на свиващ-мултиплексиращ генератор на псевдо-случайни последователности. Научно-техническо списание "Електротехника и електроника E+E", брой 7-8/2011, (в съавт. с Илиев М. П., Николов Н. Р.)

Доклади

2018г. - Синтез на фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност с дължина N=P^n. Научна конференция с международно участие „Политиката на Европейския съюз по защитата на информацията и личните данни“, НВУ „Васил Левски“, Шумен, 2018 (в съавт. с Беджев Б. Й. и Янакиев П. Х.)

2018г. - Синтез на фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност с дължина N=P^n–1. Научна конференция с международно участие „Политиката на Европейския съюз по защитата на информацията и личните данни“, НВУ „Васил Левски“, Шумен, 2018 (в съавт. с Беджев Б. Й. и Янакиев П. Х.)

2017г. - CERT България. Научна конференция с международно участие „Киберсигурността в информационното общество“, НВУ „Васил Левски“, Шумен, 2017 (в съавт. с Парашкеванова Г. Р.)

2016г. - Киберпрестъпността като основна съвременна заплаха за големите организации. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Парашкеванова Г. Р.)

2016г. - Приложение на компютърното зрение в системите за ревърс инженеринг. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Георгиева Ц. Л.)

2016г. - Сканиране на 3D обекти с програмна среда Skanect. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Георгиева Ц. Л.)

2016г. - Приложение на изкуствените имунни системи при синтеза на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Николов Н. Р., Беджев Б. Й.)

2016г. - 3D сканиране с Kinect за Windows. Международна научна конференция УНИТЕХ, гр. Габрово, 2016 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Георгиева Ц. Л.)

2014г. - Алгорифм для вычисления линейной сложности сигналов, 10th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Liepaya, 2014 (в съавт. с Трифонов Т. С.)

2014г. - Новите войни на XXI век. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, гр. Шумен, 2014 г. (в съавт. със Стаменова А. В., Диманова Д. В.).

2014г. - Корупция в здравеопазването. Корупционни схеми в снабдяването с лекарства. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, гр. Шумен, 2014 г. (в съавт. с Христова И. Д., Василева Р. В., Казакова И. П.).

2013г. - A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function, The International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga, 2013. (co-with Bedzhev B. Y., Yordanov S. S.)

2013г. - Метод синтеза пар «сигнал с высокой структурной сложностью – приемный фильтр», The International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga, 2013. (co-with Bedzhev B. Y., Staneva L. A.)

2013г. - Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции, Научна конференция на тема "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при Националният военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013 (в съавт. с Беджев Б. Й., Станева Л. А.).

2013г. - Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи, Научна конференция на тема "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при Националният военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013 (в съавт. с Беджев Б. Й., Станева Л. А.).

2012г. - Kомпютърна лаборатория за синтез на сложни дискретно честотни сигнали. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, гр. Шумен, 2012 г. (в съавт. със Станева Л. А.).

2012г. - Приложение на линейните рекурентни последователности над крайни полета при синтеза на сложни широколентови сигнали. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, гр. Шумен, 2012 г. (в съавт. с Беджев Б. Й., Йорданов С. С., Станева Л. А.).

2012г. - Компютърна лаборатория за автоматизирано синтезиране на фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, гр. Шумен, 2012 г.

2011г. - Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмноуправление на обратните връзки. Международна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Велчев С. П.)

2011г. - Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Дъчева В. А.)

2011г. - Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Дъчева В. А.)

2011г. - Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, гр. Шумен, 2011 г. (в съавт. с Узунов Р. Д.)

2010г. - Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности описван с полином от 1024 степен и програмно управление на обратните връзки.Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р.)

2010г. - Изследване производителността на изграден компютърен клъстер при различна скорост на комуникация между работните станции. Научна конференция смеждународно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр. София, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С)

2010г. - Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности. Научна конференция с международно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр.София, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С)

2010г. - 3D лазерно сканиране. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, гр. Шумен, 2010 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Николов И. О.)

2010г. - IP управление на технологични обекти. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, гр. Шумен, 2010 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Николов И. О.)

2009г. - Анализ и мониторинг на честотните характеристики на RLC вериги“. Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, (в съавт. с Лалев Х. Л., Желев С. С.)

2009г. - Използване на системата e-learning shell в обучението по инженерните дисциплини. Научна конференция на Факултета по технически науки, гр. Шумен, (в съавт. с Христов Х. А.)

2008г. - Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, гр. Шумен, 04-05.12. (в съавт. с Лалев Х. Л.)

2008г. - Синтез на симулационни модули. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, гр. Шумен, 04-05.12.(в съавт. с Лалев Х. Л.)

2008г. - Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови документи. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, гр. Шумен, 04-05.12., (в съавт. с Параскевов Х. И., Железов С. К., Станев С. С.)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Становище по дисертационния труд на маг. инж. Георги Иванов Георгиев на тема „Статистически методи за идентификация и прогнозиране на параметри на трафични потоци в телетрафични системи“. Член на научно жури за ОНС „доктор“ – Русенски университет „Ангел Кънчев“

Цитирания

2019г. - Беджев Б. Й., Цанков Ц. С., Станева Л. А. Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи. Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2013. Място на цитиране: Методи и процедури при обработка на радиолокационна информация. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-288-5. Автор: Огнян Фетфов.

2018г. - Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, ISBN 978-954-577-540-6. Цитирано в: 1) Ismail T., Lilov V., Denev D. Software Synthesizers. Journal of physics and technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2018, ISSN 2535-0536.

2018г. - Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921. Цитирано в: 1) Денев Д., Лилов В., Карадочева М. 3D визуализация на програми за програмируеми логически контролери чрез софтуерни приставки. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", ISSN 1314-3921.

2018г. - Iliev M. P., Nikolov N. R., Tsankov T. S. Hardware implementation of the shrinking-multiplexing generator of pseudo-random sequences. Journal "Electrotechnica & Electronica", Vol. 46, No 7-8/2011, ISSN 0861-4717. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Трифонов Т. С., Цанков Ц. С., Николов Н. Р., Велчев С. П. Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмно управление на обратните връзки. Втора международна юбилейна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-8557-11-5. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Николов Н. Р., Цанков Ц. С., Трифонов Т. С., Дъчева В. А. Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Николов Н. Р., Цанков Ц. С., Трифонов Т. С., Дъчева В. А. Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Цанков Ц. С. Компютърна лаборатория за автоматизиран синтез на сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, 2012, ISSN 1314-3921. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Цанков Ц. С. Администриране на мрежи. Платформа за електронно обучение на ШУ „Епископ К. Преславски“ http://cdo.shu.bg/. Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-793-6. Цитирано в: 1) Иванов И., Лилов В., Денев Д. Отчитане на трафик и способности за оптимизиране на локални мрежи. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921. 2) Ribarski P. PROFINET – digital transformation for industrial automation. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X. 2) Iliev M., Bedzhev B., Tsvetkova I., Yanakiev P. An algorithm for synthesis of generalized gordon-mils-welch signals. Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018, ISBN 978-1-4503-6580-2.

2018г. - Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X. 2) Iliev M., Bedzhev B., Tsvetkova I., Yanakiev P. An algorithm for synthesis of generalized gordon-mils-welch signals. Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018, ISBN 978-1-4503-6580-2.

2018г. - Цанков Ц., Трифонов Т. Алгорифм для вычисления линейной сложности сигналов. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 10, Liepaya, 2014, ISBN 978-9934-10-573-9. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.

2018г. - Парашкеванова Г. Р., Цанков Ц. С. CERT България. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6. Цитирано в: 1) Николов Л., Фетфов О., Борисова А. Съображения за сигурност при писането на кодове с JavaScript. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921.

2018г. - Парашкеванова Г. Р., Цанков Ц. С. CERT България. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017. Място на цитиране: Съображения за сигурност при писането на кодове с JavaScript. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921. Автори: Линко Николов, Огнян Фетфов, Ангела Борисова.

2017г. - Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, Шумен, 2008. Място на цитиране: Цифрова аудио работна станция FL Studio за аудио обработка, Международна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ - "Defense technology forum 2017". Автори: Даниел Р. Денев, Таркан С. Исмаил, Тончо Н. Тончев.

2017г. - Цанков, Ц. С. Администриране на мрежи. Център за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2013. Място на цитиране: Видеонаблюдение от ново поколение с Intelligent video management system, Международна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ - "Defense technology forum 2017". Автори: Геновева Р. Парашкеванова, Васил П. Василев, Виктор В. Лилов.

2017г. - Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, Шумен, 2008. Място на цитиране: Софтуерни синтезатори. VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017. Автори: Таркан С. Исмаил, Виктор В. Лилов, Даниел Р. Денев.

2017г. - Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 88-97. Място на цитиране: Беджев Б., Николов И., Янакиев П. Анализ на приложимостта на теоретико – числовите спектрални методи в интелигентните системи за наблюдение и контрол. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6, с. 116-123.

2017г. - Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Място на цитиране: Беджев Б., Николов И., Янакиев П. Анализ на приложимостта на теоретико – числовите спектрални методи в интелигентните системи за наблюдение и контрол. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6, с. 116-123.

2017г. - Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен. Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Технически науки, Т. VІ Е, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 45-54. Цитирано в: Стоянов С., Георгиева М. Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, Том 1, Велико Търново, 2017, ISSN 1314-1937, с. 51-63.

2016г. - Dimanova D., Tsankov Ts. Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 98-105. Цитирано в: Hristov H., Andreev A. Aspects of security system in case of disasters - floods. International scientific conference 2016, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2016, ISSN 2367-7902, pp. 91-97.

2015г. - Цанков Ц., Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“, Шумен, 2014. Място на цитиране: Алгоритми за синтез на сложни радиолокационни сигнали, повишаващи точността и разделителната способност на радарите, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“, Шумен, 2015. Автор: Живко Живков.

2014г. - Tsankov, T., Trifonov, T., and Staneva, L. A Survey of Phase Manipulated Signals with High Structural Complexity and Small Loses after Processing with Mismatched Filters. Journal Scientific & Applied Research, 4, 2013, 88-97. Място на цитиране: Randomness testing of sequences produced by p-ary generalized Self-Shrinking Generator using approximate entropy, Journal Scientific and Applied Research, Vol. 5, 2014. Автори: Zhaneta Tasheva, Antoniya Tasheva.

2014г. - Tsankov, T., Trifonov, T., and Staneva, L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, pp. 80-87. Място на цитиране: A short survey of p-ary Pseudo-Random Sequences, Journal Science Education Innovation, Vol. 2., 2014. Автор: Zhaneta Tasheva.

2014г. - Цанков Ц., Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмно управление на обратните връзки. Международна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, Шумен, 2011 (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Велчев С. П.). Място на цитиране: Алгоритми за синтез и обработка на семейства от сложни сигнали с оптимални корелационни свойства, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“, Бургас, 2014. Автор: Лилия Станева.

2014г. - Bedzhev B. Y., Yordanov S. S.,Tsankov T. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function, The International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga, 2013. Място на цитиране: Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция", Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 3.2.

2014г. - Беджев Б. Й., Цанков Ц. С., Станева Л. А. Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции. Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, с. 141-149. Място на цитиране: Великова Д. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности на Gordon-Mills-Welch. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, 2014, ISBN 1311- 3321, с. 75-79.

2014г. - Bedzhev B. Y., Yordanov S. S., Tsankov T. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 9, Riga, 2013, ISBN 978-9934-8409-0-6, pp. 166-169. Място на цитиране: Великова Д., Живков Ж. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности с максимална дължина при р=3 и р=5. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, 2014, ISBN 1311- 3321, с. 21-25.

2014г. - Bedzhev B. Y., Yordanov S. S., Tsankov T. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 9, Riga, 2013, ISBN 978-9934-8409-0-6. Място на цитиране: Великова Д., Мутков В. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция". Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, 2014, ISBN 1311- 3321.