Проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петковабв

Проф. д.ик.н.  Гошо Кирилов Петков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 406

Телефон: 054 830495 вътр.196

Email: petkov_g@abv.bg, g.petkov@shu.bg

Приемно време: Петък от 10ч. до 12ч.

Завършен университет, специалност

от 1973 до 1977 г. Висше образование - педагогика

Месторабота преди постъпване в ШУ

от 1985 до 1999 г. Редовен аспирант, асистент, гл. асистент и доцент по психология във Военна академия „Г. С. Раковски”

от 1999 до 2003 г. Доцент, началник на сектор в Институт по психология на МВР

от 2003 до 2009 г. Доцент във Военна академия „Г. С. Раковски”

от 2009 до 2010 г. Професор във Военна академия „Г. С. Раковски”

от 2010 до сега Професор и зам. директор на Институт за научни изследвания и обучение на докторанти в УниБИТ

Придобити научни степени

1988 г. Доктор по психология

1996 г. Доцент по психология

2007 г. Доктор на науките

2009 г. Професор

Водени лекции и/или упражнения

Организационно поведение, Превенция на агресивното поведение,

Членства в научни организации

Европейската изследователска група за изследване на обществото и армията (ERGOMAS), секретар съм на българската и секция (BULERGOMAS).

До 2005 г. Дружеството на психолозите в България.

Статии

2011г. - Различия в лидерския стил, повлияни от особеностите на социалните среди. В: Военна психология и лидерство. 2011.

2008г. - Теорията на обмисленото действие в помощ на разузнавателната дейност. Военен журнал, 1, 2008

2008г. - За онтологичните основи на теорията на преднамереното пряко скрито разузнавателно присъствие. Военен журнал, 1, 2008

2008г. - Стратегическо ръководство и лидерство. Психологически аспекти. СОФТТРЕЙД. С., 2008

2008г. - Психологически аспекти на стратегическото лидерство Печатна база на ВА „Г. С. Раковски”, 2008

2007г. - Теорията на преднамереното пряко скрито присъствие – научна основа за осмисляне и усъвършенстване на разузнавателната практика. Военен журнал, 1, 2007.

2007г. - Цели, задачи и стандарти пред преднамереното пряко скрито разузнавателно присъствие. Военен журнал, 2, 2007.

2007г. - Перцепциите на образователната среда – основа на индивидуалното поведение на обучаемите. Военен журнал, 2, 2007.

2007г. - Поведението на „деца от чуждия суверенитет” в контекста на теорията за обмисленото действие. Военен журнал, 4, 2007.

2007г. - Петков, Г. Разпитът като форма за събиране на информация. Военен журнал, 6, 2007

2007г. - Модусите на преднамереното пряко скрито разузнавателно присъствие. ВА „Г. С. Раковски”, 2007

Доклади

2011г. - Социалната среда - фактор за формиране на организационната култура. Научна конференция на НВУ "Васил Левски", 2011

2010г. - Личността като фактор за възприемане на социалната среда. В: Приложна психология и социална практика. Научна конференция на ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, май 2010. Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”.

2008г. - Особености във възприемането на военнообразователните среди. (на основата на емпирично изследване) Научна сесия на Националния военен университет, проведена на 9 и 10 октомври 2008 г.

2008г. - Етапи на изграждане на съвременните лидери” Научна сесия на Националния военен университет, проведена на 9 и 10 октомври 2008 г.

2007г. - Различия в образователните среди според перцепциите на преподавателите. Научна конференция. ВСУ, Варна, 2007

2007г. - Стратегическият военен лидер – психологически аспекти на подбора и обучението. В: Лидерски практики. Сборник доклади, изнесени на Четвъртата международна изследователска работна среща „Военно лидерство и гражданско-военни отношения”, проведена на 22 и 23 ноември 2007 г.

2007г. - Подготовката на лидери – основна функция на преподавателите от висшите военни учебни заведения. В: Лидерски практики. Сборник доклади, изнесени на Четвъртата международна изследователска работна среща „Военно лидерство и гражданско-военни отношения”, проведена на 22 и 23 ноември 2007 г.