Доц. д-р инж. Антон Янков Антоновабв

Доц. д-р  инж. Антон Янков Антонов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус C; 3, стая С6; 402

Телефон: 054 830495 вътр.193

Email: a.antonov@shu.bg, ilogistika@shu.bg

Приемно време: Вторник 9 – 11

Завършен университет, специалност

2005г. - Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ специалност "Екология", магистър

2001г. - Русенски университет "Ангел Кънчев" - машинен инженер, магистър

Месторабота преди постъпване в ШУ

РИОСВ - Шумен

Заемани академични длъжности

Доцент – октомври, 2016г.

Главен асистент - април, 2013г.

Асистент - 2010г.

Придобити научни степени

Доктор - 2011г.

Водени лекции и/или упражнения

1. "Симулационни методи за проектиране на логистични системи" - Л и СУ

2. Информационни потоци в логистиката - Л и ЛУ.

3. "Инженерна графика" - Л и ЛУ,

4. "Инженерна екология" - Л и ЛУ/СУ

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Области на научни интереси

Логистика, Инженерна екология, Инженерна графика, Симулационни методи за проектиране на логистични системи. Радиочестотно разпознаване в логистичните системи.

Специализации

Участия в международни и национални научни проекти

- Проект № РД-08- № РД-08-89/31.01.2019г. - Инженерно проектиране и моделиране в логистиката. Ръководител на проекта.

- Член на международно жури в гр. Битоля, Македония. 17 - 20.10.2018г.

- Проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи. Ръководител на проекта.

- Проект № РД-08-90/03.02.2017г. - "Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи". Ръководител на проект.

- ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА I - 2016 - 2018

- „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г.

- "Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда" - РД-08-286/12.03.2015

- ”Международна асоциация устойчиво развитие“ - МАУР- Варна. ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (УРООС) В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ”. Продължителност на проекта: 07. 2013г. – 01. 2015г.

- Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. "Симулационни технологии за моделиране на логистични системи"

- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

- Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики"

- ПРОЕКТ BG51РО001-3.3.06-0003 "Изграждане на устройчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"

- „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производствения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.

- “Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г.

-“Инженерни методи за изследване екологичните характеристики в машиностроителното производство” - РД-07-321/15.03.2011г.

- “Логистична система за екологичен мониторинг на атмосферата в промишленото производство” - РД-05-324/10.03.2010г.

- “Инженерна логистична система за оценка на качествените характеристики на материали изделия и апаратура” - РД-05-334/25.03.2009 г,

Заемани ръководни позиции

Организационна дейност

2019

1. Ръководител на проект № РД-08-89/31.01.2019г. - Инженерно проектиране и моделиране в логистиката.

2018

1. Ръководител на проект № РД-08-117/06.02.2018г. - Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи.

2. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 13 и 14, 2018г., (Editor)

3. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2018” - член на организационния комитет

2017

Отговорник по качество на образованието в катедра "Инженерна логистира"

1. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 11 и 12, 2017г., (Editor)

2. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2017” -

Организационен секретар

3. Ръководител на проект № РД-08-90/03.02.2017г. - "Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи"

2016

1. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 9 и 10, 2016г., (Editor)

2. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2016” - Организационен секретар

2015

1.Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 4 и 5, 2015г. (Editor)

2. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA Vol. 7 и 8, 2015г., (Editor)

3. МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2015” - Организационен секретар

2014

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ-ЛЯТО-2014” - Организационен секретар

Участие в редакционната колегия на сборник с доклади (Vol. 1 и 2) от THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013г., Vol. 2 и 3, 2014г.

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от Vol. 4, 2013г., Vol. 5 и 6, 2014г.

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от бр. 3, 2013г.

V Международен фестивал на любителските исторически филми, Шумен 2012г.

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от бр. 2, 2012г.

Участие в изготвянето и редактирането на сборник с доклади от JUBILEE INTERNATIONAL CONGRESS SCIENCE,EDUCATION, TECHNOLOGIES "40 YEARS BULGARIA – SPACE COUNTRY" - Варна 2012г.

Членства в научни организации

- Съюз на учените в България, клон Шумен, секция военно-техническа.

- Association Scientific and Applied Research

- Асоциация "Екология, земеделие, образование и наука" /АЕЗОН/

- ”Международна асоциация устойчиво развитие“ - МАУР- Варна

Държавни и/или научни награди

Монографии

2016г. - Антон Антонов, ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧЕН МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИ, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен 2016, ISBN 978-619-201-097-3

2014г. - Морфологичен анализ и оценка на състава битови отпадъци (за Регионално депо - град Шумен) Издателство "Фабер", гр. В. Търново. ISBN: 978-619-00-0047-1

Учебници

2009г. - Техническа механика - Пламен Чернокожев, Димитър Червенков, Нели Димитрова, Антон Антонов

Учебни помагала

2018г. - "ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ 2018", ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ - УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЕКОЛОГИЯ - http://cdo.shu.bg/

2018г. - ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ "МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО" - http://cdo.shu.bg/

2014г. - Ръководство за провеждане на практически упражнения по учебна дисциплина „Производствени технологии“ по проект BG051PO001-3.1.07-0040 "Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието"

2013г. - "Материалознание", (МОДУЛ 2 - ОСНОВИ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА СПЛАВИ) - http://cdo.shu.bg/

2013г. - ЕЛЕКТРОНЕН МОДУЛ - "ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ" - http://cdo.shu.bg/

Студии

2014г. - Антон Антонов, ЛОГИСТИЧНИ МЕТОДИ И ТРАНСПОРТНА СХЕМА В ПРЕРАБОТКАТА НА БИО-РАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5

Статии

2018г. - Антонов, А., Инвентаризация на основни средства с помощта на радиочестотната идентификация - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.Volume 2, part 2, pp. 174-177

2018г. - Антон Антонов,Simulation software for modeling the flow of material flows. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 14, 2018г., ISSN 1314-6289

2018г. - Антон Антонов, APPLICATION OF AUTODESK SOFTWARE PRODUCT FOR TRAINING OF STUDENTS IN GENERAL ENGINEERING. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 13, 2018г., ISSN 1314-6289

2017г. - Petar Getzov, Stiliyan Stoyanov, Anton Antonov, Efficiency of a system for primary processing of signals in an opto-electronic device, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289

2017г. - Anton Antonov, Galin Georgiev. Practical Application of Radio Frequency Identification (RFID) Technology for Freight transportationе. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289 (под печат)

2017г. - Stefan Kazakov, Anton Antonov, Reliability Techniques for RFID, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 12, 2017г., ISSN 1314-6289 (под печат)

2016г. - Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова, Стефан Казаков. Структурно-методически комплекс за обучение с ANYLOGIC.Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016

2016г. - Антон Антонов, Розалина Михайлова, СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ С ANYLOGIC (ПЪРВИ ЕТАП), JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 10, 2016г., ISSN 1314-6289

2016г. - Антон Антонов, Красимира Нейкова, ОБЗОР НА СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ANYLOGIC ИЗПОЛЗВАН В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 9, 2016г., ISSN 1314-6289

2015г. - Антон Антонов - Сравнителен анализ на софтуер за оптимизиране на логистични системи Journal Scientific and applied research Vol. 8 2015г. which is licensed in EBSCO, USA (под печат )

2015г. - Антон Антонов - Симулиране на логистични системи с AnyLogic. Journal Scientific and applied research Vol. 8 2015г. which is licensed in EBSCO, USA (под печат )

2014г. - Zhivko Zhekov, Anton Antonov, Petar Boyanov, Dimitar Chervenkov, Tichomir Trifonov. "METHOD FOR IDENTIFICATION OF SIGNALS". JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 5, 2014г., ISSN 1314-6289

2013г. - Пламен Чернокожев, Антон Антонов, Анализ на техническите свойства на стомана 11КП с цел замяната й със стомана местно производство. Международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10, 2013г. ISSN 1314-4138 стр. 118 - 121

2013г. - Anton Antonov, Method for determination of the angular coordinates Of a distant object by means of an optical-electronic device, рефериран JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013.

2013г. - Anton Antonov, Dimitar Chervenkov. METHOD FOR DETERMINATION OF ANGLE COORDINATES. рефериран JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013.

2013г. - Anton Antonov, Dimitar Chervenkov, PHOTOELECTRIC TRANSDUCER BASED ON THE USE OF MOUAROV’S EFFECT, рефериран JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013.

2013г. - Anton Ya. Antonov, Stiliyan Zh. Stoyanov, . RESEARCH OF A DYNAMIC ERROR OF AN OPTICAL-ELECTRONIC DEVICE FOR DETERMINING THE TOTAL CONTENT OF THE ATMOSPHERIC OZONE. Международно списание "Устойчиво развитие" бр.10, 2013г. ISSN 1314-4138, стр. 48 - 51

2013г. - Пламен Чернокожев, Антон Антонов, Изследване поведението на механичните и технологичните характеристики на стомана 11КП след третиране на материала в резултат на производството. Международно списание "Устойчиво развитие" бр. 10 2013г. ISSN 1314-4138 стр. 122 - 125

2012г. - Plamen Chernokozhev, Anton Antonov, Plamen Dyankov. Shaping the process of penetration in thin targets. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA 2012г.

2012г. - Генов Г. Б., Генов Б. Г., Антонов А. Я.,”Justification of nondestructive testing and evaluation”, реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA. 2012г.

2010г. - Крачунов Х.А., Антонов А.Я, Статистически подход в избора на местоположение на производствена площадка и претоварни станции за производство на биогаз икомпост, Машиностроителна техника и технологии, НТС – Варна, ТУ – Варна ISSN 1312-0859, стр.53-56

Доклади

2016г. - Anton Antonov– APPLICATION OF AUTODESK FACTORY DESIGN SUITE SOFTWARE PRODUCT FOR TRAINING OF STUDENTS IN GENERAL ENGINEERING, Varna 2016, ISBN 978-9934-14-902-3, стр. 115 - 118

2016г. - Живко С. Жеков, Румен К. Коджейков, Антон Я. Антонов, Пламен Н. Чернокожев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ БОРДА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016 (под печат)

2016г. - Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова. Методика за обучение по симулационно моделиране на технологични процеси.Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016 (под печат)

2015г. - Живко Жеков, Антон Антонов, Пламен Чернокожев. Определяне на ролята на информацията в системата на съвременната логистика. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2015г. - Пламен Дянков, Антон Антонов. Мултимодални превози и насоки за развитието им в България. "INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 2015", Факултет по „А, ПВО и КИС” – гр. Шумен, 2015 ISSN 2367-7902, стр. 160 - 164

2014г. - Anton Antonov, Dimitar Chervenkov, Plamen Dyankov, DETERMINING OF THE PROBABILITY ERROR IN THE STUDY OF OUTPUT SIGNALS OF MULTICHANNEL DEVICE, THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5, (под печат)

2014г. - Антон Антонов, "Методы симуляции в логистике". 10th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Liepaya, 2014

2014г. - Anton Antonov, Dimitar Chervenkov, Plamen Dyankov, "DETERMINING OF THE PROBABILITY ERROR IN THE STUDY OF OUTPUT SIGNALS OF MULTICHANNEL DEVICE". THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5

2014г. - Пламен Чернокожев, Антон Антонов. "ИЗСЛЕДВАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО РАЗМЕРИ НА ЧАСТИЦИТЕ ВТОРА ФАЗА В БЕЗБЛОКОВО ВАЛЦУВАНИ АЛУМИНИЕВИ ЛЕНТИ" THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5

2013г. - Anton Antonov, A simulation software for the design of the logistical system, International Conference Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Robotics, Riga, Latvia, 2013 Volume 9,стр. 170-173, ISBN 978-9934-8409-0-6

2012г. - Антонов А., "Техническа диагностика при експлоатация на логистични системи", Юбилеен международен конгрес "40 години Българска космическа държава" 2012 (под печат)

2012г. - Антонов А., Б. Генов, "Комплекс за екологичен мониторинг на атмосферата", Юбилеен международен конгрес "40 години Българска космическа държава" 2012, (под печат)

2012г. - Антон Антонов, Борислав Генов, Даниел Й. Василев. Плазмено рязане и заваряване при високотехнологични продукти. МАТТЕХ 2012

2012г. - Антон Антонов. Дълговременни характеристики и механични свойства на тръби от полиетилен. МАТТЕХ 2012

2012г. - Антон Антонов. Дълговременни характеристики и механични свойства на тръби от полиетилен. МАТТЕХ 2012

2012г. - Пламен Дянков, Антон Антонов. Метод за оценка на ефективността на „ро- ла „ превози. МАТТЕХ 2012

2012г. - Антон Антонов. Вибро-акустична диагностика на машините и механизмите като безразрушителен контрол. НВУ "Васил Левски" факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, Научна сесия 2012г. (под печат)

2012г. - Светозар Ботев, Антон Антонов. ОТЧЕТ И ОТЧЕТНОСТ – ИСТОРИЯ И БЪДЕЩЕ. НВУ "Васил Левски" факултет "Артилерия, ПВО и КИС", Шумен, Научна сесия 2012г. (под печат)

2011г. - Червенков Д. Д., Генов Г. Б.,Ботев Б. С., Антонов А. Я., “Изследване на влиянието на температурата върху пукнатиноустойчивостта на металите”, Научна конференция на ШУ „Еп. К. Преславски” 2011 г.

2010г. - Крачунов Х.А., Господинова Н.К., Антонов А.Я., Проблемы управления биоразлагающимися и бытовыми отходами в городах и в сельских регионах Болгарии, ВiсникНацiонального унiверситета водного господарства та природокористування , Збiрник наукових праць, Випуск 5/47/, частина 3, Ровно

2009г. - Крачунов Х.А., Антонов А.Я.,Современный подход к переработке и использованию бытовых и биоразградимых отходов при производстве биогаза и биоудобрения,Вiсник Нацiонального унiверситета водного господарства та природокористування , Збiрник наукових праць, Випуск 5/47/, частина 3, стр. 267-272, Ровно

2009г. - Крачунов Х.А., Антонов А.Я., Оптимизация на транспортната схема при преработване на битови и биоразградими отпадъци в биогаз и компостиране, ГодишникТУ-Варна, 2009, том 1, ISSN 1311-896Х стр.220-225

2008г. - Антонов А. Я., Възможности за сертифициране на продуктите при оползотворяването на биоразградими и битови отпадъци чрез компостиране, Годишник наТУ-Варна, 2008

2007г. - Антонов А. Я., Обзор на възможностите и класификация на съществуващите технологии за компостиране на биоразградими отпадъци, Годишник на ТУ-Варна, 2007

2007г. - Антонов А. Я., Обзор на възможностите и класификация на съществуващите съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци, Годишник на ТУ-Варна,2007

2007г. - Крачунов Х.А Антонов А. Я., Състояние на стратегическото планиане в ЕС и в България при оползотворяване на битови и биоразградими отпадъци чрезкомпостиране, ТУ-Габрово, Международна научна конференция УНИТЕХ”07, ISSN 1313-230Х, том II, стр. 278 – 284

Цитирания

2018г. - Антонов, А. Логистични методи и транспортна схема в преработката на био-разградими отпадъци Third international scientific conference science, education, innovation dedicated to the 145th anniversary, of bulgarian academy of sciences and to the 35th anniversary of georgi ivanov’s flight, 2014, isbn 978-954-577969-5, 254 – 284. Цитирано от Пламен Б. Дянков , Оптимизиране на доставки от дистрибуторски центрове чрез метода на линейно програмиране - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с.191.

2018г. - Крачунов Х.А., Антонов А.Я., Оптимизация на транспортната схема при преработване на битови и биоразградими отпадъци в биогаз и компостиране, ГодишникТУ-Варна, 2009, том 1, ISSN 1311-896Х. Цитирано от Йорданка И. Янкова -Йорданова , Цветослав С. Цанков, ПЛАЗМЕНА ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018. с.217 - 221.