Доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифоновабв

Доц. д-р  инж. Тихомир Спирдонов Трифонов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 407

Телефон: 054 830495 вътр. 231

Email: t.trifonov@shu.bg

Приемно време: вторник, сряда и четвъртък – от 10 до 12 ч.

Завършен университет, специалност

ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен, 1993 г., "Изчислителна техника"

ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен, 2003 г., Докторантура, "Радиолокация и радионавигация"

Месторабота преди постъпване в ШУ

ТЕЛЕПОЛ ЕООД - Шумен

Заемани академични длъжности

"Асистент" - 2008 - 2009 г.

"Гл. Асистент" - 2009 - 2014 г.

"Доцент" по "Комуникационни мрежи и системи" в ПН 5.3 ККТ - 2014 г.

Придобити научни степени

"Доктор" по "Радиолокация и радионавигация" - 2003 г.

Водени лекции и/или упражнения

Електрически машини

Теоретична електротехника

Цифрова обработка на сигналите

Сигнално-охранителни системи

Системи за видеонаблюдение

Предаване на данни и компютърни комуникации

Оптоелектроника и оптични комуникации

Анализ и синтез на КИС

Безжични комуникации

Картография и GPS навигация

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

Университет AYDIN, Истанбул, Турция, 2010. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

Рижки Технически Университет RTU, Рига, Латвия, 2012. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

Университет AYDIN, Истанбул, Турция, 2014. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

Университет AGH, Краков, Полша, 2015. Обмен на преподаватели по програма Еразъм

Области на научни интереси

Цифрова обработка на сигналите

Аналогова и цифрова схемотехника

Сигнално-охранителни системи

Участия в международни и национални научни проекти

Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster). Договор № РД-07-1130/ 15.04.2010 г.

Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии. Договор № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев;

Университетски проект " WEB лаборатория по комуникационно- информационни системи" № РД-08–221/11.03.2014, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев

Университетски проект „Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи” № РД-08–279/12.03.2015, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“

Университетски проект "Програмиране и приложение на PLC" РД -08-87/04.02.2016 г. Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” - 2017 г. - Академичен наставник.

Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO“ - 2017г.

Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност РД-08-144/08.02.2018

Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото)

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра "Комуникационна и компютърна техника" - от 2017 г.

Организационна дейност

Проектиране и изграждане на системата за видеонаблюдение на ШУ - 2012-2013 г.

Проектиране и изграждане на системите за видеонаблюдение и охрана на корпус "D" - 2016 г.

Проектиране и изграждане на мрежови системи за видеонаблюдение на корпуси 1 и 2 - 2017 и 2018 г.

Член на контролния съвет на ШУ - от 2015 г.

Подготовка и водене на отбор за национална студентска олимпиада по "Теоретична електротехника" - ТУ Варна - 2017 г.

Председател на комисия за ДИ и защита на ДР - 2017, 2018 г.

Организация на посещението на демо камион на SIEMENS в ШУ - 2017 г.

Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - 2017 г.

Участие в 3 научни журита за заемане на академична длъжност "главен асистент" - 2017 г.

Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - 2018 г.

Участие в научно жури за ОНС "Доктор" - март, 2019

Членства в научни организации

Съюз на учените в България. Председател на секция "Военно-технически науки" към СУБ - Клон Шумен.

Държавни и/или научни награди

Награда на Шумен в системата на образованието и науката за участие в разработката на компютърна система за паралелни изчисления 2011 г.

Монографии

2014г. - Трифонов. Т, Цифрови сигнални процесори и тяхното приложение в навигационните системи, Университетско издателство „ШУ Еп. К. Преславски”, Шумен, 2014, ISBN 978-954-577-971-8

Учебни помагала

2014г. - Т. Трифонов, Модул „Анализ и синтез на Информационни системи” от дисциплината „Анализ и синтез на комуникационни и информационни системи”

Статии

2017г. - Petar Kr. Boyanov, Hristo A. Hristov, Ognyan M. Fetfov, Tihomir Sp. Trifonov, Educational simulation the local area network of academic departments with securely configured FTP server, International Scientific Online Journal, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, ISSN 2367-5721 (online), Issue 31, March 2017, Bulgaria, 2017, pp. 146-154

2017г. - Petar Boyanov, Stiliyan Stoyanov, Hristo Hristov, Ognyan Fetfov, Tihomir Trifonov, Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46.

2017г. - Petar Boyanov, Stiliyan Stoyanov, Hristo Hristov, Ognyan Fetfov, Tihomir Trifonov, Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, a refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58.

2016г. - Трифонов Т., Синтез и анализ на 5-лентов цифров еквалайзер. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Технически науки, том VI E, стр. 18-28, Университетско издателство ШУ, 2015, ISSN 1311-834X

2016г. - Фетфов О., Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи. Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X

2016г. - Фетфов О., Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми,Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X

2016г. - Боянов П., Ташева Ж., Трифонов Т., Николов Ив., Изследване на сигурността на безжична локална компютърна мрежа, Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X

2016г. - Фетфов О., Боянов П., Николов Ив., Ташева Ж., Трифонов Т., Сравнителен анализ на съвременните видове безжични IP видеокамери в компютърните мрежи за наблюдение и контрол, Годишник на Шуменски Университет, Технически науки, ISSN 1311-834X

2014г. - Трифонов Т. , Анализ на производителността на преносим компютър, оборудван с полупроводниково устройство за съхранение на данни, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Технически науки, Университетско издателство, Шумен, 2014 стр. 27-42, ISSN 1311-834X

2014г. - Hristov H., Boyanov P, Trifonov T., Approaches to Identify vulnerabilities in the Security System of the local Organization and Computer Resources. Journal Scientific and Applied Research Vol. 5, 2014, ISSN 1314-6289.

2014г. - Zhekov Zh., Antonov A., Boyanov P., Chervenkov D., Trifonov T., Method for Identification of signals. Journal Scientific and Applied Research Vol. 5, 2014, ISSN 1314-6289.

2013г. - A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (в съавторство с Цанков Ц. С., Станева Л. А.)

2013г. - An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (в съавторство с Цанков Ц. С., Станева Л. А.)

2010г. - B. Bedzhev, T. Trifonov, N. Nikolov, A Multicore Computer System for Design of Stream Ciphers Based on Random Feedback Shift Registers, 5-th International Syposium on Wavelets Applications to World Problems - Istanbul, Turkey, 2010

2010г. - Т. Трифонов, Анализ на характерни неизправности в схемите, изработващи захранващите напрежения в компютърните дънни платки, Научна конференция МАТТЕХ2010, ШУ "Еп. К. Преславски

2008г. - Петър П. Петров, Тихомир С. Трифонов - Комбиниран МTS/DTS-MC-CDMA-предавател за универсална мобилна широколентова връзка. Научна сесия на ШУ „Еп. Константин Преславски” – 2008 г.

Доклади

2018г. - Трифонов Т. , Батериите на преносимите компютри - проблеми и решения, Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, том 2, част 2, стр. 37-45, Университетско издателство ШУ, 2018, ISSN: 1314-3921

2014г. - P. Boyanov, Z. Tasheva, O. Fetfov, T. Trifonov, Securing the Social Profiles from malicious and unauthorized access, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia, Riga

2014г. - Ц. Цанков, Т. Трифонов, Алгоритм для вычисления линейной сложности сигналов, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia, Riga

2014г. - S. Kazakov, T. Trifonov, I. Tzonev, Probabilistic-temporal characteristics in a three level centralized computer structure, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia, Riga

2014г. - Ж. Живков, Т. Трифонов, Медицинские микрокоммуникационные системы малой мощности, использующие сложные сигналы, Proceedings of the 10-th Baltic-Bulgarian Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, June 2-7, 2014, Liepaya, Latvia

2011г. - Николов Н. Р, Цанков Ц.С, Трифонов Т.С. Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", ШУ "Еп. К. Преславски" 2011

2011г. - Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмноуправление на обратните връзки. Международна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, гр. Шумен, 2011 г. . (в съавторство с Николов Н., Цанков Ц, Велчев С.)

2011г. - Николов Н. Р, Цанков Ц.С, Трифонов Т.С. Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц, Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски университет", ШУ "Еп. К. Преславски" 2011

2010г. - Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности. Научна конференция с международно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр.София, 2010 г. (в съавт. с Николов Н., Цанков Ц, Дъчева В.)

2010г. - Изследване производителността на изграден компютърен клъстер при различна скорост на комуникация между работните станции. Научна конференция смеждународно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр. София, 2010 г. (в съавт. с Николов Н., Цанков Ц, Дъчева В.)

2009г. - Изследване на цифров прозоречен филтър интегриран в DSPIC за откриване на сигнали кодирани с код на Баркер. Сборник научни трудове. Proceedings of the international conference. том 2. Шумен2009. 10 стр. ШУ „Епископ К. Преславски”.(в съавт. с Николов Н., Цаков Р.)

2008г. - Методи за понижаване на страничен акустичен шум, Научна сесия на факултет “А, ПВО и КИС” - Шумен към НВУ “В. Левски” – 2008 г.

2008г. - О.М.Фетфов, Н.Ж.Кулев, Т.С.Трифонов – Възможности за приложение на груповите радиомрежи - 1 и 2 част. Научна сесия на факултет “А, ПВО и КИС” - Шумен към НВУ “В. Левски” – 2008г.

2008г. - Тихомир С. Трифонов, Николай Р. Николов – Модел на система за обработка н а сложни фазовоманипулирани сигнали. Научна сесия на ШУ „Еп. Константин Преславски” – 2008 г.

2003г. - Т. Трифонов, Алгоритъм за моделиране на първични радиолокационни изображения, Научна сесия на НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2002, Сборник научни трудове Част 2, Шумен, 2003

2003г. - Б. Беджев, П. Петров, Т. Трифонов, Кодове за логическо разделяне на абонатите в перспективните персонални комуникационни системи, НВУ “В. Левски” - Факултет “Авиационен” , Научна сесия 2003, Д. Митрополия

2003г. - Анализ на качеството на обработка и възпроизвеждане на звука в съвременните персонални компютри, Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, Том 3, ШУ „Еп. К. Преславски” (в съавторство с П. Петров)

2002г. - Н. Николов, Т. Трифонов, Алгоритъм за кодиране на речеви данни при предаване по нискоскоростни канали, Сборник научни трудове част 2, ВВУАПВО „П. Волов”, Шумен 2002

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2019г. - Рецензия на дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" на тема "Анализ и проектиране на когнитивни радиомрежи" - Дянко Хубенов, НВУ "В. Левски"

2018г. - Рецензия на дисертационен труд за ОНС Доктор на тема: Анализ и проектиране на когнитивни радиомрежи с автор инж. Дянко Хубенов - НВУ "В. Левски"

2017г. - Становище по дисертационния труд на капитан инженер Владимир Петров Крумов на тема „Изследване на процедурите за управление на инциденти по информационна сигурност в автоматизирани информационни системи и мрежи“. Член на научно жури за ОНС „Доктор“ – НВУ „В. Левски“

Цитирания

2014г. - D. Velikova, I. Tsvetkova, G. Mihaylov, An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Almost Constant Periodic Auto – Correlation Function, ITHET 2014, 2014, York, ENGLAND - Цитирани 3 публикации.

2014г. - Л. Станева, Дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” на тема: „Алгоритми за синтез и обработка на семейства от сложни сигнали с оптимални корелационни свойства”. Цитирани 4 публикации.

GPS Процесори
Материали по дисциплината "Приложение на ЦСП в навигационните системи"


Цифрови сигнални процесори
Материали по дисциплината "Приложение на ЦСП в навигационните системи"


Основи на телевизията
Материали по дисциплината "Системи за видеонаблюдение"


Примерни задачи по Теоретична електротехника 1 ч.


Основи на цифровото видео
Материали по дисциплината "Системи за видеонаблюдение" 2015