Доц. д-р инж. Огнян Момчилов Фетфовабв

Доц. д-р  инж. Огнян Момчилов Фетфов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 410

Телефон: 054 830495 вътр.192

Email: o.fetfov@shu.bg

Приемно време: вторник и четвъртък 10 - 12

Завършен университет, специалност

ВВУАПВО "П. Волов"-гр. Шумен, Радиоелектроника

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "В. Левски", Факултет "А, ПВО и КИС"-гр. Шумен

Заемани академични длъжности

1. От 1994г. до 2002г. - асистент.

2. От 2002г. до 2006г. - старши асистент.

3. От 2006г. - доцент по научна специалност 02.07.20 Комуникационни мрежи и системи - Специализиран научен съвет АСУИВО.

Придобити научни степени

През 2002 г. защитен дисертационен труд на тема “Повишаване на пропускателната способност на радиоканалите при предаване на радиолокационна информация - приложение в РТВ“ - "Доктор" - Специализиран научен съвет АСУИВО.

Водени лекции и/или упражнения

Клетъчни комуникации

Системи за опознаване IFF

Специализирана комуникационна техника

Електромагнитна съвместимост

Комутационна, мултиплексна и кабелна техника

Измервания в комуникациите

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY, TURKEY по образователна програма Еразъм, 2013 г.;

NAMIK KEMAL UNIVERSITY, TEKIRDAG, TURKEY по образователна програма Еразъм, 2014 г.;

Instituto de Estudos Superiores de Fafe, гр. Фафе, Португалия по образователна програма Еразъм +, 2015 г.

AGH - University of Science and Technology - Cracow - POLAND по образователна програма Еразъм +, 2016 г.

Tomas Bata University, Zlin, Czech Republic по образователна програма Еразъм +, 2018 г.

Области на научни интереси

Клетъчни комуникации

Специализации

Участия в международни и национални научни проекти

1. Фетфов Огнян, 2012г., Проект ,,Студентски практики” - МОМН, BG051PO001-3.3.07-0002.

2. Фетфов Огнян, 2012г., Проект “Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, BG051PO001-3.3.06-003.

3. Фетфов Огнян, 2012г., Проект "Модернизиране центъра за дистанционно обучение на ШУ "Еп. К. Преславски" чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение", BG051PO001-4.304-0020.

4. Фетфов Огнян, 2012г., Проект „Програмиране и използване на PIC микроконтролери", № РД-05–252/15.03.2012 г.

5. Фетфов Огнян, 2013г., Проект „Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии", № РД-08–265/14.03.2013.

6. Фетфов Огнян, 2014г., Проект „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието", BG051PO001-3.1.07-0040

7. Фетфов Огнян, 2014г., Проект „WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи", РД-08-221/11.03.2014 г.

8. Фетфов Огнян, 2015г., Проект „Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи", РД-08-279/12.03.2015г.

9. Фетфов Огнян, 2016г., Проект „Програмиране и приложение на PLC", PД-08-87/12.03.2016г.

10. Фетфов Огнян, 2017г., Проект„Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO“, № РД-08-78/03.02.2017 г.

11. Фетфов Огнян, 2018г., Проект "Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в контекста на взаимодействието образование-наука-практика", РД - 08- 140/08.02.2018 г.

12. Фетфов Огнян, 2019г., Проект "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност", № РД-08-75/30.01.2019 г.,

Заемани ръководни позиции

От февруари 2008г. до декември 2011г. - началник на катедра "ОУТП за комуникационни и информационни системи" , факултет "А, ПВО и КИС" на Национален военен университет "В. Левски".

От май 2014 г. до юни 2017 г. - ръководител на катедра "Комуникационна и компютърна техника", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

От юли 2017 г.- заместник декан по учебната дейност и акредитацията на Факултета по технически науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

От март 2019 г. - заместник декан по научноизследователска и художественотворческа дейност, проекти и акредитация на Факултета по технически науки на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Организационна дейност

Директор на Центъра за трансфер на технологии към Шуменски университет "Еп. К. Преславски"

Членства в научни организации

Съюз на учените в България, клон Шумен

Държавни и/или научни награди

Дисертации

2002г. - Повишаване на пропускателната способност на радиоканалите при предаване на радиолокационна информация –приложение в радиолокационната техника

Учебни помагала

2014г. - Тест Модул 1 по „Обработка на радиолокационната информация“-http://cdo.shu.bg/

2014г. - Тест Модул 2 по „Обработка на радиолокационната информация“-http://cdo.shu.bg/

2006г. - Фетфов О., Комуникационни вериги, НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”- Шумен, ВИ, ISBN 978-954-9681-18-5

2005г. - Фетфов О., Комуникационни терминали, НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”- Шумен ,ВИ, ISBN 954-9681-16-5

2005г. - Фефтов О., Теория на телетрафика, НВУ “В. Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”- Шумен, ВИ, ISBN 954-9681-17-3

Статии

2017г. - Educational Simulation the Local Area Network of Academic Departments with Securely Configured FTP Sarver, P. Boyanov, H. Hristov, O. Fetfov, T. Trifonov, SocioBrains - International Scientific Refereed Online Journal, ISNN 2367-5721, Issue 31, March 2017.

2017г. - Routing information security in the local area network of academic departments using an enhanced distance vector routing protocol - EIGRP, Petar Boyanov, Stiliyan Stoyanov, Hristo Hristov, Ognyan Fetfov, Tihomir Trifonov, Refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 35-46.

2017г. - Security routing simulation the local area network of academic departments using a link-state routing protocol – OSPF, Petar Boyanov, Stiliyan Stoyanov, Hristo Hristov, Ognyan Fetfov, Tihomir Trifonov, Refereed Journal Scientific and Applied Research (Licensed in EBSCO, USA), ISSN 1314-6289, vol. 11, 2017, pp. 47-58.

2014г. - Fetfov O. M. Nikolov L. G., Kulev N. Zh., Cellular Radio Channel Carrier Aggregation Motivation and Benefits Overview- „Machines, Technologies, Materials”, ISSN 1313-0226, YEAR VIII, ISSUE 5/2014.

2013г. - Fetfov O., Nikolov L. "Next generation networks fixed mobile convergence integration features", International Virtual Journal for Science, Technics and Inovations for the Industry "Machines, Technologies and Materials", Year VII, Issue 9, ISSN 1313-0226

Доклади

2018г. - Л. Николов, О. Фетфов, А. Борисова, Съображения за сигурност при писането на кодове с JavaScript, Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 (под печат).

2016г. - О. Фетфов, „Защита на информацията в груповите радиомрежи TETRA“, Годишник на Факултета по технически науки, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, 2016г. ISSN 1311-834X

2016г. - Сравнителен анализ на съвременните видове уязвимости и експлойти в компютърните мрежи и системи, Годишник на Факултета по технически науки, О. Фетфов (съавторство), Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, 2016г. ISSN 1311-834X

2016г. - Сравнителен анализ на съвременните видове антивирусни програми, Годишник на Факултета по технически науки, О. Фетфов (съавторство), Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, 2016г. ISSN 1311-834X

2016г. - Сравнителен анализ на съвременните видове безжични IP видеокамери в компютърните мрежи за наблюдение и контрол, О. Фетфов (съавторство), Годишник на Факултета по технически науки, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, 2016г., ISSN 1311-834X

2016г. - Приложение на сканираща мрежова програма Zenmap в безжична локална мрежа (в съавторство), Научно - тематичен сборник "Курсантите и студентите на морското училище и науката" - 2016г., ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"-Варна

2016г. - Сканиране и анализ на мрежовия трафик в безжична локална мрежа (в съавторство), Научно - тематичен сборник "Курсантите и студентите на морското училище и науката"-2016г., ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"-Варна

2014г. - Securing the Social Profiles from Malicious and Unauthorized Access, 10th International Conference on BPBMMR, June 2 – 7.2014, Riga – Liepaya, Latvia, ISBN 978-9934-10-573-9

2012г. - Фетфов О., Атанасов А., "Сравнителен анализ на протоколите за високоскоростен трансфер на данни в стандарта TETRA Rel.2", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, Шуменски университет "Еп. К. Преславски". ISSN 1314-3921

2012г. - Фетфов О., Атанасов А., "Възможности за приложение на GSM –инфраструктурата в радиолокационните системи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, Шуменски университет "Еп. К. Преславски". ISSN 1314-3921

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - Становище за заемане на академичната длъжност "доцент" от гл. ас. д-р Цветослав С. Цанков от ШУ "Епископ К. Преславски", област на висшето образование 5.Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи).

2017г. - Рецензия за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на ас. инж. Драгомир Иванов Василев - ШУ. Тема: Оптимизиране на електромагнитната напрегнатост на радио вълните в комуникационните радио мрежи.

2017г. - Становище за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на ас. инж. Дияна Димитрова Кючукова -ТУ Русе. Тема: „Методи и алгоритми за повишаване на производителността на софтуерно-дефинираните мрежи“.

2017г. - Становище за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на маг. инж. Дамян Пенчев Пейков -ТУ Русе. Тема: Изследване, анализ и програмна реализация на методи за събиране и обработка на открити данни от Интернет пространството.

2016г. - Рецензия за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на ас.Пламен Борисов Дянков от Шуменски университет "Епископ К. Преславски" на тема "Оптимизация на мултимодална транспортна система"

2015г. - Рецензия на самооценяващ доклад за програмна акредитация на професионална направление 9.1 Национална сигурност.

2015г. - Рецензия за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научната специалност 02.07.03. Радиолокация и радионавигация на инж. Живко Василев Живков, хон. ас. в Шуменски университет на тема "Алгоритми за синтез на сложни радиолокационни сигнали, повишаващи точността и разделителната способност на радарите"

2014г. - Становище за заемане на академичната длъжност "доцент" от гл. ас. д-р Тихомир С. Трифонов от ШУ "Епископ К. Преславски", област на висшето образование 5.Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи).

2013г. - Становище за присъждане на образователната и научна степен “доктор”по научната специалност 02.07.20."Комуникационни мрежи и системи” на инж. Виктор Василев Хадживасилев от Русенски университет "Ангел Кънчев" на тема:“ Алгоритми за синтез на многофазни последователности, намаляващи съотношението пикова-средна мощност на сигнала”

2013г. - Становище за присъждане на образователната и научна степен “доктор”по научната специалност 02.07.20."Комуникационни мрежи и системи” на инж. Стоян Събков Йорданов от Русенски университет "Ангел Кънчев" на тема: “ Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с оптимални корелационни свойства”

Цитирания

2018г. - О. Фетфов, „Защита на информацията в груповите радиомрежи TETRA“, Годишник на Факултета по технически науки, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, 2016г. ISSN 1311-834X. Цитирани в: Иванов, И., Лилов, В., Денев, Д., Отчитане на трафик и способности за оптимизиране на локални мрежи. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Fetfov O., Nikolov L. "Next generation networks fixed mobile convergence integration features", International Virtual Journal for Science, Technics and Inovations for the Industry "Machines, Technologies and Materials", Year VII, Issue 9, ISSN 1313-0226 цитиран в учебник-монография "ПРИЛОЖЕНИЯ НА НЕЛИНЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ" с автор Цветослав Станиславов Цанков, Университетско издателство„Епископ Константин Преславски“ 2018г. ISBN 978-619-201-212-0

2018г. - О. Фетфов, „Защита на информацията в груповите радиомрежи TETRA“, Годишник на Факултета по технически науки, Шуменски университет „Еп. К. Преславски“, 2016г. ISSN 1311-834X. Цитиран в: Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Fetfov O. M. Nikolov L. G., Kulev N. Zh., Cellular Radio Channel Carrier Aggregation Motivation and Benefits Overview- „Machines, Technologies, Materials”, ISSN 1313-0226, YEAR VIII, ISSUE 5/2014. Цитирани в: Денев, Д., Лилов, В., Карадочева, М., 3D визуализация на програми за програмируеми логически контролери чрез софтуерни приставки. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Fetfov O., Tonev V. Bedzhev B. “Information Encryption with Combination Generator”, CERC 2002 – Military Technical Academy, Bucharest, Conference Proceedings , Section of Radar and Guiding Missiles System, Num. 4, May 2002. Цитиран в: Досев, Н., Петров, В., Съвременни тенденции и аспекти на информационната сигурност в автоматизираните информационни системи и мрежи (аис/м). Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Fetfov O., Tonev V. Bedzhev B. “Information Encryption with Combination Generator”, CERC 2002 – Military Technical Academy, Bucharest, Conference Proceedings , Section of Radar and Guiding Missiles System, Num. 4, May 2002. Цитиран в: Boyanov, P., Implementation of social engineering cyber-attack against the government agencies, private organizations and academic institutions. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2018г. - Fetfov O. M. Nikolov L. G., Kulev N. Zh., Cellular Radio Channel Carrier Aggregation Motivation and Benefits Overview- „Machines, Technologies, Materials”, ISSN 1313-0226, YEAR VIII, ISSUE 5/2014. Цитирани в: Беджев, Б., Янакиев, Пл., Обзор на методите за синтез на идеални фазово манипулирани сигнали с дължина n=3mod4. Сборник научни трудове - Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018" - 25-27 октомври 2018, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018.

2016г. - Fetfov O. M., Nikolov L. G., Kulev N. Zh., "Cellular Radio Channel Carrier Aggregation Motivation and Benefits Overview" - „Machines, Technologies, Materials”, ISSN 1313-0226, YEAR VIII, ISSUE 5/2014 цитиран в ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА БЕЗЖИЧНА ЛОКАЛНА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА, Петър Кр. Боянов, Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, Vol. VI E, 2016, с. 134-142..

2013г. - Фетфов О., „Еволюция на стандарта TETRA и възможности за нови приложения”, НВУ ”В.Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, Научна сесия, Сборник 2010 г. Цитиран в: Линко Г. Николов, Георги Т. Томов „LTE - Advanced – крачка напред за мобилните оператори» , Научна сесия 2013 на Факултет „А, ПВО и КИС“-Шумен на НВУ „В. Левски“

2013г. - Фетфов О., Беджев Б.Й., Мутков В.А. “Алгоритъм за синтез на сигнали за мобилни радиокомуникационни системи”, списание “Електротехника и електроника”, бр. 3-4, с. 45-52, 2007 г. Цитиран в: Линко Г. Николов, Георги Т. Томов „LTE - Advanced – крачка напред за мобилните оператори» , Научна сесия 2013 на Факултет „А, ПВО и КИС“-Шумен на НВУ „В. Левски“

2012г. - O. Fetfov, Zhelev S., Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005 Цитиране в 1. Беджев Б., Йорданов С.: Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 5n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - O. Fetfov, Zhelev S., Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005 Цитиране в 2. Беджев Б., Йорданов С., Цанков Ц., Станева Л.: Приложение на линейните рекурентни последователности над крайни полета при синтез на сложни широколентови сигнали. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - O. Fetfov, Zhelev S., Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005 Цитиране в Цанков Ц. Компютърна лаборатория за автоматизиран синтез на сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шуменски университет „Епископ К. Преславски”

2012г. - Фефтов О.,“Източници на уязвимост на информацията в безжичните комуникационни мрежи”, Годишник на НВУ “В.Левски”, 2005/06г., Цитирано в: Л. Николов, Кр. Славянов, "Развитие на анонимните мрежи и аспекти на сигурността в бъдещите мрежи" , Научна сесия Защитата на информацията – състояние и перспективи, Шумен, Факултет „А, ПВО и КИС“, НВУ „В. Левски“, 7-8 юни 2012 г.

2012г. - Фетфов О. М. “Повишаване скритостта на радиотехническите комплекси чрез използване на широколентови сондиращи сигнали” . Научна конференция’2001 с международно участие, ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен, 2001 - Сборник трудове, “Комуникационна техника и теоретична електротехника. Електроника и електронна техника. Автоматика, изчислителна техника и системи за управление”, Шумен 2002, ISBN 954-9681-02-3, с. 157 Цитирано в: Ц. С. Карагьозов, Ж. В. Живков „Честотен радиодалекомер с разделна обработка на честотите на биене“, Научна сесия 2012 на Факултет „А, ПВО и КИС“-Шумен на НВУ „В. Левски“.

2012г. - Фетфов О.М., “Повишаване скритостта на радиотехническите комплекси чрез използване на широколентови сондиращи сигнали” - Научна конференция’2001 с международно участие, ВВУАПВО “П. Волов”, гр. Шумен, 2001г. Сборник трудове, “Комуникационна техника и теоретична електротехника. Електроника и електронна техника. Автоматика, изчислителна техника и системи за управление”, Шумен 2002, ISBN 954-9681-02-3, с. 157 Цитирано в:: Стефан С. Желев, Живко В. Живков, Филип Любомиров, „Условни характеристики на точността на адаптивна система за контрол“, “, Научна сесия 2012 на Факултет „А, ПВО и КИС“-Шумен на НВУ „В. Левски“

2012г. - Фетфов О., Еволюция на стандарта TETRA и възможности за нови приложение, НВУ”В.Левски”, Факултет “А,ПВО и КИС”, Шумен, Научна сесия, Сборник 2010г. Цитирано в: монография „Спътникови комуникации“, Университетско издателство „Еп. К.Преславски“, ISBN 978-954-577-619-9, автор Стефан С. Желев, 2012г.

2012г. - O. Fetfov, Zhelev S., Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. Цитирано в: Борислав Йорданов Беджев, Стоян Събков Йорданов, "Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства". Научни трудове на РУ, 2012.

2012г. - O. Fetfov, Zhelev S., Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. Цитирано в: Борислав Йорданов Беджев, Стоян Събков Йорданов, " Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция", Научни трудове на РУ, 2012.

2012г. - O. Fetfov, Zhelev S., Advantages of ultra wide band technology in reconnaissance work, 3rd International Conference, Military Technical Faculty of National Defence University, Budapest, 2005. Цитирано в: Стоян Събков Йорданов, "Статистически анализ на взаимно-корелационните свойства на сигнали с дължина от вида 2n-1 и 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция", Научни трудове на РУ, 2012.

Lectures on TETRA Standard
Описани са принципите на построение и приложението на груповата радиомрежа по стандарта TETRA


Lecture on TETRA Services
Описани са техническте параметри и предлагани услуги от груповата радиомрежа по стандарта TETRA


Заради тях


За тях


Въпреки тях