Хон. проф. д.т.н. инж. Румен Коев Коджейковабв

Хон. проф. д.т.н.  инж. Румен Коев Коджейков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 502

Телефон: 054 830495 вътр.193

Email: k.kodzheykov@shu.bg

Приемно време: всеки ден 09:00-14:00

Завършен университет, специалност

Висше образование - специалност инженер по машиностроителна техника и технологии и Автоматизирани системи за управление - през 1974 г.

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "Васил Левски", факултет АПВО и КИС - Шумен

Заемани академични длъжности

1996 - Избран за доцент по научна специалност “Динамика, балистика и

управление полета на летателни апарати”.

2004 г. е избран за професор по научна специалност “Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати”.

Придобити научни степени

Защита докторска дисертация на тема:”Оценка надеждността на измервателните системи при екстремални условия на експлоатация” - 1994 г.

Защита дисертационен труд на тема:” Оценка на динамичния изоморфизъм в системите за управление полета на безпилотни летателни апарати ” за което му е присвоена научната степен "Доктор на техническите науки". - 2002г.

Водени лекции и/или упражнения

- Метрология и метрологично осигуряване,

- Стандартизация и качество,

- Логистика,

- Техническа логистика

- Надеждност на логистични системи.

Области на научни интереси

Метрология и метрологично осигуряване, Стандартизация и качество и Техническа логистика

Участия в международни и национални научни проекти

- „Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване“ - РД-0899/05.02.2016 г.

- "Изследване на материалните и информационните потоци в инженерната логистика и мониторинг на околната среда" - РД-08-286/12.03.2015

- Научноизследователски проект № РД-082280/14.03.2014г. по договор РД -10-622/04.04.2014г. "Симулационни технологии за моделиране на логистични системи"

- ”Вибродиагностична система за изследване на параметрите на механични елементи, устройства и системи” - № РД-07-982 /10.06.2008 г.

- “Инженерна логистична система за оценка на качествените характеристики на материали изделия и апаратура” - РД-05-334/25.03.2009 г.

- “Логистична система за екологичен мониторинг на атмосферата в промишленото производство” - РД-05-324/10.03.2010г.

- “Инженерни методи за изследване екологичните характеристики в машиностроителното производство” - РД-07-321/15.03.2011г.

- “Съвременните технологии в складовото стопанство” - РД-05-253/15.03.2012 г.

- „Логистичен жизнен цикъл и основни методи за безразрушителен контрол в производствения процес на високотехнологични продукти“ - РД-08-286/15.03.2013 г.

- ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“

Заемани ръководни позиции

Ръководител на катедра Инженерна логистика - 2006 - 2008год.

Зам декан ФТН - 2006г. - 2010г.

Организационна дейност

Председател на Съюза на метролозите в североизточна България - клон Шумен

Зам. председател на "Асоциация за научен и технологичен трансфер" - Шумен

Член на научно жури за гл. асистент, ШУ - март 2013г.

Член на научно жури за доцент, Институт по отбраната - април 2013г.

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013г.

Участие в редакционната колегия на международното списание на Association Scientific and Applied Research - JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA от бр. 4, 2013г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Съюз по метрология и стандартизация

Съюз по барути и взривни материали

Държавни и/или научни награди

Държавна награда от началника на отбраната генерал Симеонов - Грамота 50 гоини пуск на тактическа ракета на територията на Република България, май 2013 год.

Учебници

2012г. - Теоретични основи на метрологията в БА – част І , Учебник, 121 стр, ДВИ “Св. Г. Победоносец” София , Военно издателство (В съавторство К.Г.Калев А.И.БогдановВ.В. Ганев)

2012г. - Ръководство за лабораторни упражнения по Метрология, Учебно пособие, 50 стр., ДВИ “Св. Г. Победоносец” София , Военно издателство (В съавторство К.Г.КалевВ.В.Ганев)

2012г. - Теоретични основи на стандартизацията, Учебник , 148 стр., ДВИ “Св. Г. Победоносец” София , Военно издателство

2012г. - Методическо ръководство за работа с хоризонтален дължиномер с проекционен екран ИКУ-2,Методическа разработка, 37 стр., Издание ВВУАПВО “П.Волов” –гр.Шумен

Учебни помагала

2013г. - Електронен модул по учебната дисциплина "Стандартизация и управление на качеството" на тема "Стандартизация и управление на качеството

2013г. - Електронен модул по учебната дисциплина "Авторско и патентно право" на тема "Защита на интелектуалната собственост"

2013г. - Електронен модул по учебната дисциплина "Стандартизация и управление на качеството" на тема "Методология на стандартизационните документи и процедури"

Статии

2016г. - Zhivko Zhekov, Rumen Kodzheykov. PROSPECTS OF SATELLITE MONITORING FOR MANAGEMENT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT. JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, Vol. 10, 2016г., ISSN 1314-6289 (под печат)

2014г. - Rumen Kodzheikov , Zhivko Zhekov, NOISE MEASUREMENT IN ELECTRONIC-OPTIC TRANSFORMERS. JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , Vol. 3. 2014г. ISSN 1314-9784 (под печат)

2013г. - Rumen Kodzheyuov, Emiliq Encheva, ANALYSIS OF LOGISTICS MANAGEMENT SYSTEMS SECURITY, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION , VOL. 1. 2013. (под печат)

2013г. - Roumen K. Kojeikova, Plamen Djankov, Emiliq Encheva, Encoding the information in a logistical system, JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA., vol. 4, (под печат)

2012г. - Румен Коджейков. Логистична система за стандартизационно документиране на информацията. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA, 2012г. (под печат)

2012г. - Румен Коджейков, Пламен Дянков. Кодифициране на информацията в логистичните системи. реферираният JOURNAL SCIENTIFIC AND APPLIED RESEARCH, лицензиран в EBSCO , USA 2012г. (под печат)

2002г. - Подход за прогнозиране състоянието на жироскопични измервателни средства по линейно ниво на вибрациите. // Сборник трудове ТУ- София ХІІ ННС “Метрологияи метрологично осигурява не 2002”–гр. Созопол (в съавт. с А.И.Богданов)

2002г. - Оценка техническото състояние на жироскопични измервателни средства. // Сборник трудове ТУ- София ХІІ ННС “Метрология и метрологично осигуряване2002”–гр. Созопол , (в съавт. с А.И.Богданов)

2002г. - Изследване характера на отдаване на енергия на кинетичен снаряд по преграда посредством акустико-емисионен метод. // Сборник трудове ТУ- София ХІІ ННС“Метрология и метрологично осигуряване 2002”–гр. Созопол , (в съавт. с В.В.Ганев)

2002г. - Принципна архитектура на системата за стандартизационно документиране по стандарт ISO 9000. // Сборник трудове ШУ “Е. К. Преславски” НК“Научно-технологичен трансфер” ИКИ–БАН, ШУ “Е. К. Преславски” – гр.Шумен (в съавт. С П.Н. Чернокожев и К.Г. Калев)

2001г. - Управление на техническата експлоатация на системите за управление.// Сборник трудове ВВВУ “Г. Бенковски ЮНС ВВВУ “Г. Бенковски” (в съавт. с К.Г.Калев)

2001г. - Оптимизиране периодичността и продължителността на профилактичните операции. // Сборник трудове ВВВУ “Г. Бенковски”ЮНС ВВВУ “Г. Бенковски” , (в съавт. сК.Г.Калев)

2001г. - Оценка резултатите при измерване на физични величини. // Сборник трудове ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” МНФ ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”- гр.Варна (в съавт. с К.Г.Калев)

2001г. - Подход за минимизация на средно-квадратичната грешка в точността на измерителната информация. // Сборник трудове ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”МНФ ВВМУ “Н. Й.Вапцаров”- гр.Варна

2001г. - Оценка периодичността при измерване на случайни величини. // Сборник трудове ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”МНФ ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”- гр.Варна (в съавт. сК.Г.Калев)

2001г. - Алгоритъм за определяне съвкупността от изоморфни признаци. // Сборник трудове ВВОВУ “В.Левски”НК “Технология, сигурност, екология” ВВОВУ “В.Левски” гр.В.Търново , (в съавт. с В.В.Ганев)

2001г. - Моделиране на конвективен и лъчистия топлинен поток в горивната камера на течен ракетен двигател. // Сборник трудове ВВУАПВО “П. Волов”НС с международноучастие ВВУАПВО “П. Волов” Шумен , (в съавт. с П.Н.Чернокожев К.Г.Калев)

2001г. - Математически модел на експлоатация средства за измерване. // Сборник трудове ВВУАПВО “П. Волов”НС с международно участие ВВУАПВО “П. Волов” Шумен (всъавт. с К.Г.Калев)

2001г. - Анализ на грешката в карданеното окачване на жироскопични измервателни средства. // Сборник трудове ТУ- София ХІ ННС “Метрология и метрологичноосигуряване 2001”–гр. Созопол , (в съавт. с А.И.Богданов)

2001г. - Оценка на влиянието на вибрациите върху точността на жироскопични измервателни средства. // Сборник трудове ТУ- София “Метрология и метрологичноосигуряване 2001”–гр. Созопол , (в съавт. с А.И.Богданов)

2000г. - Моделиране на измервателни процедури в системите за управление полета на летателни апарат. // Сборник трудове ВВУАПВО “П. Волов”НС с международноучастие ВВУАПВО “П. Волов” Шумен (в съавт. с В. В. Ганев)

2000г. - Оценка числовата скала в метрологичната процедура при индуциране на изоморфизъм. // Сборник трудове ВВУАПВО “П. Волов”НС с международно участиеВВУАПВО “П. Волов” 2000, (в съавт. С В. В. Ганев)

2000г. - Принципна архитектура на системата за стандартизационно документиране на метрологичната информация. // Сборник трудове ВНИ-ГЩ – София ,НС смеждународно участие-“Хемус 2000” гр. Пловдив – 2000г. (В съавт. с И.С.Динев П.Н.Чернокожев К.Г.Калев)

2000г. - Интеграционни аспекти в развитието на метрологията за Българската Армия. // Сборник трудове ВНИ-ГЩ – София НС с международно участие “Хемус 2000”, гр.Пловдив, (В съавт. с И.С.Динев, Иржи Бала)

2000г. - Оценка точността на командно-управляващия сигнал в органите за управление полета на летателните апарати. // Сборник трудове БАН – София. НТС поМашиностроене “Дефектоскопия 2000”– гр. Созопол, (В съавт. с П.Н.Чернокожев К.Г.Калев)

2000г. - Динамически критерий за устойчивост на манипулационна жироскопична измервателна система. // Сборник трудове БАН - София НТС по Машиностроене“Дефектоскопия 2000”– гр. Созопол, (в съавт. с А.И.Богданов)

2000г. - Интеграционни аспекти на обучението по Метрология за Българската Армия. // Сборник трудове ШУ “Е. К. Преславски”НК “Научно-технологичен трансфер” ИКИ –БАН, ШУ “Е. К. Преславски”- гр.Шумен , (в съавт. С П.Н. Чернокожев К.Г. Калев)

2000г. - Статистически анализ на връзката между успеваемостта и биоритмите на обучаемите. // Сборник трудове ВВВУ “Г. Бенковски”ЮНС “120 г. от Априлскотовъстание”ВВВУ (в съавт. с С.К. Крайчев)

2000г. - Методика за организация и провеждане на занятия по учебна дисциплина металорежещи машини, Мет. раз-работка, ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен, ИзданиеВВУАПВО “П.Волов”гр.Шумен- (в съавт. с К.Г. Калев)

2000г. - Методика за организация и провеждане на практически занятия с измервателна техника. // Мет. разработка, ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен – , Издание ВВУАПВО“П.Волов”гр.Шумен (в съавт. с К.Г. Калев)

2000г. - Анализ на основната динамична грешка на измервателните средства. // Сборник трудове ТУ- Русе. СУ НС “Технически науки” гр.Русе (в съавт. с А.И.Богданов)

2000г. - Асиметрична характеристика и навигационна грешка на системата за управление. // Сборник трудове ТУ- Русе СУ НС “Технически науки” гр.Русе , (в съавт. сП.Н.Чернокожев)

2000г. - Методика за оценка на измервателната процедура на системи управляващи полета на летателните апарати. // Сборник трудове БАН - София ХV НК.“Дефектоскопия 2000” – БАН гр.Созопол- (в съавт. с К.Г.Калев и В.В.Ганев)

1999г. - Алгоритъм за оценка точността на работните параметри на системата за управление полета на летателни апарати. // Сборник трудове ТУ- София ІХ ННС“Метрология и метрологично осигуряване 99”–гр. Созопол

1999г. - РуменТеоретико-множествена постановка на задачата за индентификация на измерванията. // Сборник трудове НЦМ и ДМИУ – гр.София ІХ ННС “Метрология иметрологично осигуряване 99”, В.Търново, май , (в съавт. с К.Г.Калев, В. В. Ганев)

1999г. - Shaping The Process of Penetration in thin Targets , IV th CONFERENCE on Weapon Systems Militery Academy in BRNO – , (в съавт. с П.Н.Чернокожев)

Доклади

2016г. - Живко С. Жеков, Румен К. Коджейков, Антон Я. Антонов, Пламен Н. Чернокожев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ БОРДА НА ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" МАТТЕХ 2016 (под печат)

2015г. - Румен Коджейков, Живко Жеков, Петър Боянов. Анализ на информационните ресурси в системата на логистичния мениджмънт. Университетска научна конференция 2015, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2015. (под печат)

2015г. - Коджейков Р. К., Генов Г.Б.,Вълков Н. В. Контрол без разрушаване при заварените съединения на съдове под налягане. XXX Международна конференция „ Дефектоскопия’15”, Созопол 2015, с. 327- 330, ISSN 1310-3946

2014г. - Zhivko Zhekov, Rumen Kodzhejkov, Radko Stoinov. STUDY OF THE OPTICAL SYSTEM CONTAMINATION INFLUENCE ON THE PARAMETERS OF THE OUTPUT INFORMATION SIGNAL. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5, (под печат)

2014г. - Georgi Genov, Rumen Kodzhejkov, Borislav Genov.TEST METHODS FOR TESTING IN OPERATING of HIGH-TECH PRODUCTS. THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION, SHUMEN, BULGARIA 21 - 23 MAY 2014. Vol. 2, 2014, ISBN 978-954-577-969-5, (под печат)

2014г. - доц. д-р Генов Б.Г., проф. д-р Генов Г.Б. , проф. д.т.н. Коджейков Р.К., доц. д-р Червенков Д. „Възможности за използване на радиационни методи за оценка на техническото състояние на твърдотопливни ракетни двигатели“. “Дни на безразрушителния контрол 2014”, Сборник доклади, ISSN 1310-3946

2014г. - доц. д-р Грозев В.Г., проф. д.т.н. Коджейков Р.К., инж. Ковачев Б., доц. д-р Генов Б.Г., проф. д-р. Генов Г.Б. „Моделиране влиянието на условията за съхранение върху прътовата скорост на акустични вълни в нитроцелулозни барути“. “Дни на безразрушителния контрол 2014”, Сборник доклади, ISSN 1310-3946

2013г. - Румен Коджейков, Антон Антонов, Емилия Енчева. Организация на производство на логистични системи. Международна конференция, по “Дефектоскопия”, Созопол 2013г. (под печат)

2013г. - Румен Коджейков, Андрей Богданов, Ина Велчева. Логистични системи за анализ и контрол на качеството. Международна конференция, по “Дефектоскопия”, Созопол 2013г. (под печат)

2012г. - Румен Коджейков. ИЗБОР НА ОПТИМАЛНА СТРАТЕГИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНЖИНЕРНА ЛОГИСТИКА. Юбилеен международен конгрес "40 години Българска космическа държава" 2012 (под печат)

2012г. - Румен Коджейков. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНЖEНЕРНА ЛОГИСТИКА. Юбилеен международен конгрес "40 години Българска космическа държава" 2012 (под печат)

2010г. - Методика за управление качеството на обучението. // Мет. разработка,ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен , Издание ВВУАПВО “П.Волов” гр.Шумен

2002г. - Методика за проветряване на хранилища съхраняващи бойни припаси. // Мет. раз-работка, ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен ,/в съавт. с И.Т.Казаков/, ИзданиеВВУАПВО “П.Волов”гр.Шумен

2001г. - Изследователска програма за решаване на метрологични задачи. // Сборник трудове ВВВУ “Г. Бенковски”ЮНС “40 години от първия полет на човек в космоса” ВВВУ“Г. Бенковски” , (в съавт. с К.Г.Калев)

1999г. - Методика за провеждане на занятия по учебна дисциплина “Теория и конструкция на ракетни двигатели”. // Мет. разработка, ВВУАПВО “П. Волов” гр. Шумен ,Издание ВВУАПВО “П.Волов”гр.Шумен