КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Ст. преп. Деляна Тончева Димитроваабв

Ст. преп.  Деляна Тончева Димитрова

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 1, стая 209

Телефон: 054 830 495 / вътр. 119

Email: d.dimitrova@shu.bg

Приемно време: I седмица:вторник, 11.00-13.00 ч., К1, 209; II седмица: вторник, 10.00 -12.00 ч., К1, 209

Завършен университет, специалност

Завършва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност Приложна лингвистика (английски и френски език) 2002 г.

2006 г. завършва магистратура Английска филология, Лингвистика и превод в Шуменски университет.

2012 г. завършва магистратура Психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Месторабота преди постъпване в ШУ

СОУ "Йоан Екзарх Български", гр. Шумен

Заемани академични длъжности

Заема длъжността "преподавател" 2007 г.

Заема длъжността "старши преподавател" 2012 г.

Водени лекции и/или упражнения

Практически английски език (у)

Области на научни интереси

Когнитивна лингвистика

Фолклор

Социална и културна антропология

Методика на чуждоезиковото обучение

Участия в международни и национални научни проекти

Проект № РД-05-347/2010 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Чуждоезиковите филологии- перспективи и шансове", ръководител доц. д-р Снежана Бойчева

Проект № РД-05-167/2011 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Езиците и културите във (взаимо)действие", ръководител доц. д-р Снежана Бойчева

Проект № РД-05-264/2012 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Език на културата и култура на езика", ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

Проект № РД-08-272/2013 г. на катедра "Немска филология и ЧЕО" към Шуменски университет- "Език – памет – фикция – лъжа“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

Проект № РД-08-271/2014 г. „Език и комуникация в научната и образователната сфера, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Нели Митева

Проект № РД 08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие“, ръководител гл. ас. д-р Даниела Кирова

Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. "Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.", р-л гл. ас. д-р Даниела Кирова

Проект 19-08-105/01.02.2019 – "Език и комуникация - медиалингвистични измерения"на Катедрата по Германистика при ШУ, р-л преп. д-р Г. Герова, 2019

Организационна дейност

Участие в подготовката и провеждането на КСК

Студии

2016г. - Conceptual metaphor in an English and Bulgarian version of The Tale of the Kind and the Unkind Girls. Balkanistica 29, The South East European Studies Association, University of Mississippi, Oxford, Mississippi, pp. 17-60. SJR. SCImago Journal & Country Rank SJR 0,1; H index 2.

Статии

2019г. - "Conceptual metaphor, etic and emic approaches in the classification of tale types in folklore studies".В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки. ХХХА, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN 1311-7300

2019г. - “Fairy tales in the media: Rapunzel (a case study)”. В: Научна поредица „Филологически ракурси“, том III в рамките на проект 19-08-105/01.02.2019 – "Език и комуникация - медиалингвистични измерения", р-л преп. д-р Г. Герова, 2019, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISSN: 2367-8348.

2018г. - Несъзнаваното в психоаналитичните теории на Фройд и Юнг и в когнитивната наука: пресечни точки между символ и концептуална метафора. В сп. Любословие. Университетско издателство "Еп. К. Преславски". Шумен 18/2018: 67-88. ISSN 1314-6033.

2017г. - Conceptual metaphor and ogres in fairy tales. SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 31, March 2017, ISSN 2367 – 5721, pp. 126-138/ http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/126_138_Delyana_Dimitrova_CONCEPTUAL_METAPHOR_AND_OGRES_IN_FAIRY_TALES.pdf

2017г. - CENTER–PERIPHERY image schema and the construction of space and meaning in a Turkish fairy tale. SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, Issue 38, October 2017, ISSN 2367 – 5721, pp. 174 –181.

2014г. - Conceptual metaphor in an English and Bulgarian version of The Tale of the Kind and the Unkind Girls. В сборник доклади от Епископ-Константинови четения, том 20, Шумен: Университетско изд. „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 291 - 302

2013г. - Food culture in Great Britain and France (в съавторство с Е. Григорова). В сборник от доклади от Епископ-Константинови четения, том 19, Шумен: Университетско изд. „Епископ Константин Преславски”, 2013, с. 164 - 171.

2011г. - Conceptual metaphor in fairy tales. В Чуждоезиково обучение, 6, 2011, с. 16-25