Проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджевабв

Проф. д.т.н.  инж. Борислав Йорданов Беджев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 410

Телефон: 054 830495 вътр.192

Email: bedzhev@abv.bg, b.bedzhev@shu.bg

Приемно време: всеки вторник от 10-12 ч.

Завършен университет, специалност

През 1981г. завършва ВВУАПВО “П.Волов” гр. Шумен със специалност “Радиоелектроника”.

Месторабота преди постъпване в ШУ

От 1981г. до 1984г. служи като ст. техник на РЛС на летището в с. Равнец, обл. Бургаска.

От 1984г. до 1987г. е редовен докторант в бившия Военно-Научен Технически Институт, София.

От 1987г. до 2007г. е преподавател в бившето ВВУАПВО “П.Волов” гр. Шумен.

От есента на 2007г. е преподавател в ШУ ”Епископ К. Преславски”.

Заемани академични длъжности

1) Асистент - от 1987г. до 1991г.

2) Старши асистент - от 1991г. до 1994г.

3) Главен асистент - от 1994г. до 1996г.

4) Доцент по научна специалност 02.07.03. “Радиолокация и радионавигация” - от 1996г. до 2008г.

5) Професор по научна специалност 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”-от 2008г.

Придобити научни степени

През м. Февруари 1990 г. защитава дисертационен труд на тема “Повишаване ефективността на АСУ чрез подобряване шумозащитеността на системата на базата на микропроцесорни устройства” и получава научната степен “Доктор” ("Кандиадат на техническите науки").

През 2004г. защитава дисертационен труд на тема “Повишаване шумозащитеността на радиолокационните комплекси на базата на съвременни алгебрични методи” и получава научната степен “Доктор на техническите науки.”

Водени лекции и/или упражнения

Води лекции по дисциплините:

1. Теоретична електротехника

2. Теория на веригите и сигналите

3. Криптология

4. Цифрова обработка на сигналите

5. Тенически средства в сектора за сигурност

Области на научни интереси

1. Синтез на дискретни сигнали с оптимални корелационни свойства

2. Криптология

Специализации

Специализирал е "Автоматизирани системи за управление" в КВИРТУ, гр. Киев, Украйна, в периода м. септември 1981г. - м. декември 1981г.

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки" - Ръководител

2. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

Заемани ръководни позиции

1) В периода 1996 – 1998г. е заместник – ръководител на катедра “РТВ”

2) В периода 1998 – 1999г. е заместник – декан на Факултет “ПВО”

3) В периода 2002 - 2007г. е ръководител на катедра “Организация и управление на тактическите подразделения за КИС”

4) От м. декември 2009г. е заместник - декан на ФТН по научната работа

Организационна дейност

В момента е съветник на студентския IEEE клон.

Членства в научни организации

1) член на Съюза на учените в България

2) член на IEEE

Държавни и/или научни награди

1. Кристален приз "The best paper" на Научната конференция РУ&СУ’12, Русе, 30.10.2012г.

Дисертации

2004г. - Беджев, Б. “Повишаване шумозащитеността на радиолокационните комплекси на базата на съвременни алгебрични методи”

1991г. - Беджев, Б. “Повишаване ефективността на АСУ чрез подобряване шумозащитеността на системата на базата на микропроцесорни устройства”

Учебници

2008г. - Беджев, Б. Анализ и синтез на системи от сигнали - Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, (под печат)

2006г. - Беджев, Б. Специализирана комуникационна техника - Университетско издателство „Еп. К. Преславски”

2005г. - Беджев, Б. Технически средства в системата на националната и корпоративната сигурност - Университетско издателство „Еп. К. Преславски”

Учебни помагала

2012г. - Беджев Б., Комплект лекции по Криптология

Статии

2015г. - Б. Й. Беджев, Д. В. Диманова, Алгоритъм за оценяване честотата на природните бедствия чрез полином на Чебишев, Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Технически науки, 2015 г., ISSN 1311-834X, с. 82-91

2014г. - Bedzhev B. Y., Denitsa D. Velikova, Zhivko V. Zhikov, Analysis of the conditions for synthesis of efficient side-lobes suppression filters for phase manipulated signals, .// Scientific and applied research, 2014, No 6, ISSN 1314-6289.

2013г. - Borislav Y. Bedzhev, Stoyan S. Yordanov, Ivo M. Michailov, A Method for Synthesis of CAZAC Sequences with Period 7n– 1, IRACST- International Journal of Computer Networks and Wireless Communications (IJCNWC), Vol. 3 No.2 April 2013

2013г. - Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Tihomir T. Trifonov, and Lilia A. Staneva, Algorithm for synthesis of families of frequency hopping signals with ideal periodic correlation properties// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2013, No 1/2013, ISSN 1314-7455, pp.7-12

2012г. - Borislav Y. Bedzhev, Stoyan S. Yordanov, Method for synthesis of Large Families of Signals with Low Correlation, Journal Scientific and Applied Research, Vol. 2, 2012, ISSN 1314-6289, Bulgaria

2012г. - Bedzhev B.Y., Mihail P.Iliev, Stoyan S. Yordanov, Victor V. Hadzhivasilev. A Method for synthesis of signals possess ideal periodical autocorrelation function and small alphabet.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455

2012г. - Iliev M.P., Borislav Y. Bedzhev, Viktor V. Hadzhivasilev, and Stoyan S. Yordanov. PAPR Reduction of OFDM Signals Using Modified Partial Transmit Sequences.// Information, Comunication and Control Systems and Technologies, 2012, No 1/2012, ISSN 1314-7455

2010г. - Bedzhev B. Y., Iliev M. P., „A General Method for Synthesis of Families of Orthogonal Complementary Codes”,// Novel Algorithms and Techniques in Telecommunications,Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2010

2010г. - Bedzhev B. Y., Iliev M. P., „ An Algorithm for Synthesis of Families of Generalized Orthogonal Complementary Pairs”,// Novel Algorithms and Techniques inTelecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2010

2010г. - Bedzhev B. Y., Trifonov T. S., Nikolov N. R., A Multicore Computer System for Design of Stream Ciphers Based on Random Feedback Shift Registers, “Vth InternationalSymposium on Wavelets Applications to World Problems”, 7-8 June 2010, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey

2010г. - Iliev, M. P., B. Y. Bedzhev. CDMA Wireless Communication System with Variable Information Rate Based on Families of Generalized Orthogonal Complementary Codes. IN: 2nd International Symposium on Radio Systems and Space Plasma Proceedings, Sofia, Bulgaria, 2010, pp. 67-79, ISBN 978-989-8425-27-0.

2009г. - Bedzhev B. Y., Iliev M. P., „A General Method for Synthesis of Uniform Sequences with Perfect Periodic Autocorrelation”,// Novel Algorithms and Techniques inTelecommunications, Automation and Industrial Electronics, Springer, USA, 2009

2008г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., A Method for Computer Synthesis of Radio Signals for the Next Generation Personal Communication Systems, The ACM DigitalLibrary (The Guide to Computing Literature)

2008г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., An Algorithm for Computer Synthesis of Complementary Sequences, The ACM Digital Library (The Guide to ComputingLiterature)

2008г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., Vasileva Sv., Application and Statistic Testing of the 5-adic Summation –Shrinking Generator, The ACM Digital Library (TheGuide to Computing Literature)

2008г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Tashev T., The generalized Shrinking – Multiplexing Generator, The ACM Digital Library (The Guide to Computing Literature)

2008г. - Bedzhev B. Y., Fetfov O. M., Mutkov V. A., The Present Approaches to the Development of Radars, Based on Space Crafts, „Aerospace Research in Bulgaria”, 2008., No 22(под печат)

2008г. - Bedzhev B. Y., Fetfov O. M., Mutkov V. A., Algorithms for Synthesis of Signals for Radars, Based on Space Crafts, Based on Space Crafts, „Aerospace Research in Bulgaria”,2008., No 22 (под печат)

2008г. - Bedzhev B. Y., Tonev V. D., „An Algorithm for Synthesis of Welti’s Signals“ Review of the Air Force Academy „Henry Coanda”, Brashov, Romania (available also athttp://www.afahc.ro/revista/2008_(1).html – vol. 1

2007г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Bogdanov R. A., A Method of Phase Manipulated Complementary Signals Applying in Spacecraft-based Radars, “Aerospace Research inBulgaria”, No21/2007, pp.105-114

2007г. - Беджев Б. Й., Фетфов О. М., Мутков В. А., Алгоритъм за синтез на сигнали за мобилни радиокомуникационни системи, „Електроника и Електротехника”, , бр. 3-4, с.45-52

2007г. - Беджев Б. Й. Петров П. П., Мавров И. А., Корелационни характеристики на канализиращите кодове на Уолш, използвани в системите за мобилна връзка, Научнитрудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” , ISSN 1312 – 0867, с. 105 – 112

2007г. - Беджев Б. Й., Петров П. П., Дачев Ю. Ив., Оценка на корелационните свойства на кодовите последователности, използвани в системите за мобилна връзка, Научнитрудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” , ISSN 1312 – 0867, с. 113 – 119

2007г. - Bedzhev B. Y., Tashev T. D., Analysis of the WMAN Security Problems, Proceedings of the International Scientific Conference of the Military Technical Academy, Bucharest,01-02.11.2007, ISBN 978-973-640-127-5, Section 8, pp.8.61 – 8.67

2007г. - Bedzhev B. Y., Tonev V. D., Digital Receiver model for Welti’s Signals, Proceedings of the Fifth International Conference, Miclos Zrinyi National Defence University,13-14.11.2007., Budapest, Hungary (on CD)

2006г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., The Method for Synthesis of Perfect Two-Dimensional Arrays, Bergel House Inc., USA, “Journal of Automation and InformationScience”, vol. 38, № 10, 2006, pp. 56 - 62

2006г. - Беджев Б. Й., Ташева Ж. Н., Стоянов Б. П., Метод синтеза совершенных двумерных массивов, Нациоальная Академия Наук Украины, “Проблемы управления иинформатики”, № 5, 2006, стр. 131-137

2006г. - Беджев Б. Й., Богданов Р. Ат., Милев. Ал. П., Автоматизирана система за изграждане на оптически ортогонални кодове, Proceedings of the Second ScientificConference with International Participation SES’06, 14 – 16.06. (на CD)

2006г. - Беджев Б. Й., Богданов Р. Ат., Милев Ал. П., Алгоритъм за обработка на сигналите в радар със синтезирана апертура, използващ числово преобразование наМерсен, Proceedings of the Second Scientific Conference with International Participation SES’06, 14 – 16.06. (на CD)

2005г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., N-adic Summation-Shrinking Generator. Basic properties and empirical evidences, Cryptology ePrint Archive,http://eprint.iacr.org/2005/068.pdf

2005г. - Bedzhev B. Y., Zhekov Zh. St., Opportunities of Applying of Generalized Complementary Signals in Synthetic Aperture Radars, The European Radar Conference, Amsterdam,11.10.-15.10.2005, (on CD)

2005г. - Беджев Б. Й., Необходими условия за съществуване на обобщени кодове на Баркер, Сб. Н. Тр. посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, гр.Шумен, , ISBN 954-577-259-X, том III, с. 155-158

2005г. - Беджев Б. Й., Минчев Ч. Н., Изследване на свойствата на автокорелационната функция на кодови последователности, генерирани посредством алгоритъм засинтез на комплементарни кодове, Сб. Н. Тр. посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, гр. Шумен, , ISBN 954-577-259-X, том III, с. 159-166

2005г. - Беджев Б. Й., Петров П. П., Шумоустойчивост и пропускателна способност при кодиране с излишък и многопозиционно предаване на сигналите, Годишник на НВУ„В. Левски” 2004/, ISSN – 1312-6148, с. 61 – 74

2005г. - Беджев Б. Й., Петров П. П., Оценка на ефективността на каскадните алгоритми за кодиране/декодиране, използвани във високоскоростните мобилни и спътниковирадиокомуникационни системи, Годишник на НВУ „В. Левски” 2004/, ISSN – 1312-6148, с. 75 – 89

2005г. - Беджев Б. Й., Петров П. П., Мавров И. А., Оценка на реалната пропускателна способност и шумоустойчивост на мобилните радиокомуникационни системи, Научнитрудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” , ISSN 1312 – 0867, с. 93 – 105

2005г. - Беджев Б. Й., Петров П. П., Дачев Ю. Ив., Състояние и тенденции в развитието на мрежите за връзка, Научни трудове на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” , ISSN 1312 –0867, с. 105 – 112

2005г. - Bedzhev B. Y., Datskova D. S., Tasheva Zh. N., Bogdanov R. A., A Method for Synthesis of Optical Orthogonal Codes, Proceedings of the International Scientific ConferenceCERC 2004, Military Technical Academy – Bucharest, Romania, 19.05– 20.05.2005, Section 11, Number 2, (on CD)

2005г. - Bedzhev B. Y., Stoyanov B. P., A Method for Synthesis of Generalized Barker Codes, International Scientific Conference ICEST 2005, Nis, Serbia and Montenegro,29.06-01.07.2005, Coding Technics, pp. 23-26

2004г. - Bedzhev B. Y., Opportunities of Applying of Phase Manipulated Complementary Signals in Space Based Radars, “Aerospace Research in Bulgaria”, No18/2004, pp. 155-172

2004г. - Беджев Б. Й., Дачев Ю. И., Прецизни линейни измервания в съвременния транспорт, „Геодезия, Картография, Земеустройство”, бр. 3-4, с. 3-7

Доклади

2017г. - Borislav Bedzhev, Mihail Iliev, Svetlin Vasilev, Ivan Nikolov, An Algorithm for Synthesis of Binary Nearly Perfect Signals. IN: 56-та Научна конференция на Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2017

2016г. - Bedzhev, B., Iliev, M., An Algorithm for Synthesis of Families of Binary Signals of Length 2n with Optimal Periodic Correlation Properties. 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking,. IN: IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking 2016, BlackSeaCom, Varna 2016

2015г. - Iliev, M. P., B. Y. Bedzhev, Necessary Conditions for Synthesis of Side-Lobe Suppression Filters for Phase Manipulated Signals, Proceedings of the International Scientific Conference “IEEE BLACKSEACOM 2015”, Constanta, Romania

2015г. - Iliev, M. P., B. Y. Bedzhev, An Algorithm for Synthesis of Binary Phase Manipulated Signals with Optimal Periodic Auto – Correlation Properties, Proceedings of the International Scientific Conference “IEEE BLACKSEACOM 2015”, Constanta, Romania

2015г. - B. Bedzhev, Iliev M., S. Vasilev. An Algorithm for Synthesis of Periodic Quaternary Complementary Phase Manipulated Signals. IN: Scientific Forum “Challenges in Engineering and Information Science” (CEIS 2015), Sinaia, Romania, 2015

2015г. - Борислав Беджев, Михаил Илиев,Светлин Василев. Модифициран метод за синтез на сложни сигнали с малка стойност на отношението пикова-средна мощност, с подобрена изчислителна ефективност,. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев” 2015 т., 54, серия 3.2, Русе, 2015, стр. 73-82

2013г. - Borislav Y. Bedzhev, Stoyan S. Yordanov, Tsvetoslav S. Tsankov, A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function, IN: 9th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS – Riga, Latvia, 2013

2013г. - Борислав Й. Беджев, Лилия Станева, Цветослав Цанков, Метод синтеза пар „сигнал с высокой структурной сложностью – приемный фильтр”, IN: 9th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS BIOMECHANICS and MECHANICS MECHATRONICS and ROBOTICS – Riga, Latvia, 2013

2013г. - Борислав Й. Беджев, Цветослав Ст. Цанков, Лилия Ан. Станева, Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции, Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Шумен, 6 - 7 юни 2013 г.

2013г. - Борислав Й. Беджев, Цветослав Ст. Цанков, Лилия Ан. Станева, Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи, Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”, Шумен, 6 - 7 юни 2013 г.

2012г. - Беджев Б., С. Йорданов, Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 3n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция, Научна сесия с международно участие на РУ „Ангел Кънчев”, 26-27.10.2012

2012г. - Беджев Б., С. Йорданов, Алгоритъм за синтез на системи от сигнали с оптимални корелационни свойства, Научна сесия с международно участие на РУ „Ангел Кънчев”, 26-27.10.2012

2012г. - Беджев Б., С. Йорданов, Метод за синтез на сигнали с дължина от вида 5n-1, притежаващи идеална периодична автокорелационна функция, МАТТЕХ 2012, Шумен

2012г. - Беджев Б., Ц. Цанков, С. Йорданов, Л. Анестиева, Приложение на линейните рекурентни последователности над крайни полета при синтеза на сложни широколентови сигнали, МАТТЕХ 2012, Шумен

2005г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., P-adic Shrinking?Multiplexing Generator, Proceedings of the Third IEEE Workshop IDAACS’2005, Sofia, Bulgaria,05-07.09.2005, pp. 443-448

2005г. - Bedzhev B. Y., Tasheva Zh. N., Stoyanov B. P., Bogdanov R. A., An Algorithm for Lossless Signal Processing, Proceedings of the Third IEEE Workshop IDAACS’2005, Sofia,Bulgaria, 05-07.09.2005, pp. 498-502

2005г. - Bedzhev B. Y., Generalized Orthogonal Complementary Codes for CDMA Wireless Communications, The European Radar Conference, Amsterdam, 11.10.-15.10.2005, (on CD)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2018г. - - Рецензии по процедури за НЗ „Професор” – 9 бр.; - Рецензии по процедури за НЗ „Доцент” – 11 бр.; - Рецензии по процедури за ОНС „Доктор” – 11 бр.; - Рецензии на учебници и учебни пособия – 14 бр. - Становища по процедури за НЗ „Професор” – 11 бр.; - Становища по процедури за НЗ „Доцент” – 12 бр.

Други публикации

2018г. - Цитирани трудове – 69 бр.