Доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайловабв

Доц. д-р  инж. Пламен Михайлов Михайлов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

Кабинет: Корпус 3, стая 413

Телефон: 830495/218 мобилен 0892216479

Email: plamen_mi2@abv.bg, pl.mihaylov@shu.bg

Приемно време: Вторник 10-12; четвъртък 10-12

Завършен университет, специалност

ВНВАУ (ВВУАПВО "П. Волов") гр. Шумен, Геодезия, Фотограметрия, Картография

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВНВАУ (ВВУАПВО "П. Волов") гр. Шумен, катедра "Геодезия"

Заемани академични длъжности

асистент - 13 години ВВУАПВО + 3 години в ШУ;

главен асистент - 3 години ВВУАПВО + 2 години в ШУ;

доцент - 11 години.

Придобити научни степени

От 2005 г. - доктор по научна специалност 02.16.01 “Обща, висша и приложна геодезия”.

Водени лекции и/или упражнения

Лекции и упражнения по дисциплините “Геодезия”,

“Математическа обработка на геодезичните измервания", "Геодезични мрежи”, “Компютърна графика”, “KAD системи”, ”Приложение на GPS в Геодезията”,” Обработка на прецизни GPS измервания. Кинематични приложения”, „Координатни системи. WGS, EUREF, ITRF. Европейска височинна система. Трансформации”, „Астрономо-геодезични, пространствени и интегрирани геодезични мрежи” и „Оптимизация на геодезични мрежи”.

Области на научни интереси

Съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания, обработка на GPS измервания, трансформации на координати.

Участия в международни и национални научни проекти

2012 г. Национален проект "Мониторинг на студентското мнение за качество на образованието и академичния състав", договор РД-07-751/05.04.2012 г

2012 г. Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки".

2012 г. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

2013 г. Проект BG161PO003 - 1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.

2014 г. Проект "Еразъм"

2014 г. Проект BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

2015 г. Проект: РД-08-285/2014 г. Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България”.

2016 г. Проект BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”;

2017 г. Проект BG05M2ОР001/2.3.002-0001 „Студентски практики – фаза 1".

Заемани ръководни позиции

ВРИД началник на катедра "Геодезия", ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен

от месец май до месец октомври 2002 г.

Зам. декан на ФТН от м. април 2010 г. до м. април 2014 г.

Ръководител катедра "Геодезия" от месец май 2013 г.

Организационна дейност

Председател на Факултетна комисия по управление качеството на обучение: 2010-2014 г.

Членства в научни организации

Съюз на учените в България

Дисертации

2005г. - на тема ”Съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания за нуждите на Държавната геодезическа мрежа” за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 02.16.01 “Обща, висша и приложна геодезия”

Монографии

2014г. - в съавторство с д-р Д. Петров, "Съвременни технически средства и технологии за събиране на геопространствени данни за местността"

Учебници

2007г. - ”Ръководство за упражнения по геодезични мрежи“ – Учебно пособие; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

1995г. - в съавторство “Бележник на командира на топогеодезичното отделение” – МО

1994г. - в съавторство, “Радио сонди МАРЗ” – Учебно пособие

Учебни помагала

2018г. - ”Ръководство за упражнения по приложение на ГНСС в геодезията“ – Учебно пособие; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

2015г. - Ръководство за работа с тотална станция LEICA TCR405.

2014г. - Оползотворяване на данни за положението и ориентацията за предварително планиране и автономна навигация на превозни средства в реално време. Методическо ръководство 9 част, Приложение на GPS в геодезията, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2014

Статии

2017г. - в съавторство с А. Андреев. Обучението в специалност „Геодезия“ в ШУ. сп. “Геодезия, картография, земеустройство”, 2017 г.

2017г. - Пламен Михайлов, Божидар Стоянов, Евгени Стойков, „Заснемане на шуменската крепост с безпилотно летателно средство и орторектифициране – оценка на точността“, сп. "Геодезия, Картография, Земеустройство", Брой 5-6/2017 г., стр. 9-13, available at: http://geodesy-union.org/?page_id=69

2016г. - Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова,Изследване на Средния дял на платото Белинташ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен

2016г. - Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Северния дял на платото Белинташ, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен

2016г. - Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Невидимото лице на Инкая, , Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен

2016г. - Михайлов Пл., Д. Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова,Караджов камък от птичи поглед, Пета международна конференция "Географски науки и образование", 4 - 5 ноември, 2016 г. гр. Шумен

2015г. - в съавторство -"Менхирите около с.Царев брод,Шуменска област",сп. Наука - кн.6/2015, издание на Съюза на учените в България.

2013г. - в съавторство - Evaluation of the accuracy of measurements with dual – frequency GPS receiver TRIMBLE R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode, Varna ‘2013 in Riga, LATVIA, 9th International Conference On BIONICS and PROSTHETICS, BIOMECHANICS and MECHANICS, MECHATRONICS and ROBOTICS, June 17-21, 2013

2007г. - в съавторство - „Изравнение на GPS измервания върху елипсоида” – Геодезия, картография, земеустройство, бр.3

1997г. - в съавторство - “Определяне на координати на точки чрез използване на азимутални засечки”, Технически бюлетин, кн. 1

Доклади

2018г. - в съавторство с Кристина Янчева, "Изследване и оценка на точността на планово-височинни мрежи, трансформирани от координатна система 1970 г. в КС2005-кадастрална с лицензирания софтуер BGSTrans"

2017г. - в съавторство с Б. Стоянов, Е. Стойков, Заснемане на Шуменската крепост с дрон и орторектифициране – оценка на точността, Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ”, 1-3 ноември 2017, София.

2016г. - в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Южния дял на платото Белинташ.

2016г. - в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Средния дял на платото Белинташ.

2016г. - в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Изследване на Северния дял на платото Белинташ.

2016г. - в съавторство с Д.Кюркчиева, Д. Владев, Б. Стоянов, Ем. Стоянов, Е. Стойков, С. Иванов, Б. Борисов, Н. Архангелова, Невидимото лице на Инкая.

2016г. - в съавторство с А.Андреев, Е. Стойков, Сравнителен анализ на получените резултати от височинни измервания по различни методи, MATTEX 2016, 11 ноември 2016 г., гр. Шумен

2015г. - в съавторство - „Точно позициониране и документиране на групата мегалити около с. Златна Нива, Шуменска област“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен. в съавторство - „Култов комплекс Ковил“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен в съавторство - “Харман кая – светилище и природен феномен“, Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“,13 ноември 2015 г., гр. Шумен

2012г. - в съавторство - GPS & GLONASS - измервания и резултати при съвместна обработка, научна сесия с международно участие МАТТЕХ, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2012г. - в съавторство - Измервания с GPS и обработка – анализ на получените резултати, научна сесия с международно участие МАТТЕХ, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2010г. - Държавна GPS мрежа на Република България – настояще и бъдеще, научна сесия с международно участие МАТТЕХ, ШУ “Епископ Константин Преславски”

2009г. - Върху резултатите от трансформирането на точки, резултат от GPS измервания – годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, технически науки

2007г. - в съавторство - "Особености в организирането на учебни занятия с използване на ситуационни методи на обучение". НВУ “Васил Левски”, Факултет “А,ПВО и КИС" - Шумен, Артилерийска научна конференция с международно участие

2006г. - "Получаване на нормалните височини на точки, резултат от GPS измервания", НВУ “Васил Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия

2005г. - “Върху съвместното използване на класически геодезически и GPS измервания”, НВУ “Васил Левски”, ” Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия

2005г. - "Върху трансформациите на резултатите от GPS измервания", НВУ “Васил Левски”, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия

2004г. - “Съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания върху повърхността на елипсоида”, НВУ “Васил Левски”, ” Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен,Научна сесия

2004г. - в съавторство -“ Използване на нормални височини при изравнение с GPS”, НВУ “Васил Левски” - В.Търново, Военно-научен форум 2004 с международно участие

2004г. - в съавторство - “Съотношение на тежестите при съвместно изравнение на геодезически и GPS измервания”, НВУ “Васил Левски” - В.Търново, Военно-наученфорум с международно участие

2004г. - “Уравнения на поправките и тежести на измерванията при изравнение върху повърхността на елипсоида”, НВУ “Васил Левски” - В.Търново, Военно-научен форумс международно участие

2003г. - в съавторство - “Изобразяване на план на обект в среда GIS”, НВУ, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия

2003г. - в съавторство - “Един аспект за оценка точността на РГО”, НВУ, Факултет “А, ПВО и КИС" - Шумен, Научна сесия

1998г. - в съавторство - “Аналитичен метод за определяне координати на точки по земни снимки”, ВВУАПВО “П. Волов” – Шумен, Научна сесия

1996г. - в съавторство - “Вариант за решение на аналитична пространствена маршрутна фототриангулация по измерени координати на точки със стереокомпаратор“Цайс”, ВВУАПВО “П. Волов” – Шумен, Научна сесия