Гл. ас. д-р Румен Георгиев Цаковабв

Гл. ас. д-р  Румен Георгиев Цаков

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 407

Телефон: 054 830495 вътр.231

Email: lz2gx@yahoo.com, r.tsakov@shu.bg

Приемно време: вторник, сряда 10 - 12...

Завършен университет, специалност

ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен, Радиолокация

Месторабота преди постъпване в ШУ

ВВУАПВО "П. Волов" - Шумен

Заемани академични длъжности

асистент - 1981 г.

гл.асистент- 1989 г.

Придобити научни степени

доктор - 1989 г.

Водени лекции и/или упражнения

водени лекции и упражнения по дисциплините: Електрически измервания, Измервания в комуникациите, Електрически машини, Токозахранващи устройства, Техническа безопасност, Спътникови комуникации.

Преподавателска дейност в чуждестранни университети

RIGA TECHNICAL UNIVERSITY, ЛАТВИЯ, по образователна програма Еразмус, 2013 г.

Области на научни интереси

Аналогова и цифрова схемотехника

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики".

2. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”.

3. Университетски проекти: 1. Автоматизирана система за изследване на параметрите на комуникационни устройства и системи. Договор № РД – 07-939/09.06.2008 г., Ръководител доц. д-р инж. Стефан Желев; студенти: 2; докторанти: 1;

4.Университетски проект " Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии" № РД-08–265/14.03.2013, Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

5.Университетски проект "Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи " № РД-08-279/12.03.2015 г.Ръководител проф. дтн. Христо Лалев.

6.Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните техно-логии. Договор № РД-08–265/14.03.2013;

7.WEB лаборатория по комуникационно-информационни системи РД-08-221/11.03.2014г.;

8.Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи.РД-08-279/12.03.2015г.;

9.Програмиране и приложение на PLC, 2016 г. вх. №РД-08-87.

Учебници

2013г. - Токозахранващи устройства ISBN 978-954-577-707-3, 2013 г.

Статии

2015г. - Прибор за измерване на амплитудно - честотни характеристики чрез персонален компютър Годишник на ФТН на ШУ „Епископ К. Преславски” 2015

2014г. - Генератор за изследване на амплитудно честотни характеристики. Национална конференция МАТТЕХ 2014, 21-22.11.2014, ШУ „Епископ К. Преславски”

2010г. - Computer vision – simulation modules for a moving object selection. Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronicsand Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010, 5 стр. (в съавт. с Лалев Х., Цонев И. и Цаков Р.)

2010г. - Computer vision – simulation programs for a video image processing. Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronicsand Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010, 5 стр. (в съавт. с Лалев Х. и Цаков Р.)

2010г. - Методика за анализ и синтез на аналогови устройства с помощта на EWB. Национална конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, 19 21.11.2010, ШУ „Епископ К. Преславски”

2009г. - Изследване на цифров прозоречен филтър интегриран в DSPIC за откриване на сигнали кодирани с код на Баркер. Сборник научни трудове. Proceedings of the international conference. том 2. Шумен2009. 10 стр. ШУ „Епископ К. Преславски”.(в съавт. с Николов Н., Трифонов Т)

2009г. - Еволюция на технологиите за мобилен широколентов достйп Сборник научни трудове. Proceedings of the international conference. том 2. Шумен2009. 10 стр. ШУ „Епископ К. Преславски”.(в съавт. с Петров П)

2008г. - Приложение на директния цифров синтез за изследване на параметрите на комуникационни устройства. Научна сесия 2008г. ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”-Варна. (в съавт. с Николов Н.).

2008г. - Сравнение на производителността на невронни алгоритми, интегрирани в DSP процесори. Научна сесия 2008г. ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”-Варна. (в съавт. с Николов Н.).

2008г. - Изследване точността на интегрирани изкуствени невронни мрежи в DSP процесори. Юбилейна научна сесия 2008г. във факултет „Авиационен” на НВУ „В.Левски”. (в съавт. с Николов Н.).

2008г. - Системите за локация в реално време, използвани в съвременните безжични комуникационни системи. . Юбилейна научна сесия 2008г. във факултет „Авиационен” на НВУ „В.Левски”. (в съавт. с Николов Н., Тонев В. и Петров Ж.).

2008г. - Използване на изкуствени невронни мрежи при изграждане на системи завземане на решение. Научна годишна конференция 2008г. на Военна академия „ Г.С.Раковски”. (в съавт. с Николов Н., и Ценков Н.).

2008г. - Използване на група от изкуствени невронни мрежи при изграждане на системи завземане на решение. Научна годишна конференция 2008г. на Военна академия „ Г.С.Раковски”. (в съавт. с Николов Н., и Ценков Н.).

2008г. - Методи за синтез на честота. Научна годишна конференция 2008г. на Военна академия „ Г.С.Раковски”. (в съавт. с Николов Н., и Ценков Н.).

Цитирания

2012г. - Желев С., Лалев Х., Цаков Р., Computer vision – simulation programs for a video image processing, Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010. Място на цитиране:Вътрешна среда на фирмата и сигурност. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Доц. дин Красимир Марков Марков, Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”.

2012г. - Желев С., Лалев Х., Цонев И., Цаков Р., Computer vision – simulation modules for a moving object selection., Seventh International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga Technical University, Liapaja affiliate, Latvia, Mechatronics and Robotics section, ISBN 978-9934-10-027-7, May 2010. Място на цитиране: Организация и управление на оперативното противодействие на нерегламентиран достъп до чувствителна информация в социална организация. Научна конференция „Защита на информацията - състояние и перспективи”, НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”, 2012. Автори: Христо Атанасов Христов, докторант в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Самостоятелна подготовка
Въпроси и задачи за самостоятелна подготовка


ТастТЗУ


SprintLayout
Програмата служи за рисуване на печатни платки.