Хон. доц. д-р инж. Атанас Калоянов Атанасовабв

Хон. доц. д-р  инж. Атанас Калоянов Атанасов

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Кабинет: Корпус 3, стая 407

Телефон: 054 830495 вътр.231

Email: at_atanasov50@abv.bg, a.atanasov@shu.bg

Приемно време: Понеделник 10-12; сряда 10-12

Завършен университет, специалност

ВВАУ"П.Волов"гр.Шумен, инженер по радиоелектронна техника.

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ"В.Левски' гр.Велико Търново

Заемани академични длъжности

Асистент-2;

Главен асистент-17

Доцент-14

Придобити научни степени

доктор по радиолокация и радионавигация-1999 г.

Водени лекции и/или упражнения

Основи на построението на РЛС, Електротехника и електроника, Техническа безопасност,Полупроводникови елементи,Импулсни и цифрови устройства, Лазерна локация, Спътникови навигационни системи, Акустични системи за разузнаване и локация,Телевизионна техника,Аудио-видеотехника.

Области на научни интереси

Радиолокация и радионавигация

Лазерна локация

Специализации

Проект №РД-07-724/04.04.2012

Проект №РД-08-265/14.03.2013

Проект №РД 008-221/11.03.2014

Проект №РД 08-279/12.03.2015

Проект №РД 08-87/04.02.2016

Заемани ръководни позиции

Зам.декан на факултет-2001;

Ръководител на катедра-2001-2003

Организационна дейност

Член на Библиотечния съвет на ШУ

Член на Издателския съвет на ШУ.

Председател на Атестационната комисия на ФТН

Председател на редакционния съвет за издаване на Годишника на ФТН

Дисертации

1999г. - Повишаване на възможностите на РЛС по откриване и съпровождане на НЛЦ, летящи на фона на интензивни отражения от земнатаповърхност'-Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "Доктор"-

Учебници

2014г. - Радиокомуникационна техника. Модул "Предавателни устройства "Електронно обучение ШУ 2014

2013г. - Аналогови и цифрови сигнали и устройства Модул "Аналогови устройства"

2000г. - Учебно пособие част II. ВВУАПВО “П.ВОЛОВ” гр.Шумен-

2000г. - Учебно пособие.ВВУАПВО “П.ВОЛОВ” гр.Шумен-

1990г. - Учебно пособие част I. ДВИ-София-Тираж 300 екз

1983г. - Учебно пособие. Характеристики на радиосигналите и смущенията. – ВТС –

Статии

2015г. - Психофизически основи на класификацията на сензорите в сигнално-охранителната техника.Годишник на ФТН на ШУ.гр.Шумен 2015 г.

2013г. - Административно-технически аспекти на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Годишник на ФТН на ШУ. "Епископ К. Преславски" 2013 г.

2011г. - Ролята на не смъртоносните оръжия при овладяване на кризи и конфликти

2010г. - Управляем генератор на правоъгълни импулси.Годишник на ШУ "Епископ К.Преславски

2004г. - Формиране и обработка на радиолокационни сигнали с дискретна време - честотна модулация. Сб.трудове. Научна сесия “2004”. Национален военен университет“В.Левски” факултет “А,ПВО и КИС”-

2004г. - Устройство за формиране и обработка на сложни радиолокационни сигнали от вида на неравномерните импулсни последователности. Сб.трудове. Научна сесия “”.Национален военен университет “В.Левски” факултет “А,ПВО и КИС”-

2002г. - Анализ на възможностите за пренастройка на СВЧ генератор. Сб.трудове. Научна сесия “2002”. Национален военен университет “В.Левски” факултет “А,ПВО иКИС”-

2000г. - Лекцията като основна форма на обучение във висшите училища. Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” том С”Психолого-педагогически дисциплини”

2000г. - Проблемът за управление на качеството на обучение във висшите училища. Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” Сборник “ЕпископКонстантинови четения” том 1

2000г. - Индивидуалният подход в обучението във висшите училища. Научно-методическо списание “СПОРТ & НАУКА”-София, март

2000г. - Състояние и проблеми на методиката на обучение във висшите училища. Научно-методическо списание “СПОРТ & НАУКА”-София, март

1999г. - Анализ на радиолокационния сигнал на входа на система за съпровождане на нисколетящи цели. Сб. трудове. Научна сесия с международно участие. ВВУАПВО”П.ВОЛОВ”-Шумен

1999г. - Анализ на някои особености при откриване и съпровождане от РЛС на нисколетящи цели на фона на отражения от земната повърхност. Сб. трудове. Научна сесияс международно участие. ВВУАПВО ”П.ВОЛОВ”-Шумен

1999г. - Математически модел на преотразения радиолокационен сигнал и пасивното смущение при съпровождане на нисколетящи цели. Сб. трудове. Научна сесия смеждународно участие. ВВУАПВО ”П.ВОЛОВ”-Шумен

1998г. - Управляем колебателен кръг Сб. статии. Научна сесия с международно участие по случай 50 години от създаването на ВВУАПВО “П.Волов”-

1998г. - Алгоритъм за синтез на неравномерни импулни последователности. Сб. Статии. Научна сесия с международно участие по случай 50 години от създаването наВВУАПВО-

1998г. - Устройство за обработка на честотно модулирани сигнали. Сб. трудове. Научна сесия с международно участие по случай 50 години от създаването на ВВУАПВО“П.Волов”-

1985г. - Устройство за обработка на импулсни последователности. Авторско свидетелство №36756/28.11. Институт за изобретения и рационализации -

1984г. - Устройство за управление периода на повторение на радиолокационни сигнали.№36466/30.11. Институт за изобретения и рационализации, София

1983г. - Алгоритъм за синтез на оптимални радиолокационни сигнали. Научна сесия ВНВМУ ”Н.Й.Вапцаров”

1982г. - Някои съображения по въпроса за повишаване на възможностите на РЛС за откриване на нисколетящи цели чрез използване на сложни сигнали. Сб. статии.Научна сесия ВНВУ “В.Левски”-

1982г. - Статистически характеристики на отразен сложен радиолокационен сигнал от пасивно смущение. Научна сесия, Шумен Доклад секция “Радиотехника ирадиолокация”

1982г. - Статистически характеристики на смущаващите радиолокационни сигнали. Научна сесия, Шумен Доклад секция “Радиотехника и радиолокация”

1982г. - Анализ на температурната нестабилност на усилватели с линейни интегрални схеми. Научна сесия, Шумен Доклад секция “Радиотехника и радиолокация”

1982г. - Епсилон-ентропия на аналогови съобщения във вид на скаларни случайни величини в цифровите системи за свръзка. Научна сесия, Шумен Доклад секция“Радиотехника и радиолокация”

1982г. - Епсилон-ентропия на аналогови съобщения във вид на фунции на две променливи в цифровите системи за свръзка. Научна сесия Шумен Доклад секция“Радиотехника и радиолокация”

Доклади

2016г. - Една методика за проектиране на охранителна телевизионна система.Конференция МАТТЕХ 2016 г.

2014г. - Квантовите точки и приложението им в телевизията.Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014 ШУ гр.Шумен

2012г. - Фетфов О., Атанасов А., "Възможности за приложение на GSM –инфраструктурата в радиолокационните системи", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, Шуменски университет "Еп. К. Преславски".

2012г. - Фетфов О., Атанасов А., "Сравнителен анализ на протоколите за високоскоростен трансфер на данни в стандарта TETRA Rel.2", Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, Шуменски университет "Еп. К. Преславски".

Други публикации

2014г. - Тест по модул "Предавателни устройства"Електронно обучение. ШУ.2014 г

2013г. - Тест по модул "Аналогови устройства" ШУ,"Електронно обучение" 2013 г.