Хон. проф. д-р Генчо Белчев Сандевабв

Хон. проф. д-р  Генчо Белчев Сандев

Факултет: Факултет по технически науки

Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Кабинет: Корпус 3, стая 402

Телефон: 054 802176

Email: gsandev1947@gmail.com

Приемно време: вторник - 10 до 12 часа

Завършен университет, специалност

Завършено ВВАУ "Г. Димитров" (1968г.) - специалност "РВ и артилерия".

Завършена ВА "Г. С. Раковски" - 1980г. - специалност "Командно - щабна оперативно тактическа - РВ и артилерия".

Месторабота преди постъпване в ШУ

НВУ "В. Левски" - факултет "Артилерия, ПВО и КИС".

Заемани академични длъжности

Асистент - 4години.

Гл. асистент - 5години.

Доцент - научна специалност 05.12.01 "Организация и управление на въоръжените сили" (свидетелство №18074 с протокол 15 №4 от 17.04.1996г.).

Доцент - научна специалност 05.12.03 "Военноприложни аспекти на гражданската защита" (свидетелство №25952 с протокол 15 №13 от 04.11. 2009г.).

Професор - област на висшето образование 9. "Сигурност и отбрана"

професионално направление 9.1. "Национална сигурност" (системи за сигурност) - протокол №ФД - 02 - 04

от ФС на ФТН от 27.11. 2012г.

Придобити научни степени

Доктор по "Организация и управление на въоръжените сили" - придобита степен

през 1995г. (диплома№23560 с протокол 15№1 от 09.02.1995г.).

Водени лекции и/или упражнения

Сложни системи.

Теоретични основи на националната сигурност.

Организационни структури на системите за сигурност.

Гражданска защита.

Корпоративна сигурност.

Глобализация и сигурност.

Конфликтология.

Области на научни интереси

Теоретични основи и мениджмънт на системи за сигурност.

Стратегическа среда и политики за сигурност.

Моделиране на процесите в системите за сигурност.

Автоматизирани системи и симулатори.

Защита на организациите и населението в екстремна среда.

Бойно използване на артилерията.

Специализации

Завършен курс по специална педагогика - ВА "Г. С. Раковски (1986г.).

Завършен курс за подготовка на докторанти - ВВУАПВО "П. Волов" -

гр.Шумен (1992г.).

Участия в международни и национални научни проекти

1. Проект на автоматизирана система за управление на огъня на артилерийския дивизион „Искра” - участие в научен колектив. Системата е приета на въоръжение в БА (1989г. - 2003г.).

2. Проект на програмно осигуряване на износим специализиран терминал на разузнавача за автоматизираната система за управление на огъня на артилерийския дивизион „Искра” - самостоятелна разработка (1989г. - 2003г.).

3. Проект на факултетна система за управление на качеството на обучение във Факултет „Ракетни войски и артилерия” на ВВУАПВО гр.Шумен. Изпълнен и въведен в действие с решение на ФС (2000г.).

4. Проект на симулационна обучаваща система за управление на артилерийските подразделения по стандартите на НАТО - самостоятелна разработка, спечелила конкурс в МО (2002г.).

5. Проект на симулатор за обучение на предни артилерийски наблюдатели - самостоятелна разработка, спечелила конкурс в МО. Изпълнен и въведен в действие за нуждите на обучението (2004г.).

6. Проект на катедрена система за управление на качеството на обучение в катедра „Управление на системи за сигурност” в ШУ ”Е.К.Преславски” (2005г.).

7. Проект“Областен /общински/ ситуационен център за управление при кризи” (2010г.).

8. Проект "Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи" (Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво). Договор РД-07-319 от 15.03.2011г.

9. Проект "Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства". Договор РД-07-726 от 04.04.2012г.

10. Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г.

11. Проект "Учебна платформа за проектиране и мениджиране на интегрирана среда, включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност". Договор №РД - 08 - 304/15.03.2013г.

12. Проект BG051RO001 - 3.3.07 - 0002 "Студентски практики" 2012 - 2013г.

Заемани ръководни позиции

НЩ на ракетен дивизион - 1980г.

Командир на реактивен дивизион - 1984г.

Зам. началник щаб на РВ и А на дивизия - 1983г.

Началник на сектор "Планиране, методика и контрол" във ВВУАПВО "П. Волов" -

гр. Шумен (1994г.).

Зам. началник на факултет "РВ и А" във ВВУАПВО "П. Волов" - гр. Шумен (1999г.).

Организационна дейност

Член на академичен съвет.

Член на факултетет съвет.

Работа в колектив разработил автоматизирана система за управление на огъня на артилерийския дивизион "Искра" - приета на въоръжение в БА (1989г. - 1993г.).

Ръководство на екип разработил "Симулатор за обучение на предни артилерийски наблюдатели" - симулатора е приет за обучение (2002г. - 2004г.).

Дисертации

1995г. - Пътища за съхраняване на устойчивостта на управление на ракетните войски и артилерията. 240 с

Монографии

2012г. - Сигурност на организациите. 440с

Учебници

2013г. - Конфликтология ( съвместна разработка ) 195с

2009г. - Защита на организациите и населението в екстремна среда 450с

2008г. - Национална сигурност - детерминанти, архитектура и политики 643с

2007г. - Тероризъм и противодействие (съвместна разработка ). 196с

2006г. - Система за разузнавателна защита 320с

2006г. - Глобализация и сигурност 288с

2005г. - Система на МВР, ред и сигурност 183с

2005г. - Стратегии за сигурност на фирмата 163с

2004г. - Гражданска защита 240с

2004г. - Доктрина на Полевата артилерия на Българската армия - участие в експертна група . Доктрината е приета на Съвет на НЩ на Въоръжените сили. 79с

2003г. - Система и политика на националната сигурност 130с

2003г. - Ръководство за бойно използване на артилерийската разузнавателна група. 86с

Доклади

2014г. - Обществен контрол на сектора за сигурност 9с.

2012г. - Организация - базови характеристики, определящи възможностите й за реализиране на сигурност 13с

2012г. - Реализиране на структурна устойчивост на организацията 10с

2012г. - Сигурност на организация 8с

2012г. - Технологии за генериране сигурност на организацията в средата 8с

2011г. - Конфликт. Дефиниране, характеристики и динамика. 10с

2011г. - Управление на конфликт. Базов модел. 9с

2011г. - Предотвратяване на конфликти в организацията 12с

2011г. - Прийоми за регулиране (разрешаване) на конфликти 7с

2011г. - Модел за реализиране изискванията на квалификационната характеристика към уменията на студентите 13с

2009г. - Модел за организация и управление на силите и средствата на социална организация при кризи. 8с

2009г. - Управление на силите и средствата на организацията при кризи. 8с

2008г. - Евакуация на населението при бедствия. 12с

2008г. - Защита при терористични атаки с радиоактивни вещества. 11с

2008г. - Наводнения и защита. 7с

2008г. - Индивидуална защита при бедствия. 10с

2008г. - Защита при земетресения. 12с

2008г. - Пожари и защита. 6с

2005г. - Сигурност на обществената система. 14с

2003г. - Комплекс автоматизирани средства за управление на артилерийските подразделения, осигуряващи огнева поддръжка на механизираната бригада съобразно стандартите на НАТО - научна конференция в гр.Торун (Полша)

Публикувани рецензии, становища и отзиви в научни/академични списания

2013г. - Становище на дисертационен труд "Усъвършенстване на процесите на управление при кризи от невоенен характер" на Христо А. Десев - ВУ "В. Левски".

Художествено-творчески дейности

2013г. - Проект BG051RO001 - 3.3.07 - 0002 "Студентски практики" - 2012-2014г.

2013г. - Проект BG051P0001-4.3.04-0020 “Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”. Период на проекта 2012-2014г.

2013г. - Проект "Учебна платформа за проектиране и мениджиране на интегрирана среда, включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност. Договор№РД - 08 - 304/15.03.2013г.

2012г. - Ситуационна игра "Генериране сигурност на организацията в средата чрез SWOT - анализ". 12с

2012г. - Проект "Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства". Договор РД-07-726 от 04.04.2012г.

2011г. - Проект "Областен (общински) ситуационен център при управление на кризи" (Методология за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво). Договор РД-07-319 от 15.03.2011г.

2010г. - Проект “Областен /общински/ ситуационен център за управление при кризи” - ръководител на проекта.

2006г. - Методика за практическа подготовка на студентите - „Оценка на химическата обстановка (риска) при кризи породени от терористични действия и аварии в различни технически съоръжения на националното стопанство” 26с

2005г. - Проект на катедрена система за управление на качеството на обучение в катедра „Управление на системи за сигурност” в ШУ ”Е.К.Преславски”

2004г. - Проект на симулатор за обучение на предни артилерийски наблюдатели - самостоятелна разработка, спечелила конкурс в МО. Изпълнен и въведен в действие за нуждите на обучението.

2002г. - Проект на симулационна обучаваща система за управление на артилерийските подразделения по стандартите на НАТО - самостоятелна разработка, спечелила конкурс в МО.

2001г. - Методика за качествена характеристика на проведени занятия по тема (модул). 12с

2000г. - Концепция относно осъществяването на съвместимост на артилерията на Българската армия със стандартите на НАТО (научна разработка). 86с

2000г. - Методика за атестиране на научно - преподавателския състав - ръководител на експертна група. Приета от АС на ВВУАПВО „П. Волов” .

2000г. - Проект на факултетна система за управление на качеството на обучението - ръководител но колектив. Проекта е изпълнен и системата е въведена в действие с решение на ФС на факултет "Ракетни войски и артилерия".

1989г. - Проект на автоматизирана система за управление на огъня на артилерийския дивизион „Искра” - участие в научен колектив. Системата е приета на въоръжение в БА с протокол на ВНТС №5122 от 07.05.1989г.

1989г. - Проект на програмно осигуряване на износим специализиран терминал на разузнавача за автоматизираната система за управление на огъня на артилерийскиядивизион „Искра” - самостоятелна разработка.